Referat
Ishøj Byråd mandag den 20. december 2021 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at forslagene til besparelse på ledelse og administration godkendes, og at HovedMED's bemærkninger anerkendes.

Resume

På byrådsmødet den 6. april 2021 blev der på "Borgmesteren Nævner" orienteret om resultatet af afgørelse i voldgiftssagen vedr. zinktaget på Strandgårdskolen. I den forbindelse nævnes det, at der henstår en syns- og skønssag vedr. etape to, som er udført af Elindco. Denne sag kan nu afsluttes med et forlig, hvor entreprenøren skal betale ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms til Ishøj Kommune.


I denne sag søges anlægsbevilling og fuldmagt til, at advokaterne DLA PIPER underskriver forliget på vegne af Ishøj Kommune, under forudsætning af politisk godkendelse den 20. december 2021. Ligeledes ønsker Center for Ejendomme at bruge ca. 100.000 kr. af de tildelte midler i 2022 på afklaring omkring afhjælpning contra evt. yderligere begrænsning i levetiden af taget.

Sagsfremstilling

Byrådet blev under ”Borgmesteren nævner” den 6. april 2021 orienteret om, at der var afgivet kendelse i voldgiftssagen mellem Ishøj Kommune og GVL. Dommen betød, at GVL skulle betale ca. 16 mio. kr. til Ishøj Kommune. Der blev ligeledes orienteret om, at der kun henstod en syns- og skønsforretning på etape 2 mod Elindco, ligeledes vedrørende zinktaget. Denne sag var dog af væsentlig mindre karakter end voldgiftssagen og var forventet til at blive løst i et forlig i løbet af 2021.

Der foreligger nu en forligsmæssig løsning, som betyder at Elindco skal betale ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms til Ishøj Kommune.

Det er Center for Ejendommes ønske at benytte 100.000 kr. af de tildelte midler i 2022 til nærmere undersøgelser omkring levetiden af taget. Syns- og skønsmændene har i sagen vurderet, at det mangelfulde arbejde betyder en nedsættelse af tagets samlede levetid på mellem 5-10 år - så den forventede levetid vil være 40-50 år.

Økonomi

Ved indgåelse af forliget vil Elindco betale ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms til Ishøj Kommune.

Udgift på 100.000 kr. til nærmere undersøgelser omkring levetiden af taget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at Ishøj Kommune indgår forliget med Elindco på ca. 1,6 mio. kr., og at der samtidig gives fuldmagt til advokaterne DLP Piper v. Troels Kjersgaard til at underskrive forligsaftale vedrørende Strandgårdskolen etape 2 mellem Ishøj Kommune og Elindco og Bravida af den 9. december 2021

at der gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i indtægt som følge af forliget, og på 100.000 kr. i udgift til nærmere undersøgelser omkring levetiden af taget. Nettoindtægten på 1,5 mio. kr. lægges i kassen.

Beslutning

Byrådet godkender, at indgå forliget (pind 1), men ikke pind 2, som ikke er tilstrækkeligt belyst i sagen. Indtægten på 1,6 mio. kr. lægges i kassen.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der tilbydes en lejeaftale på 5 års uopsigelighed.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Der fremlægges beredskabsplan for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som kan bringes i anvendelse, såfremt der hen over jul og nytår udbryder smitte med omikron-varianten blandt medarbejderne, eller der opleves masseudskrivninger fra hospitalerne, som følge af pres på sengepladser grundet indlagte med Covid-19.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har den seneste måned haft stor tilgang af borgere, der udskrives fra hospital uden at være helt færdigbehandlede. Det belaster hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, da borgerne har brug for meget hjælp og støtte. Hospitalerne udskriver borgerne, da de er pressede på kapacitet. Dels grundet Covid-19, dels grundet sygeplejerskemangel. Såfremt der sker yderligere smitte med Covid-19, særligt den ekstremt smitsomme omikronvariant, er der risiko for, at hospitalerne hen over jul og nytår vil opleve yderligere belastning, hvormed der udskrives endnu flere borgere, som ikke er færdigbehandlede. Dertil kommer, at der er risiko for smitteudbrud blandt medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. I begge tilfælde kan det derfor blive nødvendigt, at der midlertidigt reduceres i de hjemmeplejeydelser, der leveres hos borgerne. Der er derfor udarbejdet en beredskabsplan, der angiver, inden for hvilke ydelser, der kan ske justering. Se vedhæftede bilag. Det er vigtigt at understrege, at en reducering af ydelser altid vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger.

Vedhæftet er notat om behov for justering i ydelser i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget godkender beredskabsplan for Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.


Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag