Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

Formanden bød velkommen, hvorefter Malene Rasmussen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. Antallet af stemmeberettigede blev kontrolleret. Der var i alt 17 stemmeberettigede deltagere (repræsenterende 11 foreninger). Af mødeindkaldelsen fremgår det, at det maksimale antal stemmer er 93.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Beretning 2017

Svømmehallen har fået en kæmpe overhaling og ombygning til mere end 40 mio. Alle bassiner har fået fliser. Der er kommet et morskabsbassin i stedet for springbassinet. Der er kommet rutsjebane og væsentligt flere besøgende. Børnebassinet har fået skrå bund og er nu primært for mindre børn. Det har påvirket et par af vores foreninger meget kraftigt, men jeg håber, at det trods alt er til gavn for de fleste borgere.

I forsommeren gik arbejdet på Strandgårdskolens hal endelig i gang. Klubberne som normalt benytter faciliteterne er genhuset efter nødplan, men ser frem til at komme tilbage til en nyrenoveret hal. Det hele skulle i skrivende stund være klar 17/4.

Mange af vores unge mennesker har haft glæde af rejseregulativet i år. Der er stadig en del transport, vi ikke kan dække, men flere klubber har oplevet, at de får dækket deres udgifter til transport til stævner og turneringer. Der har dog været nogle misforståelser omkring træningslejre – som ikke er dækket – og desuden enkelte problemer med dokumentation.

Vi skal i dag byde velkommen til en ny medlemsforening og en tidligere, der er vendt tilbage. Jeg ser frem til fortsat mødedeltagelse og gode dialoger.

Kunstgræsbanen står foran renovering, hvilket den nydannede forening Ishøj IF ser frem til. Ishøj IF er en sammenslutning af vores to gamle medlemsforeninger: SB50 fodbold og Ishøj Boldklub. Der har været arbejdet på sammenlægning i mange år og i flere omgange. Nu er det lykkedes og de får i 2018 en udvidelse af deres nye samlede klubhus.

I år har lokalefordelingen for sæsonen 18/19 krævet ofre for SB50 Badminton, som har måttet afgive tid til Ishøj Volley og Beachvolley. Vi håber, at SB50 har fundet de nødvendige løsninger og at volley-klubben får udnyttet tiden til deres unge medlemmer, som ønsket og aftalt.

Fitness Ishøj blev dannet fra et ønske fra 2i’s medlemsforeninger. Siden etableringen i 2012 har jeg siddet som tilforordnet i bestyrelsen og sikre, at man kom godt fra start. De godt 2 mio. det kostede at etablere foreningen, samt dens indretning og udstyr er betalt tilbage og foreningen har en sund og velstyret fremdrift, så jeg har besluttet at trække mig.

Vores nu fem eliteklubber får en god støtte fra Ishøj Kommune – både økonomisk og rådgivning. Vi kan se, at de sportsligt klarer sig rigtig flot.

Vi har desværre 3 klubber som er meget usynlige. Faktisk så usynlige, at de ikke betaler de regninger, som vi sender. Vi strammer yderligere op og forsøger at finde vej til deres bestyrelser, da de tilsyneladende ikke er nedlagt.

Jeg ser frem til at vi fortsat kan hjælpe og rådgive vores medlemsforeninger.

 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende formandens beretning.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

Der var ingen udvalgsberetninger.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Revisor Mette Sørensen fremlagde regnskabet for 2017, da kassereren havde meldt afbud. Det reviderede regnskab er vedhæftet referatet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende regnskabet.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Budget for 2018 blev omdelt, hvorefter Revisor Mette Sørensen gennemgik de enkelte poster. Kontingent blev uændret fastsat til kr. 1,000. Budgettet er vedhæftet referatet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at tage næste års budget til efterretning.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Ishøj Idrætsråd besluttede på mødet den 6. december 2017 at anbefale Team Ishøj Café 60+ Cycling, som medlem af Ishøj Idrætsråd. Dette skal dog endelig bekræftes på repræsentantskabsmødet.
  2. Ishøj Idrætsråd besluttede på mødet den 6. december 2017 at anbefale Boule 96, som medlem af Ishøj Idrætsråd. Dette skal dog endelig bekræftes på repræsentantskabsmødet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede endeligt at godkende Team Ishøj Café 60+ Cycling og Boule 96 som medlem af Ishøj Idrætsråd.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

Formand Brian Pirmo blev enstemmigt genvalgt.

Beslutning

TILTRÅDT

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Mette Sørensen blev enstemmigt genvalgt som revisor.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

Ruth Cordua/Ældre i Bevægelse & Svend Mærsk/Boule 96 blev valgt som revisorsuppleanter.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

  1. Der var flere, som var bekymrede over, at næstformanden aldrig deltager i møderne.
  2. Erling Böttcher/Ishøj Volley & Beachvolley spurgte til, hvornår det kan tænkes, at foreningen får den ønskede beachvolley bane. Formanden vil tage det op i Folkeoplysningsudvalget.
  3. Erling Böttcher/Ishøj Volley & Beachvolley ville gerne vide, hvornår der er valg til udvalg. Formanden oplyste, at det er på mødet i april.
  4. Kjeld Eriksen/Roklubben Neystid oplyste om, at broen ved overgangen til Arken er virkelig dårligt udført. Formanden bringer det videre til Folkeoplysningsudvalget.
  5. Malene Rasmussen takkede for god ro og orden.
  6. Formanden takkede de fremmødte, han kunne dog godt tænke sig, at lidt flere dukkede op.

Beslutning

Pkt. 1. - 6.

TIL EFTERRETNING