Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 13. april 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter (Flemming Bech, tlf. 43574515, email flbha@ishoj.dk)

Indstilling

Ishøj Idrætsråd instiller til at punkterne tages til efteretning.

Beslutning

Ad 2 Der er golfens dag 24. april 2022

Punkt 1 og 2 taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Tilbagemelding fra Folkeoplysningsudvalget FOLU den 22. marts 2022.

2.   Evt. yderligere meddelelser meddeles på mødet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller til at tage punkterne til efterretning.

Beslutning

Ad 3 Ishøj Volley & Beachvolley meddelte kritik over forløbet af overdragelse af deres klubhus til flygtninge.
Ad 5 ingen yderligere meddelelser

Punkt 1 - 4 blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Ansættelse af ny Get2Sport medarbejder er i gang. Start forventes efter sommerferien.
 2. Information til foreninger om mulig brug af klublokaler til ukrainske flygtninge er udsendt.
  kopi af brevet er vedhæftet dagsordenen.
 3. Center for Kultur og Fritid hører gerne fra foreninger, som vil tilbyde ukrainske flygtninge at deltage i foreningsaktiviter.
 4. Ishøj Idræts & Fritidscenter:
  - Tennisgrusbanerne er forårs-klargjort og har fået nyt banelys.
  - Etableringen af multi-, pumptrack- og 2 padelbaner på "Den gamle grusbane" udføres den 25. - 27. april 2022.
  - P.g.a. sne og regn åbnes fodboldgræsbanerne ved idrætscenter i år først efter påske den 19. april 2022..
  - Der er aftalt en midlertidig baneoptegning ved idrætscenter med Ishøj I F p.g.a. letbane afspærring af tunnel til banerne ved boldfælleden "Tundraen".
  - Første hjemmekamp på stadion med bl.a. nye tribuner og meget mere forventes spillet den 16. april 2022.
 5. Evt. yderligere meddelelser meddeles på mødet.

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab pr. 31. marts 2022.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at godkende regnskabet.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Resume

Der skal foretages valg til Ishøj Idrætsråds udvalg.

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantsskabsmøde den 23. marts 2022 skal der vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg.

Lokalefordelingsudvalget (udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget) 5 medlemmer.


Udvalg vedrørende revision af Ishøj Idrætsråds vedtægter 2 medlemmer.

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud 1 medlem.


Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativet 1 medlem.


Arbejdsgruppe om Ishøj Idrætsråds web-side 1 medlem.


Distributionsudvalg (uddeling af Ishøj Nyt m.m.) 3 medlemmer.

Nuværende udvalgsliste 2021 er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at

Beslutning

Følgende blev valgt:
Lokalefordelingsudvalg:

Genvalg til Brian Pirmo, Berit Olsen, Asmat Ullah, Pia Eriksen og Erling Böttcher samt nyvalg (udvidelse af udvalget) Lisbeth Nielsen, Ishøj I F
Revision af vedtægter for Ishøj Idrætsråd:
Genvalg Brian Pirmo og Finn Hansen
Arbejdsgruppe om kommunale tilskud:
Genvalg Brian Pirmo
Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativ:
Genvalg Brian Pirmo
Kommunikationsudvalg (inkl. web-side):
Udsættes/genoptages på næste møde
Distributionsudvalg (Ishøj Nyt m.m.):
Genvalg Berit Olsen og Brian Pirmo

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af vandtid til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2022-23.
Udgangspunktet er den ramme for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der er blevet vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget har på seneste udvalgsmøde den 23. marts 2022 besluttet af fastholde rammeplanen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for den godkendte ramme for tider er blandt andet, at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere.

Timerne til Tip Tab Tynde (TTT) og Ishøj Ungdomsskole, samt Ishøj Svømmehals holdtræning (babysvøm, crawl hold, bevægelse i vand med flere) er reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne. Her er Ældre i Bevægelse tildelt timer onsdage og torsdage i dagtimerne.

Der blev afholdt fordelingsmøde med foreningsbrugerne den 14. januar 2022 på baggrund af brugernes ønsker.
./. Referat fra mødet er vedhæftet dagsordenen.

På mødet fremkom flere ønsker, som rammeplanen ikke åbner mulighed for. Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet disse ønsker på seneste udvalgsmøde den 23. marts 2022, hvor det blev besluttet, at fastholde nuværende rammeplan.
./. Svømmehallens notat omkring foreningsønsker til ændring af rammeplanen er vedhæftet dagsordenen. ("Foreningsbrug 2022")
./. Kultur og Fritidsudvalgets dagsordenpunkt er vedhæftet dagsorden

I forbindelse med Greve svømmehals renovering medio maj til juli 2022 har GTI (Greve, Tune og Ishøj svømmeklubber) fået lidt mere vandtid i denne periode i Ishøj svømmehal. Disse tider karambolerer ikke med den offentlige svømning og de øvrige brugere.


./. Forslag til fordeling for henholdsvis foreninger og skoler er vedhæftet dagsordenen. (Samlede oversigt for både kommunale aktiviteter, skoler og foreninger).
./. Rammeplanen er ligeledes vedhæftet dagsordenen.


Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslag til fordelingsplan 2022-23 sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.


Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Afstemningsprocedure for indstilling af årlig ungleder- og idrætslederprisen ønskes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indstilling af ungleder- og idrætslederprisen på idrætsrådsmøde den 9. marts 2022
blev det besluttet at der ved et kommende idrætsrådsmøde skal udarbejdes og vedtages en afstemningsprocedure for disse årlige instillinger.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at

Beslutning

Det blev besluttet, at afstemningsproceduren skal foretages hemmeligt og skriftligt.
Stemmetælleudvalg (1-2 udvalgsmedlemmer og sekretæren) står for optællingen og resultatet vises til kun til formanden.
Sekretæren sørger for videregivelse af det hemmelige resultat til sekretæren for FOLU Folkeoplysningsudvalget.

Resume

Med baggrund i byrådets drøftelser angående kompensation til foreningslivet for Regionens anvendelse af Ishøj Idræts & Fritidscenter til vaccinecenter er der afsat 453.627 kr. til ønsker fra foreninger (indendørssporten). Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 27. oktober, Kultur- og Fritidsudvalget den 29. november 2021 og senest i byråden den 4. januar 2022.

Sagsfremstilling

Foreningslivet i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter har på grund af forlængelsen af perioden frem til 15. oktober 2021 for vaccinecentrets tilstedeværelse afviklet deres aktiviteter efter en nødplan der har fungeret, men vanskeliggjort afviklingen af aktiviteterne.
Med udgangspunkt i drøftelserne omkring 1. etape af kompensationen til foreningslivet har Ishøj Idrætsråd optaget en dialog med medlemsforeningerne omkring ønsker til en kompensation for især indendørs idrætterne.
Dette er efterfølgende blevet behandlet i Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og senest i Ishøj Byråd den 4. januar 2022, hvor det blev besluttet at afsættes 453.627 kr. til dækning af udgiften til kompensation for foreningslivet samt at der fremsendes ny sag i kommende byrådsperiode om prioritering af forslag indenfor økonomirammen.

Ishøj Idrætsråd har indsendt ønsker fra foreninger (indendørssporten) og Ishøj Idræts & Frtidscenter til Center for Kultur- og Fritid.
Listen er vedhæftet dagsordenen.


På mødet fremlægges ajourført liste med prissatte ønsker til vurdering og prioritering af Ishøj Idrætsråd.

Økonomi

453.627 kr. er overført fra 2021 til anvendelse i 2022.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller.....

Beslutning

Ishøj Idrætsråds har drøftet, vurderet og prioriteret de indkomne ønsker og indstiller at udvalget følger Idrætsrådet anbefaling.
Prioriteringslisten er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

Følgende punkter blev fremlagt på mødet:

1. Generel kritik af den måde kommunen ageren på over for foreningerne - eksempler:
- forløbet af overdragelse af klubhus til flygtninge (se sagspunkt 31)
- klublokale i en skole fik uden forvarsel udskiftet dørlåse
Ishøj Idrætsråd deler disse bekymringer og vil gå videre med dem


2. Ishøj Tennis Klub efterlyser tilskud i.f.m. et arrangement fra kommunen.


3. Foreningsudfordringer p.g.a. nye systemer med at få adgang til E-boks.
Notat fra formanden er efterfølgende vedhæftet referatet.


4. Håndteringen af rejsegodtgørelse ved anvendelse af el-bil blev drøftet.
Der henvises til km-penge ud fra de officielle takster. Dog skal udbetalingsbilag som altid vedlægges.


5. Ishøj Karate Klub fik flot medaljehøst ved DM.


6. Ishøj Cricket Club fik ligeså en flot medaljehøst ved DM i Ishøj Idræts & Fritidscenter.


7. Kritik af at Vandkulturbåden Havfruen ikke kan benyttes af offentligheden om onsdagen.
Iøvrigt vil det også være ønskeligt med en morgentid.Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at tage punkter til efterretning.

Beslutning

Punkterne 1 - 7 blev taget til efterretning.

Bilag