Referat
Ishøj Byråd fredag den 10. april 2020 kl. 12:00

Ekstraordinært møde - skriftlig procedure

Resume

Regeringen meldte den 6. april 2020 ud, at vi delvist og forsigtigt kan begynde at åbne samfundet igen fra onsdag den 15. april.

 

Første del af genåbningen starter i skoler og dagtilbud, og det gælder:

 

·                 Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger

·                 Grundskoler: 0. - 5. klasse

·                 SFO 0. - 5. klasse

·                 Specialtilbud, specialklasser alle klassetrin.

 

Den 7. april 2020 udmeldte Sundhedsstyrelsen ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger. Forebyggelse af smitte med COVID-19”. Vejledningen blev redigeret af Sundhedsstyrelsen den 8. april 2020. Vejledningen stiller udvidede og specifikke krav til hygiejne, rengøring, afstand og at eleverne skal være i mindre grupper. Vejledningen og de krav, der her stilles, fordrer, at vi åbner for skolerne i et langsommere tempo, end vi i første omgang troede muligt. Nærværende forslag til retningslinjer for genåbning af hhv. skoler og dagtilbud er udarbejdet efter dialog med Fælles MED for Dagtilbud og Uddannelse, dagtilbudslederne og skolelederne.

 

I regeringens udmelding fremgår det, at byrådet skal træffe beslutning om retningslinjer for genåbning af skoler og dagtilbud. Der er behov for hastebehandling af sagen, således at de nye retningslinjer hurtigst muligt kan meldes ud til forældre og børn.

Sagsfremstilling

Administrationen har ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer udarbejdet følgende forslag til plan for genåbning af skoler og dagtilbud.

 

Administrationen anbefaler følgende plan for genåbning på skoleområdet:

15. april starter børnehaveklasserne

16. april starter de kommende børnehaveklassebørn som heldags SFO-elever

17. april starter 1. klasserne

20. april starter 2. og 3. klasserne

21. april starter 4. og 5. klasserne.

 

Åbningstid

Skolerne har som udgangspunkt åbent for eleverne i det normale timetal, dog med det forbehold, at der kan være behov for, at eleverne møder ind på skolen forskudt for at sikre, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen.

 

Strandgårdskolen fungerer ikke som helhedsskole i denne periode.

 

SFOerne åbnes kun for 0. – 5. klasserne i det omfang, som forældrene har behov for pasning af deres børn.

 

Nødundervisning

Eleverne bliver undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning. Det betyder, at skolerne ikke tilbyder hele fagrækken.

 

Fysisk indretning

Skolelederen lægger i samarbejde med medarbejderne en lokal plan for, hvordan eleverne kan være på skolen i så små grupper som muligt, med så god afstand som muligt og ude så meget som muligt.

 

Rengøring og hygiejne

Center for Ejendomme har ansvaret for rengøringen på skolerne, og at rengøringen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det gælder al rengøring, herunder rengøring af legetøj, afspritning og den løbende rengøring i løbet af dagen.

 

Center for Ledelse og Strategi koordinerer udlevering af værnemidler til skolerne, jf. retningslinjerne i sundhedsstyrelsens vejledning.

 

Forældre

Forældrene får orientering om åbningen via brev fra centerchefen på Aula, med et tillæg fra skolelederen om den mere præcise planlægning på hver enkelt skole.

 

Administrationen anbefaler følgende plan for genåbning på dagtilbudsområdet:

15. april åbner dagplejen for pasning af dagplejebørn i dagplejerens hjem. Dagplejens legestue åbner tidligst 11. maj 2020.

16. april starter børnehavebørn

20. april starter vuggestuebørn

23. april starter nye børn, der er indskrevet efter 16. marts.

 

Åbningstid

Åbningstiden vil som udgangspunkt være i dagtilbuddets normale åbningstid.

 

Pasning

Det gælder for al pasning i dagtilbuddene under Corona-krisen, at hensynet til sundhed, sikkerhed og omsorg prioriteres højere end overholdelse af den pædagogiske læreplan.

 

Organisering

Dagtilbuddene lægger hver især en lokal plan for, hvordan børnene kan være i dagtilbuddet i så små grupper som muligt, med så god afstand som muligt og ude så meget som muligt.

 

Rengøring og hygiejne

Center for Ejendomme har ansvaret for rengøringen, og at rengøringen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Center for Ledelse og Strategi koordinerer udlevering af værnemidler til dagtilbuddene, jf. retningslinjerne i sundhedsstyrelsens vejledning.

 

Forældre

Forældrene får orientering om åbningen via brev fra centerchefen på Børneintra, med et tillæg fra dagtilbudslederen om den mere præcise planlægning i det enkelte dagtilbud.

Indstilling

Byrådet beslutter, at skoler og dagtilbud genåbnes efter de beskrevne retningslinjer.

Byrådet godkender indstillingen med følgende bemærkninger.

I de to dokumenter med retningslinjer for genåbning af hhv. skoler og dagtilbud indarbejdes følgende punkter:

1.       Krav om indhentning af børneattester til nyt/midlertidigt personale, der omgås børn og elever i dagtilbud og skoler

2.       Skole- og dagtilbudsledere skal i dette forløb holde et højt informationsniveau til bestyrelser og MED-udvalg, og inddrage dem, når det handler om beslutninger, der ligger indenfor bestyrelsernes og/eller MED-udvalgenes kompetenceområder.

3.       Ordet ”unødigt ophold” i forbindelse med hente bringe situationen indskrives i retningslinjerne.

4.       Retningslinjer for genåbning af skoler og dagtilbud suppleres med to notater, der beskriver standarden for rengøring i hhv. skoler og dagtilbud. Notaterne udarbejdes ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger, og indeholder også et fokus på god udluftning. Notaterne gennemgås med rengøringspersonalet.

5.      Retningslinjer for genåbning af skoler og dagtilbud suppleres med to notater, der beskriver standarden for hygiejneforanstaltninger i hhv. skoler og dagtilbud. Notaterne udarbejdes ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger. Notaterne gennemgås med lærere og pædagoger og evt. andre relevante medarbejdere.

Hvis der er forældre, der ikke har læst eller ikke forstået, at de ikke må opholde sig unødigt på skoler og dagtilbud, som det er beskrevet i forældrebrevet, så håndhæver skoleledelsen forbuddet, og hvis det ikke hjælper, så søger vi assistance hos politiet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget kræver ekstra midler til rengøring, og det vil løbende blive vurderet, om forslaget kræver ekstra lærer- og pædagogressourcer. I første omgang dækkes de ekstra udgifter indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Der vil blive ført regnskab med ekstra udgifter som følge af Coronakrisen. Disse skal indrapporteres til KL.

Lovgrundlag

Regeringens udmelding 6. april 2020 og Sundhedsstyrelsens vejledninger 7. og 8. april 2020.

Bilag