Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 11. august 2020 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at børne- og ungeydelse standses med virkning fra 1. kvartal 2020, på grund af ulovligt skolefravær.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der ikke forhandles yderligere før en bankgaranti foreligger.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tages af dagsordnen.

Beslutning

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Orientering om hjemmeundervisning tages til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Status på hjælpepakke tages til efterretning.

Beslutning

1. Benny Schødt kritiserede rengøringen omkring bycentret.

 

2. Grundejerforeningen Ørnekærgård ved Henrik Kjælberg havde fremsendt skriftlige spørgsmål, som borgmesteren læste højt og besvarede.

 

Resume

KL indbyder kommunerne til at indgå i et partnerskab om ”DK2020 – klimaplaner, som kan understøtte det lokale klimaarbejde med at lave en klimahandlingsplan og samtidig synliggøre, at kommunerne tager ansvar i klimaindsatsen.

Sagsfremstilling

Danmark har en målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050. En lang række af de beslutninger, der er nødvendige for at reducere udledningen af CO2, imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne og dermed løse klimaudfordringerne for lokalsamfund og borgere, ligger lokalt.

KL har indgået et partnerskab for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner ud fra en ensartet metode. Partnerskabet skal herudover synliggøre det lokale klimalederskab og det kommunale medansvar.

20 kommuner har allerede gjort nyttige erfaringer i DK2020, og nu sikrer en udvidelse af DK2020, at alle kommuner får gavn af arbejdet. Partnerskabet omfatter både et tilbud til den enkelte kommune samt et arbejde på tværs i hvert KKR med regionen. Alle kommuner tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde en klimahandlingsplan og tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF) (se bilag).

Kommunen vil skulle afsætte ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner. I regi af KKR vil der skulle afsættes ressourcer til at løfte opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne. Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.

Klima- og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med en eller flere klimastrategier i Ishøj Kommune. Administrationen anbefaler, at vi melder os til at deltage i partnerskabet i runde to i efteråret 2021, da vi der forventer, at vi ved mere om vores egen indsats og dermed kan få mere ud af at indgå i samarbejdet og arbejde med en egentlig klimahandlingsplan.

Indstilling

Det indstilles, at Ishøj Kommune melder sig til at deltage i runde to i efteråret 2021, og at det senere drøftes mere konkret, hvordan de nødvendige ressourcer kan afsættes.

Beslutning

Sagen sendes til Klima- og Miljøudvalget.

Resume

Realdania har udbudt en pulje til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter med ansøgningsfrist den 24. august 2020. Administrationen påtænker i denne forbindelse, at ansøge om midler til 2. etape af Brohuset.

Sagsfremstilling

Realdanias pulje til bæredygtighed i kommunale byggeprojekter er en del af Realdanias samlede COVID-19 indsats, der udover hjælp til projekter som er udfordret af Coronakrisen, også har fokus på en bæredygtig udvikling i byggeriet i kølvandet på Coronakrisen.

Realdania prioriterer velfærdsbyggerier og renoveringer, der hviler på et robust grundlag i forhold til drift, økonomi, funktionalitet, beliggenhed og arkitektonisk kvalitet og som kan anvise det størst mulige potentiale for reduktion af drivhusgasser med efterfølgende dokumentation. En evt. bevilling vil blive delt i to dele nemlig i første omgang støtte til rådgivning på max 500.000 kr. På baggrund af denne rådgivning kan Realdania vælge, at yde støtte på yderligere op til 4.500.000 kr.

Puljen til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter ligger fint i tråd med Ishøj Kommunes Miljøpolitik, hvori det fremgår at "vi skal ikke bruge mere energi end højst nødvendig i nye og gamle byggerier". I Ishøj Kommune vil vi derfor have et vedholdende fokus på energieffektivitet og energirenovering, både når vi bygger nyt og når vi vedligeholder kommunens eksisterende bygninger". I forhold til FNs Verdensmål vil bæredygtighed i byggeprojekter i i Brohuset passe ind i Mål 11 om skabelsen af bæredygtige byer og lokalsamfund og i Mål 13 om klimaindsats.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tiltræder, at der fremsendes ansøgning til Realdania

Beslutning

Sagen tages til efterretning.

Økonomi

Ingen på nuværende tidspunkt. Når evt. tilsagn er modtaget forelægges sagen politisk igen. 

Resume

Regnskab for Strandparken I/S 2019 skal godkendes sammen med budget 2021.

Sagsfremstilling

Udgiftsbaseret regnskab

Det udgiftsbaserede regnskab udviser et resultat på 1.523. tkr. Til sammenligning var resultatet på 467 tkr. i 2018. I det omkostningsbaserede regnskab blev resultatet -267 tkr. efter afskrivninger.

Omkostningsbaseret regnskab og balance

Det omkostningsbaserede regnskab udviser i 2019 et underskud på -267 tkr. I 2018 var der et overskud på 518 tkr. Balancen udgør 15.191 tkr. med en egenkapital på 12.846 tkr. Den likvide beholdning ultimo 2019 er opgjort til 6.427 tkr. mod 5.050 tkr. i 2018.

Årsagen til likviditetsændringen fra 2018 til 2019 på 1,4 mio. kr. skyldes blandt andet manglende gennemførsel af projekter under masterplanen.

Årsrapport 2019 (jf. bilag 5.A), Revisionsberetning (jf. bilag 5.B), Beretning om opdatering af revisionsaftale (jf. bilag 5.C), udgiftsbaseret driftsregnskab (jf. bilag 5.D) og nøgletalsopgørelse (jf. bilag 5.E) vedlægges.

Afvigelser mellem bevilling og regnskab

Personaleomkostninger - Der er bevilliget (3,3 mio. kr.) - der er genereret et mindre forbrug på (-0,6 mio. kr.), hvilket skyldes færre udgifter til administrativ medarbejder og driftsledelse, der her medregnes med et 1/2 årsværk.

Bygningsvedligeholdelse og øvrige drift - Der er bevilliget (4,3 mio. kr.) - der er brugt (0,7 mio. kr.) mere end budgetteret. Årsagerne er primært en varm og lang sommer med en masse besøgende, hvorfor udgifterne til strandrensning, renovation m.m. er steget.

Masterplanen - Der er bevilliget (1,7 mio. kr.) og brugt (1,8 mio. kr.). Projekter er udført efter løbende orientering til bestyrelsen.

Administration og øvrige omkostninger - Der er bevilliget (0,6 mio. kr.) og brugt (0,7 mio. kr.). Udgifter under administration og øvrige omkostninger dækker bl.a. udgifter til hjemmeside, forsikring, revision, advokat m.m..

Regnskab 2019 (jf. bilag 1.A) og revisionsberetning 2019 (jf. bilag 1.B) vedlægges.

  Budget 2021 vedlægges (jf. bilag 1.C). Budgettet er fremskrevet med 2,5 %. Der vedlægges endvidere oversigt over interessenternes indbetaling (jf. bilag 1.D).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskab 2019 og budget 2021 for Strandparken I/S godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60.

Bilag

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen § 4, stk.1 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet sit ønske om udtræden og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen.

Sagsfremstilling

Martin Patrong Haspang og Maria Heidemann har meddelt, at de ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Vejlebroskolen hurtigst muligt.

Skolens ledelse oplyser, at der skal afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen som følge af udtrædelserne.

Indstilling

Byrådet tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.