Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 10. august 2021 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der gives bevilling til opsætning af pavilloner - midlertidigt jobcenter.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der gives supplerende anlægsbevilling til ombygning af SFO'en.

Beslutning

Kjeld Hansen spurgte til færdiggørelse af arbejder ved Ishøj Sø.

Resume

Afviklingen af byråds- og regionsvalget den 16. november 2021 skal organiseres.

Sagsfremstilling

Til gennemførelse af det forestående valg skal der udpeges en række personer til varetagelse af forskellige poster og opgaver.

Ved byrådets konstituerende møde den 7. december 2017 blev følgende valgbestyrelse udpeget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:


Som medlem

Parti

Som stedfortræder

Parti

1. Ole Bjørstorp

A (nu Ishøjlisten)

Merete Amdisen

A

2. Poul Jørgensen

O

Kasper Bjering

A

3. Lennart H. Nielsen *

V

Ole Beckmann

V

4. Annelise Madsen

A (UF)

Henrik Olsen

A

5. Erkan Yapici

A

Bayram Yüksel

A

* I forbindelse med omkonstituering på byrådsmødet den 6. oktober 2020 indtrådte Pia Skourup (V) i valgbestyrelsen i stedet for Lennart H. Nielsen (V).

I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 13, stk. 1 kan der vælges en ny valgbestyrelse. Dette skal dog senest ske den 17. august. Udpegning af nye medlemmer til valgbestyrelsen sker ved forholdstalsvalg.

Det gælder dog for udpegning til valgbestyrelsen, at borgmesteren er født formand.

Det gælder endvidere for udpegning til valgbestyrelsen, at den gruppe, som har valgt et medlem til valgbestyrelsen, også udpeger stedfortræder.

Der skal desuden vælges en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden vælges blandt medlemmerne af valgbestyrelsen i henhold til § 14, stk. 3 i lov om kommunale og regionale valg.

Valget foreslås organiseret, som beskrevet i vedlagte bilag.

På baggrund af at tre medlemmer har stiftet nyt parti (Ishøjlisten), og et medlem har valgt at stå uden for parti, kan der evt. vælges nye medlemmer til hhv. valgbestyrelse, valgstyrere og valgformænd.

Der vedlægges to bilag:

Bilag 1 - Oversigt over valgbestyrelser og stedfortrædere - udgave fra 2017.

Bilag 2 - Oversigt over valgbestyrelser og stedfortrædere - 2021.

Valg til seniorråd afholdes samme dag. Organiseringen af seniorrådsvalget varetages af Center for Voksne og Velfærd, og vil fremgå af separat sagsfremlæggelse.

Covid-19

På nuværende tidspunkt forventes det, at valget i det store hele kan afvikles som normalt.

Hvis situationen ændres, og det vurderes, at der er behov for ændrede retningslinjer eller vejledninger, vil KL informere om det, og byrådet vil blive orienteret om eventuelle tiltag hurtigst muligt.

Lovgrundlag

LBK nr. 13 af 9. januar 2020 - §§ 13 - 18) - lov om kommunale og regionale valg

LBK nr. 1555 af 2. november 2020 - Seniorrådsvalg.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat ca. 1. mio. kr. til afholdelse af byråds- og regionsvalg.

Indstilling

Det indstilles, at valget organiseres som beskrevet i bilag 2.

Beslutning

Genvalg til alle medlemmer og stedfortrædere (inkl. Pia Skourup, der i 2020 erstattede Lennart Nielsen).

Som næstformand vælges Erkan Yapici (A).


Byrådet besluttede desuden at ændre valgdistrikterne, således at borgerne i Kirkehaven fremover stemmer i Ishøj Bycenter.


Til afstemning i hjemmene og på plejehjem vælges:


Hold 1: Lone Algren Nielsen (A) og Lennart Nielsen (V)

Hold 2: Arne Poul Nielsen (A) og Ina Schwalm (Ishøjlisten)

Hold 3: Birgit Nielsen (A) og XX

Venstre indsender snarest navn vedr. hold 3

Reserve Hans Jellingholt (Ishøjlisten).


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN) står overfor den endelige nedlukning af selskabet, proces for dette følger nedenfor.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Baggrund

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

 • I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
 • I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
 • I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

 • Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
 • Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
 • Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
 • Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
 • Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
 • Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 3).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Lovgrundlag

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskabs vedtægter § 3, § 16, stk. 1 og stk. 2.

Økonomi

Den resterende kapital i Selskabet udloddes til kommunerne efter opløsning, summen af denne kapital vil sandsynligt være væsentligt lavere end den udlodning, som kommunerne fik i 2021. Udlodning vil ske i forhold til vedtægternes § 16, stk. 2, dvs. i forhold til deres hæftelse. Endvidere hæfter kommunerne solidarisk for eventuelle krav mod Selskabet i forhold til f.eks. fundamentale garantier, disse garantier kan ikke prisfastsættes, men risikoen for krav vurderes som lille.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommunen godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Orientering om etablering af byggepladsindkørsel fra Ishøj Stationsvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etape 2 har det vist sig nødvendigt at etablere en ny midlertidig indkørsel til grunden fra Ishøj Stationsvej. Det skyldes at de store elementlastbiler, som skal levere bygningselementerne til opførslen af genoptræning- og rehabiliteringsområdet, ikke kan vende på den trange byggeplads. Desuden er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvis de skal bakke. Det er derfor nødvendigt at kunne køre rundt om bygningen. Dette er ikke muligt gennem den eksisterende parkeringsplads, da den ikke tillader plads til de nødvendige svingkurver.

Administrationen har set på løsningen med at etablere en midlertidig byggepladsvej fra Ishøj Stationsvej. Der er tale om en ensrettet vej, der løber langs banestien (se tegning). Lastbilerne vil bruge nødsporet på Ishøj Stationsvej til afkørsel. Der vil blive opsat låge, så lastbilerne skal lukkes ind på grunden og følges af en flagvagt, som holder gående trafik tilbage, mens lastbilen kører ind. Det betyder, at indgangen ved nr. 47 og trappen fra banestien fortsat kan benyttes. Denne løsning er vurderet til at være den bedste ud fra et økonomisk-, sikkerhedsmæssigt- og trafikalt perspektiv.

Arbejdet planlægges og udføres af vores entreprenør CASA, som ligeledes står for vedligeholdelsen og reetableringen af terrænet efterfølgende. Indkørslen forventes etableret i løbet af august/september 2021 og forventes at skulle være i brug det meste af etape 2. Terrænet vil blive reetableret, når det nye trappe- og rampeanlæg skal etableres i slutningen af etape 2 (forventeligt medio 2022).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Indenrigs- og Boligministeriet behandler anmodninger om Dannebrogordenens Ridderkors (og højere grader) til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsrådsformænd og regionsrådsmedlemmer, direktører og forvaltningsdirektører i kommuner og regioner samt i Indenrigs- og Boligministeriets departement og underliggende styrelser.

Kriteriet for at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan komme i betragtning til at modtage Dannebrogordens Ridderkors er, at de har været uafbrudt medlem af byrådet i mere end 4 perioder/i gang med deres 5. byrådsperiode.

Sagsfremstilling

Anmodning til departementschefen skal

 • oplyse den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt gerne fødselsdato og mailadresse,
 • redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats,
 • medsende den indstilledes CV, herunder oplyse, hvor længe den indstillede har haft sit hverv, samt
 • oplyse, hvem ordenen skal sendes til, hvis der ønskes overrækkelse.

Sagsbehandling

Det tager gennemsnitligt 4 måneder at behandle en anmodning.

Anmodningen bør sendes, mens det hverv, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op mod 3 måneder).

Hvis departementschefen imødekommer en anmodning om dekorering, sendes en erklæring til den indstillede, således at ministeriet kan indhente oplysninger fra kriminalregisteret.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregisteret, sender departementschefen indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen.

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der tager endelig stilling til eventuel tildeling af en orden. Den indstillede får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen bliver imødekommet.

Aktuelt har følgende byrådsmedlemmer været mellem af byrådet i minimum 4 perioder:

 • Ole Bjørstorp (I byrådet siden 1. januar 1982 - har modtaget Ridderkorset)
 • Ole Beckmann (I byrådet siden 1. januar 1994 - har modtaget Ridderkorset og siden Kommandørkorset)
 • Henrik Olsen (I byrådet siden 1. januar 1998)
 • Poul Jørgensen (I byrådet siden 1. januar 1998)
 • Charlotte Jørgensen (I byrådet siden 1. januar 2002)
 • Lennart Hartmann Nielsen (I byrådet siden 1. august 2005)

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at borgmesteren bemyndiges til at fremsende en begrundet anmodning til departementschefen i Indenrigs- og Boligministeriet, for de af ovennævnte byrådsmedlemmer, der ønsker at bliver indstillet til Ridderkorset.

Beslutning

Til efterretning.