Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 12. februar 2020 kl. 16:30

Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, Ishøj

Sagsfremstilling

I forlængelse af de forrige diskussioner om beslutninger for Ishøj Varmeværk på henholdsvis den korte og den lange bane, vil varmeværket til temamødet i februar tage hul på Tranegilde Fjernvarme, og belyse dette emne som et relevant emne på den korte bane.

I forhold til den lange bane vil varmeværket fortælle mere om Dansk Fjernvarmes projekter og generel varmeplanlægning i fremtiden.

I tilfælde af, at der er nyt om varmeafleveringsaftalen og substitutionssagen vil det blive præsenteret på mødet.

Til sidst en præsentationen af beslutningspunktet på dagsordenen vedrørende de nye vedtægter.  

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Ishøj Varmeværk ønsker at ændre vedtægter.

Sagsfremstilling

De gældende vedtægter for Ishøj Varmeværk, der stammer fra værkets etablering som kulfyret varmeværk 1982 og med seneste revision i 2003, er præget af en sammenblanding af vedtægter, fastsættelse af forsyningsområde og tilslutnings- og leveringsbestemmelser, hvortil kommer, at de på flere områder ikke er i overensstemmelse med praksis og gældende lovgivning.

Hensigten med vedtægterne har været at bringe reguleringen i overensstemmelse med gældende varmeforsyningslovgivning og praksis på varmeforsyningsområdet, samt at gøre dem fremtidsorienterede og operative under hensyntagen til, at der er tale om en kommunal afdeling og ikke en selvstændig juridisk enhed.

Reglementet er i sig selv forenklet, og skal betragtes som Ishøj Byråds overordnede instruks til det udvalg, hvorunder varmesorteringen hører, mens de tilhørende bilag er udvalgets instruks til den daglige ledelse af varmeforsyningen.

Der er til sagen vedhæftet:

  1. Reglement for Ishøj Varmeværk og eksisterende Vedtægt for Ishøj Kommunes Varmeforsyning af 2003
  2. Bilag 1 Forsyningsområder i Ishøj Kommune
  3. Bilag 2 Prisfastsættelsesbestemmelser
  4. Bilag 3 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
  5. Bilag 4 Standard aftaler 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at de nye vedtægter erstatter de gamle
at Ishøj Varmeværk anmelder de nye vedtægter til Forsyningstilsynet, og at de gamle vedtægter udgår.

Beslutning

Til første at tilføjes:
således, at Byrådet for Ishøj Kommune har godkendt reglementet og godkender alle efterfølgende ændringer af dette. De til reglementet hørende bilag kan ændres af det til enhver tid siddende udvalg hvorunder varmeforsyning sorterer.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Varmeværket er underlagt varmeforsyningsloven

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværk søger anlægsbevilling til at opgradere serverne til brug for varmestyringen.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk fremlægger ansøgning om anlægsbevilling til opgradering af det eksisterende kontrolsystem (SRO), fordi systemets operativ software (Windows) ikke længere supporteres efter den 15. januar 2020.
SRO'en styrer og overvåger hele Ishøj Varmeværks anlæg. Både driften af kedler, varmecentralerne hos forbrugerne og ledningsnettet i jorden. Endvidere er det værkets database, hvor værket kan fjernaflæse forbrugs - og driftsdata, som danner grundlag for afregning hos forbruger og VEKS.

På samme tidspunkt har det eksisterende hardware, typiske disk drev, nået en alder (+5 år), hvor der typisk begynder at opstå diskfejl og dermed risiko for væsentlige drift fejl herefter.

At der ikke længere kan ydes support på en given software betyder en væsentlig øget risiko i forbindelse med bl.a. Cyber Security, idet softwaren ikke længere er understøttet af fx sikkerhedsopdatering og anti-virus software.

Indstilling

Klima - og Miljøudvalget indstiller, at der gives en bevilling på 620.000 kr. til opgradering af serverene, og udgiften finansieres som udlæg fra kommunekassen med henblik på låneoptagelse i 2020.  

Beslutning

Under punktet Økonomi ændres:
... lånefinansieret over 15 år til lånefinansieret over 5 år.

Tiltrådt.

Økonomi

Varmeværket har indhentet tilbud, og opgraderingen af serverene koster 620.000 kr., som foreslås lånefinansieret over 15 år.

Lovgrundlag

Varmeværket er underlagt varmeforsyningsloven

Resume

Hermed fremlægges redegørelse for indsatser i 2019 samt Energiteamets nye handleplan for 2020.

Sagsfremstilling

Center for Ejendommes Energiteam har i 2019 understøttet tre anlægsprojekter med energibesparende tiltag: Brohuset, Rådhusets etage 2 og to belysningsprojekter på Materielgården hhv. Kulturium.

Derudover har Energiteamet arbejdet med forskellige udviklings- og afprøvningsprojekter. Disse fremgår af redegørelsen for 2019 (se Bilag 1)

I Energiteamets handleplan for 2020 (Bilag 2) beskrives årets forventede tiltag med højt fokus på vurdering, udvikling og gennemførsel af tiltag, hvor det nye energistyringsprogram skal bruges aktivt. Som aftalt i budgetforliget, skal der investeres for at opnå yderlige besparelser. I den forbindelse ansættes der en ekstra energimedarbejder, der skal understøtte arbejdet med energistyringsprogrammet. Bilag 1A viser eksempler på, hvad det nye energistyringsprogram kan anvendes til.

Desuden skal der i 2020 sættes øget fokus på bedre udnyttelse af varmeenergi. Ishøj Varmeværk vil fra 2020 indføre takster, der baserer sig på afkølingsgraden - et energimæssigt godt initiativ. Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem Energiteamet, Teknisk Drift og Ishøj Varmeværk for at forbedre forholdene på de kommunale ejendomme for at opnå en bedre afkøling af fjernvarmen. Også andre indsatser indenfor varme skal undersøges i 2020, herunder udskiftning af et ældre oliefyr - et af kommunens få tilbageværende - på Ishøj Søvej 1A og 3.

Også i 2020 vil Energiteamet fortsætte med udskiftning af belysning. Her skal der ses på muligheder for i højere grad at anvende 'indsatser', hvor man kun udskifter lyskilden og ikke hele armaturet. 

Jon Sander fra Center for Kommunale Ejendomme deltager under sagens behandling.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager redegørelsen for 2019 til efterretning (Bilag 1)
Klima- og Miljøudvalget vedtager at handleplanen for Energiprogrammet 2020 følges (Bilag 2)

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Energipuljen udgør ca. 1,7 mio. kr. i 2020. Af disse midler afsættes ca. 0,5 mio kr. til ansættelse af en energimedarbejder. Brohuset understøttes med kr. 300.000, til lysprojekter afsættes kr. 200.000 og yderligere kr. 200.000 øremærkes til udskiftning af varmekilde for Ishøj Søvej 1A og 3. De øvrige midler bruges for konkret at kunne gennemføre projekter, som vurderes og prioriteres jf. analyser med basis i energistyringsprogrammet. 

Bilag

Resume

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Byrådet besluttede på mødet den 7. januar 2020, at bevillige 100.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til afholdelse af ”Danmark for Målene” den 15. maj i byhaven.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til arrangementet den 15. maj opfordres Klima- og Miljøudvalget til at drøfte, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet med aktiviteter, debatter og lign.

Opsamling fra Grønt Forums workshop om Klimaår den 27. januar 2020 vedlægges sagen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet “Ishøj for målene”.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Der har været talt om forskellige ønsker til ekskursioner i eller uden for kommunen, der kan inspirere udvalgsarbejdet. Administrationen har på baggrund af de ønsker, der har været fremme, lavet en liste med forslag til temaer, der kan være udgangspunkt for en til flere ekskursioner. Disse ønskes drøftet på mødet.

Sagsfremstilling

Følgende er en liste med forslag til forskellige besøgsmål, som eventuelt kan kombineres og suppleres.

Ekskursioner i Ishøj Kommune:
Affaldssorteringsløsninger på kommunale institutioner - hvordan fungerer det i praksis?

Kommunens klimatilpasningsprojekter (eventuelt TBU og KMU sammen)
-          herunder oprensning af Ishøj Sø
-          nødpumpe

Brohuset under ombygning, herunder måske også CTS-styring (eventuelt TBU og KMU sammen)

Ekskursioner ud af byen:
Klimatilpasningsprojekter
Vores nye affaldsselskab i Albertslund

Udvalget kan også vælge at tage på en studietur til udlandet i 2020. Det vil være oplagt at sætte fokus på et bestemt tema og finde en destination, hvor det er muligt at få inspiration til det politiske udvalgsarbejde og Ishøj Kommune. Retningslinjerne for udlandsrejser er vedlagt som bilag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter, hvilke inspirations-ekskursioner de ønsker i 2020

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune har været i 8 ugers offentlig høring, og skal nu endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsplan 2019 beskriver den politik og de mål, som Ishøj Kommune arbejder efter.

Planen redegør for, hvordan Ishøj Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere. Den beskriver hvilke anlæg, forsyningen skal bygge på, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at forbruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives. Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Ishøj Kommunes forvaltning og Ishøj Forsynings drift af vandforsyningsområdet.

Forslag til Vandforsyingsplan har været i 8 ugers offentlig høring, og i den periode er der modtaget et høringssvar fra HOFOR. Høringssvaret har givet anledning til mindre redaktionelle rettelser. Behandlingen af høringssvaret fremgår af Høringsskemaet, der er vedlagt som bilag. 

Indstilling

Klima- og miljøudvalget indstiller, at Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune vedtages endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Vandforsyningsplan 2019 forventes ikke at medføre væsentlige udgifter for kommunen og Ishøj Forsyning.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Kommuneplan 2020 i offentlig høring i 8 uger sideløbende med den tilhørende miljørapport.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker. Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af
kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen samt en redegørelse herfor.

Ændringerne i kommuneplanen relaterer sig hovedsageligt til en opdatering og fastsættelse af rammer og retningslinjer i henhold til de:

  • byudviklingsmuligheder, som er blevet muliggjort i forbindelse med ændringer i den overordnede planlægning, herunder landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2019 og landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.
  • nye krav i planloven - herunder bl.a. udpegning af grønt danmarkskort, områder til produktionsvirksomheder og forebyggende planlægning for oversvømmelse.
  • de visioner, som byrådet vedtog med Planstrategi 2016.
  • de 6 hovedpolitikker, som byrådet vedtog i 2018.
  • de kommuneplantillæg, der er vedtaget siden den seneste kommuneplan.

Derudover er alle kommuneplanrammer, retningslinjer og redegørelser gennemgået, opdateret og tilpasset ny digital struktur i det statslige plansystem - plandata.

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov.

Kommuneplanen har været under udarbejdelse over en længere periode. Emner, som planlovsændringer og nye landsplandirektiver samt temaerne; "Ishøj i udvikling", "Grønt danmarkskort", "Strandparken", "Mobilitet" og "Byens grønne struktur", har været en del af Byrådsseminar og Budgetseminar i 2019. I forhold til de nye muligheder i landsbyerne har der været afholdt borgermøde omkring landsbyudvikling i Vestervang i 2018.

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden, hvor interesserede borgerne kan få lejlighed til at spørge ind til forslaget.

Af vedlagte bilag er der redegjort nærmere for ændringerne.

I henhold til gældende lovgivning er der udarbejdet en miljørapport af planen, som sendes i høring sideløbende med forslaget til Kommuneplan 2020. Miljørapporten fremgår af den digitale portal (benyt link ovenfor) under fanen 'Om planen' - klik derefter på Miljøvurdering. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at forslag til Kommuneplan 2020 vedtages og sendes i høring i 8 uger
at der afholdes et borgermøde i høringsperioden

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning kapitel 4

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til Ishøj Kommuneplan 2020. Den nye kommuneplan indeholder flere nye retningslinjer som afføder ændringer i plangrundlaget. Miljøvurderingen forholder sig til ændringerne i plangrundlaget, som den nye kommuneplan medfører.

Sagsfremstilling

Forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplanen er omfattet af lovens § 8, stk. 1, nr. 1. COWI har derfor på vegne af Ishøj Kommune udarbejdet en miljøvurdering af plangrundlaget.

Den nye kommuneplan indeholder flere nye retningslinjer som afføder ændringer i plangrundlaget, herunder tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone, udpegning af et aflastningsområde, udvidelse af bymidteafgrænsningen, ændringer i udpegningen af Grønt Danmarkskort samt afgrænsning af havneområde, de bynære strandområder og natur- og strandområder i Strandparken.

Miljøvurderingen af forslaget til ny kommuneplan omfatter vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende planer vil ligeledes skulle vurderes iht. miljøvurderingsloven.

Der er i miljøvurderingen af forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 ikke fundet miljøpåvirkninger, som medfører behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen af forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 viser ydermere, at ændringerne i kommuneplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke behov for særskilt overvågning.

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15

Miljørapporten fremgår af den digitale portal (benyt link ovenfor) under fanen 'Om planen' - klik derefter på Miljøvurdering. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Miljørapporten sendes i høring i 8 uger sideløbende med forslag til Kommuneplan 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsfremstilling

Bivenlig kommune

Ishøj Kommune har modtaget et certifikat som Bivenlig Kommune fra Dansk Biavlerforening.

Certifikatet gives til kommuner, der tilsår mindst 10.000 kvadratmeter af de kommunale jorder med insektvenlige planter. Ishøj Kommune har på nuværende tidspunkt tilsået omkring 70.000 m2 i blandt andet Winthersminde, på støjvolden, Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej. Derudover tilstræber vi i højere grad at tilplante offentlige arealer med bivenlige træer og buske, som også ofte giver borgerne den mulighed at de kan sanke f.eks. bær og frugter.

Dette er i tråd med et tværfagligt samarbejde med Ishøj Naturcenter, som hedder Smag på Ishøj.
Liste over administrativt meddelte afgørelser.
 

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag