Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 3. juni 2020 kl. 19:00

Skype

Sagsfremstilling

Formanden bød velkommen, hvorefter det blev konstateret at repræsentantskabsmødet var loglivt indkaldt.

Antallet af stemmeberettigede blev kontrolleret. Der var i alt 12 stemmeberettigede deltagere (repræsenterende 7 foreninger).

Af mødeindkaldelsen fremgår det, at det maksimale antal stemmer er 93.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Formandens beretning er vedhæftet.

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende formandens beretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Der var ingen udvalgsberetninger.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kasserer Berit Olsen fremlagde regnskabet for 2019. Det reviderede regnskab er vedhæftet referatet.

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende regnskabet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Kasserer Berit Olsen gennemgik de enkelte poster. Kontingent blev uændret fastsat til kr. 1,00. Budgettet er vedhæftet referatet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der var ingen indkomne forslag.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Brian Pirmo blev enstemmigt genvalgt.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Günther Meincke trækker sig som revisor, og der skal derfor vælges en anden for en 1-årig periode.

Mette Sørensen blev enstemmigt valgt som revisor.
Bjarne Jensen blev enstemmigt valgt som revisor for en 1-årig periode.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Der var ikke kandidater til posterne som revisorsuppleanter, så begge poster er vakante.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterede om, at næste møde i Ishøj Idrætsråd den 10. juni 2020 afholdes på Skype.
  2. Der blev stillet spørgsmål vedrørende genåbning af indendørs faciliteter til idræt i forindelse med covid19-situationen, men det er fortsat ikke en udmelding omkring dette.
  3. Mette Sørensen opfordrede til, at der bliver sendt en reminder ud til medlemmerne inden mødets afholdelse på skype, i håb om at flere deltager.
  4. Der blev stillet spørgsmål til året pokalfest. Denne afvikles i år virtuelt og TV Ishøj laver en udsendelse heraf.

Beslutning

Pkt. 1.-4.

Til efterretning.