Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 11. oktober 2017 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune har udarbejdet et forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg, som skal muliggøre etablering af støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen. Planerne er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal træffes beslutning om at sende miljørapporten i offentlig høring i minimum 8 uger samtidig med forslag til lokalplan 1.82 med tilhørende kommuneplantillæg 4.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan 1.82 "Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Det nye plangrundlag skal muliggøre en bedre støjbeskyttelse af et boligområde sydøst for en del af Køge Bugt Motorvejen.

Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, som lokalplanen og kommuneplantillægget medfører. I forbindelse med at fastlægge omfanget og indholdet af rapporten, har Ishøj Kommune hørt en række berørte myndigheder.

For lokalplanen og kommuneplantillægget er de væsentligste ændringer fra de eksisterende rammer, at der sker en ændring, således at den eksisterende støjvold kan udbygges, så den bliver højere og bredere. Desuden udformes den, så den kan bruges til rekreative aktiviteter, og der bliver mulighed for klimaløsninger. Lokalplanen og kommuneplantillægget udelukker ikke muligheden for at afsøge mulighederne for at kombinere jordvold og skærm.

Miljørapporten har særligt fokus på:
›        Potentiale for støjdæmpning og forbedring af de rekreative muligheder
›        Påvirkning af natur- og landskabsinteresser
›        Visuelle forhold og påvirkning af naboer
›        Muligheden for at benytte lettere forurenet jord i kernen
›        Akæologiske forhold, herunder fortidsminder

Parallelt med udarbejdelse af miljørapporten for lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet efter §§ 15 og 18, stk. 2, i miljøvurderingsloven.

Lokalplan og kommuneplantillæg behandles i Teknik- og Bygningsudvalget. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Miljørapporten vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger samtidig med lokalplan 1.82 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 samt Miljøkonsekvensrapport for projektet.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.