Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 1. december 2021 kl. 18:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter (Flemming Bech, tlf. 43576244, email flbha@ishoj.dk)

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Resume

 • Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal: Der er i øjeblikket udfordringer med at rekruttere til begge institutioner. Det gælder særligt en kok til caféen og livreddere til svømmehallen. Det betyder, at caféen har svært ved at levere varm mad, og at nogle hold i svømmehallen rammes af aflysninger. Der ses lignende rekrutteringudfordringer over hele landet.

Beslutning

Til efterretning.

Ved større arrangementer kan der efter aftale med Ishøj Idræts & Fritidscenter sørges for forplejning, som på nuværende tidspunkt kræver ekstern levering.

Resume

Kassereren fremlægger regnskab fra seneste periode.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at godkende regnskabet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Foreningslivet inviteres til at deltage i samkørselskampagne.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har indgået samarbejde med samkørselsudbyderen Nabogo, og i den forbindelse skydes der en kampagne i gang med start 1. november 2021.

Alle foreninger i kommunen kan være med til at fremme samkørsel ved at deltage i kampagnen, som også indeholder et konkurrenceelement. Opgaven er enkel. Kan foreningen skaffe 50 brugere i Nabogo appen, kvitterer Nabogo med 5.000 kr. til foreningskassen.

Læs mere om kampagnen og konkurrencen i det vedhæftede bilag, hvor der også findes kontaktoplysninger på Nabogo´s kampagneansvarlige, som foreningerne kan tilmelde sig hos.

Bilag

Resume

Sydkystens Sejlklub søger om ekstraordinært tilskud på kr.106.991,31 incl. moms som følge af ekstraordinære udgifter i forbindelse med udvidelse af klublokale.

Sagsfremstilling

Sydkystens Sejlklub har oplevet markant medlemsfremgang fra 200 til 400 medlemmer. Dette medfører pres på foreningslokalerne, hvorfor Ishøj Kommune udbygger foreningens klublokaler med medfinanciering fra Sydkystens sejlklub (se ansøgningsbilag for yderligere detaljer ang. financieringsfordeling).

Byggeriet af Sydkystens Sejlklubs tilbygning til eksisterende klublokale pågår. I forbindelse med tilbygningen er der tilkommet en række uforudsete udgifter såvel som en forudset ekstraudgift.

 • En række elementer, såsom flytning af kompressorer, fremføring af vand, flytning af køkkenudstyr og afløb til og fra køkkenskurvogn var ikke indregnet i byggeentreprisen og foreningen står med en uforudset og udækket regning på kr. 64.991,31 incl. moms.
 • En udgift til leje af køkkentrailer, for at sikre Restaurant Kabyssens aktiviteter under ombygningen, var forudset på kr. 42.000 incl. moms.

Sydkystens Sejlklub søger således om sammenlagt kr. 106.991,31 incl. moms fra den ekstraordinære pulje. Puljens restbevilling pr 21. september 2021 er kr. 143.378,25.

Sydkystens Sejlklubs formue er pr. september 2021 kr. 626.000.
Efter tilendebragt udbygning, forventer klubben at have anvendt i alt ca. kr. 700.000 af foreningens midler på medfinanciering og indretning af lokaler og spiseområde herunder etablering af industrikøkken.

Da foreningens formue for nuværende overstiger kr. 40.000 vil en tildeling af midler fra puljen til udviklingsarbejder og ekstraordinære tilskud kræve dispensation fra formuekravet.

Ishøj Idrætsråd behandlede ikke sagen, da foreningen ikke deltog i mødet.

Økonomi

Der ansøges om i alt kr. 106.991,31 incl. moms

 • kr. 64.991,31 i uforudsete udgifter til flytning af køkkenfaciliteter, kompressorer og vandinfrastruktur fra nedrevne lokaler til midlertidig køkkenskurvogn, så Restaurant Kabyssens aktiviteter kunne videreføres
 • kr. 42.000 i forudsete udgifter til leje af køkken skurvogn

Restbeløb i puljen til ekstraordinære tilskud er pr 21. september 2021 kr. 143.378,25.
En positiv tildeling af midler fra puljen vil fordre dispensation fra formuekravet om at klubbens bankbeholdning ikke overstiger kr. 40.000.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at tilskuddet ikke imødekommes, da ansøgningen ikke er foreneligt med tilskudskriterierne.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Frømandsklubben Nikon ansøger om tilskud til anskaffelse af ny dykkerbåd på 44.000 kr. Den samlede anskaffelsespris på dykkerbåden er 450.000 kr.

Sagsfremstilling

Frømandsklubben NIKON anfører i ansøgningen, at de nuværende to både er for små og vil indgå som financiering af indkøbet af den nye dykkerbåd. Den nye dykkerbåd er større og mere sødygtig til sejlads i vand ved større bølger end de nuværende både og vil derfor være en fordel for klubbens medlemmer og i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer. Endvidere er der er en række fordele herunder sikkerhedsmæssige, der er listet op i klubbens ansøgning af 2. november 2021.

Foreningen vil selv deltage i financiering af købet af den nye dykkerbåd med forskellen mellem anskaffelsesprisen på 450.000 kr. og det ansøgte tilskud på 44.000 kr. Økonomien er der redegjort for i ansøgningen.

Ansøgningen af 2. november 2021 med bilag vedhæftes dagsordenen.

Oversigt over ansøgninger til puljen for ekstraordinære tilskud for 2021 vedhæftes dagsordenen.

Økonomi

Puljen til ekstraordinære tilskud for 2021 udgør 199.000 kr. Oversigt over tilskud, der tidligere er bevilget i 2021 vedhæftes dagsordenen.

Restbeløb i puljen til ekstraordinære tilskud er pr 10. november 2021 kr. 106.031,75.
En positiv tildeling af midler fra puljen vil fordre dispensation fra formuekravet om at klubbens bankbeholdning ikke overstiger kr. 40.000. Klubbens frie midler udgør i følge regnskabet for 2020 37.138,36 kr. Der er formåls bestemte hensættelser på 123.020,50 kr.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at Frømandsklubben Nikon bevilges et ekstraordinært tilskud på 44.000 kr. til anskaffelse af ny dykkerbåd.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Foreningen Team Ishøj Cafe 60+ Cycling ansøger om tilskud i forbindelse med afviklingen af cykelprojekt fra Ishøj til Paris i Frankrig. Der ansøges om tilskud på 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Projektet består af en cykeltur fra klubhuset på Strandvangen 54, Ishøj, til Paris – i alt ca. 1.200 km. Der cykles i 8 dage med dagsetaper på op til 170 km. Turen vil gå ned gennem Tyskland og Holland og vil i et vist omfang omfatte krævende, kuperet terræn. Efter ankomsten til Paris vil der være lejlighed for at overvære afslutningen af Tour de France.
Vi forventer, at projektet kan nå op på 12 tilmeldte cykelryttere og 2-3 hjælpere. Der overnattes på mellemklasse hoteller under turen. Cyklerne transporteres hjem med bil, mens rytterne returnerer via fly eller tog.
Vi vil i hele projektforløbet fortælle de gode historier, og under selve turen vil vi regelmæssigt rapportere og up-loade billeder, hvor alle Facebook brugere under ”Vores Ishøj” kan følge med.
Yderligere promovering vil ske gennem Ishøj Lokal TV og lokalaviserne.

Tidsramme:
Cykelturen til Paris gennemføres i perioden 16. – 23. juli 2022, mens den forudgående træningsperiode løber fra slutningen af marts til ultimo juni 2022. Der er planlagt et todages ophold i Paris efter fremkomsten.

Ansøgningen vedhæftes dagsordenen.

Økonomi

Der resterer 81.521 kr. på Kultur og Fritidsudvalgets pulje for 2021.

Oversigt vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at foreningen Team Ishøj Café 60+ Cycling bevilges et tilskud på 10.000 kr. i forbindelse med afviklingen af cykelprojekt fra Ishøj til Paris i Frankrig.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Pia Andersen, Frømandsklubben Nikon, gjorde opmærksom på, at det er tid til at foreninger skal medlemsregistrere til DIF/CFR.
 2. Søren Thomas Jensen, Ishøj Motion Cykelklub, spurgte til status på vedligeholdelse af deres klubhus. Foreningen spurgte desuden ind til nøgleforhold. Ishøj Idræts & Fritidscenter er i dialog med Center for Ejendomme og klubben.
 3. Jan Hvidberg, Ishøj Golfklub, spurgte ind til årsagen til, at deres lys skal slukkes kl . 21.00, når lyset ved TIIF (fodbold)'s anlæg slukkes kl. 22. Ishøj Idræts & Fritidscenter undersøger nærmere.
 4. Årshjul for idrætsrådet udarbejdes af formanden og sekretæren.
 5. Kontaktinformationer på medlemmerne i idrætsrådet blev ajourført på mødet.

Beslutning

Pkt. 1 - 5 efterretning.