Referat
Ishøj Byråd mandag den 24. august 2020 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Forslag til kommunernes budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 skal udarbejdes af Økonomi- og Planudvalget senest den 15. september. Budgetforslaget skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 forelægges til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 og tilhørende budgetredegørelse og notat om usikkerhed om bundlinjen i overslagsårene, er uddelt til Byrådet på mødet den 11. august 2020. Materialet er også vedlagt sagen.

Budgetforslaget er gjort tilgængeligt for de høringsberettigede parter, råd og nævn med frist for høringssvar den 31. august 2020. De indkomne høringssvar vil herefter blive udsendt til byrådet.

Budgetforslaget fremlægges til Byrådets 1. behandling. Partierne i byrådet indbydes efterfølgende til drøftelser om budgettet.

Der afholdes budgetseminar den 9. september 2020.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært byrådsmøde den 24. august 2020.

at der afholdes budgetseminar for byrådet den 9. september 2020.

at eventuelle spørgsmål mv. der ønskes drøftet på budgetseminaret skal være borgmester og kommunaldirektør i hænde senest den 31. august 2020.

at budgetforslaget sendes til 2. behandling i byrådet, som sker på byrådets møde den 6. oktober 2020.

Formuleringen om ansættelse af en medarbejder til 500.000 kr. skal justeres, så beløbet også kan anvendes til køb af konsulentydelser.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Budgetforslaget indeholder en positiv ubalance på 20,2 mio.kr. i 2021.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag