Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 9. januar 2018 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Thomas Hjorth Rasmussen stillede spørgsmål om fællesantennen ift. aktindsigtsanmodninger og lovgivning ift. opsigelsesvarsel.

Borgmesterens svarerde, at Ishøj Kommune mener at have handlet korrekt, og at evt. klager naturligvis behandles som de skal. Hvis det efterfølgende skulle vise sig, at kommunen har handlet i uoverensstemmelse med lovgivningen, vil det selvfølgelig blive rettet.

 

Benny Strand stillede også spørgsmål om fællesantennen.

Borgmesteren svarede, at borgeren er inviteret til møde mhp. på afklaring af de spørgsmål, som han ønsker besvaret.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Ingen spørgsmål.

Resume

I forbindelse med det nye byråds tiltræden fremlægges forslag til ny styrelsesvedtægt.

Sagsfremstilling

Forslaget til ny styrelsesvedtægt indeholder bl.a forslag om, at byrådet efter reglerne i Styrelseslovens § 17 stk 4. kan nedsætte ad-hoc udvalg.

Endvidere foreslås det, at Økonomi- og Planudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Ishøj Kommunes interesser i Østsjælland Beredskab, og at Økonomi- og Planudvalget også er ansvarlige for samarbejdet vedr. helhedsplanen i Vejleåparken.

Det foreslås endvidere, at Børne- og Undervisningsudvalget varetager opgaver i forbindelse med FGU (Forberedende Grunduddannelse).

Forslag til ny styrelsesvedtægt skal behandles to gange af byrådet før den kan vedtages endeligt.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til ny styrelsesvedtægt sendes til 2. behandling på byrådets møde den 6. feb. 2018.

Bilag

Resume

Ved valgperiodens start fremsættes forslag til nye forretningsordenener for byråd, stående udvalg samt for spørgetid ved Ishøj Byråds ordinære offentlige møder.

Sagsfremstilling

Forslagene til nye forretningsordener er primært baseret på de gældende forretningsordener for Ishøj Byråd, de stående udvalg og forretningsordenen for spørgetid ved Ishøj Byråds ordinære møder. Forslagene er juridisk forankret i styrelsesloven, og tilhørende normalforretningsorden.

Ifølge Styrelsesloven skal forslag til nye forretningsordener behandles to gange af byrådet, før de kan vedtages.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til nye forretningsordener sendes til 2. behandling på byrådets møde den 6. feb. 2018.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Udkast til mødekalender for 2018 vedhæftes.

Sagsfremstilling

Vedhæftede udkast/forslag til mødekalender for 2018 har været eller vil blive behandlet på udvalgsmøder.

Byrådsmøder 2018 (lukket møde kl. 17.00 og åbent møde kl. 19.00):

9. januar

6. februar

6. marts

3. april

8. maj

6. juni (onsdag)

26. juni

14. august

4. september

2. oktober

6. november

4. december

De stående udvalg fastlægger deres møder på udvalgsmødet.

Byrådsseminar holdes den 25. - 26. april 2018.

Indstilling

Det indstilles, at udkast til mødekalender byrådsmøder m.v. for 2018 godkendes.

Beslutning

Det undersøges om byrådsmødet den 26. juni kan flyttes til den 21. juni. Skolernes sommerferie begynder den 30. juni 2018.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab skal jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunernes byråd.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen er på møde d. 14. december 2017 blevet enige om en ny fælles risikobaseret dimensionering, som nu videresendes til behandling i byrådene. Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i Østsjællands Beredskab.

Forslaget til dimensioneringsplan for Østsjællands Beredskab fremgår af bilag nr. 0.

Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til redaktionelle rettelser, som er indarbejdet i planen jf. bilag 0. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan betragtes som en accept af den fremsendte plan. 

I den nye fælles model for risikobaseret dimensionering betragtes Østsjællands Beredskab som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

Der er i godkendelse af modellen lagt vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil. Udrykningssammensætningen vil bygge på hændelsestyper, og der tages i højere grad end tidligere udgangspunkt i hændelsens kompleksitet. Der vil eksempelvis komme færre udrykningsenheder til brand i en skraldespand. Til mere komplicerede hændelser vil der komme flere udrykningsenheder, dog kan de være sammensat fra flere forskellige steder.

I den risikobaserede dimensionering fremgår et minimumsniveau for køretøjer og mandskab i de enkelte delområder. Hvordan modellen konkret skal udmøntes i stationer, mandskab og køretøjer, vil Beredskabskommissionen tage stilling til ultimo januar, når forslaget til risikobaseret dimensionering er behandlet af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen i Østsjællands Beredskab.

Indstilling

Beredskabskommssionen indstiller, at forslag til risikobaseret dimensionering godkendes.

Beslutning

Tilføjelse til indstilling: .. under forudsætning af, at de nuværende serviceniveauer fastholdes.

 

Økonomi

Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en årlig besparelse på 5 mio.kr. på nye brandkontrakter. Såfremt forslag til risikobaseret dimensionering kan godkendes af alle parter vurderes det realistisk, at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra juli 2018 og frem.

Bilag

Resume

Priserne på TV i Ishøj Fællesantenne reguleres i 2018. Der skal vælges mellem 3 modeller for priser i 2018.

Sagsfremstilling

Model 0: Prisregulering på TV: Canal Digital og Viasat har varslet en prisregulering i 2018, som et resultat af generel inflation. Prisreguleringen indebærer at priserne for hhv. lille-, mellem- og stor TVpakke vil stige med hhv. 3 kr., 7 kr. og 15 kr. om måneden.

Prisstigninger på TV-pakker: Kabelplus har anmodet om at tilføje to nye kanaler til mellempakken (Cartoon, Boomerang) og yderligere fem kanaler til fuldpakken (kanaloversigt BBC Britt, BBC Earth, BBC World, TLC, Discovery ID). De nye kanaler har i en periode været gratis prøvekanaler på Ishøj Fællesantenne, og Kabelplus vurderer, at kunderne efterspørger kanalerne. De nye kanaler medfører en prisstigning på TV-pakkerne. Der er to modeller for, hvordan prisstigningerne på TV-pakkerne kan finansieres:

Model 1: Betalingen lægges ud på de pakker, hvor kanalerne tilføjes. Den lave pris på grundpakken bibeholdes, mens fuldpakken bliver relativt dyrere end ved model 2.

Model 2: Betalingen for de syv kanaler omfordeles over alle tre pakker, så prisstigningen for fuldpakken bliver relativ mindre, mens der tilføjes en prisstigning for grundpakken (hvor der ingen nye kanaler tilføjes).

Pris pr. 1.4.2018

Model 0

Kun prisregulering

Prisstigning + Model 1

Prisstigning +

Model 2

 

Grundpakke

102 kr.

102 kr.

109 kr.

Mellempakke

356 kr.

366 kr.

365 kr.

Fuldpakke

514 kr.

548 kr.

519 kr.

Prisstigningerne vil blive varslet i januar 2018 og indført fra 1. april 2018.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at model 1 vælges som prisstruktur for TV-pakkerne på Ishøj Fællesantenne.

Lennart Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Der har siden Økonomi- og Planudvalgsmødet været en dialog med Kabelplus om prisstrukturen, herunder om afdækning og dialog med brugerne om deres ønsker til de supplerende kanaler. Kabelplus vurderede i foråret og sommeren på baggrund af beboermøder og generalforsamlinger, at de yderligere kanaler dækkede et behov for ekstra børne-tv-kanaler og særlige kanaler i hhv. mellem- og fuldpakke. Kabelplus vurderer fortsat, at dette ønske og efterspørgsel er gældende, men der er ikke foretaget en afstemning eller høring blandt brugerne herom.

På den baggrund indstilles det, at byrådet vælger model 0. Kabelplus opfordres til at gennemføre en afstemning blandt brugerne om tilføjelse af de omtalte kanaler til mellem- og fuldpakken. Alternativt kan Kabelplus tilbyde de omtalte kanaler i en valgfri tillægspakke mod særskilt betaling (forudsat at leverandørerne af TV-kanaler er indforstået hermed).

Beslutning

Tiltrådt, med den bemærkning, at Kabelplus afholder den afstemning de har lovet.

 

Resume

Da ejergodkendelsen af letbanen er lidt forsinket, anmoder Hovedstadens Letbane ejerne om mulighed for udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning med 7 - 8 mio. kr. pr. måned fra udgangen af januar 2018 og frem til, at ejergodkendelsen foreligger. Hvis projektet forløber som planlagt vil det ikke have nogen betydning for de enkelte interessenter.

Sagsfremstilling

Den 20. december 2017 var der møde i Borgmesterforum i Hovedstadens Letbane. Her blev ejerne præsenteret for den forventede proces og tidsplan for ejerbeslutning.  Der er efterfølgende blevet rundsendt et udkast til en mulig tidsplan i forhold til ejerbeslutningen (se bilag). Dokumentet tager afsæt i beslutningsgangen for Gladsaxe Kommune og er således alene vejledende. Borgmesterforum var enige om en beslutning om at have færdiggjort processen i kommunerne den 23. februar 2018.

Hovedstadens Letbane er underlagt en budgetmæssig begrænsning af sine omkostninger fra projektets start den 19. juni 2014, hvor letbanen blev stiftet, indtil ejergodkendelsen af letbaneprojektet foreligger. Selskabets omkostninger i denne periode må således ikke overstige 502 mio. kr. i 2017-priser. Ved selskabets budgetlægning har det været forudsat, at budgettet på de 502 mio. kr. skulle kunne række til udgangen af januar 2018.

Transport-, bygnings- og boligministeren har ønsket en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og vurdering af det heraf afledte behov for reserver, som foretages af revisionsfirmaet EY. Når den foreligger, forventer bestyrelsen at kunne færdiggøre sin indstilling til ejergodkendelse og have en endelig ejergodkendelse i 1. kvartal af 2018. Men det betyder altså, at budgetbegrænsningen ikke kan overholdes.

Bestyrelsen anmoder derfor nu ejerne om mulighed for udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning med 7 - 8 mio. kr. pr. måned fra udgangen af januar 2018 og frem til, ejergodkendelsen foreligger. De 7 - 8 mio. kr. svarer til de månedlige omkostninger til opretholdelse af basisorganisationen i Hovedstadens Letbane I/S.

Såfremt det viser sig, at den fastlagte budgetbegrænsing ender med at skulle udvides, da vil det ikke have nogen betydning for de enkelte interessenter i Hovedstadens Letbane, hvis projektet ellers forløber som planlagt. Viser det sig derimod, at projektet ikke bliver til noget, da hæfter de enkelte interessenter i forhold til disses ejerandele.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at give Hovedstadens Letbane mulighed for udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning med 7 - 8 mio. kr. pr. måned fra udgangen af januar 2018 og frem til, ejergodkendelsen foreligger. Ishøj Kommunes andel udgør i anlægsfasen 2,2 %, dvs. 154.000-176.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Da bestyrelsen for Hovedstadens Letbane forventer, at ejergodkendelsen kan foreligge i 1. kvartal 2018, er det bestyrelsens vurdering, at forbruget - ud over den gældende budgetbegrænsning - vil kunne holdes inden for ca. 15 mio. kr. Bliver perioden frem til ejergodkendelsen længere end forventet, vil der kunne blive behov for en yderligere udvidelse af budgetbegrænsningen.

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune og VEKS' administration har i 2017 arbejdet på en fælles løsning vedr. substitution. VEKS har d. 28. november meddelt Ishøj Kommune, at VEKS ikke mener, at der kan findes en fælles løsning for substitution. Ishøj Kommune vedlægger udkast til brev til hhv. Energiklagenævnet og Energitilsynet.

Sagsfremstilling

Energitilsynet afgjorde i slutningen af 2016, at substitution er gældende for brugerne af Ishøj Varmeværk. VEKS ankede afgørelsen, og samtidig bad VEKS og Ishøj Kommune om udsættelse. I september 2017 besluttede Ishøj Byråd og VEKS' bestyrelse at arbejde videre efter en konkret model for prisdifferentiering samt foretage en beregning af den historiske substitution. VEKS meddelte den 28. november Ishøj Kommune, at VEKS ikke mener, at der kan findes en samlet og fælles løsning for substitution. VEKS' administration har orienteret om, at de vil anbefale bestyrelsen at fastholde klagen og ”køre sagen til ende”.

Ishøj Kommunes chefjurist har udarbejdet et svarudkast til Energiklagenævnet, der orienterer om, at Ishøj Kommune og VEKS ikke har kunnet aftale en løsning, og der derfor ikke er grundlag for at udsætte klagesagen. Chefjuristen har desuden udarbejdet henvendelse til Energitilsynet, hvor Ishøj Kommune beder Energitilsynet om at gribe ind og give pålæg til VEKS om at nedsætte priserne overfor Ishøj Varmeværk for den historiske substitution, og Ishøj Kommune beder Energitilsynet om at afklare den fremtidige substitutionspris.

Begge breve er afsendt, og der er anført i brevene, at de er fremsendt under forudsætning af Ishøj Byråds godkendelse på møde den 9. januar 2018.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at der fremsendes henvendelse til Energitilsynet om at beregne substitutionspris og at pålægge VEKS at afregne denne til Ishøj Varmeværk, og
at Energiklagenævnet orienteres om, at der ikke kan findes en fælles løsning om substitution mellem Ishøj Kommume og VEKS,
at der i begge breve, som fremsendes i december 2017 anføres, at de sendes under forudsætning af Byrådets godkendelse på møde d. 9. januar 2018.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Varmeværk har foretaget en beregning af substitutionens størrelse. I samarbejdet med VEKS var der enighed om beregningsmodellen, men det er endnu ikke afklaret præcist, hvilke data beregningen skulle foretages med. Ishøj Kommune skønner, at substitutionen for perioden 2011-2016 udgør ca. 16 mio. kr., og fremadrettet skønnes substitutionen at udgøre 3-6 mio. kr. årligt.

Bilag

Resume

Ishøj og Høje Taastrup kommuner er gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hhv. Ishøj og Solhøj Kildeplads Indsatsområde. Udkast til indsatsplan skal i 12 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Staten udpeger indsatsområder, der er områder, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresserne. Det sker på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening. Da Ishøj Indsatsplan endnu ikke er udarbejdet, og Indsatsplanen for Solhøj Kildeplads er forældet, er Ishøj og Høje Taastrup kommuner gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ishøj og Solhøj Kildeplads Indsatsområde.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse sikrer et overblik over, hvilke initiativer der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Indsatserne i indsatsplanen er afvejet i forhold til grundvandsressourcens forsyningsmæssige betydning. Det bliver bl.a. vandforsyningerne, Region Hovedstaden, virksomheder, kommunen og den enkelte borger, der bliver ansvarlige for gennemførslen af indsatserne. Rent drikkevand er en væsentlig forudsætning for alles sundhed og trivsel. Med denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sættes rammen for arbejdet med at sikre dette.

Indsatsplanen er blevet screenet for potentielle miljøpåvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af indsatsplanen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkast til Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt miljøscreeningsskema udsendes i 12 ugers offentlig høring.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der vil ikke være nogen omkostninger for kommunen, udover et mindre ressourceforbrug i forbindelse med en opfølgning og evaluering af, om de nødvendige indsatser gennemføres af Region Hovedsatden, HOFOR og Ishøj Forsyning, som det fremgår af indsatsplanen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven § 13 og § 13a.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bilag

Resume

I forbindelse med rådhusrenoveringens første etaper er der konstateret større uforudsete udgifter end forventet. Derfor søges der om en supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Samtidig søges der om frigivelse af anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr. for 2018.

Sagsfremstilling

Rådhusets indvendige renovering forløber efter tidsplanen. Det forventes med årets udgang, at der er gennemført ca. 40 % af det samlede projekt. Siden byggearbejderne er gået i gang, har vi måttet konstatere, at der kommer flere uforudsete udgifter.


Merudgifterne skyldes primært:

  • Mange skjulte forhold i byggeriet, som først bliver synlige efter nedtagning af lofter og vægge, herunder især ulovlige el-installationer.
  • Nødvendige justeringer af indretninger og tilføjelser af installationer som følge af ændringer i antal og placering af medarbejdere siden den oprindelige projektering.

Ud fra gennemgang af de uforudsete merudgifter i projektets gennemførte etaper, som med al sandsynlighed også vil forekomme i de resterende etaper, forventes det, at hovedentreprisens uforudsete udgifter vil stige med 0,5 mio. kr., som akkumuleres under projektets forløb. Det er nødvendigt, at der sker lovliggørelse af installationerne. Samtidig sikrer justeringerne en fleksibel udnyttelse af lokalerne fremadrettet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at der gives supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio kr. til den indvendige renovering af rådhuset.

at der frigives rådighedsbeløb på 6 mio. kr. jf. investeringsoversigten til gennemførelse af arbejder i 2018.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Den samlede forventede merudgift udgør 0,5 mio. kr. Der ligger i det afsatte rådighedsbeløb til rådhusrenoveringen i 2018 en ikke disponeret rest på 0,5 mio. kr. Det forslås, at merudgifterne finansieres via dette beløb. Der søges således en supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb for 2018. Samtidig søges om frigivelse af det afsatte rådighedbeløb for 2018, på 6,0 mio kr. til gennemførelsen af projektets resterende etaper.

Lovgrundlag

Vi er forpligtet til at lovliggøre elektriske installationer, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

Resume

Navngivning af fælles tilbud for udsatte borgere på Ishøj Søvej.

Sagsfremstilling

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 9. oktober blev navngivningen af samlokaliseringen af tilbud for udsatte borgere samt hjemløseboligerne på Ishøj Søvej 1 drøftet og sendt til Byrådet.

På Byrådets møde d. 7. november blev det besluttet, at navngivningen af tilbuddet for udsatte borgere skulle sendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag er blevet drøftet med brugerne, som har følgende forslag til navne:

  • Søstedet
  • Pavillonen
  • Huset.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at navnet Søstedet vælges. Sagen sendes til godkendelse i byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten har fremsendt forslag til nye forretningsordener.

Sagsfremstilling

Forslagene til nye forretningsordener består af forslag til ny forretningsorden for Ishøj Byråd samt forslag til ny forretningsorden for de stående udvalg samt forslag til forretningsorden for spørgetid ved Ishøj Byråds ordinære offentlige møder.

Forslagsteksterne er indsat med rødt i de enkelte forslag.

Endvidere er forslagene samlet i et dokument med overskriften "Forslag til forretningsordener 2018".

Ifølge Styrelsesloven skal forslag til nye forretningsordener behandles to gange af byrådet før de kan vedtages.

Beslutning

Sagen er forhandlet under punkt 6.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Bilag 1: Notat giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune, Vallensbæk, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- oktober 2017.

Bilag 2: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 18. december 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Jobcenterchefen inviteres til ØPU-møde i januar.

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag