Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 3. marts 2021 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Indstilling

Pkt. 1-2 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Tilføjelse af punkt:

  1. Formanden fremlægger forslag om ny dato for afholdelse af repræsentantskabsmøde, da det ikke forventes muligt at mødes fysisk den 27. marts 2021. Ny dato for repræsentantskabsmøde forelås den 7. april 2021 kl. 17.30, inden der afholdes ordinært møde i Ishøj Idrætsråd kl 19.

Indstilling

Pkt. 1-2 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

  1. Den oprindeligt planlagte Fritidskonference skulle være afholdt i efteråret 2020, men blev grundet Covid-19 situationen udskudt til den 23. og 24. april 2021. Grundet den fortsatte situation med Covid-19 udskydes Fritidskonferencen igen og forsøges gennemført i efteråret 2021. Fritidskonferencen i 2022 vil derfor blive rykket til 2023.
  2. Regeringen har den 24. februar 2021 udmeldt nye retningslinjer for udendørs organiseret idræts- og foreningsliv. Der gives en opdatering omkring dette på mødet. Udsendt brev til foreninger er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger seneste regnskab.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at godkende regnskabet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Idrætsforening har oprettet en underafdeling, Falcons Cheerleaders, som ansøger om at blive godkendt til lokalelån.

Sagsfremstilling

Ishøj Idrætsforening (Ishøj IF) har et ønske om at udvide foreningen med underafdelinger med forskellige idrætsgrene. På den baggrund er der godkendt vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling i december 2020, som muliggør det at tilknytte underafdelinger i foreningen.

Underafdelingerne hører under Ishøj IF bestyrelses ledelse, og er ikke selvstændige juridiske enheder. Der etableres et udvalg i hver underafdeling, hvor Ishøj IF's bestyrelse er repræsenteret. Vedtægterne er vedhæftet dagsordenen.

Falcons Cheerleaders dyrker cheerleading og startede allerede op i 2020, hvor de fik afprøvet om der var efterspørgsel. Der er sket en medlemsvækst i Falcons Cheerleaders, så de i dag er cirka 30 medlemmer i skolealderen.

Med det nuværende medlemsantal vil Falcons Cheerleaders primært benytte gymnastiksale, bevægelsessal og hal i mindre omfang.

Ishøj IF ønsker, at, Falcons Cheerleaders, kan godkendes til lån af kommunale lokaler og indgå i den årlige fordeling af idrætslokaler.

Folkeoplysningsudvalget vedtog den 23. februar 2021, at sende sagen i Ishøj Idrætsråd til drøftelse inden den igen behandles.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at sende sagen videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Der blev stillet spørgsmål til afvikling af årets pokalfest, som er planlagt til den 27. maj 2021. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan pokalfesten skal afvikles, men det meldes ud til foreningerne, så snart der er truffet beslutning.
  2. Der blev stillet spørgsmål til, om Ishøj Idrætsråd eller Ishøj Kommune har afsat midler til en genstart af foreningslivet, når der igen bliver åbnet op. Der er ikke afsat kommunale midler til dette, men kommunale tilskud fortsætter under almindelige vilkår.
  3. Der blev rejst forslag om at lave en stor foreningsevent, når der igen bliver åbnet op for foreningsaktiviteter. Dette tages op som selvstændigt punkt på næstkommende møde i Ishøj Idrætsråd.

Indstilling

Pkt. 1-3 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.