Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 11. august 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Byrådet beslutter, at forslag 2 gennemføres.

 

Tiltrådt.

 

Beslutning

Annette Bendtsen oplæste et notat om sagen  i Torslunde om en række påstande om en sag - et skel mellem et stykke byjord og hendes ejendom.

Spørgsmålene er tidligere besvaret.

 

Søren Mortensen spørger til letbanens placering på Stationsforpladsen, idet han ønsker en anden placering.

 

Borgmesteren oplyste, at ønsket ville blive sendt til Hovedstadens Letbane.

 

Sagsfremstilling

Anja Skjoldborg Hansen har meddelt, at hun fratræder sit hverv i skolebestyrelsen ved Vibeholmskolen.

Jfr. Styreselsvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen §4, stk.1, kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet om udtræden, og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen fra Byrådet.

Suppleant Mia Forsberg indkaldes for den resterende del af valgperioden, som udløber den 31. juli 2018.

Mia Forsberg har i brev af 22. juni 2015 accepteret at indtræde i skolebestyrelsen.

Den gældende skolebestyrelsesoversigt fremlægges (ikke elektronisk).

Indstilling

Det indstilles, at Anja Skjoldborg Hansen udtræder af skolebestyrelsen ved Vibeholmskolen, og at Mia Forsberg indtræder.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Første del af Winthersminde Erhvervsområde udgør ca. 187.100 m2 foreslås sat til salg. Der skal træffes beslutning om godkendelse af kommunens udbudsmateriale og annoncering samt gives bevilling til finansiering af omkostningerne i forbindelse med salgsforberedelserne.

Sagsfremstilling

Winthersminde Erhvervsområde er i henhold til gældende kommuneplan udlagt til transport- og distributionserhverv og produktionsvirksomheder med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. Der er indrykket annonce med forvarsel til salg af området den 3. august 2015 i henholdsvis Børsen og Berlingske Tidende. Derudover sker annoncering i Børsen, Berlingske Tidende, Sydkysten samt på kommunens hjemmesideden 12. august 2015.

Frist for afgivelse af tilbud er sat til den 31. august 2015 kl. 12:00.

Ved budafgivelse skal køber oplyse:

En skitse med tilhørende beskrivelse af det byggeri og den virksomhed som budgiveren ønsker etableret. Skitsen skal vise hvor på området budgiver ønsker sin virksomhed placeret. Endvidere skal budgiver dokumentere at være i stand til, at gennemføre købet og projektet.

På baggrund af tilbuddene vil der blive indledt forhandlinger med hver enkelt budgiver. Forhandlingerne vil angå dels pris, dels endelig afgrænsning af det areal, som hver af budgiverne vil købe, dels nødvendige og ønskelige præciseringer og tilpasninger af hver budgivers projekt under hensyn til 1) rammebestemmelserne for området, 2) intentionen med og sammenhængen i området og 3) den kommende lokalplanproces. Forhandlingerne vil være fortrolige.

Arealerne overtages af køber den 15. april 2016, hvor den endelige lokalplan forventes vedtaget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at udbudsvilkårene godkendes, og

at der annonceres som anført.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der søges særskilt bevilling til byggemodning m.v., og der aflægges anlægsregnskab, når byggemodningen og salgene er gennemført.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Resume

Banedanmark har fremsendt delaftale til den tekniske aftale mellem Banedanmark og Ishøj Kommune om overdragelse af restarealerne i den nordligste del af det kommende erhvervsområde Winthersminde til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved etablering af den nye bane København - Ringsted blev der forlods eksproprieret en række ejendomme til fordel for den kommende banestrækning. I den forbindelse er der opstået restarealer, som Banedanmark ønsker, at overdrage til kommunen. Restarealerne omfatter del af matr. nr. 9b, beliggende Winthersmindevej 102, matr. nr. 9c, beliggende Winthersmindevej 100 samt matr. nr. 9k, beliggende Winthersmindevej 100, med et samlet areal på 20.795 m2, inkl. et midlertidigt arbejdsareal på 3.558 m2.

Værdien af arealerne er sat til 18 kr. pr. m2 eller i alt 374.310 kr., som svarer til den m2 pris Ekspropriationskommissionen har fastsat for tilsvarende arealer i landzone i området.

Delaftalen har endvidere til formål, at indgå som en del af den samlede tekniske aftale mellem Banedanmark og Ishøj Kommune, hvor restarealerne modregnes i den samlede arealerstatning til kommunen.

Kommunen opnår med indgåelse af delaftalen den fordel, at de berørte arealer ligger indenfor det areal kommunen påtænker, at udstykke som erhvervsareal i Erhvervsområdet Winthersminde.

Overdragelsesdagen er i delaftalen fastsat til den 1. januar 2016, dog sker overdragelsen af arbejdsarealet forventeligt først den 1. juni 2017.

Banedanmark står for berigtigelsen af overdragelsen samt omkostningerne i forbindelse hermed.

Banedanmark har stillet som betingelse at Ekspropriationskommissionen godkender delaftalen.

Delaftale med kortskitse og Bilag 2 "Servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks hovedstrækninger" vedhæftes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at indholdet af delaftalen accepteres, og at kommunen tiltræder delaftalen. Finansieringen af købet sker først ved indgåelse af den tekniske aftale mellem Banedanmark og Ishøj Kommune i 2016/2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Finansieringen af købet 374.310 kr. modregnes den samlede erstatning som kommunen skal modtage fra Banedanmark for de arealer, som blev eksproprieret mv., og som indgår i den tekniske aftale mellem Banedanmark og Ishøj Kommune. Den tekniske aftale fremlægges byrådet når den foreligger hvilket først forventes i 2016/2017.

Bilag

Resume

I kommuneplanen fra 2009 blev det lagt fast, at letbanen i Ishøj skulle følge Ishøj Strandvej, dreje ind på Vejledalen og derefter følge Vejlebrovej frem til Ishøj Station. Denne linjeføring blev indarbejdet i kommuneplanen i 2009 og blev ligeledes lagt til grund, da et enigt byråd tiltrådte principaftalen om letbanens etablering i 2012.

Sagsfremstilling

Den besluttede linjeføring ligger til grund for den VVM-redegørelse, der har været til høring i forsommeren 2015.  I forbindelse med høringen er der indkommet ca. 170 høringssvar fra borgerne langs hele letbanens trace, heraf vedrører de ca. 40 høringssvar strækningen gennem Ishøj.

I Ishøj handler svarene primært om letbanens gener for beboerne langs Vejledalen og langs Vejlebrovej.

Som følge af af høringssvarene - fremlægges 2 alternative forslag til linjeføringen, som Ishøj Kommune har bedt Metroselskabet (som administrator for Hovedstadens Letbane) om at udarbejde.

Ændring af linjeføringen kræver godkendelse i Transportministeriet.

Forslagene fremlægges på Byrådsmødet.

Indstilling

Byrådet beslutter, at

 

Beslutning

Byrådet beslutter, at Letbanen skal køre langs Ishøj Strandvej, dreje op ad Ishøj Stationsvej og til venstre af Vejlebrovej frem til stationen. Stationen ved CPH West forsvinder. Der etableres en station på Ishøj Strandvej.

Beslutningen var til afstemning:

For beslutningen : 15 (8 (A) 3 (O), 2(V), 1 (F), 1 (Ø)

Imod : 0

Undlod: (1 (F - Niels Borre)

Fraværende: 3 ud af 19 medlemmer.

Tiltrådt.

Økonomi

Det forventes ikke, at flytningen vil påvirke letbanens økonomi.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2014 at bevilge midler til formidling og koordinering af aktiviteter i forbindelse med ”Vores Ishøj”. Der foreligger nu evaluering af 1. år af projektet. Som evalueringen viser, er der skabt en lang række nye initiativer med deltagelse af mange frivillige. Endvidere har såvel portalen ”Vores Ishøj” som facebooksiden af samme navn vist sig at være succeser med stor tilslutning fra Ishøjborgere.

På baggrund af evalueringen foreslås det, at projektet med formidling og koordinering af aktiviteter i forbindelse med ”Vores Ishøj” fortsætter i de kommende 2 år. Det vil betyde, at fundamentet under ”Vores Ishøj” kan sikres og på sigt skabe grobund for den fortsatte eksistens.

I forbindelse med sagsfremstilling vedrørende formidling af ovenstående blev det samtidig besluttet, at der i 2015 skulle gennemføres en bosætningskampagne for at tiltrække nye borgere til Ishøj kommune. Grundet den nuværende boligsituation med få ledige boliger til salg og alle lejeboliger udlejet foreslås det, at dele af bosætningskampagne aktiviteterne udskydes. Der vil i stedet blive fokuseret på ekstern formidling af de gode historier fra Ishøj med henblik på en generel styrkelse af vores image. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives bevilling til formidling og koordinering af aktiviteter omkring "Vores Ishøj" frem til udgangen af 2016, hvorefter relevante aktiviteter fra projektet skal være selvbærende eller indarbejdet bredt i kommunens organisation, således at de kan fortsætte inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Midlerne finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, sådan at der bevilges 200.000 kr. i 2015 og 400.000 kr. i 2016.

 

Beslutning

Sag 169 blev taget af dagsordnen.

Økonomi

Fortsættelsen af formidling og koordinering af ”Vores Ishøj” foreslås finansieret af Økonomi- og Planudvalgets pulje med 200.000 kr. i 2015; 400.000 kr. i 2016.

Bilag

Sagsfremstilling

SF og Enhedslisten foreslår:

"I forlængelse af Byrådets beslutning af 1. april 2014, punkt 85 Samarbejds/partnerskabsaftale med LO Hovedstaden omkring social dumping, præciserer byrådet, at der også på transportområdet, herunder flytransport der udgår fra Danmark skal gælde, at Ishøj Kommune kun anvender selskaber der opfylder ILO konvention 94, samt tilbyder forhold der matcher hvad der er gældende på det danske arbejdsmarked (opfylder betingelserne i danske overenskomster.").

Indstilling

Det indstilles, at forslaget tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådt.

Venstres 2 medlemmer kan ikke tiltræde, men ønsker fri konkurrence.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde i 2. kvartal 2015 119,0 mio. kr., mens den faktiske likviditet ved 2. kvartals udgang var 17,0 mio. kr.

Såvel gennemsnitslikviditeten som den faktiske likviditet er faldende. Dette er udtryk for, at der er pres på kommunens likviditet.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. For at overholde kassekreditreglen skal saldoen være positiv. Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2013 – 2015 ses i nedenstående tabel. Den gennemsnitlige likviditet pr. dag pr. 30. juni 2015 udgør 119,0 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag opgjort ultimo kvartalet. mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

114,5

127,1

137,0

137,4

2014

139,2

 132,3

127,4

125,6

2015

123,9

119,0

 

 

Som supplement til oversigten over likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, vises i det nedenstående den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2013 til 2015. Som det fremgår, er der tale om den laveste likviditet ultimo kvartalet, i perioden.

Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

62,6

82,8

78,3

50,1

2014

76,1

 49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

 

 

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at beløbet på 17 mio. kr. pr. 30. juni 2015 ikke er udtryk for den disponible likviditet.

Det bemærkes, indtægterne fra Staten (1/12 afregningen) først går ind på kommunens konto den første i måneden.

Det skal også bemærkes, at kassebeholdningen indeholder ca. 19 mio. kr. i forudbetalt statstilskud til en institution, som der således heller ikke kan disponeres over.

Administrationen har tidligere orienteret om, at SKAT havde fremrykket betaling af A-skat vedrørende bagudlønnede, således at der betaltes den sidste hverdag i måneden, mod tidligere den første hverdag. For Ishøj Kommunes vedkommende var den likviditetsmæssige konsekvens heraf ca. 19 mio. kr.

Ved afregning af A-skat for juli 2015 har SKAT imidlertid ændret betalingen igen, så der nu atter skal afregnes på den første hverdag i måneden. Dette vil fremover betyde en likviditetsmæssig "forbedring" ultimo måneden.

Kommunens portefølje 

I marts 2014 blev der placeret 25 mio. kr. i Danske Capital til formuepleje, jf. kommunens finansielle strategi. Ved udgangen af juni 2015 udgjorde den kursregulerede beholdning 25,19 mio. kr.

Porteføljen er – i henhold til rammerne i den finansielle strategi - placeret som følgende:

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Kursreguleret beholdning

25,25 pct.

25,19 pct.

 

 

Nordiske obligationer

90,90 pct.

89,60 pct.

 

 

Indeks obligationer

5,20 pct.

5,20 pct.

 

 

Investment grade obligationer

3,10 pct.

3,00 pct.

 

 

Kontant

0,80 pct.

2,20 pct.

 

 

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 30. juni 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag