Referat
Ishøj Byråd mandag den 31. oktober 2022 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om godkendelse af udbud til offentlige ladestandere er tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket


Tiltrådt.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Orientering om ulovligt elevfravær tages til efterretning.

Beslutning

Ingen spørgsmål

Resume

Udkast til Mødekalender for 2023 i henhold til beslutning på Ishøj Byråds konstituerende møde den 9. december 2021 (sag. nr. 66).

Sagsfremstilling

Udkast til mødekalender for byrådsmøder, Økonomi- og Planudvalgsmøder og udvalgsmøder m.v. for 2023 er vedhæftet. Ændringer som følger af ferier, helligdage mv. er indarbejdet.


Byrådsmøderne afholdes som udgangspunkt den første tirsdag i hver måned (1. uge) - lukkede byrådsmøder begynder kl. 17.00 og de åbne møder begynder kl. 19.00.

Efterfølgende uge holdes mødefri (2. uge).

Ugen efter afholdes stående udvalgsmøder (3. uge).

Ugen efter afholdes Økonomi- og Planudvalgsmøde (4. uge).


Byrådets møder i 2023:

Tirsdag den 3. januar

Tirsdag den 7. februar

Tirsdag den 7. marts

Tirsdag den 4. april

Tirsdag den 2. maj

Tirsdag den 6. juni

Mandag den 26. juni (samme dag som Økonomi- og Planudvalgets møde).

Tirsdag den 8. august

Evt. ekstraordinært møde om Budget 2024 (aftales senere)


Tirsdag den 5. september

Tirsdag den 3. oktober - Budget 2024 - 2. behandling

Tirsdag den 7. november

Tirsdag den 5. december


De stående udvalg har behandlet og fastlagt deres mødedatoer på udvalgsmøderne i oktober.

Indstilling

at udkast til mødekalender for byrådsmøder m.v. for 2023 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Der findes særskilt dato til byrådets 2. behandling af budgettet (ekstraordinært møde).

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med Lennart H. Nielsen (V) har meddelt, at han ønsker at udtræde af Hegnssynet, og personlig stedfortræder Birgit Kampp (V) samtidig meddeler, at hun ønsker at nedlægge sine tillidshverv i hhv. Hegnssynet og VEKS brugerråd indstiller Venstre følgende:

Hegnssynet:

Ulrik Bjørn Nielsen (V) som formand

Kjeld Neumann (V) som ny personlig stedfortræder.


VEKS Brugerråd:


Kjeld Neumann (V)


Venstres formand Pia Beckmann Skourup meddeler samtidig, at Tina Nielsen (V) ønsker at udtræde af følgende hverv, hvor hun er udpeget :


Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen efter ekspropriationsprocesloven (Ejendom) og Taksations- og Overtaksationskommissionen efter lov om offentlige veje (vejloven):

Venstre ønsker at udpege Bent Hansen (V) til disse hverv.

Maria Ronild (V) er nu første suppleant på venstres liste.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 28.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Indstilling

at valggruppen følger Venstres indstilllinger.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd (Valggruppen).

Resume

Omkonstituering vedr. Hegnssyn, VEKS, Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen efter ekspropriationsprocesloven og Taksations- og Overtaksationskommissionen. Valgruppen A, C, F, V og Ø skal udpege nye medlemmer.

Sagsfremstilling

Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne har alle politikkerne været til fornyet behandling med mulighed for tilføjelser i alle stående udvalg. Politikkerne er nu revideret med de indkomne bemærkninger fra udvalgene.


Med henvisning til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning på møde den 21. september 2022 (pkt. 68) er ordet "beskæftigelse" tilføjet på side 3 under overskriften "Kultur og sundhed" afsnit 3, hvorved sætningen kommer til at lyde:" Vi samarbejder på tværs af kulturen og de mere traditionelle velfærdsområder som forebyggelse, rehabilitering og beskæftigelse".


Alle politikker har ligeledes fået nyt forord, som besluttet af Økonomi- og Planudvalget på møde den 27. juni 2022 (pkt. 30).


De reviderede hovedpolitikker er vedhæftet sammen med en oversigt over de større ændringer, der er foretaget til hver af politikkerne.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at de reviderede hovedpolitikker godkendes.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 199:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj. De reviderede politikker fremlægges nu til endelig godkendelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Siden begyndelse af 2020 har der pågået en dialog om kommunens vederlagsfrie overtagelse af et specifikt areal langs Køge-Bugt-motorvejen på 830 kvm. Arealet er beliggende ved tilkørselsrampen fra Ishøj Stationsvej og ned på Køge-Bugt-motorvejen i nordlig retning, jf. vedlagte bilag. Arealet er beliggende som en del af ydersiden af den nye støjvold og danner i dag en uhensigtsmæssig indsnævring, der ved overdragelsen sikrer kommunen råderetten over den samlede støjvold og for fremtiden tilretter skelgrænsen til en ret linje parallelt med motorvejens afgrænsning.


Arealet overføres til matr.nr. 11 os Tranegilde By, Ishøj, der ejes af kommunen, og der vil være vejadgang fra de tilstødende matrikler tilhørende kommunen (hhv. matr.nr. 11 os og 11 qg begge af Tranegilde By, Ishøj).


Vejdirektoratet er underlagt reglerne om indskud i Statens Ejendomssalg A/S af salgsemner af karakter som ejendomme og grunde, men det er tilkendegivet, at man ikke ønsker arealet indskudt i dette selskab. Tilsvarende er reglerne om offentligt udbud fraveget grundet ejendommens særlige status og beliggenhed. Vurderingsstyrelsen har godkendt handelsvilkårene. Overdragelsen er behæftet med en gevinstklausul, hvorved et senere frasalg indenfor 10 år vil medføre betaling til Staten af 50 % af fortjenesten ved et videresalg.


Det er administrationens opfattelse, at overdragelsen bl.a. vil sikre, at der for fremtiden er fuld råderet over den samlede støjvold.


Økonomi

Overdragelsen til kommunen er vederlagsfri, men der skal udredes omkostninger til landinspektør for den matrikulære tilretning, tinglysning af gevinstklausul samt nødvendige omkostninger til tinglysning af arealoverførslen med samlet ca. kr. 30-40.000.


Der kan forventes en meget begrænset udgift til den løbende vedligeholdelse, som kan udøves i takt med pleje af tilstødende kommunale arealer.

Indstilling

at Ishøj Kommune vederlagsfrit overtager ovennævnte areal på 830 m2 langs Køge-Bugt-motorvejen.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 200:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Resume

Vejdirektoratet har foreslået en vederlagsfri overdragelse af et areal langs Køge-Bugt-motorvejen fra Vejdirektoratet til Ishøj Kommune (ved tilkørselsrampe fra Ishøj Stationsvej i nordlig retning), hvorpå der er bygget støjvold. Der lægges op til beslutning om tilsagn til denne vederlagsfrie overdragelse.

Bilag

Resume

Ankestyrelsen har udsendt orientering om danmarkskort med omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 fra Social – og Ældreministeriet til landets kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Af orienteringen fra Ankestyrelsen fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. Når Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget normalt behandler ankestatistikker, er der flere lovområder end udelukkende servicelovens.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenten omfatter derimod ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne, som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke bruges til at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Omgørelsesprocenten var 37,9 % i 2019 for Ishøj mod 40,9% på landsplan, 31,1% i 2020 mod 36,2 % på landsplan, mens den i 2021 var 36,5 % for Ishøj Kommune mod 31,8 % procent på landsplan. Ishøj Kommune havde dermed en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet i 2019 og 2020, hvorimod omgørelsesprocenten i 2021 var højere end landsgennemsnittet.

Ankestatistik
Ishøj


Realitetsbehandlede sager i alt

Stadfæstelsesprocent

Omgørelsesprocent

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Ishøj

Serviceloven

66

74

52

62, %

68,9 %

63,5 %

37,9 %

31,1 %

36,5 %

Hele landet

Serviceloven

9301 sager101

10329 sager

8280 sager

59,%

63,8 %

68,2 %

40,9 %

36,2 %

31,8 %

Kilde: Ankestyrelsen ( 2022 )

Efter lov om retssikkerhed og administration § 79 b, stk. 1., skal kommunalbestyrelsen behandle danmarkskortet på et møde, og efter § 79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Da omgørelsesprocenten i Ishøj Kommune er en smule større end landsgennemsnittet er der grund til at udarbejde en handleplan. Administrationen foreslår, at følgende handleplan sendes til Ankestyrelsen:

Borgernes retssikkerhed og oplevelse af, at der foregår en seriøs og ordentlig sagsbehandling, ligger Ishøj Kommune væsentligt på sinde. Ishøj Kommune vil løbende forsøge at nedbringe omgørelsesprocenten for kommunens afgørelser ved at afsætte tid til, at der på ugentlige og månedlige statusmøder i de forskellige afdelinger, som fast punkt gennemgås nyt fra Ankestyrelsen, ny og nuværende praksis, afgørelser der er modtaget fra Ankestyrelsen samt løbende holdes kurser i den gode afgørelse. I Center for Børn og Forebyggelse er der pr. 1. august 2022 som en del af en ny struktur, oprettet en enhed omkring børn med særlige behov.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

  • at omgørelsesprocenten på socialområdet i 2021 tages til efterretning
  • at ovenstående handlingsplan godkendes og sendes til Ankestyrelsen til orientering.Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 13. oktober 2022, pkt. 133:

Tiltrådt.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 116:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden godkendte den 9. september 2022 'Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning'. KKR Hovedstaden anbefaler endvidere, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftalen. Rammeaftale 2023-2024 skal være behandlet i kommunerne og regionen senest den 30. november 2022.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2023-2024
Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

”Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte”: I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:

1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde

2) Brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe

3) Afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

”Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser”: Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Vedlagt er: Præsentation vedr. Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning samt Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 - Styringsdel og Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 - Udviklingsdel.

Økonomi

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen går på, at udgifterne maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen frem mod 2024. Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 %. Ishøj Kommune afregner ligeledes med en overheadprocent på 6 %.

Indstilling


at Byrådet godkender Rammeaftalen for 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 13. oktober 2022, pkt. 134:

Tiltrådt.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 118:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Sagsfremstilling

Det er besluttet at lukke Ishøj Genbrugsstation pr. 1. januar 2023. Derfor skal kommunen kunne henvise borgerne til anden genbrugsstation. Brøndby Kommune er interesseret i et samarbejde om fælles drift af Brøndby Genbrugsstation, som Brøndby Kommune siden 2005 har haft med Vallensbæk Kommune. Brøndby Genbrugsstation er en moderne genbrugsstation med bedre service i forhold til både pladsforhold og åbningstider i forhold til den nuværende genbrugsstation i Ishøj. Ishøj Genbrugsstation har for nuværende åbent tirsdag og torsdag 11-18 og lørdag 9-14. Brøndby har åbent alle dage 9 til 17. Bilag 2 viser udkast til den nye samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.


Formålet med samarbejdsaftalen er, at Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuners borgere og virksomheder er ligestillet i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation. Samarbejdet skal sikre, at borgere og virksomheder har adgang til en genbrugsstation med et højt serviceniveau, der med optimal miljømæssig sortering og håndtering af affaldet bidrager til kommunernes miljøprofil og den grønne omstilling.


Ishøjs Kommunes borgere kan fortsat benytte sig at af andre kommuners genbrugspladser indenfor Vestforbrændingens område, eksempelvis i Høje Taastrup. Genbrugsstationer udenfor Vestforbrændingens område vil fortsat ikke kunne benyttes at Ishøjborgere.


Samarbejdsaftalen betyder, at de tre kommuner skal være enige om de eventuelle ændringer, der skal gennemføres på Brøndby Genbrugsstation. Det vil sige, at en kommune ikke kan nedlægge veto i tilfælde af uenighed. I givet fald kan en kommune opsige samarbejdsaftalen med et års varsel til den 1. januar. Hvis en kommune udtræder af samarbejdsaftalen, vil en eventuel refusion af afholdte anlægsinvesteringer bero på en forhandling mellem kommunerne.


Ved ændringsforslag skal disse som hovedregel være begrundet med mere miljø for pengene eller bedre service for borgere og virksomheder. Et ændringsforslag kan være i forbindelse med en udvidelse af driftsrammen eller et anlægsprojekt. Administrationen i den enkelte kommune vurderer, om et ændringsforslag skal politisk behandles. Det forventes, at det nye samarbejde vil medføre en stigning på Brøndby Genbrugsstation på ca. 10 % i både besøgstal og affaldsmængder baseret på statistik for 2021. Mange borgere og virksomheder i Ishøj benytter sig i forvejen af Brøndby Genbrugsstation på de tidspunkter, hvor Ishøj Genbrugsstation er lukket.


Hvis Ishøj Kommune beslutter at indgå samarbejdsaftalen, vil den efterfølgende skulle forelægges i Brøndby og Vallensbæk, som på administrativt niveau har bidraget til aftalens indhold.


På Byrådsmødet den 3. maj, hvor det blev vedtaget, at den nuværende genbrugsstation skal lukkes, blev det samtidig besluttet, at Klima- og Miljøudvalget skal forelægges tidligere analyser, der belyser muligheder for at etablere en genbrugsplads med forskellige serviceniveauer, hvor en genbrugsplads kan ligge i Ishøj, samt hvad det vil koste borgerne. Vedlagt i bilag 3-6 til denne sag er derfor flere tidligere analyser om emnet.


På samme byrådsmøde blev det besluttet, at tiden indtil lukningen af den nuværende genbrugsstation skal bruges til at inddrage Grønt Råd og borgere i affaldsløsninger. Der har på den baggrund været afholdt en workshop i Grønt Råd ultimo september, hvor der blandt andet blev drøftet forskellige supplerende affaldsløsninger, herunder direkte genbrug mv. Resultatet af workshoppen vil blive fremlagt for Klima- og Miljøudvalget på udvalgsmødet i november. Eventuelle supplerende affaldsløsninger i lokalområdet influerer ikke på aftalen med Brøndby om brug af deres genbrugsplads.Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

I 2021 har omkostningen været 1,1 mio. kr. på drift i Ishøj Genbrugsstation herunder leje af Varmeværkets grund, som bortfalder ved Genbrugsstationens lukning. Ishøj Kommunes bidrag til Brøndby Kommunes driftsomkostninger forventes at udgøre 1,6 mio. kr. i 2022 priser. Ishøj Kommunes samlede bidrag til betaling af fysiske aktiver (anlægsinvesteringer) til Brøndby og Vallensbæk kommuner forventes udgøre 1,7 mio. kr. Der betales i rater fordelt i perioden 2022-2029. Alle besparelser og omkostninger indarbejdes i renovationsforsyningens budgetopfølgning, hvor indtægter fra renovationsgebyrer og omkostninger skal hvile i sig selv over en årrække.

Indstilling

at Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgår i et samarbejde om Brøndby Genbrugsstation.

at administrationen bemyndiges til indgå aftale efter ovenstående principper om samarbejde mellem Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner.
Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 11. oktober 2022, pkt. 82:

Sagen blev tiltrådt.


Seyit Ahmet Özkan (L) kunne ikke støtte indstillingen og havde følgende afvigende bemærkning:

Vi ønsker at fastholde en borgernær genbrugsstation/mindre opsamlingsstation med et reduceret, men nøje udvalgt antal fraktioner, der specielt tilgodeser borgerne i de store boligområder. Vi skal sikre, at alle borgere kan komme af med deres affald, uanset om man har bil, bor i lejlighed eller på anden måde oparbejder affaldsfraktioner, som ikke indgår i den almindelige affaldssortering. Vi skal også sikre, at uvedkommende affald ikke havner på boligselskabers almindelige sorteringsstationer eller i naturen. En reduceret "genbrugsstation" skal kombineres med en form for genbrugs - "butik" så borgerne frit, og inden for organiserede rammer, kan levere brugbart "affald" videre, eller måske ligefrem dele ting indbyrdes. Ishøj Kommune kan med stor fordel være med til at fremme genanvendelse.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 206:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.

For stemte: 15 (A + C + V + SF + Ø + Betina Havmand Demir (UP)).

Imod stemte: 0

Undlod af stemme: 3 (Ishøjlisten).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

I forlængelse af lukningen af Ishøj Genbrugsstation skal et forslag til en aftale med mellem Ishøj, Brøndby og Vallensbæk kommuner om drift af Brøndby Genbrugsstation vedtages. Samarbejdsaftalen vil sikre, at borgere og virksomheder fra de tre kommuner ligestilles i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation. Sagen behandles efterfølgende i henholdsvis Brøndby og Vallensbæk kommuner.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for Industrivangen 10-18. Forslaget gør det muligt at opføre ca. 173 boliger på Industrivangen 10-18 som etagebyggeri. Lokalplan 1.98 har været i offentlig høring fra 30. juni til 8. september 2022.

Lokalplanen er udarbejdet som projektlokalplan ud fra det projekt, som bygherre præsenterede på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 25. april 2022, hvor også Teknik- og Bygningsudvalgets medlemmer deltog. Byggeriet opføres med variation i bygningshøjder fra tre til fem etager og med mulighed for ét enkelt punkthus i otte etager.

I høringsperioden er der modtaget tre høringssvar. Høringssvarene er fra bygherren (Industrivangens Ejendomsselskab ApS), DSB Ejendomme og Banedanmark. Indsigelserne omhandler forslag til ændring i servitutoversigt og formulering i § 5.9 Affaldsstationen. Andre bemærkninger går på støjfølsom aktivitet i nærheden af lokalplanområdet samt krav om rekvirering af nødvendig tilladelse til anlægs- og jordarbejde i nærheden af en jernbane. Indsigelserne har ført til, at der forslås ændringer i lokalplanens servitutoversigt samt i § 5.9 Affaldsstationer.

Høringssvarene, bemærkninger samt forslag til ændringer til lokalplanen fremgår af vedhæftede høringsnotat, se bilag 2.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at lokalplan 1.98, Industrivangen 10-18 vedtages.


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 11. oktober 2022, pkt. 84:

Tiltrådt med følgende bemærkninger, at der i afsnittet "Baggrund" i lokalplanen gøres opmærksom på, at der er vedtaget en ny helhedsplan for området, som kan give nye muligheder for bygherren. Desuden skal afsnittet om anvendelsen af solceller på side 17 i lokalplanen også gengives på side 24, under afsnittet solceller.
Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 203:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1.98 Boligområde, Industrivangen 10-18. Planen giver mulighed for at opføre ca. 173 nye boliger som etagebyggeri.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.


Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske debat hvor administrationsudgifter fylder meget, har administrationen udarbejdet et notat, der forsøger at klarlægge hvor store administrationsudgifter Ishøj har i forhold til de andre vestegnskommuner. I forbindelse med budgetprocessen i det nye år vil der blive udarbejdet et mere uddybende notat, som vil forsøge at definere, hvad kommunal administration er og dele det op i delelementer for at se, hvilke administrative opgaver det indebærer.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at notatet tages til efterretning.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 198:

Tiltrådt.

Link til Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingrapport "Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2021"

https://benchmark.dk/analyser/administration-og-tvaergaaende-emner/kommunernes-udgifter-til-administration-og-ledelse-2021

Vedhæftet notat er baseret på data fra Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingrapport. Rapporten indeholder både opgørelser over kommunernes faktiske administrationsudgifter og administrationsudgifter i forhold til kommunernes rammevilkår.


Link til KL's rapport "Kend din Kommune 2022":

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/Beslutning

Til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

Kommunal administration og hvor store administrationsudgifter Ishøj Kommune har i forhold til de andre vestegnskommuner.

Bilag

Sagsfremstilling

Energinet redegør i vedlagte bilag 1 for processen og begrundelserne, der ligger til grund for, at Energinet har valgt at pege på en placering ved Solhøj, som den bedste løsning for tilslutning af Energiø Bornholm.
Foruden områder ved Solhøj har Hove og Avedøre været i spil som lokaliseringsmulighed, men disse er fravalgt efter nærmere undersøgelser baseret på arealbehov, natur- og miljøforhold, tekniske løsninger og økonomi. Især arealbehovet kombineret med de medfølgende omkostninger ved anden placering end Solhøj har været tungtvejende og afgrænsende for, at Energinet anser Hove og Avedøre som er et reelt alternativ. Ishøj og Høje Taastrup kommuner har efter vedlagte bilag 1 blev fremsendt, henvendt sig til Energinet med en række spørgsmål vedrørende placeringen af højspændingsstationen, se bilag 3.
Energinet tilkendegiver, at de har brug for et samlet areal på 50-60 ha. Heraf kræver det indendørs anlæg ca. 18 ha., som vil blive omfanget af selve bygningen. Resten af arealet vil være køreveje, søer til overfladevand og køling, beplantningsbælter og stisystemer.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Energinet igangsat en miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM) af hele transmissionsprojektet med en tilkobling til en højspændingsstation ved Solhøj.

Energinet peger på tre mulige områder ved Solhøj, benævnt område A, B og C i vedlagte notat, se bilag 2. Område B er endvidere er opdelt i tre underområder; B1, B2 og B3. Årsagen hertil er, at der ligger et beskyttet dige mellem område B2 og B3 og en vej fra Reerslev til Kohuse mellem B1 og B2.
Område A ligger op til jernbanen vest for Sydvej, og er således delvis omfattet af transportkorridoren og rækker ind i det område, der i både Kommune- og Fingerplanen er udlagt som perspektivområde for fremtidig byudvikling. Område C gennemskæres af gas-transmissionsledningen og en 220kV højspændingsledning, som pålægger betydelig arealrestriktion. Gasledningen og højspændingskablet kan flyttes, såfremt område C samlet set vurderes som bedst egnet, men dette vil dog være forbundet med en betydelig økonomisk udgift. Energinet vurderer, at gasledning og nærliggende landskabsfredning gør dette område mindre egnet til placering.

Område B er opdelt i 3 underområder (B1: 102 ha, B2: 39 ha og B3: 53 ha) og ligger mellem Reerslev og Solhøj. B1 og B2 er alene i Høje-Taastrup kommune, hvor område B3 er delt mellem Høje-Taastrup og Ishøj Kommune. Der er ingen beboelser i området.

Energinet vurderer, at område A og B bør indgå i planprocessen og den sideløbende VVM-proces. Det skal imidlertid fremhæves, at der i hele område B ikke forekommer bebyggelse, ligesom det vurderes, at de nærliggende ejendomme ligger i en afstand som gør, at det er muligt at overholde de vejledende støjgrænseværdier uden brug af særlige afværgeforanstaltninger.
Område B vurderes derfor rummeligt og robust i forhold til etablering af stationsanlæg, ligesom der er arealer i tilknytning til området, som vil kunne inddrages til en eventuel udvidelse af stationen. En placering i område B vil dog kunne opfattes som et nyt løsrevet byggeri i det åbne land, hvilket afviger fra princippet om at bygge ud fra allerede eksisterende bebyggelse.

Et samlet arealbehov på 50-60 ha til en ny station betyder dog, at område B2 og B3 isoleret set er for små til placeringen. Hvis det er muligt at opnå dispensation til at nedlægge en del af diget som adskiller B2 og B3, vil områderne sammenlagt have en tilstrækkelig størrelse.
Alle tre områder er udlagt til område med særlige drikkevandsinteresser. Hele område C, halvdelen af område A samt det meste af område B2 og B3 er dækket af transportkorridoren. Område B1 er for hele området omfattet af ønsket skovrejsning foruden at indeholde et fredskovs-område. Derudover er området berørt af transportkorridoren, men kun i mindre grad i den østlige del.
Det skal bemærkes, at såfremt Energinet efter VVM-vurderingen beslutter sig for et bestemt område uden kommunens medvirken, vil staten kunne påtage sig det forberedende planarbejde med dispensationer, kommuneplantillæg og udarbejdelse af lokalplan.

Borgmesteren og administrationen har den 1. oktober modtaget et brev fra Indenrigs- og Boligministeren om, at ministeren er indstillet på at udarbejde et forslag til et landsplandirektiv, der sikrer det nødvendige plangrundlag. Se bilag 4. Den 6. oktober har Ishøj og Høje Taastrup kommuner sendt svar til ministeren, hvor ministeren inviteres til et møde om projektet. Se bilag 5.
Det er planen, at anlægget skal stå færdigt inden udgangen af år 2030.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 11. oktober 2022, pkt. 84:


Tiltrådt.

Ole Beckmann Skourup (V) ønskede en række spørgsmål medtaget i de videre drøftelser med Energinet. Spørgsmålene vedlægges sagen, se bilag 6.Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 11. oktober 2022, pkt. 87:

Tiltrådt.

Ole Beckmann Skourup (V) ønskede en række spørgsmål medtaget i de videre drøftelser med Energinet. Spørgsmålene vedlægges sagen, se bilag 6.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 204:

Tiltrådt.


Beslutning

Til efterretning.

Der udarbejdes et notat med spørgsmål fra byrådet, der sendes til Energinet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

Orientering om status på Energinets arbejde med at finde placering til højspændingsstation. Folketinget besluttede i 2020 at igangsætte forberedelserne til etablering af to energiøer i Danmark, én i Nordsøen og én i Østersøen. Energiøen i Østersøen er koblet til Bornholm, som vil blive et knudepunkt for transmission og opsamling af vindenergi fra Østersøen, op til 3,2 GW.
I den forbindelse skal der etableres en ny højspændingsstation på Sjælland, som Energinet A/S efter nærmere undersøgelser har vurderet skal ligge ved Solhøj i Ishøj Kommune og/eller Høje-Taastrup Kommune.
Energinet forventer, at det samlede anlæg vil have et arealbehov på i alt 50-60 ha.

Bilag

Sagsfremstilling

I oktober 2019 stiftede Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner Indsamling på Tværs I/S (IPT) og købte Ressourceindsamling A/S (RI), fordi den daværende renovatør truede med ikke at samle affald ind, og forsyningssikkerheden dermed var truet.

Ved stiftelse af IPT og køb af RI i 2019 besluttede byrådene i de fem kommuner, at der inden juli 2020 skulle træffes beslutning om det fremtidige ejerskab af RI i forhold til følgende to muligheder:

1. RI forbliver et aktieselskab, ejet af de fem ejer-kommuner.

2. Ejer-kommunerne sælger RI til Vestforbrænding I/S (VF), hvorefter RI bliver en del af VF.

Ved byrådenes behandling i juni 2020, blev det besluttet at udskyde beslutningen til efteråret 2020. Ved byrådenes behandling i december 2020 blev det besluttet at udskyde beslutningen til Q4 2022. Årsagen var, at RI alene havde været i drift i syv måneder og VF netop havde fået ny ledelse. Derfor ønskede byrådene at udskyde beslutningen, så begge selskaber havde tid til at konsolidere sig.

Ved byrådenes behandling i december 2020 blev det desuden besluttet at gennemføre en administrativ markedsprøvning af RI i andet halvår af 2021. I den forbindelse bemærkes det, at Furesø Byråd ønskede at arbejde for en egentlig markedsprøvning, så vidt muligt gennem et udbud/kontroludbud.
PWC forestod markedsprøvningen, der blev udarbejdet som en sammenligning af ydelser, service og pris mellem IPT og syv andre udvalgte, sammenlignelige kommuner i perioden 2019 til juni 2021. Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om markedsprøvningen på mødet i 15. december 2021. PWC konkluderede at:

”Ressourceindsamling A/S, indenfor de faktiske samlede driftsomkostninger, har leveret indsamling af affald til IPT-kommunerne til markedskonforme priser. Der ses et serviceniveau i form af tømmefrekvens, der i overvejende grad matcher eller er højere end sammenligningskommunernes”.

For en uddybning heraf se bilag 1.

I foråret 2022 indgik administrationen en aftale med Sirius Advokater om at beskrive mulige, anbefalelsesværdige ejer-konstruktioner med afsæt i de to modeller beskrevet ovenfor.

Sirius Advokater forelagde deres arbejde for bestyrelsen for IPT på dennes møde i september 2022. Se bilag 2 for et kort resumé af Sirius Advokaters resultater.

Bestyrelsen for IPT skal på dennes møde i oktober træffe endelig beslutning om valg af organisering af RI med henblik på politisk behandling i de fem ejerkommuner inden årsskiftet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 11. oktober 2022, pkt. 86:

Tiltrådt.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 205:

Tiltrådt.


Beslutning

Til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

Byrådene i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner skal inden årsskiftet træffe beslutning om det fremtidige ejerskab af Ressourceindsamling A/S (RI), der indsamler og transporterer affald for kommunerne.

Denne orientering tjener som baggrundsviden for byrådets behandling senere på året.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Godkendt