Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Resume

 • Nyt fra FOLU - referat findes på kommunens hjemmeside her - fra mandag d. 4/10 kl. 12.00.
 • Ny repræsentant fra Boule 96 (Dan Kampp) og Ishøj Boksklub (Majid Imami)
 • Julemøde 1/12.
 • 3i publikation
 • Reminder om ønsker til vaccinemidler
 • Kursusaktivitet i IRH-regi www.kaisport.dk/kursusoversigt/
 • Jubilæum i foreninger
 • Besøgsrække i foreninger
  • Formand for idrætsrådet, Brian Pirmo, vil gerne besøge medlemsforeniger i Ishøj Idrætsråd – skriv på formand@ii-ishoj.dk hvis I har lyst til at vise jeres foreningsaktiviteter frem ved et besøg eller ved afholdelse af eksempelvis jubilæum

Beslutning

Punkt 1-8 taget til efterretning.

Resume

 • Præsentation af Konstitueret Kultur & Fritidschef Rune Holm Andersen, der deltager på mødet.
 • Fritidskonference 2021 afholdes 15+16/10 i Helsingør - orientering om arbejdet.
 • Renovering af hallen på Gildbroskolen - oplysning om den opdaterede plan for Gildbrohallen - renoveres forår 2022, efter udesæson er startet.
  • Ishøj Tennisklub spurgte hvorvidt en gulvbelægning der også er brugbar til indendørs tennis vil blive en del af projektet?
 • Oplysning om at der udskiftes pærer i Gildbrohallen - uge 43+44
  • Opfølgning: Center for ejendomme har meddelt at den planlagte udskiftning af lys, udskydes til at ligge i forlængelse af den ordinære renovering af Gildbrohallen, foråret 2022.
 • Fritidsmessen 4/11 – afholdes – orientering.
 • Status på vaccine-exit fra Idrætscenteret. Alt kører efter planen.

Beslutning

Punkt 1-6 taget til efterretning

Resume

Kasserer fremlægger regnskab fra seneste periode.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Arbejdet med Ny hal på Vibeholmskolen er startet op.

Center for kultur og fritid orienterer om status på processen.

Idrætsrådet drøfter den kommende proces.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Idrætsrådet ønsker at blive inddraget i processen om den kommende hal på Vibeholmskolen. Idrætsrådet ønsker en 20X40-hal med tilstrækkelig depotkapacitet og en højde der muliggør afvikling af volley- og badminton, ligesom Idrætsrådet ønsker at basket bliver den prioriterede idræt i hallen.

Størrelsen af byggeriet på Vibeholmskolen afhænger af en række udefrakommende faktorer som grundstørrelse og skolens ønsker. Center for Kultur og Fritid indgår i afdækningen af rammerne for byggeriet på Vibeholmskolen, såvel som præcisering af det overordnede idrætsbehov, der også skal tages højde for i projekteringen af den nye hal.

Resume

Ishøj Bokseklub søger den ekstraordinære pulje om 31.547,50 kr. til træningsudstyr. Udstyret vil muliggøre at klubben i højere grad kan tilpasse træningen de enkeltes niveauer, kan fremme talenternes niveau, udvide antallet af træninger og igangsætte et boksehold for piger.

Sagsfremstilling

Ishøj Bokseklub gennemgår en transformation i denne periode. Både gennem get2sport-samarbejdet og med nye deltagere på bestyrelsesholdet.

Medlemshåndtering er systematiseret og overgået til holdsportsplatformen, ligesom vision og strategi er drøftet. Som get2sport samarbejdspartner er Ishøj Bokseklub orienteret mod at være sig sit sociale ansvar bevidst.


Vedlagt er Ishøj Bokseklubs ansøgning til den ekstraordinære pulje på 31.547,50kr. til generelt træningsudstyr såvel som børne- og unge-specifikt træningsudstyr, der vil gøre det muligt for klubben at nå nogle af de mål der ligger i den nærmeste fremtid, herunder etablering af særskilt pigehold - et område hvor idrætsdeltagelsen generelt er lav, hvorfor en særskilt indsats her er af strategisk betydning.

Økonomi

31. 547,50 Kr. søges fra Folkeoplysningsudvalgets ekstraordinære pulje.

Beløbet dækker generelt træningsudstyr såvel som børne- og unge-specifikt træningsudstyr,


Restbeløb i puljen til ekstraordinære tilskud er pr 3. oktober 2021 kr. 143.378,25.

Beslutning

Idrætsrådet bakker op om ansøgningen. Der er bred enighed i idrætsrådet om at de beskrevne initiativer i Ishøj boksklub skal understøttes.

Ansøgningen sendes videre med anbefaling.

Bilag

Resume

Sydkystens sejlklub søger om ekstraordinært tilskud på kr.106.991,31 incl. moms som følge af ekstraordinære udgifter i forbindelse med udvidelse af klublokale.

Sagsfremstilling

Sydkystens sejlklub har oplevet markant medlemsfremgang fra 200 til 400 medlemmer. Dette medfører pres på foreningslokalerne, hvorfor Ishøj Kommune udbygger foreningens klublokaler med medfinanciering fra Sydkystens sejlklub (se ansøgningsbilag for yderligere detaljer ang. financieringsfordeling).

Byggeriet af Sydkystens Sejlklubs tilbygning til eksisterende klublokale pågår. I forbindelse med tilbygningen er der tilkommet en række uforudsete udgifter såvel som en forudset ekstraudgift.

 • En række elementer, såsom flytning af kompressorer, fremføring af vand, flytning af køkkenudstyr og afløb til og fra køkkenskurvogn var ikke indregnet i byggeentreprisen og foreningen står med en uforudset og udækket regning på kr. 64.991,31 incl. moms.
 • En udgift til leje af køkkentrailer, for at sikre Restaurant Kabyssens aktiviteter under ombygningen, var forudset på kr. 42.000 incl. moms.

Sydkystens Sejlklub søger således om sammenlagt kr. 106.991,31 incl. moms fra den ekstraordinære pulje. Puljens restbevilling pr 21. september 2021 er kr. 143.378,25.

Sydkystens Sejlklubs formue er pr. september 2021 kr. 626.000.
Efter tilendebragt udbygning, forventer klubben at have anvendt i alt ca. kr. 700.000 af foreningens midler på medfinanciering og indretning af lokaler og spiseområde herunder etablering af industrikøkken.

Da foreningens formue for nuværende overstiger kr. 40.000 vil en tildeling af midler fra puljen til udviklingsarbejder og ekstraordinære tilskud kræve dispensation fra formuekravet.

Økonomi

Der ansøges om i alt kr. 106.991,31 incl. moms

 • kr. 64.991,31 i uforudsete udgifter til flytning af køkkenfaciliteter, kompressorer og vandinfrastruktur fra nedrevne lokaler til midlertidig køkkenskurvogn, så Restaurant Kabyssens aktiviteter kunne videreføres
 • kr. 42.000 i forudsete udgifter til leje af køkken skurvogn

Restbeløb i puljen til ekstraordinære tilskud er pr 21. september 2021 kr. 143.378,25.
En positiv tildeling af midler fra puljen vil fordre dispensation fra formuekravet om at klubbens bankbeholdning ikke overstiger kr. 40.000.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen behandles.

Beslutning

Ansøgningen kunne ikke behandles da sejlklubben ikke var til stede til mødet.

Bilag

Resume

Ansøgningen fra Ishøj Karate Klub blev første gang behandlet på idrætsrådsmødet 2. juni 2021, for at gå videre til Folkeoplysningsudvalget den 15. juni 2021.

Beslutningen var, at der skulle arbejdes videre med en undersøgelse af muligheder og konsekvenser af karateklubbens forslag, såvel om en midlertidig løsning kan udarbejdes.

Notatet er vedhæftet og danner grund for en fornyet drøftelse af ansøgningen fra Ishøj Karate Klub.

Sagsfremstilling

Sagen - ansøgning om etablering af nyt kampsportslokale til Ishøj Karate Klub.
I vedhæftede ansøgning, beskriver Ishøj Karate Klub, hvordan de ønsker at ændre deres træningsforhold og omgivelser,
dels for at kunne få bedre kontakt til forældrene, dels for at fremme den sociale sammenhængskraft i klubben. Målet er samtidig at nå ud til flere og derved skabe mulighed for at kunne træne flere unge medlemmer og honorere den venteliste klubben har.

Det konkrete forslag indebærer, at gymnastiksalen samt tilstødende depot i Ishøj Idræts & Fritidscenter inddrages og omdannes til kampsportsfaciliteter.

Det vil få betydning for de nuværende brugere af gymnastiksalen, som der skal findes plads til andetsteds. Dog vil Ishøj Karate Klubs timer i det nuværende kampsportslokale frigives.

Ishøj Karate Klub.
Ishøj karateklub har gennnem de sidste år oplevet markant medlemsfremgang og er kommunens største kampsportsklub med 148 medlemmer.

Center for Kultur & Fritid, såvel som Ishøj Idræts & Fritidscenter vurderer, at Ishøj Karateklub er en veldrevet og sund klub, der anerkendes for deres store indsats på ikke bare det sportslige og foreningstekniske område, men også for at tage socialt ansvar. Den "disciplinerende" og fællesskabsbaserede betydning af kampsporten som sådan, kan ikke underkendes, og Ishøj Karate klub løfter denne "opgave" virkeligt godt.

Opsummering. (se notat for flere detaljer)
En etablering af nyt kampsportslokale til Ishøj Karate Klub vil

 • kunne hjælpe Ishøj Karate Klub med at nå deres sportslige og foreningsspecifikke mål og gøre dem i stand til at løfte mere ifht. lokalsamfundet.


En etablering af et nyt kampsportslokale til Ishøj Karate Klub vil

 • allokere areal der nu er bookbart for kommunens foreninger og tildele det til én forening, hvilket er et brud med tidligere principper og i nogen grad vil låse afviklingen af aktiviteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 • besværliggøre skolens adgang til Idrætscenteret, da de som følge af en nedlæggelse af gymnastiksalen, vil skulle have to haller med større afstand. Skolens ledelse vurderer, at de kan leve op til deres skærpede tilsynspligt på trods af afstanden.
 • kræve at der under næste lokalefordelingsrunde kan findes 29 timers haltid til fritidsbrugerne ugentligt for at kunne dække ”tabet” af de timer, der ligger i gymnastiksalen. Center for Kultur & Fritid vurderer, at det bliver en svær opgave.
 • kræve at man finder andre måder at dække gymnastiksalens nuværende funktion ifht. større stævner, messer og markeder.
 • Kræve at man etablerer nyt depotareal til at kompensere for inddraget areal til etablering af nyt lokale til Ishøj Karate Klub. Et sådan areal findes ikke indenfor de eksisterende rammer.


Beslutning

Mailsvar fra Ishøj Volley blev læst op.   

Idrætsrådet sender ansøgningen videre med anbefaling, under forudsætning af en løsning af de i notatet beskrevne udfordringer med depotplads, manglende timer til den øvrige foreningsidræt, foreningsinddragelse af de berørte foreninger og skoler.

Idrætsrådet ønsker ligeledes en løsning på bibeholdelse af den funktionalitet som den eksisterende gymnastiksal, i dag har for den generelle drift af Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Idrætsrådet ser et potentiale i at kampsportsområdet får forbedret deres faciliteter.

Idrætsrådet har et ønske om et kampsportshus, der kan rumme både karateklubber, Budo og boksning.

Bilag

Resume

Årsplanen - mødekalenderen 2022 - for Ishøj Idrætsråd er vedhæftet og skal drøftes i idrætsrådet.


Beslutning

Mødekalenderen 2022 – blev godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Mette og Brian gør opmærksomme på de ca 30 gode og gratis Kai-sport-kurser www.kaisport.dk/kursusoversigt/
  1. Første kursus som idrætsrådet har fået flyttet til os lokalt i Ishøj er førstehjælpskurset der kører d. 7. november kl.10-16. Læs mere her – kursus nr. 29.
 2. Dan Kampp, Boule 96, forespørger til renovering af eksisterende petanquefacilitet. De har taget kontakt til Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 3. Asmat Ullah, Ishøj Cricket, giver status for året. Ishøj Cricket Club har leveret tilfredsstillende resultater. Ishøj Cricket Club er nu Danmarks største Cricket klub.
 4. Navneskilte til idrætsrådsmøderne – hvis der er nogen der mangler de flotte skilte, så skriv til Pia Andersen
 5. Asmat Ullah: rykker for nyetablering af hunde-skiltene igen da disse ikke er kommet op endnu.
 6. Finn fra 60+ cykling og Brian Pirmo angiver udfordringer med støj og urovækkende adfærd ved foreningshuset Strandvangen 54, Center for Kultur og Fritid undersøger.
 7. Ishøj Golfklub – har fået 2 nye medlemmer og er nu på over 1.300 medlemmer – det højeste antal nogensinde.
 8. Ishøj IF’s bedste hold ligger til oprykning til Danmarksserien.

Beslutning

Punkt 1-8 taget til efterretning.