Referat
Ishøj Byråd mandag den 27. juni 2022 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00 - ingen spørgetid

Resume

Jeannette Merklin (A) ønsker af helbredsmæssige årsager at udtræde af byrådet.

Sagsfremstilling

Jeannette har den 13. juni 2022 anmodet om at udtræde af byrådet.

Der indkaldes stedfortræder i henhold til gældende regler.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Indstilling

at byrådet beslutter, at Jeannette Merklin (A) udtræder, og at stedfortræder indkaldes i henhold til gældende regler.

Resume

Jeannette Merklin (A) har meddelt, at hun ønsker at udtræde permanent af Byrådet. Jeannette Merklin blev ved Byrådets konstituering den 9. december 2021 udpeget som formand for børn og unge-udvalget.

Jeannette Merklin var sygemeldt fra Byrådet i perioden 6. april - 31. juli 2022, og på den bagrund besluttede Byrådet på mødet den 5. april 2022 at udpege Bayram Yüksel som Byrådets repræsentant i børn og unge-udvalget frem til den 31. juli 2022. Denne beslutning forlænges frem til Byrådets møde den 9. august, hvor der udpeges en fast repræsentant.


Sagsfremstilling

Med baggrund i Jeannette Merklins sygemelding besluttede Byrådet på mødet den 5. april 2022 at udpege Bayram Yüksel som Byrådets repræsentant i børn og unge-udvalget sammen med Ole Wedel-Brandt frem til den 31. juli 2022. Da Jeannette udtræder permanent af Byrådet foreslås det, at Bayram Yüksel fortsætter som Byrådets repræsentant i børn og unge-udvalget frem til og med den 9. august, hvor Byrådet udpeger en fast repræsentant for børn og unge-udvalget for den resterende byrådsperiode, der løber frem til den 31. december 2025.

Udvalget træffer afgørelser i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, jf. § 74 i lov om social service og godkender indstilling til adoption uden samtykke, jf. § 68e i lov om social service.

Udvalget træffer endvidere afgørelser i sager om overvåget samvær, afbrydelse af samvær, undersøgelser af børn uden samtykke, ændring af anbringelsessted, tilbageholdelse af et barn eller ung på anbringelsesstedet o.a., jf. § 74 i lov om social service.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 453 af 10. juni 1997 §§ 18-21 og bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.

Økonomi

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv.

Indstilling

at Byrådet udpeger Bayram Yüksel som Byrådets repræsentant for børn og unge-udvalget til og med byrådsmødet den 9. august, hvor der udpeges en fast repræsentant for den resterende byrådsperiode.

Bilag

Resume

Der foreslås en omorganisering på det tekniske område, så de nuværende tre centre; Center for Park, Vej og Miljø, Center for Ejendomme og Center for Byudvikling omdannes til 2 nye centre hhv. ”Center for Byudvikling og Natur ” samt ”Center for Ejendomme og Arealer”.   

Sagsfremstilling

Ishøj har række ambitiøse målsætninger på det tekniske område og på fælles tværgående områder, hvor de tekniske centre er ansvarlige for opgaverne, bl.a.:

  • den grønne dagsorden med Co2-reduktion, klimasikring, natur og biodiversitet
  • de administrative områder med byudvikling og boligadministration mv.
  • store anlægsprojekter som støjvoldsprojektet, Brohuset og plejeboliger.

Det tekniske område har desuden en drift, der er er tydelig og tæt på borgernes hverdag.
Hvis Ishøj Kommune skal nå i mål med de ambitiøse målsætninger, kræver det en styrket organisation, hvor der både er fokus på at sikre trivsel og arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere, og hvor der er fokus på at videreudvikle opgavefællesskaberne på tværs på det tekniske område i et tæt samarbejde med resten af organisationen.

Ishøj Kommune står – på lige fod med mange andre kommuner – midt i en økonomisk og demografisk omstilling, hvor der er fokus på ”mere for mindre”.
Omstillingen fordrer, at der i endnu højere grad er fokus på at sikre robusthed i opgaveløsningen, og at fagområdet aktivt spiller ind både ift. de politiske ambitioner samt finder nye veje til at løse opgaverne bedst muligt indenfor de givne rammer.

Der fremlægges et forslag til ændring af organiseringen, hvor det tekniske område opbygges med to centre ift. de nuværende tre centre for at sikre en større faglig robusthed, der understøtter og styrker et velfungerende og professionelt teknisk område, som leverer god service og kvalitet til borgerne i Ishøj.

Der vedlægges uddybende notat om forslaget til organisering (bilag 1) samt oversigt over organisationsdiagram og forslag til MED-udvalgs-struktur (bilag 2).

Med ændringerne i forslaget sker der ligeledes en adskillelse af Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune på ledelsesniveau. Ishøj Forsyning kan fortsat købe administrative ydelser, lokaler etc. af Ishøj Kommune. Den præcise snitflade skal afklares mellem Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune i en kommende proces.

Ledere og medarbejdere i de tre nuværende centre har fået forelagt forslaget til organisatoriske ændringer. Der er tilkendegivelser af, at forslaget indeholder nye muligheder, og at der er behov en tydeligere afklaring af konkrete opgavemæssige snitflader, at der ligeledes hurtigt bør ske en afklaring af de fysiske rammer. Desuden er det et ønske, at der igangsættes dialog og tiltag, der kan være med til at holde fokus på og udvikle den gode normale arbejdsdag og trivsel blandt medarbejderne. Såfremt der træffes principbeslutning om forslaget, vil ledere og medarbejdere blive inddraget i et afklaringsarbejde med de tre hovedpunkter.

Der lægges op til politisk principbeslutning om ændring af organisering på det tekniske område, hvorefter forslaget kan sendes i høring i de berørte MED-udvalg. Høringssvarene vil indgå i et beslutningsoplæg om den fremtidige organisering af det tekniske område til beslutning i Økonomi- og Planudvalget den 29. august 2022 og Byrådet den 6. september med mulig ikrafttræden umiddelbart efter beslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune 2022-2025.

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomi

Nedlæggelse af en centerchefstilling og styrkelse af de ledelsesmæssige kompetencer og ledelsesrum under centerchefen forventes at give en netto årlig besparelse på 900.000 kr., som kan indgå i rådighedskataloget til budget 2023.

Indstilling

  • at der træffes principbeslutning om, at det nuværende Center for Park, Vej og Miljø, Center for Ejendomme og Center for Byudvikling omorganiseres til to nye centre hhv. ”Center for Byudvikling og Natur” samt ”Center for Ejendomme og Arealer”, og at der igangsættes en høringsproces i de berørte lokal-MED/proces-MED,
  • at Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune adskilles på ledelsesniveau,
  • at der ved en endelig beslutning af forslaget til organisationsændring nedlægges en centerchefstilling, og at der samtidig sker en styrkelse de ledelsesmæssige kompetencer og ledelsesrum på niveauet under centerchefen. Der forventes en nettobesparelse på 900.000 kr. /årligt.
  • at der arbejdes videre med forslaget til ny MED-struktur med fællesMED på tværs af de to nye centre med underliggende lokal-MED (skal godkendes af Hoved-MED).

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 129:

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.98 Boligområde, Industrivangen 10-18 i offentlig høring i ti uger. Forslaget gør det muligt at opføre ca. 173 boliger som etagebyggeri efter den nuværende helhedsplans principper for Det Lille Erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 1.98 er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende helhedsplans principper for Det Lille Erhvervsområde, som blev vedtaget i 2015.

Lokalplanforslaget gør det muligt at opføre ca. 173 boliger som etagebyggeri. Der stilles i forslaget krav til arkitektonisk kvalitet ift. bygningsstruktur, farver, materialer, forskydninger i etagehøjder og facader samt høj detaljeringsgrad i facadernes udtryk.

Derudover stilles der krav til, at bygningsstrukturen danner to gårdrum som fælles opholdsarealer, hvor der etableres klimatilpasningsløsninger og faciliteter, der understøtter ophold og aktivitet samt en høj grad af biodiversitet. Krav, der til sammen kan tilføre området identitet og kvalitet.

Forslaget gør det også muligt at opføre solceller på en del af bygningernes tage, hvilket understøtter en bæredygtig energiforsyning i området samt krav om etablering af 1 fælles lokale til brug for beboerne.

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport. Afgørelsen behandles af Klima- og Miljøudvalget på udvalgsmødet i juni, og kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling


at lokalplanforslag 1.98 sendes i offentlig høring i 10 uger.Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 21. juni 2022, pkt. 58:

Tiltrådt, i det det ekspliciteres, at facadeintegrerede solceller er en mulighed.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 138:

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.