Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 9. august 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning

Beslutning

Ole Helding, Fasanskellet spurgte til hvad kommunen ville gøre ved støjen fra en ungdomsklub i nærområdet.

Borgmesteren oplyste at det er et selskabslokale og at der er en løsning på vej.

Alice Nicolajsen spurgte til manglende svar på en konkret sag. Borgmesteren lovede svar hurtigst.

 

Resume

Nedsættelse af ansættelsesudvalg til ansættelse af borgerrådgiver i Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelse af borgerrådgiver, som ifølge lov om kommunernes styrelse § 65e ansættes af og organisatorisk er placeret under byrådet, nedsættes ansættelsesudvalg ud fra følgende fordeling:

  • Borgmester
  • Kommunaldirektør
  • 2 medlemmer af Økonomi- og Planudvalg

Datoer og tidsplan for ansættelse:

10. august kl. 15.00-17.00: godkendelse af stillingsprofil og stillingsopslag (Ishøj)

6. september kl. 11.00-12.00: udvælgelse af kandidater (Hvidovre)

16. september kl. 08.00-16.00: 1. runde ansættelsessamtaler (Hvidovre)

20. september kl. 16.00-20.00: 2. runde samtaler (Ishøj).

Ansættelsesproceduren sker i samarbejde med Hvidovre Kommune og Lykke Pedersen, Kjerulf og Partnere.

Indstilling

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 repræsentanter fra Økonomi- og Planudvalget til ansættelsesudvalg vedr. ansættelse af borgerrådgiver.

Valgt blev:

 

  1.                                                                                           

 

  2.                                                                                           

 

Beslutning

Valgt blev:

1. Henrik Olsen (A)

2. Niels Borre (F)

Resume

Oprettelse af borgerrådgiverfunktion i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

For at kunne ansætte en borgerrådgiver er det en forudsætning, at Ishøj Kommune udarbejder en vedtægt herfor, som indgår i kommunens styrelsesvedtægt. Da borgerrådgiverfunktionen deles mellem Ishøj og Hvidovre kommuner udarbejdes forslag til vedtægt om borgerrådgiverfunktion i Ishøj, efter samme model som Hvidovre har udarbejdet deres, så der er overensstemmelse de to kommuner imellem.

I overensstemmelse med §65e i lov om kommunernes styrelse vil vedtægterne definere følgende forhold vedr. borgerrådgiver:

  • borgerrådgiverfunktionen er forankret direkte under byrådet, som ansætter og afskediger borgerrådgiveren.
  • borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under de stående udvalg eller Økonomi- og Planudvalgets umiddelbare forvaltning, og er uafhængig af borgmesterens øverste daglige ledelse af forvaltningen.
  • borgerrådgiverfunktionen vil overordnet have til formål at bistå borgerne med rådgivning og vejledning samt tilsyn med kommunens administration.

Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Hvidovre Kommune er vedhæftet.

Indstilling

Ishøj Byråd godkender, at vedtægt om borgerrådgiverfunktion, svarende til Hvidovres, indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt. Sagen sendes til 2. behandling i Byrådet den 6. september 2016.

Beslutning

Tilføjelse i tekst i afsnit 5: Forslag til vedtægt for borger rådgiverfunktionen i Ishøj Kommune blev omdelt

Tiltrådt

Lovgrundlag

§ 65e i lov om kommunernes styrelse

Bilag

Resume

Enhedslisten - Ole Wedel-Brandt har begæret sagen rejst på byrådsmøde.

Sagsfremstilling

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget har modtaget vedhæftede henvendelse fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole.

Af henvendelsen fremgår det, at skolebestyrelsen ønsker, at kompetencen til at erstatte understøttende undervisning med to-lærertimer uddelegeres til skolelederen og/eller skolebestyrelsen, hvilket begrundes i, at viden om hvordan eleverne på den enkelte skole får bedst udbytte af undervisningen ligger ude på de enkelte skoler.

I januar 2016 udsendte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling et notat, hvor mulighederne for afkortning af skoledagens længde indenfor de gældende lovgivningsmæssige rammer er præciseret. Af notatet fremgår det, at der er indført en ny bestemmelse i Folkeskolelovens § 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om undervisningstidens længde. Kommunalbestyrelsen kan vælge at godkende nedsættelse af tiden til understøttende undervisning, så ressourcerne i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen. Godkendelsen kan gives op til et skoleår af gangen.

Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere kompetencen til fagudvalget, forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

KL har den 11. maj 2016 udsendt et notat vedr. potentialet i den understøttende undervisning set i forhold til potentialet i flere voksne i klassen i den fagopdelte undervisning. I notatet er mulighederne og betingelserne for at konvertere den understøttende undervisning samt beslutningskompetencen præciseret. Ligesom der gives eksempler fra kommuner, der har benyttet mulighederne i Folkeskolelovens § 16 b. Notatet fra KL er vedhæftet til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede henvendelsen fra Ishøj Skole og traf beslutning om indstilling til Økonomi- og Planudvalget/Byrådet.

Det indstilles, at forslaget ikke imødekommes.

Beslutning

Ø og F fremlagde et ændringsforslag. Vedhæftet.

Afstemning om ændringsforslaget:

For 3 ( 1 Ø og 2 F)

Imod 14 (10 A, 3 O og 1 V)

Undlod 0

Forslaget er faldet.

Økonomi

Et realistisk skøn, over hvad en konvertering af understøttende undervisning til to-lærertimer vil koste, ligger et sted mellem kr. 300.000- 700.000.

For 7. - 9. klasse vil det være udgiftsneutralt at konvertere undervisningstimer til to-lærertimer.

Der vedhæftes notat med yderligere beregninger.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 16 b.

Bilag

Resume

I oktober 2015 blev arbejdsgruppen vedr. fremtidens plejeboliger i Ishøj nedsat. Arbejdsgruppens formål har været at undersøge det fremtidige behov for plejeboliger i Ishøj Kommune, og herunder at undersøge forskellige scenarier, der kan afhjælpe dette behov.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, repræsentanter fra Seniorrådet og Handicaprådet, en repræsentant for Centerrådet på Kærbo, ledelsen fra kommunens plejecentre og hjemmeplejen samt repræsentanter fra administrationen på ældreområdet. Baggrunden for analysen er et ønske om at se på sammenhængen mellem borgere i forskellige målgrupper i Ishøj, der kan have gavn af en plejebolig, og Ishøj Kommunes nuværende kapacitet af boliger. På baggrund af analysen er der udarbejdet vedhæftede rapport. I rapporten er arbejdsgruppen nået frem til følgende anbefalinger:

1) Oprettelse af Rehabiliteringscenter (genoptræningscenter og aflastningsboliger).

2) Gradvis ombygning af ældreboliger til plejeboliger.

3) Indsatser på demensområdet.

4) Indsatser over for ældre med anden etnisk baggrund.

5) Samarbejde med socialområdet vedr. fx skærmede enheder for ældre med psykiske og/eller misbrugsproblemer.

6) Samarbejde med lokalsamfundet i Ishøj.

Der vedhæftes kommissorium for arbejdsgruppe, kommissorium for specialiserede plejepladser og bilag om studietur.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at rapporten vedr. fremtidens plejeboligbehov godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges. Det videre forløb indgår i budgetdrøftelserne. 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag