Referat
Ishøj Byråd mandag den 25. august 2014 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), at der skulle ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal derfor udarbejdes halvårsregnskab for derved, at sikre opfølgningen i forhold til udgiftsudviklingen og dermed give en prognose for regnskabsresultatet.

Kravet om rapportering af forventet regnskab på baggrund af halvårsregnskabet til Økonomi- og Indenrigsministeriet, tager udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. maj måned. Derfor er det denne opfølgning, som administrationen har lagt til grund for indberetningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at indberetningen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

Jfr. halvårsregnskabet er forventningen, at serviceudgifterne holder sig inde for budgettet ligesom den samlede driftsvirksomhed forventes af holde. Mht. bruttoanlægsudgifterne bliver disse højere end ved budgetlægningen. Årsagen til dette skyldes i det væsentligste bruttoanlægsudgifter fra 2013 på 10,4 mio.kr., ligesom der har været givet tillægsbevillinger til bl.a. Energiprojekter 2014 på 7,5 mio.kr., påfyldning af havneø v/Ishøj Havn på 5,1 mio.kr. samt vedligholdelse af stierne i kommunen på 1,4 mio.kr.

Udover indberetningsskemaet til Økonomi- og Indenrigsministeriet fremlægges der også de obligatoriske regnskabsopgørelser og regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2015 samt overslagsårene 2016-2018.

Budgetforslaget, budgetredegørelse og inspirationskatalog er uddelt til Byrådets medlemmer på Byrådets møde den 12. august 2014.

Der er udsendt relevant budgetmateriale til de høringsberettigede.

Budgetforslaget, budgetredegørelsen og inspirationskataloget fremlægges.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært Byrådsmøde den 25. august 2014

at høringssvar skal være modtaget senest den 2. september 2014

at der afholdes budgetseminar for Byrådet den 2. september 2014

at ændringsforslag fra de stående udvalg og enkelte byrådsmedlemmer skal være Borgmesteren i hænde senest den 19. september 2014 kl. 12:00

at budgetforslaget sendes til 2. behandling på Byrådets møde den 7. oktober 2014.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag