Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 13. august 2019 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

Styrelsesvedtægten foreslås ændret, da der ønskes indføjet en særregel om indkaldelse af stedfortrædere for byrådsmedlemmer i tilfælde af kortere tids fravær end 1 måned.

Ved samme lejlighed fjernes ad hoc udvalgene fra oversigten på s. 2, og det nye fælleskommunale beredskab tilføjes.

Sagsfremstilling

Forslag til ny styrelsesvedtægt blev første gang behandlet på byrådsmødet den 25. juni 2019. Da en ny styrelsesvedtægt kun kan vedtages efter to byrådsbehandlinger fremlægges den på ny.

Forslaget til styrelsesvedtægt indeholder et nyt kapitel 8, som omhandler indkaldelse af stedfortræder i tilfælde af et byrådsmedlems forfald.

Den almindelige regel om pligtmæssige stedfortræderindkaldelse fremgår af styrelseslovens 15, stk. 2, og fastslår, at der skal indkaldes stedfortræder, hvis et byrådsmedlem forventes at være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Det fremgår dog af styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt., at byrådet har mulighed for at bestemme i styrelsesvedtægten, at der skal indkaldes stedfortræder selvom hindringen forventes at vare kortere tid end 1 måned.

Denne særregel har Ishøj Byråd besluttet at anvende, og reglen fremgår i dag af forretningsordenen for Ishøj Byråd. Den bør dog rettelig fremgå af styrelsesvedtægten, hvorfor den hermed forslås indsat.

Ankestyrelsen har ved brev af 17. december 2018 tilkendegivet, at det ikke er i overensstemmelse med styrelseslovens § 2, at der i styrelsesvedtægten for Ishøj Byråd er optaget bestemmelser om de ad hoc udvalg, der er nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Dette har Ishøj Kommune lovet at rette ved førstkommende ændring af styrelsesvedtægten.

 

Det foreslås derfor, at de to ad hoc udvalg - beskæftigelsesudvalget og uddannelsesudvalget - udgår fra oversigten på side 2 i styrelsesvedtægten.

 

Østsjællands Beredskab forventes nedlagt ved årets udgang, og pr. 1. januar 2020 overgår beredskabsopgaverne til et nyt fælleskommunalt selskab, som bliver stiftet i samarbejde med Greve, Høje Tåstrup og Vallensbæk Kommune. Selskabet har dog endnu ikke noget navn.

 

Det nye beredskab foreslås tilføjet til styrelsesvedtægtens § 11, stk. 11.

 

Indstilling

Det indstilles, at forslag til ny styrelsesvedtægt vedtages med ikraftræden den 1. september 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget har ingen nævneværdig økonomisk effekt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

Resume

Forslag til ændring af Forretningsorden for Ishøj Byråd som følge af forslag til ændring af styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

Forslag til ny forretningsorden for Ishøj Byråd blev første gang behandlet på byrådsmødet den 25. juni 2019. Da ændringer i forretningsordnen - efter den gældende forretningsorden - kun kan vedtages efter to byrådsbehandlinger fremlægges den på ny.

 

Som følge af forslag til ændring af styrelsesvedtægten ændres bestemmelsen om medlemmers fravær.

Herudover forslås det, at ændringer i forretningsordnen fremover kun skal undergives én behandling.

Forretningsordnen er vedhæftet (det som udgår er markeret med blåt, og tilføjelser er markeret med rødt).

Indstilling

Det indstilles, at forslag til ny styrelsesvedtægt vedtages med ikraftræden den 1. september 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ingen nævneværdig økonomisk effekt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

Resume

Evaluering af kodeks for Ishøj Byråd.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 3. oktober 2017 blev vedhæftede kodeks for Ishøj Byråd besluttet.

Det foreslås, at kodeks for Ishøj Byråd fremover evalueres en gang om året, med henblik på evt. tilretninger.

Indstilling

Byrådet beslutter, at

 

Beslutning

Tilføjelse til indstilling: .. kodeks evalueres en gang om året.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet skal vælge en observatør til beredskabskommissionen i det nye beredskab, der træder i kraft fra 1. januar 2020. Observatøren skal varetage sit hverv indtil udgangen af 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. juni 2019 vedtægterne for det nye beredskab for Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner.

I vedtægterne fastlægges sammensætningen af beredskabskommissionen. Det fremgår bl.a. at hver af kommunerne vælger ét medlem, ud over borgmesteren, der har taleret men ikke stemmeret. I praksis en observatør. Observatøren skal vælges ved flertalsvalg. Der skal ikke vælges en stedfortræder. De fire borgmestre ønsker, at observatørerne vælges blandt byrådsmedlemmerne i de fire byråd for at sikre en politisk forankring af det nye beredskab.

 

Perioden for hvervet som observatør er i vedtægterne fastsat til fire år og følger den kommunale valgperiode. Fordi beredskabet er nyetableret, løber perioden for den første beredskabskommission dog kun resten af indeværende valgperiode, det vil sige indtil udgangen af 2021. Observatøren skal vælges for samme periode.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Henrik Olsen udpeges som observatør.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ydes ikke vederlag for medlemmer af beredskabskommissionen, herunder observatører.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 24 om flertalsvalg.

Pkt 7.2 og 7.3 i vedtægterne for det nye fælles beredskab.

Bilag

Resume

Remondis som er operatøren af affaldsindsamlingen i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har skabt usikkerhed om den fortsatte indsamling i kommunerne. Af hensyn til forsyningssikkerheden foreslås, at de fem kommuners administrationer afdækker mulighederne for en evt. dannelse af et fælleskommunalt § 60-selskab til håndtering af affaldsindsamlingen i de fem kommuner, samt får mandat til at indlede forhandlinger med den nuværende operatør om overtagelse af de samlede aktiviteter.

Sagsfremstilling

Remondis kontrakt løber til den 31. marts 2021, men opsagde i marts 2019 aftalen til ophør den 31. december 2019 på grund af manglende indtjening. Vestforbrænding tog forbehold for erstatning og modregning, hvorefter Remondis i første omgang trak opsigelsen tilbage under forudsætning af, at der kunne forhandles om en løsning. Advokatfirmaet DLA Piper har vurderet, at det vil være i strid med udbudsreglerne at forhandle en løsning, og i notatet "Fælles sagsfremstilling" er der nærmere redegjort for forløbet samt nødvendigheden af en kort tidsplan.

På baggrund af den usikkerhed dette forløb giver for opretholdelsen af forsyningssikkerheden indstilles, at administrationerne i de fem kommuner får mandat til i fællesskab at undersøge muligheden for at hjemtage affaldsindsamlingen i et § 60 selskab, og at den videre proces for afklaringsfasen, herunder forhandlinger med operatøren, hjemtages til kommunerne med henblik på at fremlægge en beslutningssag til de fem kommunalbestyrelser omkring den 1. september 2019.

I bilag fra advokaterne DLA Piper beskrives forskellige løsningsmodeller. Bilaget er fortroligt af hensyn til kommunernes forhandlingsposition overfor Remondis.

I afklaringsfasen vil en række tekniske, juridiske og økonomiske forhold blive afdækket bl.a.:

  • Forhandlinger med Remondis om overtagelse af indsamlingsopgaven herunder vilkår og pris.
  • Betingelser for etableringen af et § 60-selskab, herunder afklaring af om det kræver Ankestyrelsens godkendelse.
  • Økonomien, herunder finansieringsmuligheder gennem Kommunekredit.

Af hensyn til forhandlingspositionen overfor Remondis og muligheder for evt. at kræve erstatning fra Remondis forudsættes, at det nuværende serviceniveau for indsamlingsopgaven samt dens geografisk omfang i de fem kommuner opretholdes uændret.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller:

at administrationen gives mandat til at forhandle en overdragelsesaftale med den nuværende operatør "Remondis" med henblik på efterfølgende politisk godkendelse.

at administrationen afklarer tekniske, juridiske og økonomiske forhold med henblik på fremlæggelse af beslutningsoplæg om hjemtagelse af indsamlingsopgaven i regi af et fælleskommunalt § 60-selskab ejet af de fem kommuner.

Lennart Nielsen (V) kan ikke tilslutte sig indstillingen for nuværende.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venstre: Særindstillingen vedhæftes som bilag.

 

Økonomi

Affaldsområdet er takstfinansieret og uanset udfaldet af det kommende forløb, forventes der stigende udgifter til indsamlingsopgaven - og dermed stigende takster for borgerne - fra årsskiftet.

Selve afklarings- og etableringsfasen indebærer behov for ekstern rådgivning. På den baggrund kan der forventes samlede omkostninger på op til 2 mio. kr. i alt for de fem kommuner. Disse udgifter afholdes af det takstfinansierede affaldsområde og fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

§ 60 i lov om kommuners styrelse.

Bilag