Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Det er politisk vedtaget, at der skal udarbejdes en biodiversitetsplan for Ishøj kommune. Som en del af dette arbejde er biolog Morten D.D. Hansen inviteret til at holde et oplæg for Klima- og Miljøudvalget og Grønt Råd på udvalgsmødet i oktober.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte i april 2022 en tids- og procesplan for udarbejdelsen af en biodiversitetsplan. Af planen fremgår det, at der efter sommerferien skal planlægges et inspirationsoplæg med Morten D.D. Hansen for udvalget samt Grønt Råd. Grønt Råd deltager således under oplægget samt den efterfølgende drøftelse.


Morten D.D. er uddannet biolog, og har i mange år formidlet viden om dansk natur, herunder om biodiversitet. Hans oplæg vil give et grundlæggende indblik i, hvad biodiversitet er for en størrelse, hvordan den har udviklet sig globalt og nationalt, og hvad man som kommune kan gøre for at fremme biodiversiteten.


Program

Kl. 19.00 – 19.30: Morten D.D. Hansen holder oplæg

Kl. 19.30 - 20.00: Spørgsmål og drøftelse med Klima- og Miljøudvalget samt medlemmerne af Grønt Råd

Grønt Råd forlader mødet

Kl. 20.00 - 21.00: Klima- og Miljøudvalget fortsætter udvalgsmødet.


Som en del af arbejdet med biodiversitetsplanen har der været gennemført en idéfase i perioden 22. april – 19. juni 2022. Her har borgerne har haft mulighed for at komme med input til naturforbedrende tiltag i kommunen. Under idéfasen har der været gennemført to arrangementer, hvor der er blevet sat fokus på biodiversiteten i Ishøj kommune. Dels ved den årlige forårsfest på Bredekærgard, samt dels i forbindelse med en naturvandring i strandområdet. Idéfasen har også været annonceret på Facebook og kommunens hjemmeside, og flere er kommet med input via mail.


Administrationen er i gang med at bearbejde de forskellige inputs. Af de indkomne svar fremgår det, at borgerne især lægger vægt på, at der bør sikres mere variation i de grønne områder med vilde blomster med mere, mindre græsslåning og flere træer samt et ønske om mere formidling til borgerne om biodiversitet, herunder hvad man selv kan gøre for at fremme biodiversitet.

Økonomi

Ingen - oplægget er gratis for alle byrådspolitikkere i Danmark.

Indstilling

at Klima- og Miljøudvalget drøfter hvilke tiltag, der med fordel kan indgå i den kommende biodiversitetsplan.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Resume

På Klima- og Miljøudvalget den 19. april 2022 besluttede udvalget, at kommissoriet for Klima- og Miljøprisen skal revideres. Det indbefatter, at der skal foretages tekstmæssig gennemskrivning, herunder at det står tydeligere, at private også kan foreslå kandidater.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 7. september 2021, at Klima- og Miljøprisen 2021 ikke skulle uddeles, da der ikke vurderedes at være relevante modtagere til prisen. I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at der i forbindelse med uddelingen af prisen i 2022 skulle foretages en revision af uddelingskriterierne således, at fx. også kommunens administration kan indstille kandidater til prisen.


Grønt Råd har efterfølgende fremsendt en anmodning til Klima- og Miljøudvalget om at beskrive nye kriterier for, hvad en kandidat skal gøre for klimaet for at kunne komme i betragtning til at modtage Klima- og Miljøprisen.


I det tidligere kommissorium for Klima- og Miljøprisen fremgår det, at kandidater kan kvalificere sig til at modtage prisen på følgende vis:

  • Ved have medvirket til at øge den almindelige interesse for klima og miljø
  • Ved have tilskyndet til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats
  • Ved at tjene som inspiration for andre.


Klima- og Miljøpris-arbejdsgruppen har revideret kommissoriet, og indarbejdet Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger fra mødet 19. april 2022. Grønt Råd har godkendt kommissoriet på mødet den 2. juni.

Økonomi

Prisen er på 5.000 kr. og afholdes indenfor det eksisterende budget.

Indstilling

at det reviderede kommissorium godkendes.


Beslutning

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i administrationen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

I forlængelse af lukningen af Ishøj Genbrugsstation skal et forslag til en aftale med mellem Ishøj, Brøndby og Vallensbæk kommuner om drift af Brøndby Genbrugsstation vedtages. Samarbejdsaftalen vil sikre, at borgere og virksomheder fra de tre kommuner ligestilles i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation. Sagen behandles efterfølgende i henholdsvis Brøndby og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Det er besluttet at lukke Ishøj Genbrugsstation pr. 1. januar 2023. Derfor skal kommunen kunne henvise borgerne til an anden genbrugsstation. Brøndby Kommune er interesseret i et samarbejde om fælles drift af Brøndby Genbrugsstation, som Brøndby Kommune siden 2005 har haft med Vallensbæk Kommune. Brøndby Genbrugsstation er en moderne genbrugsstation med bedre service i forhold til både pladsforhold og åbningstider i forhold til den nuværende genbrugsstation i Ishøj. Ishøj Genbrugsstation har for nuværende åbent tirsdag og torsdag 11-18 og lørdag 9-14. Brøndby har åbent alle dage 9 til 17. Bilag 2 viser udkast til den nye samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.


Formålet med samarbejdsaftalen er, at Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuners borgere og virksomheder er ligestillet i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation. Samarbejdet skal sikre, at borgere og virksomheder har adgang til en genbrugsstation med et højt serviceniveau, der med optimal miljømæssig sortering og håndtering af affaldet bidrager til kommunernes miljøprofil og den grønne omstilling.


Ishøjs kommunes borgere kan fortsat benytte sig at af andre kommunernes genbrugspladser indenfor Vesteforbrændingens område, eksempelvis i Høje Taastrup. Genbrugsstationer udenfor Vestforbrændingens område vil fortsat ikke kunne benyttes at Ishøjborgere.


Samarbejdsaftalen betyder, at de tre kommuner skal være enige om de eventuelle ændringer, der skal gennemføres på Brøndby Genbrugsstation. Det vil sige, at en kommune ikke kan nedlægge veto i tilfælde af uenighed. I givet fald kan en kommune opsige samarbejdsaftalen med et års varsel til den 1. januar. Hvis en kommune udtræder af samarbejdsaftalen, vil en eventuel refusion af afholdte anlægsinvesteringer bero på en forhandling mellem kommunerne.


Ved ændringsforslag skal disse som hovedregel være begrundet med mere miljø for pengene eller bedre service for borgere og virksomheder. Et ændringsforslag kan være i forbindelse med en udvidelse af driftsrammen eller et anlægsprojekt. Administrationen i den enkelte kommune vurderer, om et ændringsforslag skal politisk behandles. Det forventes, at det nye samarbejde vil medføre en stigning på Brøndby Genbrugsstation på ca. 10 % i både besøgstal og affaldsmængder baseret på statistik for 2021. Mange borgere og virksomheder i Ishøj benytter sig i forvejen af Brøndby Genbrugsstation på de tidspunkter, hvor Ishøj Genbrugsstation er lukket.


Hvis Ishøj Kommune beslutter at indgå samarbejdsaftalen, vil den efterfølgende skulle forelægges i Brøndby og Vallensbæk, som på administrativt niveau har bidraget til aftalens indhold.


På Byrådsmødet den 3. maj, hvor det blev vedtaget at den nuværende genbrugsstation skal lukkes, blev det samtidig besluttet, at Klima- og Miljøudvalget skal forelægges tidligere analyser, der belyser muligheder for at etablere en genbrugsplads med forskellige serviceniveauer, hvor en genbrugsplads kan ligge i Ishøj, samt hvad det vil koste borgerne. Vedlagt i bilag 3-6 til denne sag er derfor flere tidligere analyser om emnet.


På samme byrådsmøde blev det besluttet, at tiden indtil lukningen af den nuværende genbrugsstation skal buges til at inddrage Grønt Råd og borgere i affaldsløsninger. Der på den baggrund været afholdt en workshop i Grønt Råd ultimo september, hvor der blandt andet blev drøftet forskellige supplerende affaldsløsninger, herunder direkte genbrug mv. Resultatet af workshoppen vil blive fremlagt for Klima- og Miljøudvalget på udvalgsmødet i november. Eventuelle supplerende affaldsløsninger i lokalområdet influerer ikke på aftalen med Brøndby om brug af deres genbrugsplads.Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

I 2021 har omkostningen været 1,1 mio. kr. på drift i Ishøj Genbrugsstation herunder leje af Varmeværkets grund, som bortfalder ved Genbrugsstationens lukning. Ishøj Kommunes bidrag til Brøndby Kommunes driftsomkostninger for forventedes at udgøre 1,6 mio. kr. i 2022 priser. Ishøj Kommunes samlede bidrag til betaling af fysiske aktiver (anlægsinvesteringer) til Brøndby og Vallensbæk kommuner forventes udgøre 1,7 mio. kr. Der betales i rater fordelt i perioden 2022-2029. Alle besparelser og omkostninger indarbejdes i renovationsforsyningens budgetopfølgning, hvor indtægter fra renovationsgebyrer og omkostninger skal hvile i sig selv over en årrække.

Indstilling


at Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgår i et samarbejde om Brøndby Genbrugsstation.

at administrationen bemyndiges til indgå aftale efter ovenstående principper om samarbejde mellem Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner.


Beslutning

Sagen blev tiltrådt.


Seyit Ahmet Özkan kunne ikke støtte indstilingen og havde følgende afvigende bemærkning:

Vi ønsker at fastholde en borgernær genbrugsstation/mindre opsamlingsstation med et reduceret, men nøje udvalgt antal fraktioner der specielt tilgodeser borgerne i de store boligområder. Vil skal sikre, at alle borgere kan komme af med deres affald, uanset om man de har bil, bor i lejlighed eller på anden måde oparbejder affaldsfraktioner, som ikke indgår i den almindelige affaldssortering. Vi skal også sikre, at uvedkommende affald ikke havner på boligselskabers almindelige sorteringsstationer eller i naturen. En reduceret "genbrugsstation" skal kombineres med en form for genbrugs - "butik" så borgerne frit, og inden for organiserede rammer, kan levere brugbart "affald" videre, eller måske ligefrem dele ting indbyrdes. Ishøj Kommune kan med stor fordel være med til at fremme.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Til orientering fremlægges sag om status på Energinets arbejde med at finde placering til højspændingsstation. Folketinget besluttede i 2020 at igangsætte forberedelserne til etablering af to energiøer i Danmark, én i Nordsøen og én i Østersøen. Energiøen i Østersøen er koblet til Bornholm, som vil blive et knudepunkt for transmission og opsamling af vindenergi fra Østersøen, op til 3,2 GW.
I den forbindelse skal der etableres en ny højspændingsstation på Sjælland, som Energinet A/S efter nærmere undersøgelser har vurderet skal ligge ved Solhøj i Ishøj Kommune og/eller Høje-Taastrup Kommune.
Energinet forventer, at det samlede anlæg vil have et arealbehov på i alt 50-60 ha.


Sagsfremstilling

Energinet redegør i vedlagte bilag 1 for processen og begrundelserne, der ligger til grund for, at Energinet har valgt at pege på en placering ved Solhøj som den bedste løsning for tilslutning af Energiø Bornholm.
Foruden områder ved Solhøj har Hove og Avedøre været i spil som lokaliseringsmulighed, men disse er fravalgt efter nærmere undersøgelser baseret på arealbehov, natur- og miljøforhold, tekniske løsninger og økonomi. Især arealbehovet kombineret med de medfølgende omkostninger ved anden placering end Solhøj har været tungtvejende og afgrænsende for, at energinet anser Hove og Avedøre som er et reelt alternativ. shøj og Høje Taastrup kommuner har efter vedlagte bilag 1 blev fremsendt, henvendt sig til Energinet med en række spørgsmål vedrørende placeringen af højspændingsstationen, se bilag 3.


Energinet tilkendegiver, at de har brug for et samlet areal på 50-60 ha. Heraf kræver det indendørs anlæg ca 18 ha., som vil blive omfanget af selve bygningen. Resten af arealet vil være køreveje, søer til overfladevand og køling, beplantningsbælter og stisystemer.


Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Energinet igangsat en Miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM) af hele transmissionsprojektet med en tilkobling til en højspændingsstation ved Solhøj.

Energinet peger på tre mulige områder ved Solhøj, benævnt område A, B og C i vedlagte notat, se bilag 2. B er endvidere omdelt i tre underområder; B1, B2 og B3. Årsagen hertil er, at der ligger et beskyttet dige mellem område B2 og B3 og en vej fra Reerslev til Kohuse mellem B1 og B2.
Område A ligger op til jernbanen vest for Sydvej, og er således delvis omfattet af transportkorridoren og rækker ind i det område, der i både Kommune- og Fingerplanen er udlagt som perspektivområde for fremtidig byudvikling. Område C gennemskæres af gas-transmissionsledningen og en 220kV højspændingsledning, som pålægger betydelig arealrestriktion. Gasledningen og højspændingskablet kan flyttes, såfremt område C samlet set vurderes som bedst egnet, men dette vil dog være forbundet med en betydelig økonomisk udgift. Energinet vurderer, at gasledning og nærliggende landskabsfredning gør dette område mindre egnet til placering.

Område B er opdelt i 3 underområder (B1: 102 ha, B2: 39 ha og B3: 53 ha) og ligger mellem Reerslev og Solhøj. B1 og B2 er alene i Høje-Taastrup kommune, hvor område B3 er delt mellem Høje-Taastrup og Ishøj kommune. Der er ingen beboelser i området.

Energinet vurderer, at område A og B bør indgå i planprocessen og den sideløbende VVM-proces. Det skal imidlertid fremhæves, at der i hele område B ikke forekommer bebyggelse, ligesom det vurderes, at de nærliggende ejendomme ligger i en afstand som gør, at det er muligt at overholde de vejledende støjgrænseværdier uden brug af særlige afværgeforanstaltninger.
Område B vurderes derfor rummeligt og robust i forhold til etablering af stationsanlæg, ligesom der er arealer i tilknytning til området, som vil kunne inddrages til en eventuel udvidelse af stationen. En placering i område B vil dog kunne opfattes som et nyt løsrevet byggeri i det åbne land, hvilket afviger fra princippet om at bygge ud fra allerede eksisterende bebyggelse.

Et samlet arealbehov på 50-60 ha til en ny station betyder dog, at område B2 og B3 isoleret set er for små til placeringen. Hvis det er muligt at opnå dispensation til at nedlægge en del af diget som adskiller B2 og B3, vil områderne sammenlagt have en tilstrækkelig størrelse.
Alle tre områder er udlagt til område med særlige drikkevandsinteresser, hele område C, halvdelen af område A samt det meste af område B2 og B3 er dækket af transportkorridoren.  Område B1 er for hele området omfattet af ønsket skovrejsning foruden at indeholde et fredskovs-område. Derudover er området berørt af transportkorridoren, men kun i mindre grad i den østlige del.
Det skal bemærkes, at såfremt Energinet efter VVM-vurderingen beslutter sig for et bestemt område uden kommunens medvirken, vil staten kunne påtage sig det forberedende planarbejde med dispensationer, kommuneplantillæg og udarbejdelse af lokalplan.

Borgmesteren og administrationen har den 1. oktober modtaget et brev fra Indenrigs- og Boligministeren om, at ministeren er indstillet på at udarbejde et forslag til et landsplandirektiv, der sikrer det nødvendige plangrundlag. Se bilag 4. Den 6. oktober har Ishøj og Høje Taastrup kommuner sendt svar til ministerien, hvor ministeren inviteres til et møde om projektet. Se bliag 5.
Det er planen, at anlægget skal stå færdigt inden udgangen af år 2030.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Beckmann Skourup (V) ønskede en række spørgsmål medtaget i de videre drøftelser med Energinet. Spørgsmålene vedlægges sagen, se bilag 6.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Administrationen fremlægger forslag til møder i Klima- og Miljøudvalget i 2023. Forslag fremgår af vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet er, at møderne i Klima- og Miljøudvalget er placeret den tredje tirsdag i måneden kl. 19.00.

I 2023 er det er nødvendigt at flytte mødet i december pga. juleferien.

Det foreslås, at mødet i februar flyttes en uge frem til den 14., så der ikke er udvalgsmøder i uge 8, at mødet i oktober ligeledes rykkes en uge frem til tirsdag den 10. oktober, så efterårsferien er mødefri, og mødet i december flyttes en uge frem til tirsdag den 12. december.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at møderne i Klima- og Miljøudvalget i 2023 placeres, som de fremgår i vedhæftede bilag.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Resume

Byrådene i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner skal inden årsskiftet træffe beslutning om det fremtidige ejerskab af Ressourceindsamling A/S (RI), der indsamler og transporterer affald for kommunerne.

Denne orientering tjener som baggrundsviden for Byrådets behandling senere på året.

Sagsfremstilling

I oktober 2019 stiftede Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner Indsamling på Tværs I/S (IPT) og købte Ressourceindsamling A/S (RI), fordi den daværende renovatør truede med ikke at samle affald ind, og forsyningssikkerheden dermed var truet.

Ved stiftelse af IPT og køb af RI i 2019 besluttede byrådene i de fem kommuner, at der inden juli 2020 skulle træffes beslutning om det fremtidige ejerskab af RI i forhold til følgende to muligheder:

1. RI forbliver et aktieselskab, ejet af de fem ejer-kommuner

2. Ejer-kommunerne sælger RI til Vestforbrænding I/S (VF), hvorefter RI bliver en del af VF


Ved byrådenes behandling i juni 2020, blev det besluttet at udskyde beslutningen til efteråret 2020. Ved byrådenes behandling i december 2020 blev det besluttet at udskyde beslutningen til Q4 2022. Årsagen var, at RI alene havde været i drift i syv måneder og VF netop havde fået ny ledelse. Derfor ønskede byrådene at udskyde beslutningen, så begge selskaber havde tid til at konsolidere sig.

Ved byrådenes behandling i december 2020 blev det desuden besluttet at gennemføre en administrativ markedsprøvning af RI i andet halvår af 2021. I den forbindelse bemærkes det, at Furesø Byråd ønskede at arbejde for en egentlig markredsprøvning, så vidt muligt gennem et udbud/kontroludbud.
PWC forestod markedsprøvningen, der blev udarbejdet som en sammenligning af ydelser, service og pris mellem IPT og syv andre udvalgte, sammenlignelige kommuner i perioden 2019 til juni 2021. Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om markedsprøvningen på mødet i 15. december 2021. PWC konkluderede at:

”Ressourceindsamling A/S, indenfor de faktiske samlede driftsomkostninger, har leveret indsamling af affald til IPT-kommunerne til markedskonforme priser... Der ses et serviceniveau i form af tømmefrekvens, der i overvejende grad matcher eller er højere end sammenligningskommunernes”.

For en uddybning heraf se bilag 1.

I foråret 2022 indgik Administrationen en aftale med Sirius Advokater om at beskrive mulige, anbefalelsesværdige ejer-konstruktioner med afsæt i de to modeller beskrevet ovenfor.

Sirius Advokater forelagde deres arbejde for bestyrelsen for IPT på dennes møde i september 2022. Se bilag 2 for et kort resumé af Sirius Advokaters resultater.

Bestyrelsen for IPT skal på dennes møde i oktober træffe endelig beslutning om valg af organisering af RI med henblik på politisk behandling i de fem ejerkommuner inden årsskiftet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om stigende omkostninger til el

Igennem 2022 har der generelt været fokus på energipriserne, og i starten af året var det særligt priserne på varmen (gas), der havde stort fokus. Grundet fjernvarme og en nogenlunde stabil pris her på, samt en fastprisaftale på gas, har det vist sig, at dette område ikke har givet mærkbart forøgede udgifter. De seneste par kvartaler har dog vist en markant forøgelse af prisen på el, hvilket har stor betydning for kommunens budget på forsyningsområdet. Prisen på en KWh har udviklet sig fra, at prisen på årsbasis i 2021 var på 1,72 kr. pr. KWh. til i dag at ligge på ca. 3,50 kr. pr. KWh., med et gennemsnit på 2,45 kr. pr. KWh i gennemsnit i de tre første kvartaler af 2022. Denne prisstigning har stor betydning for kommunens samlede udgifter på forsyningsområdet, og de seneste beregninger viser en potentiel budgetoverskridelse på ca. 3,0 mio. kr. alene i 2022. Forventningen på nuværende tidspunkt er, at prisen på el vil stige yderligere i begyndelsen af 2023. Dermed kan der være en markant risiko for, at budgettet til forsyning i 2023 ikke rækker. Problematikken i 2023 vil blive yderligere forværret af, at fastprisaftalen på gas udløber, og udgifterne hertil også må forventes at stige mærkbart. Center for Ejendomme og Arealer følger udviklingen tæt og vil orientere herom løbende, og der fremlægges en sag på novembermødet om konkrete tiltag.


Årshjul for Klima- og Miljøudvalget, se bilag 1.


Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling


at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.