Referat
Ishøj Byråd mandag den 24. august 2015 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), at der skulle ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal derfor udarbejdes halvårsregnskab for derved, at sikre opfølgningen i forhold til udgiftsudviklingen og dermed give en prognose for regnskabsresultatet.

Kravet for rapportering af forventet regnskab på baggrund af halvårsregnskabet til Social- og Indenrigsministeriet, tager udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. maj måned. Derfor er det denne opfølgning, som administrationen har lagt til grund for indberetningen til Social- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at indberetningen tages til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Jfr. halvårsregnskabet er forventningen, at serviceudgifterne holder sig inde for budgettet ligesom den samlede driftsvirksomhed forventes at holde. Mht. bruttoanlægsudgifterne forventes disse højere end ved budgetlægningen, i størrelsesorden 27 mio. kr.. Dette skal ses i lyset af, at der blev videreført ca. 45,3 mio. kr. fra 2014 til 2015, ligesom der er givet bevilling til arkæologiske undersøgelser ved nyt erhvervsområde på 5,2 mio.kr., bevilling til voldgiftssag, samt yderligere bevilling til helhedsskolen på Ishøj Skole på 1,6 mio.kr. Der forudsættes videreført ca. 30 mio. kr. til 2016.

Udover indberetningsskemaet til Social- og Indenrigsministeriet fremlægges der også obligatoriske regnskabsopgørelser og regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019. 

Budgetforslaget, budgetredegørelse og inspirationskatalog er uddelt til Byrådets medlemmer på Byrådets møde den 11. august 2015.  

Der er udsendt budgetmateriale til de høringsberettigede. 

Budgetforslaget, budgetredegørelsen og inspirationskataloget fremlægges.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært Byrådsmøde den 24. august 2015. 

at høringssvar skal være modtaget senest den 2. september 2015. 

at der afholdes budgetseminar for Byrådet den 2. september 2015. 

at temaer til budgetseminaret skal være Borgmester og Kommunaldirektør i hænde senest den 26. august 2015. 

at ændringsforslag fra de stående udvalg og enkelte byrådsmedlemmer skal være Borgmesteren i hænde senest den 25. september 2015 kl. 12.00. 

at budgetforslaget oversendes til 2. behandling i Byrådet, som sker på Byrådets møde den 6. oktober 2015.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag