Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 26. juni 2018 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

Administrationen har foretaget den første budgetopfølgning ud af to, jf. kommunens Økonomiregulativ, som fremlægges til politisk behandling. Der forventes på nuværende tidspunkt en samlede mindreudgift på 3,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

I kommunens økonomiregulativ fremgår det, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Der er nu foretaget den første opfølgning for 2018 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Opfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 3,6 mio. kr. Det er endnu tidligt på året, og der kan ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året, og budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Den anden budgetopfølgning foretages til efteråret.

De forventede mindreudgifter fordeler sig med 3,9 mio. kr. inden for servicerammen, mens der uden for servicerammen forventes merudgifter på 0,3 mio.kr. Der er til denne første budgetopfølgning ikke skønnet afvigelser på anlæg og finansiering.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder er der forventning om et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter og indtægter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil. 

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Økonomi- og Planudvalgets områder. Bilag B viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er vedlagt beslutningsreferater (bilag D) fra de stående udvalg.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes, og der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Resume

I forlængelse af drøftelserne på Økonomi- og Planudvalgets møde den 28. maj 2018, drøftes budgetsituationen for 2019 inden for udvalgets områder.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den politiske tids- og handleplan og "drejebogen" for budget 2019, at fagudvalgene drøfter budgetsituationen på møderne i maj og juni. På Økonomi- og Planudvalgets møde den 28. maj blev budgetsituationen for 2019 drøftet. Den 7. juni 2018 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2019. Center for Borger, Økonomi og IT har udsendt notat med beskrivelse af hovedpunkterne i økonomiaftalen, og hvordan det påvirker Ishøj Kommune.

På dette møde fortsættes drøftelsen vedrørende budget 2019.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget drøfter budget 2019.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

På baggrund af overenskomstaftalen 2018 har KL udsendt et revideret skøn for lønudviklingen fra 2017 til 2018. KLs reviderede skøn er lavere end det i budget 2018 forudsatte, hvilket betyder, at budgettet er fremskrevet med en højere lønstigning end overenskomsten tilsiger.

Sagsfremstilling

KL har i Budgetvejledningen for 2019 fremkommet med et revideret skøn for lønudviklingen fra 2017 til 2018. KL forventer således, at lønstigningerne fra 2017 til 2018 bliver på 1,25 %, mod tidligere forventet 1,52 %. I budgettet for 2018 er der forudsat og indregnet en lønstigning på 1,52 %.

Det reviderede skøn betyder, at alle lønkonti kan reduceres med 0,27 % af det oprindelige budget. Dette svarer samlet til ca. 2,4 mio. kr. På et driftssted med en lønsum på f.eks. 15 mio. kr., svarer reduktionen til ca. 40.000 kr.

Det forventes, at der vil ske en tilsvarende regulering af kommunernes bloktilskud ved midtvejsreguleringen, som kommer til efteråret. Dette vil blive medtaget ved budgetopfølgningen til efteråret.

Administrationen foreslår derfor, at lønbudgetterne reduceres med 0,27 %, svarende til KLs reviderede skøn.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at lønbudgettet for 2018 nedskrives med 0,27 %, svarende til 2,4 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Det reducerede lønskøn svarer til 2,4 mio. kr., som lønbudgetterne foreslås nedskrevet med. Der forventes at komme en tilsvarende regulering af bloktilskuddet til efteråret.

Bilag

Resume

Produktionsskolen Møllen har ansøgt om en kommunegaranti på 1 mio. kr. til at dække udgifter til renovering af hovedhuset inkl. kælder, bl.a. som følge afskimmelsvamp.

Sagsfremstilling

Produktionsskolen Møllen har med skrivelse af 31. maj 2018 ansøgt Ishøj Kommune om en kommunegaranti på 1 mio. kr. til at dække udgifter til renovering af hovedhuset i forbindelse med bl.a. skimmelsvamp. Bygningen er i de senere år bygget om og renoveret, så store dele af skolen i dag fremstår funktionel og moderne. Dog er der stadig bygninger på skolen, som er i dårlig stand, og som løbende skal renoveres.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen er der ved garantistillelse for lån til anlægsudgifter til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål ikke automatisk låneramme. Dette betyder, at kommunen enten skal deponere et beløb svarende til den kommunale garanti, eller "anvende" uudnyttet låneramme. På nuværende tidspunkt er det uvist, hvorvidt der vil være låneberettigede udgifter i 2018, så i udgangspunktet skal kommunen deponere 1 mio. kr., svarende til garantibeløbet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der stilles kommunal garanti til Møllen på 1 mio. kr., og at der deponeres et tilsvarende beløb.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Deponering af 1 mio. kr., som tages af kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Domea har den 23. maj 2018, på vegne af Ishøj Boligselskab, Kirkehaven, sendt dokumentation for afholdte udgifter vedrørende skema C (byggeregnskabet).

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har tidligere behandlet og godkendt skema C på møde den 5. december 2017 med et afsat beløb på kr. 165.000,-.

Domea har nu fremsendt dokumentation på de afholdte udgifter, der i alt udgør kr. 165.835,- samt revisors erklæring om godkendelse af de afsatte udgifter.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at dokumentation for det fremsendte afsætningsregskab godkendes, og at byggesagen hermed er afsluttet. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ingen økonomisk betydning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Bilag

Resume

Boligforeningen AAB har den 17. maj 2018 ansøgt Ishøj Kommune om godkendelse af kommunal garanti i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån i afd. 55, Vejleåparken. Lånet ønskes optaget i forbindelse med køkkenudskiftningen i flytteboligerne. En flyttebolig er, når en bolig opsiges og fraflyttes, så vurderes det ved fraflytningssynet, om køkkenet i boligen skal udskiftes.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 28. juni 2017 godkendt, at AAB, afd. 55, optager realkreditlån på i alt 10 mio kr. de kommende to år i forbindelse med køkkenudskiftning. AAB har nu fremsendt regnskab over en del af køkkenudskiftningen på kr. 3.885.473,79, hvor AAB ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med optagelse af realkreditlånet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at anmodningen godkendes, og at borgmesteren bemyndiges til løbende at påtegne garantierklæringerne på de kommende lån - op til 10 mio. kr. i alt. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

100 % kommunal garanti.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Bilag

Resume

I forbindelse med klargøring til salg af nyt erhvervsområde ved Vejleåvej søges anlægsbevilling til udgifter til projektering og rådgivning. 

Sagsfremstilling

Byrådet har truffet beslutning om at udvikle arealet beliggende mellem Vejleåvej og Ringsted-banen med et areal på ca. 77.000 m², som i dag henligger uberørt og med Industriområdet som genbo på den østlige side og Ringsted-banen på arealets vestside (kaldet ”Bananen”). Der søges anlægsbevilling til projektering og øvrige omkostninger forbundet med byggemodning af "Bananen".

Lokalplan er under udarbejdelse, og den påtænkte anvendelse vil blive rettet mod produktion og håndværk med tilknyttet administration og med et udbud af grunde i størrelse fra 2-6.000 m². Der vil i den nye lokalplan endvidere blive taget højde for muligheden for at etablere og indrette en ny genbrugsstation samt selskabslokale i området.

Planlægning i forbindelse med byggemodning til veje, forsyning af vand, spildevand og kollektiv varme er igang. Der er fremsendt anmodning til Forsyningssekretariatet om godkendelse af plan for afledning af regnvand, og ligeledes er et projekt for nødvendig vejføring påbegyndt.

I forbindelse med disse tiltag er der behov for ekstern bistand til projektering, undersøgelser og tilsyn, hvorfor der søges om økonomisk bevilling på samlet kr. 1.100.000. Dette dækker omkostninger til rådgiver til samlet projektering af vejprojekt, landinspektør og geotekniske undersøgelser i opstartsfasen, samt byggerådgivning og tilsyn i udførelsesfasen.

Der vil i sommeren og efteråret 2018 blive udarbejdet og præsenteret en oversigt over det samlede projekt med angivelse af forventede udgifter og med et skønnet provenu til kommunen.

Den foreløbige tidsplan angiver, at byggemodning kan afsluttes i efteråret 2019, så købere kan overtage deres grunde omkring september/oktober 2019. Udbud af salg af grunde forventes at ske i 2. halvår 2018.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på kr. 1.100.000 til projektering og tilsyn mv. vedr. salg af "Bananen". Omkostningerne finansieres foreløbigt over kommunens kassebeholdning og med endelig finansiering over salgsindtægterne.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Udgifter til projektering og tilsyn, til analyser og undersøgelser i forbindelse med byggemodning samt byggerådgivning og tilsyn forventes at udgøre 1.100.000 kr. Der søges om anlægsbevilling til det samlede beløb.

Resume

I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 1.87 Boligbebyggelse i Klimaparken og kommende lokalplaner i området belyses de miljømæssige aspekter i forhold til Ishøj Varmeværk.

Center for Park-, Vej og Miljø ansøger om 42.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværks miljøgodkendelse fra 2013 stiller krav til værkets drift, som opfyldes under de eksisterende forhold, hvor området er udlagt til erhverv med få boliger.

Ændres området til bolig- og institutionsformål er værkets miljøgodkendelse fortsat gældende, men der kan opstå øget fokus og eventuelt klager fra nye beboere i området, som kan medføre, at Varmeværket bliver påbudt at regulere gener fra blandt andet røg, støj og støv. Endvidere vil en fremtidig revision af Varmeværkets miljøgodkendelse kunne indeholde vilkår for værkets drift, som kan have økonomiske konsekvenser for værket.

Administrationen har i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma anslået, at en redegørelse for miljøforholdene, som blandt andet omfatter røg fra skorsten, støj fra drift og transport af brændsel og støvgener, vil koste ca. 42.000 kr.

Indstilling

Økonomi-og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes en redegørelse for miljøforhold ved Varmeværket.

 

Beslutning

Taget af dagsordnen. Behandles først i Klima- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiften på 42.000 kr. foreslås finansieret over Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør 3.121.000 kr.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Resume

Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner har, efter beslutninger i de respektive kommunalbestyrelser, henvendt sig til Brøndby Kommune med henblik på at indgå i det eksisterende samarbejde omkring danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK).

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune indgår i et samarbejde med Brøndby, Albertslund, Glostrup, Tårnby, Dragør og Vallensbæk om danskuddannelse på VSK. Brøndby er driftskommune. Hvidovre Kommune er løst tilkoblet. Undervisningen foregår primært i Glostrup, herudover er der en satellit i Kastrup.

Ballerup, Herlev og Rødovre indgår pt. i et samarbejde med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter om danskuddannelse. Denne samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2018. Rødovre Kommune har tidligere meddelt, at de ønsker at trække sig fra dette samarbejde og søge samarbejde med VSK. Herlev og Ballerup ønsker at indgå samarbejdsaftale med VSK fra 2019 og ønsker, at der opretholdes en satellit i Ballerup Kommune, samt at medarbejderne i det nuværende sprogcenter virksomhedsoverdrages til VSK.

I henhold til loven skal der pr. 1. januar 2020 opkræves takst for danskuddannelse med 30 % ved uddannelsens start og 70 %, når et modul afsluttes (30/70). Hvis der ændres i aftalegrundlaget inden denne dato gælder de samme bestemmelser. Nye aftaler skal indgås med 30/70.

I den nuværende aftale, hvor Ishøj Kommune indgår, opkræves der 50/50. Brøndby Kommune vurderer, at det ikke er til at overskue, hvilken betydning det vil få for finansieringen af VSK, hvis taksten i den nuværende samarbejdsaftale ændres til 30/70, bl.a. fordi det er forventningen, at der indføres brugerbetaling pr. 1. juli 2018. Derfor foreslås det, at taksten forbliver uændret frem til 31. december 2019, så der sikres robusthed i økonomien. Det er intentionen at de kommuner, der allerede er en del af VSK kompenseres.

Redegørelse fra Brøndby Kommune samt samarbejdsaftale fra januar 2013 og tillæg til samarbejdsaftale fra juni 2016 er vedhæftet sagen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

 • udvidelsen af samarbejdet omkring danskuddannelse med Herlev, Ballerup og Rødovre samt evt. Hvidovre godkendes
 • nuværende samarbejdsaftale fortsætter uforandret frem til 31. december 2019 under forudsætning af de øvrige samarbejdskommuners tilslutning
 • Ballerup/Herlev samt evt. Rødovre og Hvidovre tilbydes en midlertidig samarbejdsaftale fra 1. januar 2019 til 31. december 2019 og herefter udarbejdes en ny aftale, der er ens for alle samarbejdende kommuner.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Brøndby Kommune vurderer, at en udvidelse af VSK kan give stordriftsfordele i forhold til administration, udgifter til IT, pædagogisk tilsyn mm.

Lovgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge § 13, stk. 2 og 4.

Bilag

Resume

Som en del af kommunens samlede beredskabsplan skal Ishøj Kommune have en selvstændig sundhedsberedskabsplan, som skal godkendes af byrådet. Sundhedsberedskabsplanen skal kunne aktiveres og fungere uafhængig af, om kommunens øvrige beredskab er aktiveret. Sundhedsberedskabsplanen er et værktøj, der skal skabe klarhed over roller og ansvar, samt hvem der gør hvad i forbindelse med ekstraordinære hændelser, som kan få konsekvens for borgernes liv og sundhed. Administrationen har udarbejdet et udkast til Ishøj Kommunes Sundhedsberedskabsplan, som har været sendt i høring i nabokommunerne, Region Hovedstaden, Østsjællands Beredskab samt til Sundhedsstyrelsen for indhentning af rådgivning. På baggrund af høringssvar og rådgivningssvar fra Sundhedsstyrelsen er der foretaget mindre ændringer i planen.

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen er inddelt i tre dele. Første del beskriver krisestyringsorganisationen. Det vil sige en overordnet beskrivelse af organiseringen af kommunens krisestyring, herunder sundhedsberedskabets ledelse. Anden del beskriver den operationelle del af planen vedrørende specifikke opgaver/hændelser, ledelsesansvar samt organisering. Den operationelle del af planen indeholder indsatsplaner, procedure og instrukser. Tredje del indeholder en række bilag med bl.a. telefonliste og skabeloner. Telefonlisten fremstår dog i vedhæftet version uden kontaktoplysninger på kommunens medarbejdere.

Overordnet set er sundhedsberedskabsledelsen forpligtet til at agere på hændelser i forbindelse med:

 • Smitsomme sygdomme
 • Kemiske, biologiske, radioaktive, nukleare eller eksplosive stoffer)
 • Psykosocial krisestøtte til tilskadekomne borgere
 • Plejeopgaver og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter
 • Sikring af plejeopgaver i situationer med ekstreme vejrforhold
 • Kapacitetsudvidelse i forhold til fysiske rammer og personale, f.eks. ved behov for evakuering af borgere
 • Forsyningssvigt, f.eks. i forhold til el, varme og vand, hos udsatte/ikke-selvhjulpne borgere

Ishøj Kommunes Sundhedsberedskabsplan er blevet til i en proces med input fra og drøftelser med alle relevante fagcentre. Samtidig er sundhedsberedskabsplanen udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens vejledning.

Der er indkommet høringssvar fra Høje-Taastrup Kommune, Vallensbæk Kommune og Region Hovedstaden samt rådgivningssvar fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens sammenfatning lyder: "Kommunen har udarbejdet en meget god sundhedsberedskabsplan, særligt vedrørende koordination og de operative indsatsplaner, som viser en god grundlæggende forståelse for sundhedsberedskab generelt og for kommunens opgaver i forbindelse med en hændelse, der involverer sundhedsberedskabet.".

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes Sundhedsberedskabsplan godkendes.  

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd vedtog kommissorium for revidering af kommunens politikker på mødet den 5. september 2017. Politikkerne er værdibaserede og skal fungere som overliggeren for strategier, indsatsområder og projekter.

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke visioner, Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.

Hver politik har defineret og udfoldet temaer, der er centrale for netop det område, som politikken repræsenterer. I udviklingen af de enkelte politikker har der været afholdt involverende processer for de relevante interessenter og målgrupper.

Alle politikker med tilhørende høringssvar er godkendt i de stående udvalg, der har været primært udvalg for de respektive politikker. Alle seks hovedpolitikker behandles i alle stående udvalg forud for den endelige behandling på byrådsmødet den 26. juni 2018.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget, og Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes seks hovedpolitikker godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes seks hovedpolitikker godkendes med følgende bemærkning:
Kulturpolitikken, side 9, "på museer, f.eks. ARKEN".

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes seks hovedpolitikker godkendes, men udvalget ønsker en drøftelse af, hvorfor turisme har fået fokus i Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken og ikke i Kulturpolitikken.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de stående udvalgs indstillinger følges.

Logoerne til hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken samt Medborgerpolitikken vil efterfølgende blive justeret til et grafisk udtryk, der rammer politikkernes indhold mere præcist.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Den 24. maj 2018 blev 'Lov om ændring af dagtilbudsloven' vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer bl.a. mulighed for et kombinationstilbud, som har til hensigten at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre. Ordningen træder i kraft 1. juli 2018.

Sagsfremstilling

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet er en mulighed for at blive indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser eller, hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Administrationen fremlægger hermed forslag til retningslinjer for kombinationstilbuddet med afsæt i loven. Formålet med retningslinjerne er, at have et grundlag, som ordningen kan administreres ud fra samt at skabe klarhed for forældrene over, hvordan ordningen administreres i praksis i Ishøj Kommune fra 1. juli 2018, hvor bestemmelsen træder i kraft.

Administrationen har via KL fået afklaret spørgsmål omkring takstberegning og tilrettelæggelse af tilbuddet. KL har endvidere oplyst, at ministeriet har meddelt, at der på et senere tidspunkt bliver udmeldt mere præcise rammer for, hvordan kombinationstilbuddet skal administreres.

Forslag til retningslinjer for kombinationstilbuddet er vedhæftet dagsordenen.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. I 2018 er åbningstiden i Ishøj Kommune 52 timer om ugen i daginstitutioner og 48 timer om ugen i dagpleje. Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og dermed maksimum 42 timer om ugen i daginstitution og 38 timer om ugen i dagpleje.

Med afsæt i disse rammer skal byrådet vedtage forældrebetalingstakst og tilskuddets størrelse. Administrationen er af KL blevet oplyst om, at både takst og tilskud skal være gradueret i forhold til timetal. Med udgangspunkt heri foreslår administrationen følgende takster og tilskud:

Kommunalt tilskud til fleksibel pasning:

 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.299 kr. Tilskud pr. ekstra time: 130 kr.
 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 909 kr. Tilskud pr. ekstra time: 91 kr.

Forældrebetalingstakst i kombinationstilbuddet:

 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i dagpleje: 69 kr.
 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i vuggestue: 74 kr.
 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i børnehave: 52 kr.


Tilskud og takster er beregnet efter 2018-tal. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender retningslinjerne for kombinationstilbud.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at tilskuddet til fleksibel pasning fastlægges som følger:

 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.299 kr. Tilskud pr. ekstra time: 130 kr.
 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 909 kr. Tilskud pr. ekstra time: 91 kr.
   

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forældrebetalingstaksten i kombinationstilbuddet fastlægges som følger:

 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i dagpleje: 69 kr.
 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i vuggestue: 74 kr.
 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i børnehave: 52 kr.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Det forventes, at kombinationstilskuddet kun i meget begrænset omfang bliver understøttet økonomisk gennem DUT-kompensation fra staten og dermed skal finansieres af en lavere ressourcetildeling til daginstitutionerne. I forbindelse med budgetlægningen vedr. budget 2019 vil administrationen udarbejde forslag til ændret ressourcetildeling til daginstitutioner med børn i kombinationstilbud, som baserer sig på, at jo færre timer et barn er indskrevet i daginstitutionen, desto færre ressourcer tildeles daginstitutionen.

Det er ikke muligt tilsvarende at nedsætte ressourcetildelingen til dagplejen, da det ikke er muligt at nedsætte lønnen til en dagplejer i forhold til antallet af købte timer. Derfor vil der være en merudgift ved børn i kombinationstilbud i dagpleje.

Det må forventes, at ændringerne vil kræve et øget administrativt ressourceforbrug.

Lovgrundlag

L 160 af 24. maj 2018 (Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen).

Bilag

Resume

VEKS's bestyrelse har på sit møde 26. april 2018 drøftet og besluttet et forslag til ejerstrategi for VEKS. Forslaget skal fremlægges og besluttes i ejerkommunernes byråd.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til Ejerstrategi for VEKS, som blev præsenteret for – og godkendt – af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018. (Ejerstrategi vedlægges som bilag1).

På bestyrelsesmødet i VEKS den 26. april 2018 blev forslaget til ejerstrategi fremlagt. VEKS’ administration understregede, at der nogle steder i oplægget var anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.

VEKS’ næstformand, Henrik Rasmussen opfordrede til, at det bliver respekteret, at det er svært at få et fælles dokument, hvis der skal varetages lokale særinteresser.

Den samlede ejerstrategi er hermed til politisk behandling i alle VEKS’ ejerkommune, og der lægges op til, at kommunerne inden den 31. august 2018 fremsender beslutning fra den kommunale politiske behandling, mhp. at ejerstrategien fremlægges for VEKS’ bestyrelse den 28. september 2018.

Generelt er strategien så bred, så det kan dække VEKS og ejerkommuners interesser, også når de ikke er helt sammenfaldende. Ishøj Kommunes respræsentant i VEKS's bestyrelse kan foreslå, at der tilføjes en sætning til strategien, som kan være med til at præcisere, at VEKS også har en konkret forpligtelse til at indgå i samarbejde med ejerkommunerne om lokale tiltag, og det fremstår klarere, at det ikke kun er ejerkommunerne, der skal støtte de fælles tiltag i regi af VEKS. Der kan tilføjes, ”At VEKS bakker op om og understøtter lokale strategier og hensyn, så VEKS’s og ejerkommunernes fælles og lokale tiltag spiller sammen, og der opnås synergi”.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til ejerstrategi for VEKS godkendes, dog vil Ishøj Kommune foreslå, at der til strategien tilføjes: "At VEKS bakker op om og understøtter lokale strategier og hensyn, så VEKS’s og ejerkommunernes fælles og lokale tiltag spiller sammen, og der opnås synergi”.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.  

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ejerstrategien har ikke direkte økonomisk konsekvens.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende Lokalplanforslag 1.85 "Erhvervsområde ved Vejleåvej" og Kommuneplantillæg nr. 7 i fornyet høring i fire uger.

Intentionen med lokalplanen er at udlægge et erhvervsområde for håndværks- og produktionsvirksomheder langs Vejleåvej samt give mulighed for eventuelt at placere en genbrugstation i området. Da kommunen ønsker at udvide anvendelsesmulighederne til også at omfatte et selskabslokale, bliver lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg sendt i fornyet høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget, som allerede har været i offentlig høring i otte uger, giver mulighed for at udlægge et erhvervsområde for håndværks- og produktionsvirksomheder med mulighed for at placere en genbrugsstation. Kommunen ønsker at udvide anvendelsesmulighederne til også at omfatte et selskabslokale med op til 1000 besøgende, med tilhørende antal parkeringspladser i hvad der svarer til 25 % af selskabslokalets kapacitet. Dette anses for at være en mindre ændring i forhold til det forslag, der allerede har været i offentlig høring. Derfor sendes lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg i fornyet høring i kun fire uger.

Grundstørrelsen for erhvervsgrundene er på op til 6.000 m². Dog kan grundstørrelsen for henholdsvis genbrugsstation og selskabslokale være op til 10.000 m². Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er på 100.

Planforslagene offentliggøres med en afgørelse om, at der ikke udarbejdes en miljørapport for lokalplan og kommuneplantillæg.

Planforslagene offentliggøres på Ishøj Kommunes digitale planportal.

Lokalplanforslaget er digitalt og kan tilgås via dette link: http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=107.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller at sende Lokalplanforslag 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej med Kommuneplantillæg nr. 7 i fornyet offentlig høring i fire uger, da anvendelsesmulighederne er udvidet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.81 Dagsinstitution i Det lille erhvervsområde i offentlig høring i ti uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en dagsinstitution i Det lille erhvervsområde.

Ishøj Kommune oplever en stigning i børnetallet og har derfor brug for en ny dagsinstitution, som også vil kunne understøtte de nye familier i Det lille erhvervsområde. Lokalplanområdet er på ca. 3.400 m2, og daginstitutionen skal være på 800 m2. Det skal være en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave til 100 børn fordelt på 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Bygningen opføres i maks. tre etager med en maks. bygningshøjde på 10 meter. Lokalplanen sikrer gode muligheder for legeplads til børnene og sætter krav om cykel- og bilparkering til forældre og de ansatte. Ud over selve institutionen skal der opføres krybberum og skure til legeredskaber og lignende.

Lokalplanen offentliggøres på Ishøj Kommunes digitale planportal.
Det kan tilgås via dette link: http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=108

Beslutning om opstart af lokalplan blev vedtaget på Økonomi- og Planudvalgsmødet den 28. august 2017.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende lokalplanforslag 1.81 Dagsinstitution i Det lille erhvervsområde i offentlig høring i ti uger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15.

Bilag

Resume

I perioden fra den 22. oktober 2018 til den 20. januar 2019 indsættes der i weekender ekstra busser på buslinje 128 i ARKENS åbningstid kl. 10-17 i forbindelse med udstillingen, Vincent van Gogh.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 1. september 2018 til den 20. januar 2019 har ARKEN en udstilling med Vincent van Gogh, hvor der forventes rigtig mange besøgende.

Fra uge 43 træder Movias vinterkøreplan i kraft, hvilket betyder, at der i weekender kun er en times drift på buslinje 128 til ARKEN.

På henvendelse fra ARKEN har Ishøj Kommune undersøgt, hvad det vil koste at få Movia til at udvide køretiderne i den nævnte periode og tidsrum.

Movia har fremsendt overslag på udvidet køretid for buslinje 128, og det beløber sig til kr. 112.000. Inkluderet i denne pris kan der så lægges to afgange ind, så der er køres hvert 20. minut.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Ishøj Kommune beder Movia om at ændre vinterkøreplanen i perioden fra den 22. oktober 2018 til den 20. januar 2019
at Ishøj Kommune og ARKEN deler udgiften på kr. 112.000
at Ishøj Kommunes andel på kr. 56.000 tages af kassebeholdningen.

Teknik- og Bygningsudvalget ønsker en evaluering af økonomien og passagerantal efterfølgende.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, dog idet finansieringen sker over kontoen for kollektiv trafik.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Orientering om udviklingen i sagen vedr. Ishøj Kommunes tidligere rådgiver, Netplan.  

Sagsfremstilling

Den 3. april 2018 besluttede Ishøj Byråd at fremsende et brev til Netplan, hvor kommunen redegjorde for utilfredshed med den modtagne rådgivning, og hvor kommunen gjorde krav om tilbagebetaling af det betalte honorar (bilag 1).
Netplan besvarede den 30. april kommunens henvendelse og bad om afholdelse af møde. Kommunens administration afholdt møde med Netplan og Netplans advokat den 16. maj. Netplan fremsendte efterfølgende sine synspunkter på skrift. Netplan er uforstående overfor kommunens kritik (bilag 2). Ishøj Kommune gjorde på mødet opmærksom på, at kommunen ikke var enige i Netplans synspunkter.

Den 11. juni svarede kommunen på Netplans skrivelse, og her blev det oplyst, at Ishøj Kommunens krav mod Netplan fastholdes, idet Netplans synspunkter tilbagevises (bilag 3). Netplan har endnu ikke kommenteret på kommunens skrivelse af 11. juni.

Netplan fremsendte den 11. juni en meget omfattende aktindsigtsanmodning (bilag 4), som kommunen har kvitteret for modtagelse af og forventer at besvare ultimo juni.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning. 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune og Kabelplus har indgået en aftale, der præciserer, hvilke opgaver Kabelplus skal udføre, når Kabelplus opgraderer Ishøj Fællesantennes anlæg til docsis 3.1 frem til den 31. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Ifølge koncessionsaftalen er Kabelplus forpligtiget til at opgradere Ishøj Fællesantennes anlæg, så det kan køre docsis 3.1. Opgraderingen skal være færdig den 31. oktober 2018.

Med assistance fra kommunens tekniske rådgiver Brix og Kamp er der foretaget en præcisering af nuværende koncessionsaftale, hvori det mere detaljeret beskrives, hvilket arbejde Kabelplus skal udføre i anlægget, når det opgrades, og hvor de tekniske principper for opgraderingen ligeledes beskrives. Aftalen er vedlagt som bilag 1. Præciseringsaftalen er udarbejdet med henblik på at opnå den tekniske løsning, der sikrer docsis 3.1 på Ishøj Fællesantenne, og at kunne følge op på, om koncessionsaftalens afsnit om opgradering overholdes af koncessionshaver.

Præciseringsaftalen er underskrevet af Kabelplus.

Brix og Kamp aflægger i løbet af de næste måneder flere besøg i det tekniske anlæg i Ishøj Fællesantenne for at følge op på, at opgraderingen skrider fremad. Brix og Kamp foretager i løbet af november en teknisk gennemgang af anlægget med henblik på at sikre, at anlægget opfylder kravene i koncessionsaftalen/ præciseringsaftalen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen vedr. præcisering af koncessionsaftale til efterretning.  

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder nøgletalsrapport i forhold til implementeringen af de større reformer på beskæftigelsesområdet. Nøgletalsrapporten udarbejdes på jobcenterniveau og udkommer en gang om måneden.  

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen giver status på implementeringen af de større reformer i landets jobcentre. Rapporten giver således et billede af, hvordan jobcenter Vallensbæk ligger i forhold til gennemsnittet for hele landet og i forhold til de jobcentre, der ligger i top 10. Der tages ikke højde for socioøkonomiske forhold. Jobcenter Vallensbæk har udarbejdet et notat, der viser udvalgte nøgletal for Ishøj alene.

Overblik

Overordnet er andelen af borgere på offentlig forsørgelse i jobcenteret lavere end landsgennemsnittet. Særligt andelen af borgere på integrationsydelse, efterløn, førtidspension og i fleksjob ligger under landsgennemsnittet. For Ishøj alene er andelen af borgere på offentlig forsørgelse over landsgennemsnittet. Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionsmodtagere og borgere i jobafklaring er de målgrupper, hvor Ishøj særligt har en højere andel end landsgennemsnittet.

Reform af førtidspension og fleksjob

Sammenlignet med andre jobcentre ligger jobcenter Vallensbæk nr. 68 i forhold til andelen af personer i ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats og nr. 87 i forhold til at skabe progression hos borgere i små fleksjob. I Ishøj alene er andelen af ledige borgere inden for fleksjobordningen steget.

Kontanthjælpsreformen

Andelen af borgere, der modtager kontanthjælp, er inden for de seneste år faldet både i Ishøj og i Vallensbæk. Jobcenteret ligger henholdsvis nr. 88 og 75 i forhold til andelen af aktivitetsparate borgere under og over 30 år, der deltager i en virksomhedsrettet indsats.

Sygedagpengereformen

Ishøj alene har relativt færre sygemeldte end landsgennemsnittet. Jobcenteret ligger tæt på landsgennemsnittet i forhold til indsatsen overfor sygemeldte med virksomhedsrettet indsats (nr. 58) og tidlig opfølgning (50).

Beskæftigelsesreformen

Andelen af forsikrede ledige er steget både i Ishøj og Vallensbæk. Jobcenteret ligger nr. 45 for 1 samtale ved tre mdr. ledighed og nr. 16 for minimum to samtaler ved 6 mdr. ledighed.

To- og Trepartsaftaler om integration

Jobcenter Vallensbæk ligger nr. 1 af alle landes jobcentre i forhold til indsatsen med, at flest mulige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal i arbejde og forsørge sig selv. Ishøj er nul-kommune og har derfor ikke modtaget flygtninge, som omfattes af de nye tiltag på integrationsområdet.

Nøgletalsrapport fra STAR og udvalgte nøgletal for Ishøj er vedhæftet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning og sender til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk.

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag