Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 9. marts 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter (Flemming Bech, tlf. 43576244, email flbha@ishoj.dk)

Indstilling

 Ishøj Idrætsråd indstiller at tage punkterne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer fra FOLU-møde den 22. februar 2022.
 2. Ishøj Idrætsråds årshjul.
  Udkast til årshjul vil blive præsenteret på mødet.
  Vedhæftet referatet
 3. Formanden orientererede udover ovenstående punkter om gratis IRH regionskurser,
  som kan ses via dette link: www.kaisport.dk/kursusoversigt/


  Det blev på mødet foreslået at interessante kurser afholdes i Ishøj.
  Forslag og ønsker herom ønskes meddelt til Mette Søren, Ishøj Gymnastik Forening

Bilag

Indstilling

 Ishøj Idrætsråd tager punkter til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

 1. Der er den 13. januar 2022 indkaldt til indstilling af kandidater til foreningspriser, som uddeles under Pokalfesten den 2. juni 2022.
  Tilbagemeldingsfristen på indstillinger var den 25. februar 2022. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
  Sagen er medtaget på denne dagsorden.
 2. På banefordelingsmødet i Ishøj Idræts & Fritidscenter den 15. februar 2022 fik foreningerne aftalt en fordelingsplan.
  Endvidere blev antal græsbaner op til sæsonstart og til sommersæsonen aftalt.
 3. Evt. yderligere meddelelser meddeles på mødet.

  Der kom ingen yderligere meddelelser på mødet.

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2022/2023.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i januar måned med svarfrist den 31. januar 2022.

Der er indkommet fire indsigelser fra ansøgerne. Oversigt over indsigelser kan ses i vedhæftet bilag.

 • Ishøj If - Cheerleading ønsker at komme i betragtning i bevægelseshalllen, Ishøj Idræts & Fritdscenter i stedet for Vibeholmskolen, da de har problemer med halplads.
 • Vestegnens Hockey Klub - ønsker mere haltid torsdag i stedet for fredag.
 • Ishøj Karate Klub - ønsker mere haltid, da 2 gange om ugen ikke er nok for elite træning.
 • FC Ishøj - har ønsket hal 1 i Ishøj Idræts & Fritidscenter om mandagen kl. 20.30-22.00, men hallen er booket af ungdomsskolen.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

 Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget til lokalefordeling for idrætslokaler i sæson 2022/2023 godkendes med lokalefordelingsudvalgets anbefalinger i forhold til de indkommende indsigelser

Beslutning

Formanden gennemgik indsigelserne og redegjorde for, hvorfor ønskerne ikke er imødekommet.
Foreninger har fået afvist deres ønsker uden forklaring.

Det er idrætsrådets opfattelse, at de indkomne indsigelser kunne være undgået, hvis foreningerne havde fået tilbagemelding på årsagen til afvisningerne.
Den fremlagte lokalefordelingsplan blev herefter godkendt.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslag til lokalefordeling sendes videre til FOLU Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Bilag

Resume

I forbindelse med byggeriet af ny letbanestation ved Ishøj Idræts & Fritidscenter skal cykel og gå tunnel ved Strandparkstien udvides og bliver derfor afspærret i 3 månder frem til ultimo maj 2022, hvilket har medført bekymringer fra bl.a. foreningslivet omkring de midlertidige adgangsforhold til boldbanerne på den anden side af Ishøj Strandvej.

Sagsfremstilling

På banefordelingsmødet i Ishøj Idræts & Fritidscenter den 15. februar 2022 tilkendegav foreningerne og især Ishøj I F deres bekymringer for, hvordan ungdomsspillerne trygt og sikkert vil kunne komme frem og tilbage til fodboldbanerne på den anden side af Ishøj Strandvejs kraftig befærdet landevej. Der var enighed om, at en eller anden form for en midlertidig bro vil være den bedste løsning. Det blev aftalt på mødet, at Center for Park, Vej og Miljø og miljø og Ishøj Fritid og Idræt går videre med sagen i Ishøj Kommune


Link:

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/sti-tunnelen-under-ishoj-strandvej-bliver-lukket-i-tre-maneder/?fbclid=IwAR2pPkM5BnCqWt0PnS8wCvAoSsOit_T8OkWLydhFVHcdoj7RMtiuFtTR2dY


Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at indstille ...

Beslutning

Idrætsrådet var enige om, at nuværende løsning med henvisning til anden overgang længere væk ikke er holdbart.

Et enigt idrætsråd indstiller til, at der i stedet for etableres en løsning med lysregulering, fodgængerfelt, vejchikaner og max. Hastighed på 40 km/t.

Alternativt en indhegnet gangbro.

Resume

Da det ikke længere er muligt at bygge en hal med plads til en håndboldbane inden for budgetrammen fra Byrådets anlægsbevilling i 2021 grundet de store prisstigninger, ses der nu på, hvilke muligheder der er for en ny hal ved Vibeholmskolen. Sagen har været til behandling i Økonomi- og Planudvalget og har besluttet at sende til tre scenarier for byggeriet i høring. Sagen fremlægges nu for Ishøj Idrætsråd inden den sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget. Den sendes også i høring hos skolebestyrelsen på Vibeholmskolen.

Sagsfremstilling

De tre scenarier der er blevet fremlagt fra Økonomi og Planudvalget er scenarie 1, hvor  der gives supplerende bevilling til at opføre den planlagte hal, hvor der er plads til en  opstreget håndboldbane på 40x20m. Scenarie 2, hvor der opføres en mindre hal med plads til en basketbane indenfor det eksisterende budget og scenarie 3, hvor halbyggeriet udskydes. I bilagene findes en mere detaljeret beskrivelse af hvilke udfordringer og behov der er i forbindelse med de tre scenarier samt visualiseringer af byggerierne for de forskellige scenarier.

Scenarie 1: at der gives supplerende bevilling til at opføre den planlagte hal, hvor der er plads til en håndboldbane. I dette scenarie skal der findes ekstra bevilling til byggeriet. Det vil dog imødekomme det store behov, Ishøj idrætsliv har for en ny hal. Mange flere pladskrævende sportsgrene kan bruge den nye hal og den kan aflaste et presset idrætsliv. Flere foreninger må gå på kompromis på flere planer, hvilket begræsner udviklingsmulighederne for de mere pladskrævende sportsgrene. Scenarie 1 kan give mere fleksibilitet, flersidighed og imødekomme udfordringer som eksempelvis nødplaner i forbindelse med renovering og vaccinecenteret.

Scenarie 2: at der opføres en mindre hal med plads til en basketbane inden for det eksisterende budget. At opføre en mindre hal til en basketballbane vil imødekomme nogle behov, da der kan gives mere spilletid og mere fleksibilitet til nogle mindre pladskrævende sportsgrene. I dette scenarie skal der være en særlig opmærksomhed på bygningens størrelse, da det kræver mere plads at spille bakset i ligaturneringer end banens mål. Dette betyder, at de fremlagte mål for forslag A og B må gentænkes, så der er plads til at etablere en basketbane, som lever op til Danmarks Basketball Forbunds banekrav.

Scenarie 3: at halbyggeriet udskydes. Dette vil ikke afhjælpe nogle af de behov, der generelt er i Ishøjs idrætsliv eller imødekomme de udfordringer, der løbende opstår. Det vil ligeledes ikke imødekomme det udviklingspotentiale, der er for idrætslivet i Ishøj.

Økonomi

Ifølge Økonomi og Planudvalget kan scenarie 2 med en basketball-bane holdes inden for det afsatte budget på 15 mio. kr.

Scenarie 2 med en større hal skønnes at koste 22. mio. kr.

Indstilling

 Idrætsrådet drøfter scenarierne og indstiller til Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Ishøj Idrætsråd er ærgerlige over, at hallen, som har været et ønske i årtier, bliver bygget for lille og dermed ikke kan være med til at afhjælpe evt. ændret idrætsaktivitetsmønster.Derfor mener idrætsrådet, at den bedste og optimale løsning er en hal med et gulvareal på 44 x 24m. (Håndboldbane 40 x 20m).  
Hvis dette ikke kan imødekommes, så indstilles der til, at en mindre hal skal kunne rumme en fuld basketballbane med nødvendig udenomsplads i forhold til Dansk Basketball Forbunds banekrav, højt nok til loftet i forhold til Dansk Basketball Forbunds og Dansk Volleyball Forbunds banekrav. Derudover indstilles der til at en mindre hal også skal kunne rumme en springgrav til gymnastik og en tennisbane (ca. 11x24m).

Endvidere anmodes der om, at høring om ny hal også udsendes til foreningerne, så evt. vigtige opmærksomhedspunkter og idrætsaktivitetsviden kan medtages i beslutningsprocessen

Bilag

Resume

Vildtbanegård Billardklub søger om optagelse i Ishøj Idrætsråd.

Sagsfremstilling

Vildtbanegård Billardklub ved formand Ronnie Hein anmoder om, at foreningen optages i Ishøj Idrætsråd.

Klubbens formand er inviteret til mødet for at kunne præsentere sig.

Foreningen forventes godkendt på repræsentantskabsmødet i marts.


På idrætsrådets møde den 9. februar 2022 blev det besluttet, at udskyde beslutningen til næste møde i marts måned,
da Vildtbanegård Billardklub ikke var tilstede. Formanden inviteres til marts mødet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd, indstiller at ...

Beslutning

Formanden meddelte at klubben har meldt afbud til mødet og trukket sit ønske om optagelse i Ishøj Idrætsrådet tilbage.

Sagsfremstilling

Følgende punkter fremkom på mødet:

1. TIIF Torslunde-Ishøj Idrætsforening inviterer til 100 års jubilæumsreception den 9. maj 2022.Invitation vedhæftet referatet.


2. Ishøj Motions Cykel Club vil meget gerne flytte fra nuværende klubhus til faciliteter ved Bredekærgård.Klubben fremsender ønske herom til Center for Kultur og Fritid og til sekretæren.


3. Ishøj Budo Klub meddelte, at de har fået pæn medlemstilgang.


4. Ishøj I F meddelte, at Ishøj klubber fik en flot præmiehøst ved DM i futsal.


5. Frømandsklubben Nikon meddelte, at klubben har fået indkøbt ny båd og takker for tilskuddet hertil.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at tage punkterne til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag