Referat
Ishøj Byråd mandag den 28. august 2017 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes af Økonomi- og Planudvalget senest den 15. september året før. Budgetforslaget skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Budgetforslaget for 2018 og overslagsårene 2019-2021 forelægges til byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021 og tilhørende budgetredegørelse, er uddelt til byrådet på mødet den 8. august 2017.

Budgetmaterialet er efterfølgende gjort tilgængeligt for de høringsberettigede parter med frist for høringssvar den 1. september 2017.

Budgetforslaget fremlægges til byrådets 1. behandling.

Partierne i Byrådet indbydes efterfølgende til drøftelser om budgettet. De indkomne høringssvar vil blive udsendt til byrådet efter høringsfristen. Der afholdes budgetseminar den 7. september 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært byrådsmøde den 28. august 2017.

at der afholdes budgetseminar for byrådet den 7. september 2017.

at temaer til budgetseminaret skal være borgmester og kommunaldirektør i hænde senest den 1. september 2017.

at ændringsforslag fra de stående udvalg og enkelte byrådsmedlemmer skal være borgmesteren i hænde senest 21. september 2017.

at budgetforslaget sendes til 2. behandling i byrådet, som sker på byrådets møde den 3. oktober 2017.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Budgetforslaget indeholder en ubalance på ca. 51. mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag

Resume

Det følger af lovgivningen, at der skal udarbejdes halvårsregnskab, som skal behandles af byrådet. Det skal ske senest på det første møde i september måned, og inden 1. behandling af forslag til næste års budget.

Som en del af økonomiaftalen for 2018 bortfalder kravet om halvårsregnskab fra og med regnskabsår 2018.

For 2017 skal halvårsregnskabet stadig udarbejdes, dog skal der ikke som hidtil indberettes noget til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for halvsårsregnskabet for 2017 er den første budgetopfølgning, som blev forelagt Byrådet den 28. juni 2017 (sag 138).

Budgetopfølgningen udviste forventede mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., og på finansieringssiden var der forventning om mindreudgifter på 1,6 mio.kr.

Disse forventninger er pt. fortsat gældende. Der gennemføres 2. budgetopfølgning i efteråret, med henblik på politisk forelæggelse i november/december 2017.

Med nærværende sag fremlægges regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2017 og regnskabsoversigt på bevillingsniveau pr. 30. juni 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at halvårsregnskabet tages til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag