Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen, hvorefter en dirigent skal vælges.

Dirigentens opgaver:
- Konstatere om repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt.
- Kontrollere og oplyse antal stemmeberettigede deltagere og antal repræsenterende foreninger.

Mødeindkaldelse med bl.a. oplysning af det maksimale antal stemmer er vedhæftet dagsorden.

Beslutning

Formanden bød velkommen, hvorefter Finn Hansen blev valgt til dirigent.
Det blev taget til efterretning at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt ved mundtlig indkaldelse 9. februar 2022 og ved efterfølgende mail den 3. marts 2022.

Antallet af stemmeberettigede blev kontrolleret. Der var i alt 17 stemmeberettigede deltagere (repræsenterende 12 foreninger).

Af mødeindkaldelsen fremgår det, at det maksimale antal stemmer er 92.

Bilag

Sagsfremstilling

Formanden fremlægger sin beretning.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at godkende formandens beretning.

Beslutning

Formandens beretning blev godkendt.
Beretningen er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

Evt. udvalgsberetninger.

Beslutning

Der var ingen udvalgsberetninger, hvilket blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kasserer Berit Olsen fremlægger regnskabet for 2021.
Det reviderede regnskab er vedhæftet referatet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at godkende regnskabet.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Sagsfremstilling

1. Formand og/eller kasserer fremlægger budget A og B.

2. Fastsættelse af kontingent for 2022.

Budget A og B er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at godkende ...

Beslutning

Ishøj Idrætsråd besluttede, at vedtage begge budgetforslag indtil behandlingen af af sagspunkt nr. 23 og fastsatte kontingentet til 200 kr. pr. medlemsforening for 2022.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er indkommet 3 forslag til behandling:

1. 2i forslag til ændring af regulativ vedr. venskabsbyrejser.


2. 2i forslag til nyt regulativ om venskabsklubssamarbejde.


3. 2i forslag til ændring af vedtægternes §5 - antal stemmer.


Vedtægter og forslagene er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj idrætsråd vedtager, at ...

Beslutning

1. Forslag til ændringer af regulativ vedr. venskabsbyrejser blev godkendt. Ny ordlyd er vedhæftet referatet og vil blive rettet på hjemmesiden.


2. Forslag til nyt regulativ om venskabsklubssamarbejde blev godkendt med tilføjelse af "...venskabsklubber uden for Sjælland".
Vedtaget ordlyd er vedhæftet referatet og vil blive lagt på hjemmesiden. Det blev desuden vedtaget at puljen er på 50.000 kr. i 2022 og fungerer efter "først-til-mølle-princippet". Budget B under punkt 22 er hermed gældende for 2022.


2. Forslag til ændring af vedtægternes §5 blev godkendt med følgende tilføjelse og præcisering:
    "Flerstregede foreninger har også kun 2 stemmer ialt - ikke 2 stemmer pr. afdeling". Ny ordlyd er vedhæftet referatet og vil blive rettet på hjemmesiden.

Bilag

Sagsfremstilling

Valg af formand.

Formand Brian Pirmo er på valg.

Beslutning

Brian Pirmo blev enstemmigt genvalgt.

Sagsfremstilling

Næstformand Finn Hansen er ikke på valg.

Beslutning

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kasserer Berit Olsen er ikke på valg.

Beslutning

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Valg af 1 revisor på lige år.
Mette er Sørensen er på valg.

Revisor Bjarne Jensen er ikke på valg (kun ulige år).

Beslutning

Mette Sørensen blev enstemmigt valgt.

Sagsfremstilling

Valg af 2 revisorsuppleanter.
Pia Andersen og Jan Hvidberg blev sidst valgt som revisorsuppleanter.

Beslutning

Jan Hvidberg, 1. suppleant og Pia Andersen, 2. suppelant blev enstemmigt valgt som revisorsuppleanter.

Sagsfremstilling

Evt.

Beslutning

1. Der blev spurgt til bustransport i forbindelse med et besøg af kampsportshuset i Helsinge.Forretningsudvalget henviste til kommunens kørselsafdelingen.


2. Ishøj Idræts & Fritidscenter har fået nyt hovedtelefonnr. 43574500. Tast 1 for halvagten, 2 for caféen og 3 for administrationen.
Fælles mailen er uændret iif@ishoj.dk


Punkterne blev taget til efterretning.