Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 12. oktober 2016 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

HOFOR anmoder om principiel tilladelse til blødgøring af vand fra Værket ved Thorsbro med kalkfældning.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 16. marts 2016 blev der orienteret om HOFOR's planer om blødgøring.

Formålet med blødgøringsprojektet er at give forbrugerne en forbedret vandkvalitet. Samtidig opnås reduktion af energiforbrug, længere levetid på installationer og husholdningsapparater samt reduktion af kemikalieforbruget i private hjem og virksomheder.

Blødgøringsprocessen vil ifølge HOFOR nedsætte vandets hårdhed fra ca. 22°dH til ca. 10°dH. Vandet indeholder stadig kalk, hvilket betyder, at der ikke vil ske en opløsning af de kalkbelægninger, der findes i vandledningerne, og der vil ikke ske korrosion i nye metalrør.

Indholdet af natrium vil være øget i forhold til det vand, der leveres på nuværende tidspunkt. Indholdet vil dog være under grænseværdien for drikkevand, så det vurderes ikke at have en sundhedsmæssig betydning.

I forbindelse med ansøgningen har alle kommuner, der modtager vand fra Værket ved Thorsbro, haft mulighed for at tilkendegive deres holding til blødgjort vand. Ishøj Kommune har modtaget høringssvar fra 7 kommuner.

De væsentligste høringssvar er:
Rødovre Kommune bemærker i høringssvaret, at det er vigtigt, at der i den endelige tilladelse til blødgøring af vand stilles de nødvendige vilkår, der sikrer, at der ikke sker en kemisk forurening af drikkevandet.
Frederiksberg Kommune ønsker at modtage yderligere dokumentation for, at vandet ikke vil give problemer med tæring i ledningsnettet på Frederiksberg.
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at fordelene i forbindelse med gennemførelsen af projektet vil være større end ulemperne, og at det vil være forsvarligt at give tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevandet.
De øvrige kommuner har haft positive tilkendegivelser eller ingen bemærkninger.

Samlet set finder administrationen, at det er hensigtsmæssigt at anbefale, at der arbejdes videre med blødgøringsforsøgene i HOFOR, og at Ishøj Kommune derfor giver en principiel tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro.

Efterfølgende vil HOFOR starte detailprojekteringen op og fremsende alle nødvendige ansøgninger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune meddeler HOFOR en principiel tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro, idet Udvalget tilslutter sig Rødovre Kommunes bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

HOFOR's fremtidige blødgøring af vandet vil også betyde nettobesparelser for Ishøj Kommune. HOFOR oplyser, at en familie på fire personer vil kunne få en nettobesparelse på ca. 500 kr. per år gennem mindre forbrug af rengøringsmidler, strøm m.v.

Lovgrundlag

§ 21 i Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 1584 af 10. december 2015.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord, er der gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning.

Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen giver mulighed for, ikke vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet. Det begrundes med, at arealet har en begrænset størrelse, ikke har rekreativ værdi, og at lokalplanen indeholder bestemmelser for at hindre nedsivning af forurenende stoffer.

Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker samtidigt med offentliggørelsen af lokalplanforslag 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord vedtages, og offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Bilag

Resume

Muligheder for støjafskærmning mod Køge Bugt Motorvejens sydvestlige del mod Greve.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 21. september 2016 orienteret om status på en rapport fra det rådgivende ingeniørfirma SWECO, som beskriver hvilke udfordringer og løsninger, der er forbundet med anlæg af en støjvold langs Køge Bugt Motorvejen. Rapportens hovedkonklusioner blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 8. september, og her udtrykte Byrådet interesse for at undersøge mulighederne for at igangsætte støjafskærmning i etape 4 (Ørnekærs Vænge) samt at undersøge mulighederne for medfinansiering fra en statslig støjpulje.

SWECO har udarbejdet forslag til emner, der skal undersøges med henblik på at kunne træffe beslutning om igangsættelse af støjafskærmning i etape 4.

De væsentlige emner, der skal belyses er:

  • Kontrol af beregningsforudsætninger. Herunder trafiktal og forventet fremtidig trafikudvikling på Køge Bugt motorvejen.
  • Undersøgelse af nye muligheder for støjdæmpning. Herunder forbedring af støjskærm på og langs fly-overen og rampe til motorring 4.
  • Inddragelse af eksterne. Herunder Vejdirektoratet og Greve Kommune.

Undersøgelse af mulighederne for støjafskærmning i etape 4 forventes afsluttet i november 2016 

Den statslige Støjpulje har finansieret støjafskærmning i Brandrup Dam og Hvidovre, og der er ikke afsat flere midler i øjeblikket fra statens side.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Rapporten, der beskriver forprojektet for støjafskærmning mod motorvejen er finansieret med 300.000 kr. over Økonomi- og Planudvalgets pulje.
SWECO har tilbudt at undersøge mulighederne for støjafskærmning i etape 4 indenfor en ramme af 92.000 kr.

Resume

Nedklassificering af Tranegilde Byrende fra offentlig vandløb til privat vandløb.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen af Winthersminde Erhvervsområde ønsker Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning, at vandløbene Tranegilde Byrende (offentligt vandløb) og Tranegilde Mark Drængrøft (privat vandløb) overdrages til Ishøj Forsyning som spildevandsteknisk anlæg.Tranegilde Byrende er beliggende øst for Motorring 4 og Tranegilde Mark Drængrøft vest for Motorring 4.

For at kunne ændre status til spildevandsteknisk anlæg skal den del af vandløbet, der i dag er offentligt (Tranegilde Byrende) nedklassificeres til privat vandløb, hvorved at regulativet for vandløbet kan aflyses. Vandløbet er i dag rørlagt på en stor del af strækningen. Vandløbet er ikke målsat i vandområdeplanen, og det er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandløbsmyndigheden vurderer, at Ishøj Forsyning løbende vil kunne tilpasse afvandingssystemet til udviklingen i klimaet og dermed bidrage til at sikre værdier i Ishøj. Statusændring til spildevandsteknisk anlæg vurderes derfor hensigtsmæssig.

I den eksisterende Spildevandsplan 2014-2022 har Ishøj Kommune truffet principbeslutning om ændring af status for Tranegilde Byrende.

Processen med nedklassificering af Tranegilde Byrende og udpegningen af hele vandløbsstrækningen (Tranegilde Byrende og Tranegilde Mark Drængrøft) til spildevandsteknisk anlæg forløber parallelt. Dato for nedklassificeringen fastsættes, så den ligger umiddelbart før Byrådets forventede godkendelse af udpegningen af vandløbet som spildevandsteknisk anlæg i tillæg til spildevandsplanen. Herved tilgodeses, at bredejerne forpligtes til at vedligeholde det private vandløb i kortest mulig tid, før end at vandløbet ændrer status til spildevandsteknisk anlæg.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at udkast til afgørelse om nedklassificering af Tranegilde Byrende sendes i 4 ugers partshøring hos bredejerne, samt
at administrationen bemyndiges til, efter høringsfristen, at træffe endelig afgørelse i sagen uden fornyet politisk behandling.  

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Umiddelbart efter nedklassificeringen overdrages den samlede vandløbsstrækning (Tranegilde Byrende og Tranegilde Mark Drængrøft) til Ishøj Forsyning. Der vil i forbindelse med nedklassificering og efterfølgende overdragelse ikke være økonomiske konsekvenser hverken for Ishøj Kommune eller for de private bredejere udover, hvad der allerede er beskrevet i sag 160, behandlet på Byrådets møde den 21. juni 2016.

Lovgrundlag

Vandløbslovens § 10.
Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb § 3 stk. 1. 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.