Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referater på www.ishoj.dk / Politik / Dagsordener og referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2. Husk, at næste møde, den 5. december 2018, starter kl. 18:00, med efterfølgende julemiddag. Det vil være rigtig dejligt, hvis så mange som muligt tilmelder sig. Sidste år var der flere inviterede gæster, end der var medlemmer af Ishøj Idrætsråd.
 3. Mette Sørensen orienterede omkring Fællespublikation. Er der stadig ønske om, at publikationen udkommer i trykt form - også i 2019? Det var der stort flertal for.
 • Der er også brug for flere hænder - blandt andet en IT-kyndig samt nogen, som kan hjælpe med at tegne annoncer.
 • Der er brug for flere billeder fra foreningerne.
 • I år har der været sendt ud til formand, kasserer & II-repræsentanten, og der er stadig nogen som ikke svarer. Er der forslag til, hvordan vi ellers kan gøre det?
 • Pt. er der 2 klubber, som uddeler Fællespublikationen. Hvis der er flere foreninger, der er interesseret i at uddele, så giv enten formanden, kassereren eller Mette Sørensen besked.
 • Fremover er grundgebyret for 1/4 side.

Beslutning

PKT. 1 - 3

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

 1. Den 26. september 2018 var der officiel indvielse af de nye kommunale klubhus ved Ishøj Idræts & Fritidscenter, som stilles til rådighed for fodboldklubben Ishøj IF.
 2. Der er i samarbejde med fodboldklubberne lavet en banefordeling for brugen af kunstgræsbanen - gældende for sæson 2018/2019.
 3. 65 personer deltog i Fritidskonferencen, som blev afholdt i Esbjerg. Det var en meget inspirerende tur. Der var dog meget få deltagere fra idrætsforeningerne. Næste gang der er Fritidskonference er i 2020.

Indstilling

PKT. 1 - 3

TIL EFTERRETNING

Beslutning

PKT. 1 - 3

TIL EFTERRETNING

Resume

Der indkaldes til indstilling af repræsentant samt stedfortræder udpeget af lokale idrætsforeninger, som skal være medlem af bestyrelsen i Medborgerforum i Ishøj Kommune for perioden 2018 - 2021.

Sagsfremstilling

Medborgerforums formål er at udbrede Medborgerpolitikkens tanker blandt borgere, virksomheder, foreninger, myndigheder og medarbejdere i Ishøj, således at ”Mangfoldigheden i Ishøj bliver en styrke”.

Bestyrelsen i Medborgerforum holder 3-4 møder årligt, samt planlægger og sikrer gennemførelse af 1-2 offentlige aktiviteter årligt med relation til Medborgerpolitikkens formål.

Det nye Medborgerforum vil blive udpeget efter de indkomne indstillinger af Ishøj Byråd.

Bestyrelsen i Medborger- og Demokratiforum består af 15 medlemmer. Der vælges personlige suppleanter for medlemmerne.

Sammensætningen af medlemmerne i Medborgerforum foregår på følgende måde:

2 medlemmer valgt blandt Byrådets medlemmer
1 medlem udpeget af lokale idrætsforeninger
1 medlem udpeget af kulturelle foreninger
1 medlem udpeget af boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj
1 medlem udpeget af grundejerforeninger / bylaug i Ishøj
1 medlem udpeget af Ungerådets medlemmer
1 medlem udpeget af Seniorrådets medlemmer
1 medlem udpeget af skolebestyrelserne
1 medlem udpeget af forældrebestyrelserne i daginstitutionerne
1 medlem udpeget af Udsatterådets medlemmer
1 medlem udpeget af Handicaprådets medlemmer
1 medlem udpeget af Fælleselevrådets medlemmer
1 medlem udpeget af Foreningsunionens medlemmer
1 medlem udpeget af Erhvervsforeningernes medlemmer

Brev fra Ishøj Byråd om indkaldelse af indstillinger, vedtægter for Medborgerforum, kommissorium for Medborgerforum og indstillingsblanket er vedhæftet dagsordenen.

I

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller formand Brian Pirmo som medlem og Mette Sørensen som suppleant.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Siden 1996 har Ishøj Kommune ved den årlige pokalfest hædret personer, der har ydet en hel særlig indsats inden for kultur- og fritidsområdet.
Foruden erindringsgaver uddeles Idrætslederpris, Foreningslederpris, Ungelederpris og Initiativpris.

Kriterierne for foreningspriserne blev senest revideret i 2015, hvor blandt andet ungdomslederprisen blev erstattet af en ungelederpris med andre og nye kriterier end den gamle ungdomslederpris.
Folkeoplysningsudvalget vedtog i juni 2018, at en nedsat arbejdsgruppe skulle gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under pokalfesten.

Sagsfremstilling

Under paraplyorganisationernes og Folkeoplysningsudvalgets behandling af indstillinger til priser i 2018, er der udtrykt behov for gennemgang af kriterier for uddeling af foreningspriser.
Der er de seneste år desuden udtrykt ønske om at modtage flere indstillinger fra foreninger, således at det kan afspejle Ishøjs foreningsliv og give flere frivillige ildsjæle muligheden for at blive hædret.

Arbejdsgruppen, som Folkeoplysningsudvalget nedsatte i juni 2018, har haft til opgave at gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under den årlige pokalfest. Gruppen skulle blandt andet afklare:

1.       om der skal ske en ændring i de nuværende kriterier

2.       om hvordan der kan modtages flere indstillinger fra foreningerne

3.       om der skal ske en ændring i godkendelsesprocedurerne

4.       om der kan foreslås forbedringer til arrangementets forløb, hvor priser og erindringsgaver uddeles

Forslag til revision af retningslinjer for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver af 3. oktober 2018 samt forslag til revision af retningslinjer for Idrætslederprisen, Foreningslederprisen, Ungelederprisen og Initiativprisen af 3. oktober 2018 uddeles på mødet og vedhæftes referatet. 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at videresende forslaget til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Størrelsen på den enkelte pris er 5.000 kr. Der er budgetmæssig dækning for disse beløb.

Bilag

Sagsfremstilling

Formanden gennemgik, i kassererens fravær, regnskab for perioden 1. januar - 30. september 2018. Regnskabet er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende forslaget til mødekalender for 2019

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Pia/Nikon synes, at der i Ishøj Svømmehal er blevet meget strengere regler omkring brugen af varmtvandsbassinet. Formanden orienterede om, at det er Byrådet, der har strammet op på reglerne.
 2. Kurt/Ishøj Tennisklub spurgte til reglerne omkring tilskud til venskabsbyrejser.

Beslutning

PKT. 1 - 2

TIL EFTERRETNING