Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 13. april 2021 kl. 17:30

Virtuelt møde via Teams

Resume

Som led i genåbningsplanen er der vedtaget en model for hurtige lokale nedlukninger, hvor kommunerne i forskellige situationer har henholdsvis pligt til eller mulighed for at iværksætte lokale nedlukninger/genåbninger.

Sagsfremstilling

Den nye model for lokale nedlukninger beskriver kriterier for nedlukning/genåbning af henholdsvis sogn og kommuner. Da Ishøj Kommune kun består af to sogne - og det ene udgør en meget lille del af Ishøj Kommune - vil sondringen mellem nedlukning af kommune og sogne mest være af teoretisk karakter.

Data for både kommuner og sogne forventes at foreligge på hverdage omkring kl. 12, hvorefter de relevante kommuner får besked om, at enten hele kommunen eller et eller flere sogn ligger over niveau, og at kommunalbestyrelsen derfor skal iværksætte automatisk nedlukning. Nedlukningen skal som udgangspunkt meddeles og kommunikeres til borgerne inden udgangen af samme dag med henblik på nedlukning førstkommende hverdag.

Henset til den korte tidsfrist for at iværksætte nedlukning/genåbning og kommunikere denne til borgerne foreslås det, at kompetencen til at træffe beslutning om nedlukning af henholdsvis kommunen/sogne delegeres fra byrådet til administrationen.

Beskrivelse af de nye regler

Nedenfor skitseres de nye regler i overordnede træk, men mere uddybende beskrivelse findes i den vedlagte præsentation (bilag).

Pligtmæssig nedlukning af sogn

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn, når:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:

  • Alle grundskoler
  • Alle SFO’er og klubtilbud
  • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
  • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
  • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug vil blive undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.

Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre.

Pligtmæssig nedlukning af kommuner

Når incidensen i en kommune overstiger 200 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i hele kommunen – at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som de er forpligtet til ved lukning af et sogn. Disse er listet ovenfor. Ligeledes vil samme undtagelser gælde for nedlukning af hele kommuner, som gælder ved nedlukning af sogn.

Derudover vil de ansvarlige ministerier tage initiativ til, at der fastsættes regler om lukning af videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder og indkøbscentre, udvalgsvarebutikker mv. i den udstrækning, disse er genåbnet på det pågældende tidspunkt.

Nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000. Dette gælder både for de påbud, som kommunen selv har meddelt og for de tiltag, som den relevante ressortminister har iværksat.

Når en kommune nedlukkes pga. af et incidenstal over 200, gælder nedlukningen hele kommunen, selvom der kan være sogne, som isoleret set ligger under 200 i incidens.

Frivillig nedlukning af diverse kommunale institutioner og lokaler

Kommunalbestyrelsen har som noget nyt fået mulighed for at meddele påbud om lukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, hvis kommunens incidens overstiger 100 (testkorrigeret). Nedlukningen ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunens incidens igen er under 100 (testkorrigeret).

Det vil efter reglerne herudover være en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan påbyde lukning af de pågældende lokaler og lokaliteter, at kommunalbestyrelsen vurderer, at et sådant påbud er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning.

Kommunalbestyrelsens påbud skal inden for 48 timer forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud i medfør af epidemiloven. I praksis vurderer administrationen dog, at eventuelle nedlukninger efter denne bestemmelse vil ske i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lovgrundlag

Epidemiloven.


Ændringsbkg. nr. 595 af 9. april 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Ændringsbkg. nr. 596 af 9. april 2021 om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Økonomi

Forslaget om delegation af beslutningskompetencen har i sig selv ingen nævneværdig økonomisk konsekvens.

Indstilling

Det indstilles, at kompetencen til at iværksætte lokale nedlukninger og genåbninger delegeres til administrationen. Administrationen orienterer hurtigst muligt byrådet om beslutninger truffet i medfør af delegationen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Byrådet beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.