Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 8. februar 2023 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at tage punkterne til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Tilbagemeldinger fra Folkeoplysningsudvalget FOLU den 15. december 2022.
  FOLU-møde den 24. januar 2023 blev aflyst.
  Referater for møderne kan løbende ses på Ishøj kommunens hjemmeside
  https://ishoj.dk/borger/demokrati/dagsordener-og-referater/
 2. Idrætsråd Region Hovedstaden IRH indkalder til repræsentantskabsmøde den 2. marts 2023.
  Tilmeldingsfrist til Brian Pirmo senest den 26. februar 2023.
  Indkaldelsen er vedhæftet dagsordenen.
 3. Evt. øvrige meddelelser meddeles på mødet.

  - Husk - Idrætsråd Region Hovedstaden IRH afholder en workshop om idrætsråd i Idrættens Hus i Brøndby den 28. februar 2023 kl. 17.30-20.30. Ishøj Idrætsråd kan deltage med op til 5 personer. Tilmeldingsfrist til Brian Pirmo senest den 21. februar 2023

  Følgende punkt fremkom på mødet:
 4. Formanden orientererede om gratis Idrætsråd Region Hovedstaden IRH regionskurser,
  som kan ses via dette link: www.kaisport.dk/kursusoversigt/


  Oversigten er også vedhæftet rereferatet.


Bilag

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at tage punktet/punkterne til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

1. Ishøj Idræts & Fritidscenter:
- Scoringstavle er bestilt til kunstgræsbane 2 og vil være klar til brug for bl.a. Ishøj I F's 3. divisionskampe marts 2023..
- Der afholdes banefordelingsmøde græs- og kunstgræsbaner for perioden april - oktober 2023 den 28. februar 2023.
- På det kommende banefordelingsmøde aftales foreningsoprydningsdag på arealerne omkring idrætscenter i h.t. beslutning på idrætsrådsmødet den 7. december 2022.
- Det første cafebrugerudvalgsmøde er afholdt den 11. januar 2023 i h.t. beslutning herom på idrætsrådsmødet den 7. december 2022.
- Status på kommende affaldssortering ved Ishøj Idræts & Fritidscenter. Fritids- og idrætsinspektøren vil undersøge dette og give en orientering på mødet.

2. Ishøj Svømmehal:
Reception/billetsalg er nu flyttet for at skabe fleksibilitet og tryghed i den daglige drift.

3. Ishøj Karate Klub
Ishøj Byråds beslutning om at tildele Ishøj Karate Klub træningstid i gymnastiksalen i Idrætscentret i en prøveperiode, forventes at opstarte efter vinterferien og frem til sommerferien. Der er i dialog med foreninger og skoler fundet gode alternativer til afvikling af aktiviteter samt opbevaring af materiel. Depotrum og remedier i depotet mellem hal 2 og gymnastiksal er nedtaget og fjernet, så rummet nu er klar til at blive istandgjort af klubben og Ishøj Idræts & Fritidscenter. De nye faciliteter forventes som planlagt at blive taget i brug af klubben i uge 9. Prøveperioden vil blive evalueret inden sommerferien.

4. Alle brugere af idrætslokaler har indgivet ønsker til sæson 2023/2024. Lokalefordelingsudvalget har behandlet alle ansøgninger og forslag til fordelingsplan for idrætslokaler sæson 2023/2024 er sendt i høring hos brugerne. Eventuelle indsigelser til denne, skal fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 22. februar 2023. Den endelige fordelingsplan vil blive behandlet i Ishøj Idrætsråd på møde den 8. marts og derefter på Folkeoplysningsudvalgets møde den 28.marts 2023 til endelig godkendelse.

5. Der er den 17. januar 2023 indkaldt til indstilling af kandidater til foreningspriser, som uddeles under Pokalfesten den 1. juni 2023. Fremsendelse af indstilling kan ske senest fredag den 24. februar 2023. Brevet er vedhæftet dagsordenen.

6. Den kommende helhedsplan for området ved Ishøj Idrætscenter og letbanestationen er under udarbejdelse og skal pege på visioner og mål for en langsigtet fysisk udvikling af området. Det indebærer blandt andet afdækning af byggemuligheder, herunder placering og omplacering af idræts- og fritidsfaciliteter. Idrætsforeninger med udendørsaktiviteter ved Ishøj Idræts & Fritidscenter var den 5. januar 2023 indbudt til præsentation af den foreløbig plan for idrætsområdet og drøftelse af denne.

7. Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s Foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Derfor kan foreningen søge til både rekruttering og fastholdelse af medlemmer, kommunikation, digitalisering, nye tilbud m.m. Den 1. februar 2023 åbnes der ny runde.


Følgende punkter fremkom på mødet:

8. Reklameregulativ er nu godkendt af Ishøj Byråd den 7. februar 2023.
Reklameregulativet har tidligere været til høring i Ishøj Idrætsråd den 7. december 2022.

9. Udskiftning af belysningen i en del af Ishøj Idræts & Fritidscenter.
Ishøj kommune har i år 2023 afsat midler til udskiftning af lyset i de 3 store haller, bevægelseshallen, gymnastiksalen, caféen og forhallen samt nogle gangarealer.
Nogle idrætsgrene i divisonsrækker, live streaming og TV-kampe m.m. har minimumskrav til antal lux. Derfor anmodes foreningerne i Ishøj Idræts & Fritidscenter
om at meddele evt. krav til lux m.m. til fritids- og idrætsinspektør Flemming Bech inden udgangen af februar 2023.

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger årsregnskab pr. 31. december 2022 og regnskab for januar 2023.
Årsregnskabet 2022 er vedhæftet dagsordenen.

Følgende fremkom på mødet:
Regnskab for januar 2023 blev gennemgået og er vedhæftet referatet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at godkende regnskabet.

Beslutning

Regnskab 2022 blev godkendt og økonomien for januar 2023 blev taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling


Simon Thams er den 8. august 2022 tiltrådt som ny Get2sport koordinator i Center for Kultur og Fritid.
Simon vil på mødet give en kort præsentation af sig selv og sine arbejdsområder.

Følgende fremkom på mødet:
Simon præsenterede sig og gennemgik sine arbejdsområder på storskærm - Powerpointshow "DIF Get2sport i Ishøj Kommune".

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at tage præsentationen til efterretning.

Beslutning

Simons præsentation blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende punkter fremkom på mødet:

1. Fitness Ishøj har et stort ønske og behov for selv at kunne håndtere nøglebrikker til fitnesslokalet i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

2. Budo Sportskarate Ishøj Karate afholder sit årlige karatestævne "Copenhagen Open" med ca. 800 deltagere
i Ishøj Idræts & Fritidscenter i skolernes vinterferie uge 8-2023.

3. Det tidligere minigolftanlæg ude foran Ishøj Idræts & Fritidscenters café forslås genetableret for at skabe mere "liv" i og omkring idrætscenter og café.

4. Det er som tidligere nævnt på idrætsrådsmøderne nogle gange meget vanskeligt at finde en ledig bil-parkeringsplads.


Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at tage punktet/punkterne til efterretning

Beslutning

Punkterne blev taget til efterretning.