Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Resume

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beslutning

Pkt. 1 til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Der er uddelt feriefolder til alle skolebørn i Ishøj Kommune med aktiviteter for efterårsferien i uge 42. Folderen er vedhæftet og kan også ses på detskeriishoj.dk
 2. Ishøj Kommune har indgået aftale med DGI om at have to Jump4fun tilbud i Ishøj. Jump4fun er et foreningstilbud for børn og unge, som ikke er foreningsaktive og som typisk er overvægtige eller har andre udfordringer, som gør det svært at være i et ordinært foreningstilbud. I år tilbydes et hold i Ishøj Svømmeklub og et i Ishøj Gymnastikforening. Formålet er at give børn og unge bevægelsesglæde, selvtillid og selvværd i et trygt og legende miljø.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beslutning

Tilføjelse af punkt nr. 3. Ishøj Kommune og DIF Get2Sport har indgået samarbejde med Ishøj Karate Klub.

Pkt. 1-3 til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab pr. 30. september 2020. Regnskabet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beslutning

Til efterretning.

Tiltrådt. 

Bilag

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for Ishøj Idrætsråd 2021 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at godkende mødekalender for 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Idrætsråd Region Hovedstaden tilbyder at afholde kurser i Ishøj i 2020.

Sagsfremstilling

På grund af covid-19-situationen har Idrætsråd Region Hovedstaden (IHR) tilbudt at afholde et eller flere kurser i Ishøj inden nytår, hvis der kan skaffes lokaler og der er interesse for det.

I vedhæftet kan læses hvilke kurser der er tale om. Der er også angivet de beløb som Ishøj Idrætsråd får for at afholde det enkelte kursus.

Der lægges op til en drøftelse af, om det har interesse for Ishøj Idrætsråd.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at arbejde videre med afvikling af tre kurser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Fodboldafdelingen i Torslunde-Ishøj Idrætsforening (TIIF) søger om et ekstraordinært tilskud på 5.000 kr. inklusiv moms til indkøb af fodbolde.

Sagsfremstilling

TIIF Fodbold træner og spiller kampe på græsanlægget på Torbens Eje.

Fodboldbanerne er på flere af siderne omsluttet af læskærmende beplantning og heriblandt tjørnebuske.
Disse tjørnebuske bevirker at fodboldene kan punktere, når de ryger ud i beplantningen samt at det kan være svært at finde boldene.

TIIF Fodbold er i dialog med Center for Park, Vej og Miljø omkring en plan for beskæring af beplantningen.

Center for Kultur og Fritid har tidligere afholdt møde med TIIF Fodbold omkring muligheden for etablering af hegn de nødvendige steder omkring banerne.
Etablering af hegn og lys er lagt ind som et anlægsønske for 2021, hvor udfaldet endnu ikke kendes.

TIIF Fodbold har i år mistet omkring 20 fodbolde, som alle er punkterede efter at være endt i beplantningen omkring banen.

På den baggrund ansøger TIIF Fodbold om et ekstraordinært tilskud til at erstatte 20 fodbolde.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om tilskud til 20 fodbolde med en stk. pris på 250 kr. og med en samlet udgift på i alt 5.000 kr. inklusiv moms.
Vedhæftet er priskatalog fra Select.

Pr. 30.09.2020 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital cirka 60.000 kr. og der kræves dispensation i forhold til formuegrænsen.

Bilag

Resume

Børn og unge i udsatte positioner har ofte vanskeligt ved at finde vej til foreningslivet. Derfor tages der initiativ til en foreningslivs ordning med mentorstøtte.

Sagsfremstilling

Med denne foreningslivs ordning vil Ishøj Kommune understøtte foreninger i at tage imod nye børn og unge, som ikke er vant til at begå sig i foreningslivet. Foreningerne har mulighed for at medvirke til at forebygge mistrivsel og kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj. Foreningslivet kan være med til at give Ishøjs børn og unge et større netværk og nogle gode rollemodeller, som de kan spejle sig i.

De unge har ikke altid støtte hjemmefra til at starte op i et foreningstilbud og fastholde dette. Det har de brug for støtte til. De kan også have svært ved at tilpasse sig på et hold, da de ikke nødvendigvis har lært de færdigheder, det kræver at kunne begå sig på et hold.

Et forløb hos en forening:

 • De børn og unge der henvises til foreningslivs ordningen er i alderen 8 – 18 år.
 • De bliver henvist af en fagperson til koordinatoren af foreningsliv indsatsen, som tager kontakt til det enkelte foreningstilbud om opstart af barnet eller den unge.
 • Forløbet for et barn eller ung i foreningslivs ordningen varer i seks måneder.
 • Der tilbydes to statussamtaler undervejs i forløbet, mellem barnet/den unge, foreningsliv-koordinatoren og foreningsmentoren. Fokus er på hvordan det går med at støtte barnet/den unge i foreningstilbuddet, herunder tilknytning til de øvrige på holdet og eventuelle udfordringer med fremmøde, konflikter m.m.

Det er målet med foreningslivs ordningen, at barnet/den unge fortsætter sin gang i foreningen efter endt tilskud fra Ishøj Kommune.

Såfremt en forening er interesseret i at indgå et samarbejde, kan der rettes henvendelse til Center for Kultur og Fritid, som vil formidle kontakt til koordinatoren.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Ishøj Kommune yder et honorar til foreningen svarende til 500 kr. pr. uge. pr. ung/barn.

Sagsfremstilling

 1. Foreninger har konstateret, at dørene ind til foreningslokalerne i hallen på Strandgårdskolen ofte står ulåste og der opfordres til at være opmærksomme på at låse døre.
 2. Foreninger har oplevet, at gulvet i hallen på Strandgårdskolen er meget beskidt og der skal fejes inden træning. Der opfordres til, at alle husker at skifte sko og ikke bruge sko med sorte såler. 
 3. Ishøj Cricket Club fortalte om foreningens gode resultater. Både U13 og U16 er blevet danmarksmestre og eliteholdet blev nr. 4 i ligaen.
 4. Det blev stillet spørgsmål til hvor foreninger kan få fornyet og slettet nøglebrikker. Det blev oplyst, at der skal rettes henvendelse til kultur@ishoj.dk
 5. Ishøj Gymnastikforening fortalte om en stor nedgang i medlemstal grundet corona-situationen og spurgte til de øvrige foreningers situation.
 6. Ishøj Budo Klub efterspurgte nyt skab til depotlokale. Foreningen retter henvendelse til Ishøj Idræts & Fritidscenter.

 

 

 

Beslutning

Til efterretning.