Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 9. februar 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter (Flemming Bech, tlf. 43576244, email flbha@ishoj.dk)

Indstilling

Ishøj Idrætsråd tager pkt. nr. 1 - 3 til efterretning.


Sagsfremstilling

Formands orienteringer:

1.   Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter, FOLU-møder den 16. december 2021 og 25. januar 2022.
Referater fra disse to møder kan se og læses på Ishøj Kommunens hjemmeside.

2.   Opfølgning på vaccinecentermidler til indendørssporten.

3.   Plan for Vibeholmskolens hal.

Bilag

Indstilling

Ishøj Idrætsråd tager pkt. nr. 1 - 7 til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Lokalefordelingen for idrætslokaler for sæson 2022/2023 er sendt i høring.
 2. Gulvet på Gildbroskolens hal skal udskiftes. Derfor skal der udarbejdes en nødplan for brugerne af hallen.
 3. Der afholdes kunstgræsbanefordelingsmøde den 8. februar vedrørende perioden april til oktober 2022.
 4. Center for Kultur og Fritid har den 13. januar 2022 sendt brev til foreningerne i Ishøj vedrørende indstillinger til priser i forbindelse med pokalfesten for 2022. Brev med kriterier til priserne er vedhæftet dagsordenen.
 5. Center for Kultur og Fritid har pr. 1. februar 2022 fået ny barselsvikar som foreningskonsulent. I forbindelse med Christian Kunsemüllers ansættelsesophør træder Amalie Sejersdahl til som barselsvikar for Malene Rasmussen frem til 1. juni 2022.
 6. Get2Sport koordinator Emil Ballisager har fået nyt job og har fra den 1. februar fratrådt sin stilling.
 7. Marie Bukh Dreier tilråder som ny kulturchef den. 1. marts 2022.

Bilag

Sagsfremstilling

Brian Pirmo fremlægger årsregnskab pr. 31. december 2021 og regnskab for januar 2022.
Regnskaberne er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at godkende regnskabet og tage økonomien for januar 2022 til efterretning.


Bilag

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2022-2023.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Bilag

Resume

Drøftelse af høringen vedrørende venskabsbysamarbejdet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har siden 1985 haft venskabsbyer i Europa. Haninge var den første by, herefter fulgte Trzebinia (1992), Bad Salzungen (1994), Svedala (1998), Cihanbayli (2006) og Waalre fra 2016.

Byrådet har indgået en politisk aftale for budgettet for 2022-25, hvoraf det fremgår, at venskabsbysamarbejdet skal reduceres med 0.15 mio. kr. årligt.
Der er en politisk anbefaling om halvering i antallet af venskabsbyer fra 6 til 3, som er et gennemsnit for danske kommuner.

I forbindelse med budgetbesparelsen på området er der sendt høringsbrev ud til foreningerne. Høringssvar skal sendes til krhol@ishoj.dk senest den 31. januar 2022.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at valget af de tre venskabsbyer træffes på baggrund af de byer, hvor der er etableret relationer og er samarbejdsmuligheder med diverse idrætsforeninger i byerne, som Bad Salzungen eksempelvis har med Ishøj Tennis Klub. Ishøj Idrætsråd ønsker dermed at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt valget af de tre venskabsbyer skal bygge på et geografisk grundlag.
Derudover ønsker Ishøj Idrætsråd også at opfordre til en visionær debat om venskabsbysamarbejdet.
Internt i Ishøj Idrætsråd er der et ønske fra medlemsforeningerne om, at Venskabsbysamarbejdet udvides, så enkelte idrætsforeninger kan have egen "venskabsby", der er relevant for dem i form af en specifik "venskabsklub" og søge tilskud fra idrætsrådets pulje til at etablere disse samarbejder med rejser og besøg.
Der blev i den forbindelse talt om en ændring i Idrætsrådets tilskudsregulativ, således at man både kan søge til rejser og til at få besøg til og fra disse venskabsbyer.

Bilag

Resume

Vildtbanegård Billardklub søger om optagelse i Ishøj Idrætsråd.

Sagsfremstilling

Vildtbanegård Billardklub ved formand Ronnie Hein anmoder om, at foreningen optages i Ishøj Idrætsråd.

Klubbens formand er inviteret til mødet for at kunne præsentere sig.
 
Foreningen forventes godkendt på repræsentantskabsmødet i marts.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd udskyder beslutningen til næste møde (i marts måned) i Ishøj Idrætsråd, da Vildtbanegård Billardklub ikke var tilstede. Ronnie Hein inviteres til marts mødet.

Resume

Der indkaldes til indstilling af repræsentant samt stedfortræder udpeget af lokale idrætsforeninger, som skal være medlem af bestyrelsen i Medborgerforum i Ishøj Kommune for perioden 2022 - 2025.

Sagsfremstilling

Konstitueringen af Medborgerforum er blevet behandlet på Byrådsmødet 1. februar 2022.

Byrådet har besluttet, at Ishøj Idrætsråd skal blive enige om at stille én repræsentant og suppleant for denne for foreningsområdet.

Fremadrettet kan det være et forslag, at det er Idrætsrådet, der indstiller som fællesnævner for Idrætsforeninger.

Medborgerforums formål er at udbrede Medborgerpolitikkens tanker blandt borgere, virksomheder, foreninger, myndigheder og medarbejdere i Ishøj, således at ”Mangfoldigheden i Ishøj bliver en styrke”.
Bestyrelsen i Medborgerforum holder 3-4 møder årligt, samt planlægger og sikrer gennemførelse af 1-2 offentlige aktiviteter årligt med relation til Medborgerpolitikkens formål.
Det nye Medborgerforum vil blive udpeget efter de indkomne indstillinger af Ishøj Byråd.

Bestyrelsen i Medborgerforumet består af 15 medlemmer. Der vælges personlige suppleanter for medlemmerne.

Sammensætningen af Medborgerforum skal afspejle befolkningssammensætningen i Ishøj Kommune.
Medborgerforum består af medlemmer med tilhørende suppleanter:

 • 2 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af lokale idrætsforeninger.
 • 1 medlem udpeget af kulturelle foreninger.
 • 1 medlem udpeget af boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj.
 • 1 medlem udpeget af udpeget af grundejerforeninger/ bylaug i Ishøj.
 • 1 medlem udpeget af Ungerådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Seniorrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af skolebestyrelserne.
 • 1 medlem udpeget af forældrebestyrelserne i daginstitutionerne.
 • 1 medlem udpeget af Udsatterådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Handicaprådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Fælleselevrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Foreningsunionens medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Erhvervsforeningernes medlemmer.


Lovgrundlag

Medborgerpolitik godkendt af byrådet den 26. juni 2018.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller Zia Özkan (Ishøj IF) som medlem og Jette Voss (Ældre i Bevægelse) som suppleant.

Sagsfremstilling

 1. Bjarne Jensen, Fitness Ishøj, spørger til, om man kan få tilskud til overnatning, når man er på kursus andet sted i landet og ikke kan køre frem og tilbage samme dag. Lige nu får man tilskud til kørsel, men ikke til ophold.
 2. Kurt Andersen, Ishøj Tennis klub, gør opmærksom på, at de har 5 ledige pladser til et førstehjælpskursus d. 20. februar. Det er gratis og interesserede kan kontakte Kurt Andersen.
 3. Dan Kampp, Boule 95, spørger til, hvad der kan søges til og hvordan man søger om fornyelse af baneanlæg. Svaret lyder at man i første omgang skal kontakte Flemming Bech, der står for vedligeholdelse. Hvis der er tale om mere end vedligehold, skal puljen for ekstraordinært tilskud søges.
 4. Carsten Alberg, Ishøj Karate Klub, spørger til deres sag, hvor de har søgt om etablering af et nyt kampsportslokale. Der er på nuværende tidspunkt ikke nyt i sagen.
 5. Thomas Aakerman, Budo Sportskarate Ishøj, fortæller, at de har fået endnu en kæmper på Team Danmark støtte. Carsten Alberg, Ishøj Karate Klub, supplerer med at en af deres kæmpere også er optaget på Team Danmark støtte.
 6. Finn Stokholm Team Café 60+ cycling orienterer om, at der skal skæres i lønomkostninger i Idrætscenteret, hvorfor Søren Boserup Larsen er blevet opsagt. Finn Stokholm udtrykker bekymring om beskæring, da det vil være en forringelse i serviceniveau.
 7. Jan Hvidberg, Ishøj Golfklub orienterer om, at den 17-årig golf spiller, der døde i Dubai har været medlem hos Ishøj Golfklub.