Referat
Ishøj Byråd mandag den 28. november 2022 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - ekstraordinært møde

Sagsfremstilling

Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2023-2026 vedtog byrådet en række besparelser, som påvirker forældrebetalingen på SFO- og daginstitutionsområdet. Administrationen har derfor beregnet nye forældrebetalingstakster på de pågældende områder. Taksterne træder i kraft 1. januar 2023, og det følger af dagtilbudsloven, at taksterne skal vedtages af byrådet og meldes ud til forældrene senest 1. december 2022.


Byrådet vedtog en gradvis indfasning af forældrebetalingen for frokostordningen i daginstitutionerne, og der er derfor beregnet to takster for børnehavebørn - én takst der er gældende i perioden 1. januar 2023 til 31. marts 2023, og én takst gældende for perioden 1. april 2023 til 31. december 2023.


De væsentligste årsager til ændringer i børnehavetaksterne er "afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn" og et øget udgiftsgrundlag grundet flere midler fra "Pulje til Minimumsnormeringer".


De væsentligste årsager til ændringer i SFO-taksterne er "sammenlægning af aftenklubberne" og "forhøjelse af forældrebetalingen for SFO".


De reviderede takster for 2023 er vedhæftet i bilag 1.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Økonomi

Ingen. De budgetmæssige konsekvenser af ændret forældrebetaling er indarbejdet i budget 2023.

Indstilling

at takster på SFO- og dagtilbudsområdet 2023 godkendes.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 28. november 2022, pkt. 213:

Tiltrådt.

Frokosten skal fremgå af takstbladet.


Annelise Madsen (ID) kan ikke tilslutte sig indstillingen.


Beslutning

Tiltrådt.


L + ID + Betina Havmand Demir (UP) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Beslutningskompetence

Byråd.

Beslutningstema

På baggrund af det vedtagne budget 2023 har administrationen beregnet forældrebetalingstakster på SFO- og dagtilbudsområdet.

Bilag