Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 24. juni 2014 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Ingen spørgsmål. 

Resume

Byrådet sendte regnskabet for 2013 på mødet den 6. maj 2014 til kommunens revision Deloitte. Den formelle godkendelse af regnskabet sker samtidig med forelæggelse af revisionsberetningen.               

Sagsfremstilling

Deloitte har fremsendt revisionsberetningen for 2013 dateret henholdsvis den 16. juni 2014 og 24.juni 2014, som fremlægges. Revisionsberetningen skal iflg. styrelsesloven udsendes til Byrådet inden 7 dage fra modtagelsen. Dette sker i forbindelse med Byrådets behandling den 24. juni 2014.

Det fremgår af bemærkningerne, at såfremt Byrådet godkender årsregnskabet i foreliggende form vil revisionen forsyne regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold. Der er supplerende oplysning om revision af budgetsiden, som er af "teknisk" karakter og en oplysning til læseren.

Selvom regnskabet forsynes med ovennævnte påtegning, har revisionen bemærket enkelte forhold som Byrådet skal tage stilling til.

Revisionsberetningen 2013 indeholder 3 generelle bemærkninger, som vedrører opfølgningspunkter på revisionsbemærkningerne for 2012. Herudover foreligger der 3 specifikke bemærkninger (bemærkning 4-6), hvoraf bemærkning nr. 5 og 6 vedrører det sociale område.

Administrationens besvarelse til de fremsatte bemærkninger fremgår af bilag 1. Revisionsbemærkningerne anses for besvaret og afsluttes hermed. Administrationens forslag til besvarelse har været forlagt Deloitte, der er enig heri.

Ved regnskabsafslutningen for 2013 er der foretaget afstemning af statuskonti for restancer og tilgodehavender mv. I forbindelse med afstemningerne er der konstateret regnskabsposter, der skal afskrives. I overensstemmelse med revisionen er der foretaget en lang række tekniske korrektioner på posteringer af ældre karakter, som det ikke er muligt at udrede. Det kan supplerende oplyses, jf. pkt. 3.1.1.2 i beretningen, at Deloitte er enig i administrationens indstilling til afskrivninger.

Oversigt med afskrivninger fremlægges.     

Deloitte deltager i dette punkt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 24. juni 2014, hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til regnskab 2013 og revisionsberetningen. Afskrivning af restancer og tilgodehavender.       

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,
at  regnskab for 2013 godkendes,
at  revisionsberetningen for 2013 godkendes,
at  administrationens forslag til besvarelse af bemærkningerne (3 generelle bemærkninger, opfølgningspunkter til revisionsbemærkningerne for 2012, samt 3 specifikke bemærkninger (pkt. 4-6)) godkendes
at  de fremlagte afskrivninger godkendes.       

Beslutning

Tiltrådt.

Borgmesterens regnskabstale vedhæftes referatet.        

Bilag

Resume

Godkendelse af Strandparken I/S regnskab for 2013 og budgetforslag for 2015                    

Sagsfremstilling

Den 24. april 2014 sender Strandparken I/S regnskab for 2013 og budgetforslag for 2015 til interessenternes godkendelse.
Regnskab 2013 og budget 2015 er godkendt af Strandparkens bestyrelse på møde den 25. marts 2014. Der henvises i øvrigt til bilagene, hvor både regnskab og revisionsprotokol 2013 og budgetforslag 2015 fremlægges.             

                    

Økonomi

I budgetforslaget for 2015 udgør Ishøj Kommunes andel 2.083.411 kr., som indarbejdes i kommunens budgetforslag.                    

Indstilling

Økonomi og Planudvalget vedtager, at Regnskab 2013 og Budgetforslag 2015 for Strandparken I/S godkendes.

      

Beslutning

Ændring i indstilling : vedtager ændres til indstiller.

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Strandparken I/S er et interessentskab bestående af 5 kommuner, som reguleres efter § 60 i Lov om kommunernes styrelse. Efter Strandparkens vedtægter skal regnskab og budget godkendes af de enkelte interessenter.                   

Bilag

Resume

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014, som har været forelagt fagudvalgene, og som samlet for hele kommunen viser en mindreudgift på 17,0 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.
Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 3,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 16,0 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.                                     

Økonomi

Der er udarbejdet notat af 10. juni 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.
Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.
 
Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen for egne områder, og indstillingerne fra udvalgene er samlet i bilag C. Opfølgningen vedrørende Økonomi- og Planudvalgets område indgår i nærværende samlede budgetopfølgningssag.                                     

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at  budgetopfølgningen tiltrædes at der gives bevilling på samlet 17,0 mio.kr. i mindreudgifter iht. bilag B         

Beslutning

Tiltrådt.

            

Bilag

Sagsfremstilling

Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk for kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal kommunernes langsigtede økonomiske politikker fremgå af kommunernes budgetbemærkninger med virkning fra budget 2015.

Med Økonomisk Politik for Ishøj Kommune, som skal ses i sammenhæng med økonomiregulativet og andre styringsdokumenter, skal kommunen tilstræbe en effektiv og gennemskuelig økonomistyring for såvel det politiske niveau, koncernledelsen og de budgetansvarlige.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune indeholder overordnede principper og strategi for kommunens økonomi og budgettering, og er som sådan udtryk for hensigtserklæringer inden for de enkelte områder.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune indeholder følgende hovedpunkter, som blev præsenteret på Byrådsseminaret i maj:

 1. Ishøj Kommune er loyal overfor Økonomiaftalen mellem regeringen og KL

 2. Målsætningen for den ordinære drift i Ishøj Kommune er et overskud, som kan dække anlægsinvesteringer og afdrag på gæld.

 3. Likviditeten ultimo året skal være på 25 mio. kr., svarende til ca. 1.190 kr. pr. indbygger.

 4. Kommunens gæld pr. indbygger tilstræbes reduceret i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger

 5. Skatteprocenterne i Ishøj Kommune ligger under landsgennemsnittet. Skatteniveauet tilstræbes at blive overholdt.

 6. Der afsættes midler på driften til løbende vedligeholdelse af eksisterende veje og bygninger.

 7. Forslag om effektiviseringer fra borgere, medarbejdere, brugerstyrelser mv. skal understøttes, så der skabes økonomisk frirum med henblik på eventuel politisk prioritering.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune vedlægges.        

                           

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at Økonomisk Politik for Ishøj Kommune godkendes.

           

Beslutning

Tiltrådt.

           

Bilag

Resume

Vandløbsregulativ for Smågårdsrenden skal vedtages efter at have været i høring i 8 uger. Der er indkommet 1 indsigelse i høringsperioden fra grundejerforeningen Merlegårdsparken.                           

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 4. december 2013 at sende forslag til vandløbsregulativ for Smågårdsrenden i offentlig høring i 8 uger. Forslaget har været i offentlig høring fra den 19. december 2013 til den 19. februar 2014.
 
Smågårdsrenden afvander området omkring Toftegårdsvej og løber til Baldersbækken ved Vejleåvej. Vandløbet er optaget som offentligt vandløb og vedligeholdes af Ishøj Kommune.
 
Der er indkommet 1 indsigelse i høringsperioden fra grundejerforeningen Merlegårdsparken, som ønsker at Ishøj Kommune overtager vedligeholdelsen af en 100 m lang grøft syd for Ishøj Stationsvej. Grøften løber mellem Merlegårdsparken og en anden grund, som dyrkes og i øvrigt anvendes ved det årlige kræmmermarked.
 
Kommunen har tidligere modtaget en række henvendelser om samme sag fra beboere i Merlegårdsparken og fra ejeren af nabomatriklen, som alle ønsker, at kommunen optager grøften, som offentligt vandløb og dermed overtager vedligeholdelsespligten.
 
Normalt vil man ikke optage en så lille grøft som offentligt vandløb, medmindre der gør sig helt specielle forhold gældende. Park og Vejcenter vurderer, at dette ikke er tilfældet her og anbefaler at indsigelsen ikke imødekommes.

Regulativet forelægges derfor uændret i forhold til det regulativforslag, som blev sendt i høring.    

                  

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.                            

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at nyt vandløbsregulativ for Smågårdsrenden godkendes.  

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges         

Beslutning

Tiltrådt.

           

Lovgrundlag

Ifølge vandløbslovens § 12 udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ, som foruden en tydelig betegnelse og placering af vandløbet skal indeholde bestemmelser om bl.a. vandløbets skikkelse og vedligeholdelse.
 
Et regulativforslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere og interessenter har mulighed for at komme med indsigelser til regulativet. Byrådet behandler derefter indsigelserne og vedtager et endeligt regulativ, som kan ankes til Natur og Miljøklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen.               

Bilag

Resume

En af varmeværkets 4 biler er brudt sammen og er så gammel, at det ikke kan svare sig, at sætte den i stand igen. Varmeværket indkøber en ny bil og skal ifølge varmeforsyningsloven finansieres over minimum 5 år.                                        

Sagsfremstilling

Varmeværkets bil, en Suzuki Vagon R fra 2002, er brudt sammen. Park og Vejs mekaniker har vurderet, at det ikke kan svare sig at sætte den i stand. Derfor indkøbes en ny bil, Ford C Max, til en pris af 155.000,00 kr. plus moms inklusiv indretning. Efter varmeforsyningsloven afskrivningsbekendtgørelse §4 skal et bilindkøb finansieres over minimum 5 år.            

Økonomi

Indkøb af ny bil samt indretning 142.000 kr. plus moms, plus levering 3.000 kr. og indretning 10.000 kr. i alt 155.000 kr. Indkøbet skal ifølge varmeforsyningslovens afskrivningsbekendtgørelse §4 finansieres over minimum 5 år, svarende til ca. 0,11 kr. per GJ. Gennemsnitlig pris per GJ er 175,97 kr.                                       

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at lånefinansiere indkøb af ny bil over 5 år. Der indhentes pris hos lokale forhandlere på en bil svarende til den ønskede. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. Varmeværket låner beløbet i kommunekassen.

                 

Beslutning

Tiltrådt.

                 

Sagsfremstilling

Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og de 29 kommuner i regionen for perioden 2015 -2018. Sundhedsaftalen skal bestå af en politiske del og en administrativ del, som skal konkretisere målsætningerne i den politisk aftale.

Sundhedskoordinationsudvalget har den 10. april 2014 udsendt vedhæftede udkast til den politiske del af den kommende sundhedsaftale i høring. Forslaget er i høring frem til den 30. juni 2014.

Høringssvaret vedlægges.                        

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at høringssvaret vedr. den politiske del af Sundhedsaftale 2015-2018 godkendes. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

           

Beslutning

Tiltrådt.

           

Bilag

Resume

Lind & Risør skal opføre en ny tæt-lav bebyggelse på Kirkebjerggård i Ishøj Landsby og ønsker at ændre facade- og tagmaterialer i henhold til købsaftale og salgsvilkår (se bilag).                                             

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune indgik i november 2013 aftale med Lind & Risør om salg af ejendommen Kirkebjerggård. Lind & Risør er derfor igang med at udarbejde lokalplan for bebyggelsen i samarbejde med kommunen for at kunne realisere projektet.
 
Ishøj Kommune modtog den 2. juni 2014 en ansøgning fra Lind & Risør om tilladelse/ godkendelse til at opføre facader i gulbrune mursten og tag i matsort tegl på den kommende bebyggelse.
 
Begrundelsen er, at Lind & Risør mener, at gulebrune mursten vil passe godt ind i Ishøj Landsby, at det er æstetisk flot og at det kræver mindre vedligehold.
 
I henhold til tagmateriale mener Lind & Risør, at solceller vil være mindre markante med et sort tegltag.

I henhold til købsaftale og salgsvilkår er det et krav, at facader skal fremstå pudsede i lyse jordfarver og tagene i enten røde tegl eller integrerede sorte og ikke-reflekterende solceller og sort skifer. Det kræver derfor en godkendelse/ tilladelse at ændre på kravene. 

I henhold til ændring af tagmateriale vurderes det, at ændringen fra integrerede sorte og ikke-reflekterende solceller og sort skifer til matsorte tegl med mulighed for solceller, er en mindre ændring, idet intentionen med kravet har været, at opsætning af solceller skal ske på et sort tag for at fremstå mindre markant.  

I henhold til facademateriale, har intentionen med kravet om facader i pudsede lyse jordfarver været, at få ny bebyggelse til at fremstå i stil med den nuværende bebyggelse med hvidpudsede facader. Den kommende bebyggelse vil også, som nu, være markant i gadebilledet og ligger højt i forhold til Ishøj Bygade. Det vurderes derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt med facader i gulbrune mursten, som mere refererer til de bagvedliggende parcelhuskvarterer (jf. illustrationer).

Da kravet om facader og tagmateriale er fastsat i købsaftalen skal Økonomi- og Planudvalget og Byrådet også have sagen forelagt.     

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at godkende ændring af krav i henhold til tag; fra integrerede sorte og ikke-reflekterende solceller og sort skifer til matsorte tegl med mulighed for solceller, at ikke godkende ændring af krav i henhold til facader.

Udvalget ønsker pudsede facader i hvidt som eksisterende hovedhus.
 
Økonomi- og Planudvalget indstiller
, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.          

Beslutning

Tiltrådt.

              

Bilag

Resume

Der søges frigivet kr. 2.569.598 til vejbidrag til Ishøj Spildevand. Kr. 900.000 frigives fra budgetlagt rådighedsbeløb til vejbidrag og kr. 1.669.598 frigives fra kassen. Alle beløb er excl. moms.                                     

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet har ifølge gældende lovgivning beregnet, at Ishøj Kommune skal betale 8 % i vejbidrag til Ishøj Spildevand. Vejbidraget beregnes af Ishøj Spildevands anlægsudgifter, som er opgjort til kr. 32.119.980. Beløbet dækker både afsluttede anlægsprojekter - og som noget nyt igangværende anlægsarbejder. Beløbet er beregnet til kr. 2.569.598. Heraf søges kr. 900.000 frigivet i henhold til budgettet, de resterende kr. 1.669.598 søges frigivet fra kassen.

I forbindelse med beregning af vejbidraget har Randers og Slagelse Kommuner anlagt retssag mod Forsyningssekretariatet. De to kommuner har anlagt restsagerne på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelser i perioden 2007-2010. Retssagen forventes at afklare sekretariatets kompetence og hjemmelsgrundlag efter stoploven (Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger), samt sekretariatets adgang til at efterprøve kommunernes skønsudøvelse i forbindelse med fastsættelse af vejbidrag.

Brev fra Forsyningssekretariatet er vedlagt som Bilag A.     

Økonomi

Der frigives kr. 900. 000 til vejbidrag i henhold til budgettet.                                                  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 900.000 ekskl. moms til vejbidrag, samt at der yderligere frigives 1.669.598 kr., som følge af, at der også skal betales bidrag af igangværende anlægsarbejder, jfr. bilag A i sag vedrørende budgetopfølgning pr. 30. april 2014, hvor der er afsat 1,7 mio. kr. til vejbidrag.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. Merudgiften på kr. 1.669.598 er finansieret i sagen om halvårsregnskabet.
                   

Beslutning

Tiltrådt.

          

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, nr. 634 af 07/06/2010.

Bekendtgørelse af lov om indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, nr. 1212 af 14/10/2010. 

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 07/06/2010.                                                   

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet opfordrer borgmesteren til  - gerne sammen med andre borgmestre fra Vestegnen - at rette henvendelse til regering og folketing, f.eks. søge foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg med henblik på at fremskynde ændringer af dagpengesystemet, så der er færre borgere fra Ishøj og de øvrige kommuner på Vestegnen, der mister retten til dagpenge. Det kan f. eks. ske ved: - at det gøres lettere at genoptjene dagpengeret ved at den krævede periode reduceres fra 52 til 26 ugers arbejde. - at de forskellige former for støttet beskæftigelse, løntilskudsjob og lignende tæller med ift. genoptjening af dagpengeret - eller som minimum ikke reducerer den resterende periode med dagpengeret. - at dagpengeperioden forlænges.

Baggrund for forslaget I en artikel i Fagbladet3Fs seneste nummer fremgår det, at Albertslund, Ishøj, Brøndby og Høje Tåstrup er de fire kommuner i landet, hvor den største andel af de arbejdsløshedsforsikrede ledige falder ud af dagpengesystemet. Hele 16% af de borgere i Ishøj, der var ledige i 2013, har ifølge artiklen mistet dagpengeretten. Det betyder en økonomisk katastrofe for den enkelte, der i mange tilfælde bliver afhængige af kontanthjælp - og i nogle tilfælde står helt uden forsørgelsesgrundlag. Det har givetvis også store negative følger for kommunens økonomi.

Efter min opfattelse bør byrådet og borgmesteren gøre en endnu større indsats for at få disse problemer på den politiske dagsorden - og dermed forsøge at forbedre forholdene for den del af kommunens borgere, der har mistet deres arbejde og dagpengeret og dermed er blevet allerhårdest ramt af den økonomiske krise.

Fra artiklen i Fagbladet3F:  "Ishøj er den kommune, hvor flest ledige mistede dagpengene i 2013, målt i forhold til hvor mange ledige, der var. Det viser en opgørelse, som 3F har lavet. Godt 333.000 danskere var ledige i kortere eller længere tid sidste år. Ud af dem mistede næsten 34.000 retten til dagpenge. Altså hver 10. I antal er det de store kommuner - København, Aarhus, Odense - hvor flest personer har mistet dagpengene. Men målt i forhold til andelen af ledige, er det de københavnske omegnskommuner, der ligger i toppen over kommuner, hvor flest har mistet dagpengene, nemlig Ishøj, efterfulgt af Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.
Flest mistede dagpengene her :

 1. Ishøj: 16 %

 2. Albertslund: 15 %

 3. Høje-Taastrup: 15 %

 4. Brøndby: 14 %

 5. Kerteminde: 13 %

 6. Dragør: 13 %

 7. Lolland: 13 %

 8. Langeland: 13 %

 9. Slagelse: 13 %

 10. Fredericia: 12 %

(Kilde: 3F, på baggrund af tal fra jobindsats.dk. Tallene viser andelen af ledige i 2013, der mistede dagpengene).     

Borgmesteren foreslår, at der i stedet sendes et brev til Beskæftigelsesministeren om problematikken. Breves sendes også til medlemmerne af folketingets beskæftigelsesudvalg.

Forslag til brev til Beskæftigelsesministeren og 3F's opgørelse vedhæftes.        

Beslutning

Tiltrådt.

                            

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

       

Resume

De samlede tilgodehavender er steget fra 21,44 mio.kr. pr. 31. december 2012 til 26,01 mio.kr. pr. 31. december 2013.

Opgørelse over hovedposter og kommentarer fremlægges som bilag.                   

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at opgørelsen over restanceudviklingen tages til efterretning.  

      

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

I maj 2014 blev der gennemført valg til skolebestyrelserne. I sagen fremlægges en oversigt over de valgte medlemmer.                          

Sagsfremstilling

Ifølge § 2 i Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen skal der ved hver skole udpeges en skolebestyrelse. Der er i maj 2014 gennemført valg til bestyrelserne. I den vedhæftede oversigt fremgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer.

De nye bestyrelser tiltræder den 1. august 2014 og valgperioden løber frem til 31. juli 2018.    

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at orienteringen vedr. de valgte skolebestyrelsesmedlemmer tages til efterretning.
Administrationen skal sikre, at de nye bestyrelser bliver orienteret om folkeskolereformen og dens udmøntning i Ishøj Kommune. 

        

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice har udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse for den socialpædagogiske hjemmevejledning (SEL § 85). Undersøgelsen inkluderer også Café Vildtbanehus og Tirsdagscaféen.

 

Resultaterne fremlægges til efterretning.                              

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er baseret på 21 spørgeskemaer og 4 interview inden for socialpsykiatrien samt 10 spørgeskemaer og 2 interview inden for voksenhandicap.

Resultater

Undersøgelsen viser, at der er stor tilfredshed med hjemmevejledningen. Der er ligeledes stor tilfredshed med de 2 café tilbud. De væsentligste resultater er følgende:

 • 23 af 31 borgere (74 %) er meget tilfredse med deres hjemmevejledning

 • Kun 1 borger (3 %) er tilfreds i mindre grad med hjemmevejledningen

 • 30 af 31 borgere (97 %) oplever, at de har udviklet sig af hjemmevejledningen

 • 10 af 12 borgere (83 %) er tilfredse med Vildtbanehus

 • 8 af 9 borgere (89 %) er tilfredse med Tirsdagscaféen

Brugertilfredshedsundersøgelsen er vedhæftet sagen.     

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, tager brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning. Brugertilfredshedsundersøgelsen sendes som efterretningssag til Byrådet.
Det vil være ønskværdigt med en højere besvarelsesprocent. Udvalget ønsker, at det undersøges om der kan gennemføres en antropologisk undersøgelse af området til næste år.    

Beslutning

Til efterretning.

Lovgrundlag

SEL § 85                             

Bilag