Referat
Ishøj Byråd mandag den 22. august 2016 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Det følger af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., at der skal udarbejdes halvårsregnskab, som skal behandles af byrådet. Det skal ske senest på det første møde i september, og inden 1. behandling af forslag til næste års budget. Halvårsregnskabet skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet, jf. vedlagte skema.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år tager Ishøj Kommunes halvårsregnskab udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. maj måned.

Denne blev behandlet i Byrådet den 21. juni 2016 (sag 167). Budgetopfølgningen udviste forventede merudgifter inden for servicerammen på 3,4 mio. kr., merudgifter på 2,8 mio. kr. uden for servicerammen, og mindreudgifter på 18,0 mio. kr. vedrørende de finansielle poster. Disse beløb blev tillægsbevilget med sagen.

Det fremgik ligeledes af budgetopfølgningssagen, at Jobcentret forventede merudgifter på beskæftigelsesområdet i størrelsesorden 5,6 mio. kr., dog med en estimeret usikkerhedsmargen på 3-5 mio. kr. Som følge af denne usikkerhed ansøgte Jobcentret ikke om tillægsbevilling, og beløbet indgik heller ikke i det samlede forventede regnskab.

På administrationens forespørgsel har Jobcentret nu opgjort det forventede regnskab på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2016. Her fastholdes det forventede merforbrug på 5,6 mio. kr., dog igen med samme usikkerhedsmargen. Administrationen har bedt Jobcentret om et mere nøjagtigt skøn på det forventede regnskab.

I forhold til halvårsregnskabet medtages det forventede merforbrug på 5,6 mio. kr. på Jobcentrets områder dog i indberetningen til Social- og Indenrigsministeriet.

I halvårsregnskabet er det desuden forudsat, at der videreføres et tilsvarende beløb på driften til 2017, som der blev videreført fra 2015 til 2016.

Bruttoanlægsudgifterne forventes ved halvårsregnskabet at være højere end ved budgetlægningen, i størrelsesorden 92,6 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der blev videreført ca. 41,1 mio. kr. fra 2015 til 2016. Derudover er der givet yderligere bevillinger i år til bl.a. renovering af svømmehallen samt byggemodning i Winthersminde.

Udover indberetningsskemaet til Social- og Indenrigsministeriet fremlægges tillige den obligatoriske regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 og regnskabsoversigt på bevillingsniveau pr. 30. juni 2016.

Der gennemføres 2. budgetopfølgning i efteråret, jf. kommunens økonomiregulativ. Her vil eventuelle tillægsbevillingsbehov blive opgjort.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at halvårsregnskabet og indberetningen til Social- og Indenrigsministeriet godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for budgetforslag 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, budgetredegørelse og sparekatalog er uddelt til byrådets medlemmer på Byrådets møde den 9. august 2016.

Budgetmaterialet er efterfølgende udsendt til de høringsberettigede.

Budgetforslaget, budgetredegørelsen og sparekataloget fremlægges.

 

Partierne i Byrådet indbydes til drøftelse om budgettet, til afholdelse efter høringsfristen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært byrådsmøde den 22. august 2016.

at høringssvar skal være modtaget senest den 1. september 2016.

at der afholdes budgetseminar for byrådet den 8. september 2016.

at temaer til budgetseminaret skal være borgmester og kommunaldirektør i hænde senest den 1. september 2016.

at ændringsforslag fra de stående udvalg og enkelte byrådsmedlemmer skal være borgmesteren i hænde senest den 22. september 2016 kl. 12.00.

at budgetforslaget sendes til 2. behandling i Byrådet, som sker på byrådets møde den 4. oktober 2016. 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at hæve skatteindtægten inden for skattepuljen på 200 mio. kr., som er aftalt mellem KL og regeringen. Der skal søges inden 2. september 2016.

Forslag:

  • Administrationen fremsender ansøgning om at Ishøj Kommune får mulighed for at hæve skatten med op til 10 mio. kr.

Begrundelse:

Hvis der i budgetforhandlingerne skal være et reelt valg mellem nedskæringer eller en skattestigning,  er det nødvendigt, at Ishøj Kommune søger andel i skattepuljen inden 2. september for at være sikker på at kunne hæve skatten uden sanktion. Beløbet kan være større eller mindre, det må byrådet tage stilling til ud fra behovet. Den ekstra skatteindtægt kan i budgetforhandlinger enten udmøntes som en stigning i personskat, grundskyld og/eller dækningsafgift.

Se flg. Link  http://sim.dk/media/1067273/kommunernes_budgetl_gning_for_2017.pdf

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at skatten ikke hæves i Ishøj Kommune.

Beslutning

Borgmesterens forslag blev tiltrådt.

Ole Wedel-Brandt fastholdt sit forslag.