Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 12. december 2018 kl. 17:00

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Klima- og Miljøudvalget har senest på temamøde den 19. september 2018 drøftet kommunens kommende affaldsplan. I juni 2018 blev udvalget præsenteret for en procesplan for affaldsplan 2019-2030. Procesplanen er blevet revideret, blandt andet for at give plads til udvalgets temamøde på Vestforbrænding samt en kommende workshop med Grønt Forum.

Sagsfremstilling

På udvalgets temamøde på Vestforbrænding blev udvalget præsenteret for det fælles paradigme for affaldsplan 2019-2020, som er udarbejdet af Vestforbrænding. Udvalget ønskede, at paradigmet benyttes som grundlag for Ishøj Kommunes kommende affaldsplan, dog med ordvalg inspireret af København Kommunes planforslag. Affaldsplanen vil indeholde 12 fælles-aktiviteter, som gennemføres af Vestforbrænding i samarbejde med ejerkommunerne. Derudover ønskede udvalget at tilføje aktiviteter for Ishøj Kommune om indsamling af pap og tekstiler, fremtidens genbrugsstation i Ishøj Kommune, videreudvikling af projekt om bortskaffelse af olie- og fedtrester ved madlavning samt styrkelse af formidling til børn og unge.

Udarbejdelsen af det færdige planforslag er i gang og vil fortsætte til og med februar 2019. Som en del af udarbejdelsen vil der blive taget foto i Ishøj Kommune, som bruges i planforslaget for at give affaldsplan 2019-2030 et mere lokalt udtryk.

På temamødet drøftede udvalget desuden borgerinddragelse i affaldsplan 2019-2030. Udvalget ønskede inddragelse af Grønt Forum. Park-, Vej- og Miljøcenter og Vestforbrænding planlægger derfor et informationsmøde med Grønt Forum. De overordnede rammer for mødet vil svare til udvalgets temamøde. Derfor inviteres Grønt Forum til Vestforbrænding. Mødet vil indeholde en rundvisning af Vestforbrænding, således at Grønt Forum kommer til at se modtagehallen og nogle af undervisningsfaciliteterne. Derudover vil Grønt Forum blive præsenteret for planforslaget, og mødet afsluttes med fælles drøftelse. Der vil være let forplejning på mødet. Mødet forventes at blive afholdt i marts 2019.

Forslag til ny affaldsplan indarbejdes i Ishøj Kommunes Planportal og sendes i høring i otte uger. Høringsperioden vil strække sig over maj-juni-juli 2019.

Den politiske behandling af høringssvar og den endelige vedtagelse af affaldsplan 2019-2030 vil ske i oktober 2019.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

Udarbejdelsen af paradigmet for affaldsplan 2019-2030 er afholdt af Vestforbrænding gennem kommunernes betaling af A-gebyrer. Tilretninger og informationsmøde med Grønt Forum afholdes indenfor driftsrammen af Ishøj Kommunes rammeaftale på 1,2 mio. kr. årligt med Vestforbrænding.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Hermed fremlægges redegørelse for 2018 samt en handleplan for 2019 for Energiprogrammet.

Sagsfremstilling

Energiprogrammet under Center for Ejendomme har i 2018 understøttet tre anlægsprojekter med energibesparende tiltag. Derudover har Energiprogrammet arbejdet med forskellige udviklings- og afprøvningsprojekter. Disse fremgår af redegørelsen for 2018 (se Bilag 1)

I handleplanen for Energiprogrammet 2019 (Bilag 2) beskrives årets forventede tiltag, som både udgør understøttelse af anlægsprojekter samt udvikling og afprøvning af tiltag.

For nuværende foreligger tre planlagte anlægsprojekter i 2019, som det anbefales at understøtte. Disse er 1) Energibesparende driftsopgaver på Vejlebrovej 45 – eksempelvis ventilation, belysning og CTS,  2) Energitiltag på rådhusets etage 2, herunder ventilation i køkkenet, ved informationsområdet og byrådssalen, samt 3) Belysning på Materielgården og scenebelysning på Ishøj Kultur Cafe.

Under udvikling og afprøvning foreslås det at arbejde med følgende projekter: 1) Optimering af automatik i forhold til natkøling, 2) Udebelysning på Strandgårdskolen samt 3) Energiforbrug på skolernes smartboards.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager redegørelsen for 2018 til efterretning (Bilag 1)

Klima- og Miljøudvalget vedtager at handleplanen for Energiprogrammet 2019 følges (Bilag 2)

Beslutning

Til efterretning / Tiltrådt

Økonomi

Energipuljen udgør ca 1,65 mio. kr. i 2019. Af disse midler forventes der ca. brugt 1.275.000 kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag på anlægs- og vedligeholdelsesprojekter og 375.000 kr. på projekter i forbindelse med udvikling og afprøvning.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der muliggør etableringen af en ny boligbebyggelse på Industrivangen 2-8 i omdannelsesområdet ”Det lille erhvervsområde”. Der er udført en screening af, hvorvidt lokalplanen har væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes på baggrund af screeningen, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslaget og kan påklages inden for 4 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8 i ”Det lille erhvervsområde”, der muliggør etableringen af en ny boligbebyggelse, hvor der bygges ca. 133 boliger.

Planerne er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planerne fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelser og udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Der er udarbejdet en screening af planforslaget. Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Park-, Vej- og Miljøcenteret).

På baggrund af screeningen, samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslagene ikke vil betyde væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport.

En screeningsafgørelse jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Link til lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8: http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=114

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til lokalplan 1.87, og at den offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Bilag

Resume

Hjerteforeningens lokalforening for Ishøj/Vallensbæk ønsker at etablere to hjertestier på Ishøjs kløversti.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk ansøger om etablering af to hjertestier på kløverruterne Ådalen og Strandparken på hhv. 2.5 og 5.5 km.

Af ansøgningen fremgår, at hjertestierne blev prioriteret som et tilbud i slutningen af sidste århundrede, hvor hjertepatienter kunne få fysisk genoptræning under trygge forhold på afmærkede stier. I takt med det voksende antal stier er der dog også sket en ændring af brugergruppen, idet de offentligt tilgængelige stier bruges bredt af den danske befolkning til gavn for folkesundheden generelt.

På landsplan har Hjerteforeningen etableret mere end 200 hjertestier (se hjertestier.dk), der for langt hovedpartens vedkommende findes i naturskønne områder.

Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer i vekslende omfang aktiviteter på stierne, og Hjerteforeningen er desuden ved at søsætte et projekt, hvor frivillige uddannes som motionsinstruktører ”i det grønne” – bl.a. på hjertestierne.

Lokalforeningen udarbejder en folder inkl. tilhørende kort over stierne. Lokalforeningens medlemmer vil jævnligt færdes på stierne og sikre, at skiltning mm. er i orden.

Sagen er sendt til Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet til orientering.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at ansøgning om to hjertestier på Ishøjs kløversti godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Hjerteforeningens lokalforening Ishøj/Vallensbæk påfører selv skilte (10cm X 10cm) på eksisterende stolper og vedligeholder selv skiltningen. Etablering af hjertestier er derfor udgiftsneutral for Ishøj Kommune.

Bilag

Sagsfremstilling


Regulering af skarv
Naturstyrelsen har givet tilladelse til at regulere skarv på kommunalt areal ved udmundingen og den nedre del af St. Vejleå for at beskytte aborrebestanden i området.

Undersøgelser af brakvandsaborrens gydeadfærd foretaget af Københavns Universitet indikerer, at aborrebestanden i området er en genetisk unik bestand. Lystfiskerne selv genudsætter alle aborrer der fanges, men er bekymret for, at skarven tager så mange aborrer, at bestanden muligvis kan få svært ved at genetablere sig.

Naturstyrelsen har tidligere givet tilladelse til at regulere skarv i området i perioden primo januar til ultimo marts 2018. Tilladelsen blev fremlagt for udvalget, men ikke udnyttet inden fristen. Derfor er der igen i år blev ansøgt og opnået tilladelse. Det forventes, at der vil blive reguleret nogle få antal individer om dagen i op til en uge, hvorefter der evalueres på effekten. Tilladelsen udløber 31. december 2018.

Reguleringen udføres af medarbejdere med jagttegn, der er ansat ved Center for Park, Vej og Miljø. Idet der ved reguleringen skydes med haglgevær orienteres en bredere kreds forud for opstart. Vestegnens Politi, Vallensbæk Kommune, lokale grundejerforeninger i Vallensbæk og Dansk ornitologisk Forening orienteres direkte. Endvidere kommer kort notits på Ishøj Kommunes og Strandparkens hjemmesider. Der opsættes midlertidig skiltning i området.Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Beslutning

Til efterretning

Bilag