Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 25. juni 2019 kl. 16:30

Brohuset, Vejlebrovej 45, lokale 198, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Kirsten Nymann : Hvilke interesser har Ishøj Kommune i realisering af Ring 5 ?

Borgmesteren svarede mundtligt.

Resume

Borgerrådgiveren fremlægger årsberetning for 2018 med anbefaling om fokus på vejledningspligten til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverfunktionen blev oprettet med virkning fra november 2016. I henhold til vedtægten skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed i en årsberetning til Byrådet. I årsberetningen kan borgerrådgiveren komme med konkrete anbefalinger. Ansvaret for at følge op på årsberetningen ligger ved direktionen.

 

Samarbejde med direktion og centre - omsætning af klager til læring

I henhold til vedtægten for borgerrådgiverfunktionen skal borgerrådgiveren yde sparring og rådgivning til direktion og centerchefer.

I forlængelse heraf har jeg drøftelser med de enheder, der har sager ved funktionen efter behov. I forhold til Center for børn og forebyggelse blev der i 2017 aftalt faste månedlige dialogmøder. Disse er fastholdt i 2018. I 2019 er der aftalt faste møder hver anden måned. Dette beror navnlig på, at antallet af henvendelser ved borgerrådgiverfunktionen indenfor centrets område er faldet, hvilket er positivt.

Samarbejdet med centrene foregik i 2017 i høj grad via centerchefer. I 2018 er dette suppleret med etablering af et øget samarbejde direkte med afdelingsledere mv. Dette er positivt og øger muligheden for hurtigt og smidigt at kunne løse sagerne til gavn for borgerne. Centerchefer er altid direkte orienteret om klagesager indenfor deres centerområde.

Jeg oplever, at centrene er meget lydhøre, i forhold til den generelle sparring som de konkrete sager giver anledning til. Det betyder at en konkret sag kan bane vejen for generel organisationslæring, til gavn for både administration og borgere.

I forbindelse med årsberetningen tilbyder jeg dialogmøder, med de centre der har sager ved funktionen. Her er der mulighed for at samle op på de sager, der har været og drøfte læringsperspektiver og samarbejde. 

Borgerrådgiveren har herudover faste møder med borgmester og direktion 

 

Perspektivering af tal og iagttagelser fra borgerrådgiveren

Antal henvendelser ved borgerrådgiverfunktionen er stabilt og på niveau med antal henvendelser i 2017.

Afrapporteringer fra min side er baseret på iagttagelserne i de konkrete sager, som jeg stifter bekendtskab med i min funktion.

Det er sådan, at de konkrete klagesager, som jeg involveres i, kun udgør en lille delmængde af det samlede antal klager som modtages, behandles og besvares af kommunen. Dermed også sagt, at det ikke nødvendigvis er et fuldt retvisende billede, hvis jeg i en given afrapporteringsperiode konstaterer flere, færre eller slet ingen klager indenfor et område.  

Imidlertid vil der, via den statistik jeg fører, være viden at hente om hvilke forhold, der giver anledning til henvendelser og klager fra borgerne. Statistikken giver dermed mulighed for at identificere mulige tendenser eller opmærksomhedspunkter i administrationens arbejde.

 

Borgerrådgiverens anbefaling om fokus på vejledningsforpligtigelsen

Det er min opfattelse, at der i udgangspunktet ydes god vejledning i Ishøj Kommune.

Når jeg anbefaler, at der sættes fokus på dette tema er det fordi reglerne om vejledning er komplicerede og kravene til vejledning er ganske omfattende. Vejledningsforpligtigelsen giver derfor også udfordringer i andre kommuner.

Formålet med vejledningsforpligtigelsen er dels, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter og kan gøre deres indflydelse gældende under sagens behandling.  Formålet er endvidere at borgere får kendskab til de relevante ansøgningsmuligheder, således at borgerne får de ydelser eller de tilbud som de er berettiget til.

God vejledning er også en del af en god borgerbetjening og er en fordel for både borgere og medarbejdere. Når vi vejleder korrekt, får borgerne en bedre oplevelse af kommunen, og vi kan undgå nogle af de dårlige og tidskrævende sagsforløb.   

Institut for Menneskerettigheder har undersøgt retssikkerheden i kommunerne. Undersøgelsen er mundet ud i en rapport i december 2017 med fokus på kommunernes menneskeretlige forpligtelser og borgernes møde med kommunen i sociale sager. Rapportens hovedanbefaling er, at kommunerne overvejer, hvordan de systematisk kan sikre, at alle borgere får den information og vejledning, de har behov for, til at søge kommunen om hjælp. Rapporten er vedlagt som bilag.

Borgerrådgiverens fokusområde for 2019 – tilbud om undervisning og temadrøftelser i personalegrupper indenfor vejledningsforpligtigelsen

I tråd med min anbefaling for beretningsåret 2018 har jeg valgt at udvælge vejledningsforpligtigelsen som fokusområde for borgerrådgiverfunktionen i 2019.

Jeg er løbende på besøg i forskellige personalegrupper – her øges kendskabet til borgerrådgiverfunktionen, og samarbejdet drøftes. Jeg har ligeledes afviklet forskellige temadrøftelser i personalegrupper.

I 2019 vil jeg tilbyde temadrøftelser og undervisning om vejledningsforpligtigelsen til centrene.

Jeg er også til rådighed, såfremt centrene ønsker min bistand til at sætte fokus på andre forvaltningsretlige områder.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til Byrådet sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at årsberetning for 2018 med anbefaling om fokus på vejledningsforpligtigelsen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Styrelsesvedtægten foreslås ændret, da der ønskes indføjet en særregel om indkaldelse af stedfortrædere for byrådsmedlemmer i tilfælde af kortere tids fravær end 1 måned.

Ved samme lejlighed fjernes ad hoc udvalgene fra oversigten på s. 2, og det nye fælleskommunale beredskab tilføjes.

Sagsfremstilling

Forslaget til styrelsesvedtægt indeholder et nyt kapitel 8, som omhandler indkaldelse af stedfortræder i tilfælde af et byrådsmedlems forfald.

Den almindelige regel om pligtmæssige stedfortræderindkaldelse fremgår af styrelseslovens 15, stk. 2, og fastslår, at der skal indkaldes stedfortræder, hvis et byrådsmedlem forventes at være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Det fremgår dog af styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt., at byrådet har mulighed for at bestemme i styrelsesvedtægten, at der skal indkaldes stedfortræder selvom hindringen forventes at vare kortere tid end 1 måned.

Denne særregel har Ishøj Byråd besluttet at anvende, og reglen fremgår i dag af forretningsordenen for Ishøj Byråd. Den bør dog rettelig fremgå af styrelsesvedtægten, hvorfor den hermed forslås indsat.

Ankestyrelsen har ved brev af 17. december 2018 tilkendegivet, at det ikke er i overensstemmelse med styrelseslovens § 2, at der i styrelsesvedtægten for Ishøj Byråd er optaget bestemmelser om de ad hoc udvalg, der er nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Dette har Ishøj Kommune lovet at rette ved førstkommende ændring af styrelsesvedtægten.

 

Det foreslås derfor, at de to ad hoc udvalg - beskæftigelsesudvalget og uddannelsesudvalget - udgår fra oversigten på side 2 i styrelsesvedtægten.

 

Østsjællands Beredskab forventes nedlagt ved årets udgang, og pr. 1 januar 2020 overgår beredskabsopgaverne til et nyt fælleskommunalt selskab, som bliver stiftet i samarbejde med Greve, Høje Tåstrup og Vallensbæk Kommune. Selskabet har dog endnu ikke noget navn.

 

Det nye beredskab foreslås tilføjet til styrelsesvedtægtens § 11, stk. 11.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Forslaget har ingen nævneværdig økonomisk effekt.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til ny styrelsesvedtægt sendes til 2. behandling på byrådets møde den 13. august 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Forslag til ændring af Forretningsorden for Ishøj Byråd som følge af forslag til ændring af styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

Som følge af forslag til ændring af styrelsesvedtægten ændres bestemmelsen om medlemmers fravær.

Herudover forslås det, at ændringer i forretningsordnen fremover kun skal undergives én behandling.

Forretningsordnen er vedhæftet (det som udgår er markeret med blåt, og tilføjelser er markeret med rødt).

Lovgrundlag

lov om kommunernes styrelse

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til ændringer i forretningsordnen godkendes, og sendes til 2. behandling på byrådsmødet den 13. august 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2019 på driftsområderne, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Resultatet viser forventede samlede mindreudgifter på 2,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Budgetopfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 2,9 mio. kr. Det er endnu tidligt på året, og der kan derfor ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året. Budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Administrationen vil foretage 2. budgetopfølgning 2019 til efteråret.

Den forventede mindreudgift på 2,9 mio. kr. fordeler sig med 0,4 mio. kr. indenfor servicerammen og 1,7 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgetopfølgningen vedrører driftsområderne, men der medtages også et konkret mindreforbrug på en anlægspost på 0,8 mio. kr.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som dækker over såvel mer- og mindreudgifter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Økonomi- og Planudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Bilag D omfatter beslutningsreferater fra stående udvalg.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation. 

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Årsregnskab for Østsjællands Beredskab (ØSB) fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 viser et overskud på 0,246 mio. kr., som jævnfør beredskabets vedtægter skal afregnes med interessentkommunerne. Ishøj Kommune vil få en tilbagebetaling på 15.000 kr., som vil blive indregnet i kommunens aconto betalinger til ØSB i 2019.

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 14. maj 2019 regnskabet for 2018, og sendte regnskabet til endelig godkendelse hos interessentkommunerne.

Endvidere fremlægges årsberetning for 2018, der giver et indblik i de mange aktiviteter, som ØSB var involveret i 2018.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 60.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Østsjællands Beredskabs regnskab for 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

I forbindelse med at Østsjællands Beredskab (ØSB) opløses, overdrages selskabets aktiver og passiver til de tidligere medlemskommuner. Sagen beskriver opgørelsen af overdragelse mellem ØSB og kommunerne, samt de økonomiske konsekvenser forbundet hermed. Den tilsvarende sag behandles i Vallensbæk, Høje-Taastrup og Greve kommuner ligeledes i juni måned.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. december 2018, at Ishøj Kommune melder sig ud af ØSB og opretter nyt beredskab sammen med Greve, Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner. Da alle 8 kommuner i ØSB har meddelt, at de ønsker at trække sig ud, er det efterfølgende besluttet at opløse ØSB og overdrage beredskabsopgaven til hver enkelt kommune eller en sammenslutning af kommuner.

ØSB opløses 31. december 2019, hvorefter det nye beredskab bestående af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommune (i sagen kaldet 4-kommune samarbejdet) overtager beredskabsopgaven.

Horten advokaterne har udarbejdet udkast til Overdragelsesaftale inkl. bilag, som beskriver hvordan forpligtigelser, aktiver og beredskabsopgaven i kommunernes geografiske område overgår til de enkelte kommuner eller en flerhed af kommuner i et samarbejde.

Overdragelsesaftalen indeholder:

 • Deling af økonomi og forpligtigelser samt aftale om hvorledes eventuelle fremtidige krav mod ØSB håndteres
 • Aftale om at Risikobaseret Dimensionering (RBD) fortsætter som hidtil frem til og med 31. december 2020
 • Fremadrettet samarbejdsaftale

Ifølge overdragelsesaftalen overgår alle aktiver og forpligtigelser til de enkelte kommuner efter ophørsdagen. Aktiver og passiver er fordelt på baggrund af de ting, den enkelte kommune indarbejdede i åbningsbalancen i ØSB. Dog således at alle leasingkontrakter for det tidligere beredskabs bestående af Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup er placeret samlet under Høje-Taastrup.

 

Da der er tidspres forbundet med den endelige overdragelse, blandt andet af medarbejdere, indstilles det, at Byrådet godkender udkastet som vedlagt og at borgmesteren bemyndiges til at foretage justeringer og indgå den endelige overdragelsesaftale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60.

Økonomi

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Det skal dog bemærkes at både nedlukningen af ØSB og etableringen af et nyt §60 selskab har en økonomisk konsekvens for de 4 kommuner. Udgifterne kan først endelig opgøres i 2020, hvor de vil skulle håndteres dels via et kapitalindskud til ØSB samt en restafregning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

1. udkast til overdragelsesaftale godkendes.

2. at borgmesteren får mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen, samt mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Greve, Ishøj, Høje Taastrup og Vallensbæk Kommuner har som led i opløsningen af Østsjællands Beredskab aftalt at danne et nyt fælles beredskab. Med nærværende sag stiftes beredskabet som kommunalt fællesskab (§ 60) pr. 1. juli 2019, og selskabet tilføres økonomi til drift i 2019. Forslaget til vedtægter har været behandlet i den politiske styregruppe bestående af de fire kommuners borgmestre. Den tilsvarende sag behandles ligeledes i løbet af juni måned i de tre øvrige kommuner

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. december 2018, at kommunen skulle udtræde af Østsjællands Beredskab med virkning fra 1. januar 2021 – under forudsætning af, at de øvrige kommuner også trådte ud. Der har efterfølgende været en proces vedrørende opløsning af Østsjællands Beredskab, hvor det er besluttet, at opløsningen skal ske allerede pr. 31. december 2019.

Det nye beredskab forberedes med fokus på i første omgang at skabe en sikker og tryghedsskabende drift, når opgaven overgår fra Østsjællands Beredskab 1. januar 2020.

Den politiske styregruppes forberedelse af det nye beredskab hviler således på en række principper, hvoraf følgende skal fremhæves:

 • Ét område – ét beredskab (de fire kommuners geografiske område udgør ét samlet hele)
 • Serviceniveauet baserer sig i første omgang på den nuværende vedtagne risikobaserede dimensionering gældende for ”område 2”.  Stationsstruktur og anvendelse af de nuværende bygninger i Greve og Taastrup fastholdes.
 • Driften af det operative beredskab varetages af en ekstern operatør. På tidspunktet for etableringen løber en allerede indgået kontrakt med Falck stadig, og det nye beredskab træder ind i denne
 • Den vedtagne fuldt indfasede bidragsmodel i Østsjællands Beredskab anvendes som grundlag for kommunernes betaling til det nye fælles beredskab
 • Det nye beredskab etableres i en organisationsform med størst mulig effektivitet, fleksibilitet og anvendelse af færrest muligt administrative ressourcer

Som beredskabets øverste myndighed nedsættes en fælles beredskabskommission med følgende sammensætning:

 • De fire kommuners borgmestre
 • Yderligere ét medlem vælges af hver af interessenternes kommunalbestyrelser med taleret men uden stemmeret (observatør)
 • Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi og Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi eller disse repræsentanter
 • En repræsentant for beredskabets medarbejdere, valgt af interessentkommunerne i fællesskab
 • Med status som observatør uden stemmeret deltager en repræsentant for de frivillige.

Hvervet som medlem af den fælles beredskabskommission gælder i fire år svarende til den kommunale valgperiode. Den første valgperiode løber dog til udgangen af 2021. Formandsposten går på skift mellem de fire borgmestre i følgende rækkefølge: Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 60.

Økonomi

Det nye selskab skal af juridiske årsager have en åbningsbalance, men ikke nødvendigvis med angivne beløbsstørrelser. Derfor er der ikke angivet beløb i de vedhæftede åbningsbalancer. Endelig åbningsbalance kan først ske når boet efter ØSB er gjort op hvilket forventes at ske i foråret 2020.

Det nye selskab bliver oprettet inden det gamle beredskab (ØSB) bliver lukket ned. Det betyder at der skal tilføres noget økonomi i form af likviditet til selskabet. Disse midler skal anvendes til aflønning af ny beredskabschef, rådgivning vedr. forsikringsudbud, udarbejdelse og design af logo samt andre udgifter der ikke kan afvente nedlukning af ØSB. Til dækning af udgifter i 2019 indstilles det, at der indskydes 1,5 mio. kr. i selskabet til opstart og drift frem til 1. januar 2020. Dette finansieres af de 4 kommuner som et driftstilskud, efter fordelingsnøgle baseret på den fuldt indfasede bidragsmodel. For Ishøj Kommune betyder det et driftstilskud på 252.158 kr. i 2019, som finansieres indenfor rammen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

At vedtægterne for det fælles beredskab godkendes, og at borgmesteren får mandat til at finjustere vedtægterne

At der afsættes 252.158 kr. som driftstilskud i 2019 til det nye selskab som finansieres indenfor rammen

At det nye selskab tilføres de aktiver og passiver, som Ishøj Kommune modtager i forbindelse med opløsning af ØSB.

Beslutning

Tiltrådt.

 

 

Bilag

Resume

DAB har den 24. maj 2019, på vegne af Vildtbanegård afd. 3, anmodet Ishøj Kommune om godkendelse af skema C - støtte til gennemførelse af støttede arbejder (opretning m.v.) og ustøttede arbejder (forbedringer m.v.). Skema B blev godkendt på byrådsmødet den 1. september 2015.

Sagsfremstilling

Den fysiske opretning i renoveringssagen udgør - ligesom ved skema B - følgende hovedelementer:

 • facader
 • vinduer og døre
 • altaner
 • baderum
 • vvs-installationer
 • taglejlighederne forsynes med tagterrasser
 • eksisterende fælleslokale ombygges til 2 boliger
 • nyt fælleshus
 • friarealer og parkeringsområder.

Den samlede anskaffelsessum, inkl. moms ved skema C, er beregnet således (byggeregnskaber vedhæftet):

 

Skema B

Skema C

Stigning

Støttede arbejder (opretning m.v.)

130.369.138 kr.

131.143.252 kr.

774.114 kr.

Ustøttede arbejder (forbedringer m.v.)

60.606.317 kr.

62.576.372 kr.

1.970.055 kr.

I alt

190.975.455 kr.

193.719.624 kr.

2.744.169 kr.

Stigningen fra skema B til skema C, i alt kr. 2.744.169, skyldes primært indeksering af entreprisesummen. Huslejen fastholdes på ca. 839 kr. pr. m2 årligt, ifølge brev fra Landsbyggefonden af den 18. november 2014. Der forekommer ikke en huslejestigning som følge af overskridelsen ved byggeriets afslutning, da den største del af overskridelsen afholdes af reguleringskontoen (se bilag). I renoveringssager fastholdes lejen som hovedregel allerede ved godkendelse af skema A, selvom de støttede og ustøttede lån stiger, hvorefter støttemulighederne så vidt muligt beregnes og fastsættes under hensyntagen hertil.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 91, Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen.

Økonomi

Ishøj Kommunes andel af 1/5-dels ordningen (støttemulighed - se bilag) på kr. 400.000 er udbetalt i 2015.

 

Finansiering af de ustøttede arbejder:

Tilskud fra dispositionsfond

2.520.000 kr.

Fællespulje (finansieringsmulighed - se bilag)

7.560.000 kr.

Henlæggelser

10.000.000 kr.

Kapitaltilførsel (1/5-dels ordningen - se bilag)

2.000.000 kr.

Reguleringskonto

1.970.055 kr.

Ustøttet realkreditlån

38.526.317 kr.

I alt

62.576.372 kr.

De støttede arbejder i skema C-ansøgningen finansieres med et støttet 30-årigt kontantlån på i alt kr. 131.143.252, og de ustøttede arbejder finansieres iht. ovenstående med et ustøttet realkreditlån på i alt 38.526.317 kr. - i alt en samlet låneoptagelse på 169.669.569 kr.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema C-ansøgningen med bilag og den samlede ansøgte låneramme på støttede- og ustøttede arbejder i alt kr. 169.669.569 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Beckmann (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Resume

Forslag om at Ishøjs turismeindsats bliver en del af Wonderful Copenhagens udviklingsprojekt ”Copenhagen Neighbors”. 

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede den 28. januar 2019, at turistinformationen erstattes af digital turistinformation og information de steder, hvor turisterne kommer i forvejen.  

Det foreslås, at Ishøj Kommune indgår i et samarbejde med Wonderful Copenhagen, som i deres strategi ønsker at sprede turisterne til områder udenfor København. Ishøj vil i den forbindelse komme med i udviklingsprojektet ”Copenhagen Neighbors”, som kommer til at bestå af Dragør og Lyngby-Taarbæk kommuner, der ligesom Ishøj er kommuner i hovedstadsområdet med et særligt turismepotentiale.

Samarbejdet sker i forbindelse med etableringen af Erhvervsstyrelsens nye turismefremmesystem, der skal sikre, at turismefremmeindsatsen styrkes i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Det er vurderingen, at Ishøj, ved at indgå i et destinationsselskab med København og andre interesserede storkøbenhavnske kommuner, vil stå stærkere i tiltrækningen af besøgende til kommunen og ligeledes vil stå stærkere i ansøgningen til puljemidlerne, som bliver frigivet i den forbindelse.

Aftalen med Wonderful Copenhagen indebærer, at de, med deres ressourcer og viden bliver projektledere på puljeansøgningerne for destinationsselskabet og ligeledes assisterer i udviklingen af digital turistinformation og markedsføring af Ishøj. Sidstnævnte betyder, at visitvestegnen.dk, som i dag kun drives af Ishøj, bliver nedlagt og lagt ind under Wonderful Copenhagens visit-side. Dermed tilgodeses en lokal formidling af Ishøj Kommune.

Økonomi

Kan holdes indenfor den nuværende ramme, idet udgiften er den samme, som tidligere er blevet brugt på visitvestegnen.dk

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøjs turismeindsats bliver en del af samarbejdet med Wonderful Copenhagen.

Beslutning

Tiltrådt med den tilføjelse, at ordningen evalueres efter 2 år.

Resume

Disponeringsplanen for Vejlebrovej 45 dækker både udeområdet og hovedbygningen (Brohuset). Den indeholder en skitse af, hvordan udeområdet og bygningen kan indrettes. Der er tale om en skitse og ikke en detaljeret projektering. Af planen fremgår nogle overordnede principper, som foreslås vedtaget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en disponeringsplan for både udeområde og bygning (Brohuset) på Vejlebrovej 45 (se bilag A). Disponeringsplanen er en overordnet skitse, som angiver den retning, kommunen ønsker at gå med renovering og ombygning af Brohuset og det omkringliggende område. For såvel bygning og udeområde gør det sig gældende, at der efter en vedtagelse af disponeringsplanen skal arbejdes videre med en egentlig projektering. Dette arbejde brydes op i sektioner – både hvad angår bygningen og udearealerne, og forventes at forløbe henover de næste 4-5 år. Planlægningen af, i hvilken rækkefølge og med hvilken takt projekteringen og udførelsen skal ske, vil blive klarlagt i en etapeplan, som fremlægges til politisk behandling i efteråret.

Principper for Disponeringen af Vejlebrovej 45:

 • Det skal være et åbent og imødekommende hus for byens borgere
 • Der skal tænkes i kloge kvadratmeter, så der bl.a. sker en fælles brug af lokaler på tværs af funktioner - eks. fælles brug af mødelokaler, træningsfaciliteter, multisal osv. Se s. 16 i bilag A.
 • Den nordlige del af den eksisterende bygning rives ned
 • Der bygges ikke daginstitution på grunden
 • Dele af bygningen rives ned, andre dele bevares, og der bygges nyt nogle steder
 • Der etableres nye fællesområder, torv og lysgårde
 • Der etableres to forsider
 • Der etableres nye/flere indgange.

Der foregår sonderinger med regionen om flere sundhedsfunktioner til Brohuset. Hvis muligheden for at få flere sundhedsfunktioner byder sig, må nogle af de planlagte funktioner ændres – dette vil i givet fald blive fremlagt til politisk beslutning. Såfremt der er brug for flere kvadratmeter, end vi har til rådighed i Brohuset, kan der arbejdes med en udvidelse i højden (se bilag B).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de overordnede principper og forslaget til Disponeringsplan vedtages.

Beslutning

Tiltrådt, med to tilføjelser:

 •  " Der bygges ikke daginstitution på grunden" udgår.
 • yderligere drøftelse af foreningsdelen i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om en ændring af parkeringsnormen for etageboliger uden for det stationsnære område.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge syd er under udarbejdelse. Lokalplanen vil muliggøre et etageboligbyggeri med seniorboliger og 14 rækkehuse. 

Den gældende parkeringsnorm i Kommuneplan 2014 for etageboliger og rækkehuse, udenfor det stationsnære område, er 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Bygherre har spurgt til muligheden for, om byrådet vil nedsætte parkeringsnormen for seniorboliger, idet det ifølge deres erfaringer ikke er nødvendigt med 1,5 p-plads i et seniorbyggeri, hvor en stor del af beboerne har nået pensionsalderen, og derfor typisk kun har én bil pr. husstand. 

Administrationen har foretaget en analyse af et eksisterende seniorboligbyggeri i Ishøj, Kirkehaven, som dog ligger stationsnært. Analysen omfatter aldersfordeling, antal boliger og bilejerskab. 

Resultatet af analysen viser, at 80 % af beboerne er 65 år eller derover, og at størstedelen af beboerne er pensioneret. I Kirkehaven er der 47 boliger fordelt på 16 to-værelseslejligheder og 31 tre-værelseslejligheder. Der er i alt 65 beboere i bebyggelsen, der fordeler sig således, at der i 62 % af boligerne kun bor én person. I forhold til bilejerskab har 27 % af beboerne ingen bil, 56 % én bil og kun 17 % af beboerne har mere end to biler. Parkeringsnormen for etageboliger indenfor det stationsnære kerneområde, herunder Kirkehaven, er 0,8 p-plads pr. bolig. Behovet for parkering er således i overensstemmelse med den eksisterende parkeringsnorm.  

På trods af at Ørnekærs Vænge ikke ligger stationsnært, er det vurderingen, at erfaringerne omkring bilejerskab i seniorboliger fra Kirkehaven kan videreføres, og at parkeringsnormen således kan nedsættes fra 1,5 til 1,0 p-plads pr. bolig. Vurderingen bakkes op af erfaringerne fra et tilsvarende seniorboligbyggeri i Frederikssund, der ligger i samme afstand fra stationen. Her er parkeringsnormen 1,0 p-plads pr. bolig, og aldersfordelingen på de beboere, der har købt boligerne, er højere end erfaringerne fra Kirkehaven, da gennemsnitsalderen er på ca. 70 år. Byggeriet har været indflytningsklart siden februar 2019, så der findes endnu ikke et tal på bilejerskabet for bebyggelsen, der kan eftervise vurderingen.  

Rækkehusene i lokalplanområdet, som ikke er et seniorkoncept, vil fortsat få en parkeringsnorm på 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2014, der ændrer parkeringsnormen for seniorboligbyggeri udenfor det stationsnære område fra 1,5 p-plads pr. bolig til 1,0 p-plads pr. bolig.

Beslutning

Tiltrådt, med den tilføjelse, at der oprettes et antal gæsteparkeringspladser.

Bilag

Resume

På baggrund af afholdt licitation foreslås det, at Ishøj Kommune i samarbejde med Ishøj Forsyning indgår kontrakt med Hoffmann på byggemodning af nyt erhvervsområde ved Vejleåvej, Pilemølle Erhverv og Naturpark.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af ny Lokalplan nr. 1.85, Erhvervsområde ved Vejleåvej og kommuneplantillæg nr. 7, udarbejdet et projekt til anlæg af nye adgangsveje til nyt erhvervsområde mellem højhastighedsbanen og Vejleåvej, Pilemølle Erhverv og Naturpark.

 

Projektet omfatter anlæg af fire adgangsveje med tilslutning til Vejleåvej, nyt signalanlæg i krydset Ishøj Stationsvej / Vejleåvej og nye cykelstier langs Vejleåvej fra Ishøj Bygade til Pilemøllevej.

 

For Ishøj Forsyning omfatter projektet anlæg af regn-, spilde- og drikkevandsledninger i det kommende erhvervsområde og tilslutning til eksisterende system, samt anlæg af regnvandsbassiner syd for erhvervsområdet.

 

Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning har haft detailprojektet for Pilemølle Erhverv og Naturpark i udbud. Projektet blev udbudt i begrænset licitation i henhold til tilbudsloven. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bedømt ud fra pris, tidsplan og projektorganisation.

 

Fire ud af fem indbudte entreprenører valgte at afgive bud på opgaven, og licitationsresultat, bedømmelse og indstillingsskrivelse er vedlagt som bilag.

Ishøj Kommunes andel fremgår af vedlagte bygherreoverslag og de totale udgifter til byggemodningen beløber sig til 14,1 mio. kr. Der er tidligere søgt midler frigivet til rådgivning og beplantningsprojektet på i alt 2,6 mio. kr.

 

Arbejdet forventes igangsat i marken i august 2019 og forventes endelig afsluttet i november 2020.

Økonomi

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 11,5 mio kr. til gennemførelse af byggemodningsprojektet.

at borgmesteren bemyndiges til at indgå kontrakt med Hoffmann på kr. 10,8 mio. kr. på vegne af Byrådet.

 

Finansieringen foreslås afholdt over salgsprovenuet fra Pilemølle Erhverv. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for etablering af et nyt boligområde ved Ørnekærsvænge har Ishøj Kommune anmodet Ishøj Varmeværk om at udarbejde et forslag til varmeforsyning af lokalplanområdet. Ishøj Varmeværk har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplanområdet til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektforslaget skal efter Byrådets godkendelse i høring i 4 uger hos berørte grundejere, som er Ishøj Kommune. Jf. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal byrådet godkende projektforslaget under forudsætning af, at projektforslaget samfundsøkonomisk set er den bedste løsning.

Den samfundsøkonomiske beregning for projektet for lokalområdet ”Ørnekærsvænge” viser, at fjernvarmeforsyning vil opnå et samfundsøkonomisk overskud på kr. 166.844,- og et overskud for Ishøj Varmeværk på kr. 2.261.088,- over 20 år, samt at brugerne vil opnå en besparelse på kr. 875,- årligt i forhold til individuel opvarmning med varmepumper. Beregningsforudsætningerne er blandt andet, at der opføres en boligblok med 55 lejligheder, 14 rækkehuse og en vinterhave, der alle opvarmes med lavtemperatur fjernvarme på 55
oC. Både fremtidig bygherre og Ishøj Varmeværk har udtrykt ønske om, at der etableres fjernvarme forsyning i området.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning.
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Økonomi

Anlægsomkostningerne på ca. 1,875 mio. kr. jf. de samfundsøkonomiske beregninger finansieres af byggemodningsbidraget, idet alle grundejere skal bidrage til etablering af den kollektive varmeforsyning.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at projektforslag til fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 1.89 "Ørnekærsvænge" sendes i 4 ugers offentlig høring.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Center for Ejendomme har igangsat projektering af et nyt lægecenter i Brohuset. Der fremlægges forslag til bydende firmaer til godkendelse, og gives en orientering om den videre proces. 

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har indgået en lejeaftale med praktiserende læger, der skal flytte ind i en ny lægeklinik i Brohuset. Der er ansøgt og besluttet anlægsmidler til etablering af den nye lægeklinik. Indretningen (bilag A) og tidsplanen (bilag B) er aftalt med og godkendt af lægerne. Det forventes, at lægerne kan overtage lokalerne ultimo 2019.

Projektering og byggeledelse varetages af ingeniørfirmaet Torkil Laursen A/S.

Projektet udbydes i indbudt licitation i henhold til Tilbudsloven. Udbudsmaterialet sendes ud til entreprenører ultimo juni. 

Det forslås, at følgende firmaer afgiver tilbud:
Casadana (lokal – udfører pt. ombygningen af lokaler til hjemmeplejen i Brohuset).
Ivan Madsen (lokal).
Julius Nielsen (udfører pt. rådhusrenovering).
Faxe Snedkeren (udførte Bygning O på Strandgårdsskolen).

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

Der er givet anlægsbevilling til udførelse af opgaven. Der er modtaget tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til læge- og sundhedshuse til finansiering heraf. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at ovenstående entreprenørfirmaer indbydes til at afgive tilbud,
at tager den videre proces for projektet til efterretning,

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at borgmesteren bemyndiges til at underskrive kontrakt med den valgte entreprenør.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser om etablering af gadesalg og lignende, og det skal vurderes, om der kan udstedes en eller flere midlertidige tilladelser.

Sagsfremstilling

Med henblik på salg af spise- og drikkevarer fra Foodtrucks eller lignende, er der modtaget flere ansøgninger om kommunens tilsagn til dette.

Ansøgere ønsker at kunne bevæge sig rundt i byen, der hvor kunderne opholder sig. Ansøgningerne indeholder blandede ønsker til placering og salgssted. Konkret er indkommet to ansøgninger, hvor den ene ansøger ønsker at sælge kaffe fra cykel på primært stationsforpladsen, og den anden ansøger ønsker at sælge tyrkisk street food foran Ishøj Gymnasium
. Next har sagt nej til tidligere henvendelse fra en ansøger med en pølsevogn, fordi Next ikke ønsker konkurrence til deres forpagter af kantinen.

Forhold omkring håndtering af affald, tidsperiode for ophold og områder for placering skal specificeres i en evt. aftale.Tilladelserne forudsætter at færdselsreglerne overholdes, og det præciseres at det ikke er tilladt at spærre fortove. Det foreslås, at der indgås midlertidig aftale for sommeren 2019 med de to ansøgere, hvorefter forløbet evalueres.

Hvis der skal være en permanent mulighed for gadesalg, skal det overvejes, om Ishøj Kommune, på linje med flere andre kommuner, skal udarbejde retningslinier for håndtering af sådanne salgssteder.  

 

Lovgrundlag

En liberalisering af Næringsloven i 2014 har fjernet kravet om, at almindelig handel skal finde sted fra et fast forretningssted, hvilket som udgangspunkt giver mulighed for mobilt gadesalg fra cykler, knallerter, trækvogne og indregistrerede motorkøretøjer i hele kommunen (såkaldte Foodtrucks).

Økonomi

Der er ikke økonomi forbundet med de to pilotprojekter.  

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med 2 pilotforsøg på gadesalg jf. ovenstående, og at administrationen udarbejder retningslinjer gældende for en periode på 3-4 måneder, som skal opfattes som en prøveperiode til efterfølgende evaluering

 

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der ikke indgås aftale med 2 pilotforsøg på gadesalg jf. ovenstående.

Lennart H. Nielsen (V) ønsker sagen overført til Byråd.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen sendes til Byrådet. 

Beslutning

Tiltrådt.

A (11) stemte for at der ikke indgås aftale om 2 pilotforsøg.

V + O + SF + Ø (8) stemte for 2 pilotforsøg.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har den 3. januar 2017, sag nr. 15 vedtaget de nuværende åbningstider for Ishøj Svømmehal. Det blev besluttet, at 2017 og 2018 var forsøgsår med hensyn til åbningstiderne. Det blev lagt til grund, at Ishøj Svømmehal skulle prioritere familieaktiviteter og børneaktiviteter.
Tidligere notater vedhæftes.

Sagsfremstilling

Ishøj Svømmehal fik, i forbindelse med åbningstiderne efter renoveringen, 360 åbningsdage om året med begrænsede åbningstider på helligdage og i skoleferier. Der har været enkelte henvendelser om ændring/udvidelse af åbningstiden i Ishøj Svømmehal, således at de brugere der skal på arbejde kunne anvende svømmehallen på de udvidede åbningsdage.
Ishøj Svømmehal har udarbejdet et notat om anvendelsen af Ishøj Svømmehal, der afdækker besøgene i udvalgte perioder og tidspunkter. Der har været særlig fokus på ændring/udvidelse af åbningstiderne på dage med åbningstider kl. 9.00 - 16.00. Notat af 3. juni 2019 redegør for besøgsantal og økonomiske konsekvenser for ændrede prioriteringer.
Notatet vedhæftes.

Der er udarbejdet notat om åbningstider og lukkedage i omliggende svømmehaller. Notatet vedhæftes. Det er drøftet og et ønske, at der årligt afsættes to ugers lukketid i juli måned til nødvendige reparationer af tekniske anlæg for at undgå nedlukninger på åbningsdage og tekniske nedbrud med gener for brugerne.

Lovgrundlag

Ishøj Svømmehal drives på baggrund af kommunalfuldmagten.

Økonomi

En flytning af åbningstiden fra 9.00 - 16.00 til 6.30 - 13.30 vil betyde et indtægtstab på kr. 70.000.
En udvidelse af åbningstiden vil betyde en merudgift på 450.000 kr. og en merindtægt på 44.000 kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at prioriteringen af familier i ferieperioder fastholdes, og at åbningstiderne fastholdes.

at der lukkes i to uger i juli (fra 2020) til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.
Forslaget om udvidet åbningstid indgår i budgetforhandlingerne med henblik på drøftelse af den forebyggende økonomiske effekt, især for udsatte grupper.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har opstartet forundersøgelsen af en sydlig Ring 5 vejforbindelse. Den skal vurdere muligheden for at etablere en motorvej fra Køge til Frederikssundsvej. Forundersøgelsen kan danne grundlag for at dimensionere en eventuel senere VVM-undersøgelse af en Ring 5 vejforbindelse og medvirke til et beslutningsgrundlag herfor.

Sagsfremstilling

En forundersøgelse af en sydlig Ring 5 vil tage udgangspunkt i de tidligere undersøgelser, men vil komme dybere i de konkrete forhold i korridoren. Vejdirektoratet tager udgangspunkt i tidligere analyser, bl.a. den strategiske analyse af en vestlig ringkorridor i Hovedstadsområdet fra 2013 (bilag).

Vejdirektoratets analyser understøtter, at der er størst trafikalt potentiale i en sydlig Ring 5 mellem Køge og Frederikssundsvej. Det er også blevet konkluderet, at der kunne være trafikale perspektiver i en sydlig Ring 5 1/2 med en vestligere linjeføring. Det anbefales i kommissoriet, at der tages udgangspunkt i en korridor som beskrevet i den strategiske analyse vedrørende Ring 5 og 5 1/2, hvor relevante effekter af en mere konkret linjeføring vurderes nærmere.

Der foretages en beskrivelse af eksisterende forhold og gennemgang af de undersøgte korridorer fra den strategiske analyse med fokus på sammenhæng med det øvrige vejnet i den sydlige og vestlige del af hovedstadsområdet.

Der vil også blive foretaget en nærmere analyse af et eller flere relevante forslag til en vejforbindelse, samt de arealmæssige behov og blandt andet under hensyntagen til bysamfund i korridoren, miljøforhold m.v. Der vil blive udarbejdet forslag til mulige etapeopdelinger, hvis det vurderes relevant.

I forbindelse med forundersøgelsen er der nedsat et teknikerudvalg med de berørte kommuner i korridoren, hvor Vejdirektoratet kan orientere om undersøgelsen, og der kan være gensidige drøftelser af relevante emner. Der kan også via teknikerudvalget nedsættes en eller flere arbejdsgrupper til drøftelse af specifikke problemstillinger. Direktør Marie Louise Madsen repræsenterer Ishøj Kommune.  

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen om "Ring 5 - Oplæg fra Grønt Forum". Begge sager forelægges også Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.
Enhedslisten ønsker ikke, at der udføres en forundersøgelse af en sydlig Ring 5.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Lennart H. Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Sami Deniz (SF) ønsker ikke, at der gennemføres en forundersøgelse.

Beslutning

Tiltrådt.

SF + Ø fastholder særindstilling.

Særindstilling (V): Venstre er imod etablering af en Ring 5 syd motorvejsforbindelse, hvilket Venstre også tilkendegav ifm. sagen om den kommunale medfinansiering af forundersøgelsen.

Bilag

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen § 4, stk.1 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet sit ønske om udtræden og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen.

Sagsfremstilling

Jette Thorup Martlev og Line Matthiesen har meddelt, at de ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Vejlebroskolen hurtigst muligt.

Skolens leder oplyser, at der skal afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen som følge af udtrædelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune har siden 2016 modtaget 3.048.000 kr. årligt fra Værdighedsmilliarden. Midlerne løber til og med 2019, hvorefter de overgår til bloktilskud i 2020. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorledes initiativerne skal forankres.

Sagsfremstilling

I aftalen om finansloven for 2016 blev det besluttet at tildele 1 mia. kr. årligt i perioden 2016-2019 til arbejdet med værdige ældreliv i landets kommuner. Ishøj Kommune har modtaget midler fra Værdighedsmilliarden (VM) siden 2016. Disse midler overgår til bloktilskud i 2020. I den forbindelse tages stilling til forankring af initiativerne under VM fra 2020 og frem. Det overordnede billede viser, at initiativerne lever op til de fastsatte mål, og at de alle dermed er med til at skabe gode og værdige ældreliv for Ishøj Kommunes ældre borgere. I forbindelse med overgangen til bloktilskud i 2020 foreslår administrationen at forankre seks af de syv eksisterende initiativer. Disse er:

 • Klippekortsordning med kr. 500.000
 • Kontinensklinik med kr. 320.000
 • Bekæmpelse af ensomhed via brobygning mellem forebyggelse og frivillighed med kr. 500.000
 • Velfærdsteknologi, herunder TeleKol med kr. 610.000
 • Fremme af mental sundhed blandt sårbare voksne, incl. Boblberg med kr. 555.000
 • Aktivitetscenter Egely med kr. 300.000.

Samlet forslag kr. 2.785.000, restbeløb kr. 263.000 lægges i kassen. 

Det foreslås desuden, at initiativet omkring gode indflytninger for demensramte i plejebolig, der har fået midler fra VM i 2018 og 2019, overgår til den daglige drift og således bliver en del af den daglige praksis på kommunes to plejecentre.

Notat vedr. forankring er vedlagt som bilag.

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet orienteres efterfølgende om fordelingen.

Økonomi

I 2019 var det tildelte beløb fra Værdighedsmilliarden kr. 3.048.000. Beløbet i 2020 fremskrives i forhold til den normale pris- og lønregulering. Finansloven tilskriver desuden, at Værdighedsmilliardmidlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til forankring af initiativer under Værdighedmilliarden, og at sagen sendes til byrådet og til formidling i Seniorrådet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag