Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 5. februar 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Resume

Forslag til fordeling af vandtid til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2020/2021.
Udgangspunktet er den ramme for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i 2015.

Repræsentant fra startfællesskabet GTI er inviteret til Idrætsrådets møde med henblik på at uddybe den fremsendte indsigelse inden sagen behandles.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for den godkendte ramme for tider er blandt andet, at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere. Siden 15. november 2019 har de berørte skoler, foreninger med flere kunne komme med ønsker til fordelingen for sæson 2020/2021.

Ishøj Svømmehal har udarbejdet et forslag til fordeling af baner og timer på baggrund af disse ønsker.

Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) og Ishøj Ungdomsskole samt Ishøj Svømmehals holdtræning (babysvøm, crawl hold, bevægelse i vand osv.) er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. Der er reserveret tid til et sundhedstilbud om onsdagen, som gerne sker i samarbejde med Ishøj Svømmeklub. Det vil der senere blive taget stilling til.
I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne.

Udkast til fordeling for henholdsvis foreninger og skoler er vedhæftet dagsordenen. For foreningernes vedkommende fremgår også antal ønskede bane- og bassintimer, udkast til antal timer samt besøgsstatistik. Dem samlet oversigt for både kommunale aktiviteter, skoler og foreninger samt rammeplanen er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Startfællesskabet GTI har fremsendt en indsigelse til fordelingsplanen, som er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at fordelingsplanen godkendes og opfordrer til, at der oprettes et brugerråd i Ishøåj Svømmehal (Idrætsrådet efterspørger besøgsstatistik). Sagen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik / Dagsordener og referater / Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Resume

  1. Der er den 10. januar 2020 indkaldt til indstilling af kandidater til foreningspriser, som uddeles under Pokalfesten den 28. maj 2020.
    Fremsendelse af indstilling kan ske senest fredag den 28. februar 2020. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
  2. Lokalefordelingsudvalget har behandlet alle indkomne ønsker til idrætslokaler i sæson 2020/2021. Fordelingsplanen er sendt i høring hos idrætsforeningerne. Eventuelle indsigelser skal fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 1. marts 2020. Forslag til fordeling er vedhæftet dagsordenen.
  3. DIF get2sport har i november 2019 bevilget 30.000 kr. til Ishøj IF, som er øremærket til at styrke pigeindsatsen i foreningen. Der er nedsat et pigeudvalg i foreningen, som skal agere som styregruppe for denne indsats i 2020. Bevillingsbrevet er vedhæftet dagsordenen.


Beslutning

PKT. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING


Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 31. januar 2020.

Indstilling

TIL EFTERRETNING

Beslutning

TIL EFTERRETNING


Bilag

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2020-2021.
Forslag og skolekalender er vedhæftet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.


Beslutning

TILTRÅDT

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om et ekstraordinært tilskud på 24.500 kr. inklusiv moms til indkøb af 10 stk. bandereklamer.

Sagsfremstilling

Ishøj Volley og Beacvolleyklub spiller i volleyligaen for mænd og her stiller forbundet Volleyball Danmark forskellige krav til afvikling af kampe.

For sæson 2018/2019 er der stillet krav om opsætning af bandereklamer rundt om banen til at afgrænse spillefladen. I første omgang stilles der krav om, at der er opstillet 8 bander ved kampafvikling. Slutmålet er 24 bander, men dato for dette er endnu ikke endeligt fastsat.

Folkeoplysningsudvalget vedtog på møde den 12. december 2019 at bevilge 19.600 kr. til 8 bandereklamer.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub ansøger hermed om sidste 10 bandereklamer, som vurderes at være tilstrækkeligt til hal 3 i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

I henhold til Volleyball Danmarks gældende reglement for bødestørrelser, kan der opkræves 500 kr. pr. manglende bande pr. kamp. Det vil sige en udgift på i alt 4.000 kr., som Ishøj Volley dog ikke er blevet opkrævet.
Volleyball Danmark anbefaler bander af pap, men Ishøj Volley og Beacvolleyklub ønsker mere fleksible og holdbare bander, som også kan benyttes udendørs ved beachvolleyanlægget.
Ishøj Volley og Beacvolleyklub ansøger på den baggrund om tilskud til bander, som de selv bygger.

Banderne måler 1 x 3 meter, og det er ikke muligt for Ishøj Idræts & Fritidscenter at opbevare disse i eksisterende depoter. Derfor vil banderne blive opbevaret i laden tæt på hallen men skal af foreningen transporteres frem og tilbage ved brug. Banderne kan også stilles til rådighed for øvrige foreninger.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at videresende anøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, og at der ydes et tilskud på kr. 19.500,00.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Der ansøges om tilskud til 10 bander med en samlet udgift på i alt 24.500 kr. inklusiv moms.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub har ikke mulighed for at medfinansiere købet.

Pr. 01.10.2019 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 18.575 kr.

Bilag

Resume

Ishøj Skytteforening søger om et ekstraordinært tilskud på 18.350 kr. inklusiv moms til indkøb af 4 stk. luftpistoler.

Sagsfremstilling

Ishøj Skytteforening har de seneste år oplevet en tilgang af nye medlemmer.

Foreningen tilstræber at lave en spændende og alsidig træning for derved at udvikle foreningen.

Som noget nyt benyttes luftvåben hyppigere i den ugentlige træning. Der er en generel tendens til, at luftvåben er blevet mere populære at anvende i skyttemiljøet i Danmark.
Derudover har det fordele som, at det er billigere at indkøbe ammunition, samt at der ikke er samme sundhedsrisiko som ved brug af konventionel ammunition.

Denne våbentype appellerer særligt til børne- og ungdomsskytterne.

Ishøj Skytteforening har 2 luftpistoler til rådighed til omkring 10 børne- og ungdomsskytter, hvilket ikke opleves at være tilstrækkeligt.

På den baggrund ansøges der om yderligere 4 stk. luftpistoler, således at der kan foregå fællestræning for børne- og ungdomsmedlemmer i foreningen.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at sagen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Der ansøges om tilskud til 4 luftpistoler med en samlet udgift på i alt 18.350 kr. inklusiv moms.
Ishøj Skytteforening har indhentet tilbud hos en tjekkisk leverandør, som fremgår af ansøgningen.

Ishøj Skytteforening har ikke mulighed for at medfinansiere købet.

Pr. 30.01.2020 udgjorde foreningens bankbeholdning cirka 40.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har været samlet og har lavet nogle forslag, som de vil fremlægge, så vi kan diskutere dem. De har talt om fordele og ulemper ved både trykte og online udgaver.

Sagen drøftes igen på mødet i marts.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Der blev stillet spørgsmål til, om der findes en oversigt over fælles inventar, som kan benyttes af foreningerne.
  2.  Der var ros til Caféen i Idrætscenteret, for godt samarbejde med foreningerne.

Indstilling

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING