Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 13. december 2022 kl. 19:00

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 6. september 2022, at projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Tranegilde godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring.


Projektforslaget har været i høring hos de berørte grundejere og forsyningsselskaber fra den 8. september 2022 til den 5. oktober 2022 samt endnu en høring fra 4. oktober 2022 til den 2. november 2022. Den ekstra høring skyldtes, at nogle høringsberettigede ved en fejl ikke var omfattet af den første høring. Der er i alt indkommet 2 høringssvar, og svarene har ikke givet anledning til ændring af projekterne.


De indkomne høringssvar i fuld længde er vedlagt i bilag 1. Høringssvarene omhandlede muligheden for, om ejendomme udenfor de angivne forsyningsområder kan få muligheden for at tilslutte sig fjernvarme.

De indkomne høringsforslag er vedlagt i et skema sammen med administrationen bemærkninger i bilag 2.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

at projektet vedtages endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutningstema

Forslag om udrulning af fjernevarmeforsyning i Tranegilde Landsby skal endeligt vedtages.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 6. september 2022, at projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Ishøj landsby samt Torslunde landsby godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring.


Projektforslaget har været i høring hos de berørte grundejere og forsyningsselskaber fra den 8. september 2022 til den 5. oktober 2022 samt endnu en høring fra 4. oktober 2022 til den 2. november 2022. Den ekstra høring skyldtes, at nogle høringsberettigede ved en fejl ikke var omfattet af den første høring. Der er i alt indkommet 3 høringssvar, og svarene har ikke givet anledning til ændring af projekterne.


De indkomne høringssvar i fuld længde er vedlagt i bilag 1. Høringssvarerene omhandler muligheden for at få et kommunalt lån til finansiering af anlægsudgiften, om kommunen har mulighed for at hjælpe borgere med at afmelde gas, samt opfordring til, at alle huse landsbyerne ikke er omfattet et projektforslag. De indkomne høringsforslag er vedlagt i et skema sammen med administrationen bemærkninger i bilag 2.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

at projektet vedtages endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutningstema

Forslag om udrulning af fjernevarmeforsyning i Ishøj Landsby samt Torslunde Landsby skal endeligt vedtages.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd godkendte d. 6. september 2022 to projektforslag om udvidelse af fjernvarme i boliger i landsbyerne Ishøj Landsby og Torslunde samt i Tranegilde Landsby. Der har været afholdt borgermøde om projekterne, og projektforslagene har været i høring hos borgerne. Høringssvar fremlægges med henblik på beslutning om endelig godkendelse af projektforslagene sideløbende med denne bevillingssag.

Der søges om anlægsbevilling med henblik på kunne igangsætte den konkrete planlægning og gennemførelse af udrulning af fjernvarme i områderne, der omfatter i alt 615 husstande.


Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Økonomi

Det anslås, at investeringen i de to projektforslag er på 74,4 mio. kr. (jf. projektforslaget). Bevillingen optages som lån, og tilbagebetales til kommunen over en 30-årig periode i takt med, at der opkræves betaling for energiforbruget hos forbrugerne. Varmeforsyningen skal foregå som en "hvile i sig selv"-økonomi. Ishøj Kommune stiller garanti hos Kommunekredit for lånet.


Investeringen påvirker hverken kommunens serviceramme eller anlægsloft.


Indstilling

at der søges om anlægsbevilling på 74,4 mio. kr. til planlægning og udrulning af fjernvarme i landsbyerne med finansiering af lånoptagelse, som tilbagebetales via opkrævning hos fjernvarmebrugerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Der søges anlægsbevilling til udrulning af fjernvarme i Ishøj Landsby og Torslunde samt i Tranegilde Landsby.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 4. oktober 2022 projektforslaget for udrulning af fjernvarme øst for motorvejen. På samme møde tiltrådte Byrådet en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Projektet er opdelt i 5 delområder, og det er meldt ud til borgerne, at rækkefølgen for udrulningen i de fem områder vil tage udgangspunkt i tekniske forhold og tilslutningen i området målt ved tilkendegivelser. Borgerne er blevet opfordret til at tilkendegive, om de ønsker tilslutning til fjernvarme i deres område, og i de sidste måneder har borgerne i de 5 områder tilkendegivet deres interesse i fjernvarme. Der skal være 65 % af beboerne i et område, der tilkendegiver, de vil have fjernvarme før, der arbejdes videre med planlægningen af fjernvarmeudrulningen.

Der har fra starten været størst interesse for fjernvarmeudrulning i område 1 (Pilegårdsvængeområdet) og 2 (Ørnekærsvængeområdet). Område 5 (Strandområdet) har i den sidste tid vist en stigende interesse.

Der er forskel på antallet af husstande i de enkelte områder. Område 5 er det største enkeltområde.


Ishøj Varmeværk har fjernvarmerør og forsyningskapacitet hen til område 1 og område 2, hvorfor de tekniske muligheder for udrulning er mulig. Desuden vil det være hensigtsmæssigt at igangsætte udrulning af et mindre område først bl.a. for at få erfaringer i forhold til udrulningsopgaven. For at kunne udrulle til område 3 skal der først etableres en ny hovedledning til dette område.


Af disse årsager finder Ishøj Varmeværk det hensigtsmæssigt at starte projektet i område 1 og 2.


Ishøj Varmeværk anbefaler følgende rækkefølge:

 1. Område 1 og 2: årsagen til dette er, at det er en løsning, som teknisk er mulig, er af et rimeligt omfang i forhold til den foreståede udrulning og ikke mindst, at borgerne har vist stor interesse og forhåndstilkendegivelser.
 2. Område 4: årsagen er, at der skal lægges en ny hovedledning i området, hvor det er hensigtsmæssigt at tilslutte område 4, mens hovedledning lægges.
 3. Område 5: området er særligt område, hvor der skal ligges nye rør direkte fra Ishøj Varmeværk. Området vil aftage ca. 40% af det samlet varmeforbrug for alle 5 områder.
 4. Område 3: området kan først tilkobles fjernvarme, når den nye hovedledning er blevet lagt.


Kommunens eksterne rådgiver foreslår, at færdigprojektering, udbud af opgaven og efterfølgende udrulning af etape 1, etape 2 samt hovedledning igangsættes nu. Samtidig vil Ishøj Varmeværk igangsætte indhentning af skriftlig aftale om fjernvarmetilslutning hos borgerne i områderne. Når projektering og udbud er afholdt af disse områder, vil der blive fremlagt en ny politisk sag omkring stillingtagen til planlægning af udrulning i de øvrige områder.


Uanset hvilken rækkefølge der besluttes for fjernvarmeudrulningen, er tidsplanen afhængig af den nuværende markedssituation og de aktuelle udfordringer med at skaffe materialer og entreprenør/håndværker. Den endelige tidsplan for udrulningen af fjernvarmen kan derfor først afklares, når udbuddet er afholdt. Der arbejdes efter, at de første gravearbejder kan sættes i gang i efteråret 2023.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Økonomi

Udgiften til denne finansieres indenfor den afsatte samlede anlægsbevilling (Byrådet d. 4. oktober 2022) til fjernvarmeudrulning øst for motorvejen, og tilbagebetales af forbrugerne jf. hvile i sig selv princippet.

Indstilling

at den foreslåede rækkefølge på udrulningen af fjernvarmeprojekter vedtages

at der som det første igangsættes endelig projektering og etablering af fjernvarme i område 1,2 og 4 samt hovedledning til forsyning af områderne.

Beslutning

Kalbiye Yüksel (F) og Seyit Ahmet Özkan (L) ønskede deres habilitet afprøvet, da de bor i de områder, som sagen omhandler. Udvalget besluttede, at Kalbiye Yüksel og Seyit Ahmet Özkan ikke var inhabile og deltog i sagens behandling.


Første indstilling om "at den foreslåede rækkefølge på udrulningen af fjernvarmeprojekter vedtages" blev ikke tiltrådt.

Anden indstilling om "at der som det første igangsættes endelig projektering og etablering af fjernvarme i område 1,2 og 4 samt hovedledning til forsyning af områderne" blev tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Beslutning om rækkefølge for udrulning af fjernvarme øst for motorvejen, samt om at der som det første igangsættes endelig projektering og etablering af fjernvarme i område 1,2 og 4

Bilag

Sagsfremstilling

Som konsekvens af aftale mellem KL og Regeringen indgået 29. juni 2022 samt tilhørende cirkulære, skal Ishøj Kommune lave en samlet varmeplan.

Nærværende forslag til én samlet varmeplan er udarbejdet i forlængelse af de tre konkrete forslag om nye fjernevarmeprojekter i Ishøj Kommune. Projekterne har været udsendt i offentlig høring i 2022, hvorefter der i oktober 2022 er truffet politisk beslutning om at godkende det ene projektet (Ishøj By) med forventet politisk behandling af de to øvrige projekter (Tranegilde samt Ishøj Landsby/Torslunde) primo januar 2023.

Kommunen skal derudover, inden udgangen af 2022, som minimum give alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i kommunens gasforsynede områder besked om eksisterende og fremtidige varmeforsyningsmuligheder, herunder planer for udrulning af fjernvarme og informere om alternative opvarmningsformer til gas- eller oliefyr. Kommunens gasforsynede områder skal i denne sammenhæng forstås som områder med ejendomme, der aftager gas til ejendommens opvarmning og forsyning med varmt vand.

I lyset af den generelle energikrise har administrationen i Ishøj Kommune i 2022 prioriteret ressourcerne på, i tæt samarbejde med Ishøj Varmeværk samt VEKS, at udarbejde konkrete fjernvarmeprojekter, herunder foretage den fornødne inddragelse af borgerne i de kommende projektplaner. Dette betyder, at Ishøj nu er meget langt fremme med sine planer om udrulning af fjernvarme, idet det forventes, at etableringen af de første delområder kan påbegyndes allerede i 2023. Ishøjs borgere får dermed mulighed for relativt hurtigt at omstille til kollektive varmeløsninger, hvis de ønsker det.

Det indgår i aftalen mellem KL og Regeringen, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal udarbejde og godkende en samlet varmeplan for kommunen. Planen skal som minimum omfatte de områder i kommunen, som har status som gasforsynede. Administrationen har udarbejdet et forslag til en samlet varmeplan for Ishøj Kommune, som lever op til kravene i aftalen.

Tidsplanen for arbejdet med én samlet varmeplan er:

 • 13. december: KMU behandler udkast til varmeplan
 • 19. december: ØPU behandler udkast til varmeplan
 • 3. januar: BYR godkender at udkast til varmeplan sendes i offentlig høring i 4 uger.
 • Uge 1 - 5: Offentlig høring af planen
 • Februar/marts: Endelig vedtagelse af varmeplanen

Tidsplanen betyder, at varmeplanen først forventes endelig politisk vedtaget i 1. kvartal 2023, hvorefter den kan indberettes til staten. For at sikre at kommunen lever op til aftalens krav om inden udgangen af 2022 at "give (borgerne) klar besked om eksisterende og fremtidige varmeforsyningsmuligheder, herunder planer for udrulning af fjernvarme" foreslår administrationen, at der udsendes breve herom i umiddelbar forlængelse af Økonomi- og Planudvalgsmødet den 19. december. Af brevene vil det fremgå, hvor kommunen har planer om at udrulle ny fjernvarme i kommunen. Dette også set i lyset af, at Ishøj med de aktuelle planer/tilbud om kollektiv varmeforsyning, ikke forventes at udrulle yderligere store fjernvarmeprojekter fremover.

Nærværende udkast til varmeplan lever i forhold til indhold op til kravene i aftalen. I forlængelse af arbejdet med DK2020 vil der formentlig være behov for at udarbejde en varmeplan del 2, som adresserer andre typer af energiforsyningsindsatser, der kan bidrage til at nedbringe den samlede CO2-udledning i Ishøj.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 818 af 04/05/2021

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse, CIC nr. 10081 af 26/10/2022

Økonomi

Planen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

at den foreslåede tidsplan godkendes

at udkast til varmeplan udsendes i offentlig høring i 4 uger

at der umiddelbart efter Økonomi- og Planudvalgsmødet den 19. december udsendes breve til borgerne med information om kommunens planer for fjernvarmeudrulning i kommunen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutningstema

Der skal udarbejdes en samlet varmeplan for Ishøj Kommune, og alle borgere i gasforsynede områder skal have besked om kommunens planer for udrulning af fjernvarme med mere. Administrationen har udarbejdet et forslag til tidsplan for arbejdet samt et udkast til en samlet varmeplan. Der skal tages stilling til, om udkastet kan sendes i offentlig høring i 4 uger i januar 2023.

Bilag

Sagsfremstilling

I de fremlagte projektforslag er der i de økonomiske beregninger taget udgangspunkt i gennemsnitspriser for de enkelte borgere og gennemsnitlige services. For at kunne orientere borgerne om den forventede økonomi forbundet med tilslutning til fjernvarme, og for at kunne arbejde videre med projektering og udbud af opgaven med udrulningen af fjernvarme, skal der tages stilling til prisstrukturen for fjernvarmeudrulningen.


Vedr. etablering af stikledning og fjernvarmeunit er der følgende scenarier:

Stikledningen betales kontant af borger ved oprettelsen (anslået 24.000 kr.), eller borgeren betaler udgiften via et områdetillæg i forbindelse med fjernvarmeregningen igennem 10 år fra tilslutningsdato.

Fjernvarmeunit betales kontant ved etableringen (anslået 27.000 kr.), eller via en abonnementsordning, der løber uendelig.

Hvis borgeren betaler over en årrække, finansierer Ishøj Varmeværk det samlede projekt via lånoptagelse, som forventes at blive tilbagebetalt over en 20-30 års periode. Hermed påtager Ishøj Varmeværk sig risikoen i tilfælde af, at færre borgere end forventet vælger at tilslutte sig fjernvarme.

Dette giver anledning til 4 kombinationsmodeller:

 1. Borger betaler for stikledning og fjernvarmeunit (anslået 51.000 kr.) kontant ved tilslutning. Selskabsøkonomien i denne model er at låneoptaget bliver væsentlig mindre for Ishøj Kommune, som resulterer i mindre risiko for kommunen.
 2. Borger betaler for stikledning ved tilslutning.
 3. Borger betaler for fjernvarmeunit ved tilslutning.
 4. Borger betaler ikke for stikledning eller fjernvarmeunit ved tilslutning. Borger tilmeldes en abonnementsordning (uendelig) og et områdetillæg (10 år).


Ishøj Varmeværk anbefaler, at model 1 og 4 udvælges, hvor borgerne enten kan vælge at investere det fulde beløb ved tilslutningen eller vælge en abonnementsordning med alt inklusiv (eksklusivområdetillæg). I tilfælde af at flere eller alle modeller tilbydes til borgerne, vil den administrative belastning øges, og det vil kræve anvendelse af en særlig økonomimodel.


Hvis husstande ønsker tilslutning efter, at projektet er afsluttet, foreslås at der vælges en fast model for pris for etablering for at have en nem model at forklare og for at minimere administrationen. Det foreslås, at model1 eller 2, så husstanden altid betaler sin stikledning ved tilslutning efter projektets gennemførelse.


Tilslutningsafgift.

Der skal der tages stilling til, om der skal være en tilslutningsafgift. (Tilslutningsafgiften indgår sammen med en fast takst i den årlige udgift til at afdrage på udgifterne til etablering af den samlede rørføring til fjernvarme). Forslaget kan være på 20.000 kr. i model 4, og 10.000 kr. i model 1 i forbindelse med tilslutning, når projektet udrulles. Til orientering har Køge, som er ved at lave en udbygning af et yderligere område, en tilslutningsafgift på 10.000 kr.


Hvis husstande ønsker tilslutning, når projektet er afsluttet, foreslås at der fastsættes en fast takst for tilslutning for at minimere administrationen, samt at beløbet er større end taksten ved tilslutning ved projektstart.


Låneordning på midlertidig gasfyr/varmepumpe inden tilslutning.

Der skal tages stilling til, om husstande skal tilbydes en låneordning på defekte gasfyr i venteperioden, indtil fjernvarmen bliver installeret i deres bolig. Ordningen vil være betinget af, at husstande underskriver en bindende aftale om at få fjernvarme.
Pure Heat har patent på løsningen af at købe mobile gasfyr. Der tilbydes rammeaftalevilkår, som forhandlet med andre fjernvarmeselskaber på Vestegnen. (Udgiften for hvert fyr afhænger af placeringen af gasfyret samt antallet af gasfyr, der lejes. Udgiften fremgår af vedlagte bilag). Det foreslås, at udgifterne til låneordning afholdes af projektet mhp. at sikre flere husstande indgår en forpligtende aftale om fjernvarme.

Det er ikke muligt at tilbyde en låneaftale til borger med varmepumpe, da der ikke pt. findes tekniske/forretningsmæssige løsninger, der muliggør udskiftningen af defekte varmepumper med mobile varmepumper.Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Økonomi

Ishøj Varmeværk er underlagt varmeforsyningsloven og skal foregå som en "hvile i sig selv"-økonomi.

Der er vedlagt bilag, der viser skøn over borgerens fjernvarmeudgift ved de nævnte løsninger.

Indstilling

at husstandene tilbydes valgfrihed mellem to betalingsmodeller vedr. stikledning og fjernvarmeunit - fuld husstandsbetaling ved etablering eller betaling over taksten (som beskrevet)

at husstandene betaler en tilslutningsafgift ved etablering af fjernvarme på 10.000 kr. ved fuld husstandsbetaling ved etablering og 20.000 kr. ved løbende betaling over taksten

at husstande betaler tilslutningsafgift på 20.000 kr. ved etablering af fjernvarme efter projektet er udrullet

at husstande betaler fuld husstandsbetaling for stikledning ved etablering efter projektet er udrullet - der kan indgås aftale om abonnementsordning for fjernvarmeunit.

at der tilbydes låneordning af gasfyr (ved defekt nuværende gasfyr) ved indgåelse af bindende aftale om etablering af fjernvarme, og at udgifterne til låneordning afholdes af projektet.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte ydelser og takster for borgerne i forbindelse med fjernvarmeudrulningen, herunder abonnementsordninger.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk har indgået en aftale med Fjernvarmens informationsfond (FiF) om at understøtte værket med kommunikationsdelen af fjernvarmeudrulningsprojekterne. Kommunikationsplanen for kommunikation den nærmeste fremtid ser på nuværende tidspunkt ud som følger:

 • Uge 49: e-boks-meddelelse om indholdet i fjernvarmeudrulning, mulighed for tilkendegivelse samt status på nuværende procentopdeling i alle områder
 • Uge 49: Opdatering af Ishøj Varmeværks hjemmeside (samt undersider) med information om status på fjernvarmeudrulning og på tilkendegivelser
 • Uge 50: Ny Facebookside bliver oprettet for fjernvarmeudrulning i Ishøj, og fokus vil være at få følgere og skabe opmærksomhed på den nye Facebook-side om fjernvarmeudrulning.
 • Uge 51: Nyhedsbrev udgives og bliver linket med begge kanaler for at skabe synergi. Der kommer en opdatering vedr. landsbyerne og en overordnet meddelelse om "god jul og godt nytår" samt "vi ses i det nye år".
 • Uge 52: Ingen kommunikation


Kommunikationen i december kræver en internt koordineret indsats, hvor der tages hensyn til det officielle brev, som borgerne også modtager i e-boks. Der skal sørges for, at det officielle brev ikke skaber forvirring hos borgerne, og at de er oplyst om, at brevet kommer som følge af et krav fra Regeringen om at alle borgere orienteres om den fremtidige varmeforsyning.


En samlet kommunikationsplan for fjernvarmeudrulningen bliver løbende udarbejdet og opdateret. Den første udgave vil ligge klar til januar 2023, hvor der også forventes at fremgå mulighed for personlig henvendelse og orientering om husstandsøkonomi.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Økonomi

Aftalen med FiF finansieres indenfor anlægsøkonomien til fjernvarmeudrulningen.

Indstilling

 at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status vedrørende kommunikation til borgerne om fjernvarmeudrulning.

Bilag

Sagsfremstilling

Energihandleplan 2022 beskriver administrationen arbejde med energi- og CO2-besparelser i kommunens bygninger. I handleplanen præsenteres de projekter, der skal gennemføres for energipuljen på ca. 1,7 mio. kr. samt CO2-puljen på 4 mio. kr. Herudover er der flyttet 2,5 mio. kr. fra 2023 og udført en række tiltag som følge af energikrisen. Disse behandles ligeledes i denne afrapportering. Afrapporteringen er vedlagt i sin helhed som bilag 1. Det kan fremhæves, at der er udviklet og implementeret et sæt retningslinjer for rumtemperaturer på kommunens ejendomme, at der er skiftet 73 ventilationsmotorer, over 1.000 belysningsarmaturer, energimærket 33.000 m2, og (forventeligt) sparet flere hundrede tusinde kroner på forbedret afkøling.


Teknik- og Bygningsudvalget er blevet forelagt en særskilt sag om energitiltag på deres møde den 13. december.

Økonomi

Der afrapporteres i alt på 8,8 mio. kr., der alle er udmøntet og forventes anvendt inden budgetårets afslutning.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Til efterretning afrapporterer administrationen resultaterne fra Energihandleplan 2022. Der afrapporteres på energipuljen og CO2-puljen, samt på de ekstra tiltag, der er udført i forbindelse med energikrisen.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henvisning til § 10 i Vestforbrændings vedtægter vedrørende godkendelse af låneansøgninger samt § 2, stk. 3 i den kommunale lånebekendtgørelse udløber mulighederne for lånoptagelse i et specifikt regnskabsår senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

Det indebærer, at Vestforbrænding skal ansøge om lånoptagelse i god tid inden årets udløb, da godkendelse af låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder. Derfor fremlægges sagen nu for KMU til godkendelse.


Låneprocedure ved lånoptagelse


Nedenstående er en beskrivelse af proceduren ved lånoptagelse.

1. Indstilling af låneramme for kalenderåret (2023) godkendes af bestyrelsen på møde i september 2022

2. Efter bestyrelsesmøde i september 2022 fremsendes låneramme for kalenderåret 2023 til ejerkommuner for deres godkendelse


Låneramme for 2023


I det følgende ses de strategiske og driftsmæssige investeringer, som Vestforbrændingen søger om låneramme til. Lånerammen er 447 mio. kr. Ishøjs andel udgør 10,8 mio. kr.


Strategiske investeringer

Følgende strategiske investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 2023:


Tabel 1. Låneramme 2023: Strategiske investeringer

Projekt (mio. kr.)

Godkendelse

I alt

1 Varmeplaner 2023

B 431 23.03.2022 *)

261,0

Forventet lånoptagelse


261,0


*) Godkendelse af Budget 2023


Ad 1 –Varmeplaner

Det aktive arbejde med at nå ambitionen om at udbygge eget net markant, jf. Strategi 2030, medfører forventning om udbygning for 261 mio. kr. til nye varmeplaner i Vestforbrændings opland.


Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 2023:


Tabel 2. Låneramme 2023: Driftsmæssige investeringer

Projekt (mio. kr.)

Godkendelse

I alt

1 Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal

B 431 23.03.2022 *)

20,0

2 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter

B 431 23.03.2022 *)

94,0

3 Varmenet tilslutning eksisterende net

B 431 23.03.2022 *)

52,0

4 Bygninger - Kraftvarmeanlæg

B 431 23.03.2022 *)

20,0

Forventet lånoptagelse

B 431 23.03.2022 *)

186,0

*) Godkendelse af Budget 2023


Ad 1- Flow omkring modtagehallen

Forbedring af logistik omkring Vestforbrændings affaldsmodtagelser i Glostrup og Frederikssund. Der skal ske en forbedring af rammer for aflæsning samt optimering af flowet

omkring aflæsning af restaffald og de genanvendelige tørre fraktioner. Der foretages også forbedring af flowet ved transport til behandling på eksterne anlæg.

Ad 2 - Kraftvarmeanlæg

Forventede investeringer til procesventilation i røgrensbygning, forbedring af utidssvarende el-anlæg og transformere samt vandrensning og regnvandsopsamling og forbedringer i spidlast bygningen og pumpehallen. Det hele er et led i optimering og levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget.

Ad 3 – Varmenet

Tilslutning af nye kunder, herunder kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad 4 – Bygninger kraftvarmeanlæg

Forventede indstillinger af en række forbedringer af produktionsbygninger samt kontrolrum og opdatering af ventilationsanlæg i administrationsbygninger og rampehus. Der etableres nye belægninger ved spidslastbygning og ydergården ved det nye lager.


Retningslinjer for lånoptagelse

Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2023, såfremt og når projekterne gennemføres.

Nye lån optages med forholdsmæssig hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3.


Indstilling

- at en låneramme på 447,0 mio. kr. til finansiering af Vestforbrændings forventede investeringer i 2023 godkendes.

- at Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede låneramme.


Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Vestforbrændingen søger godkendelse af låneramme for forventede strategiske og driftsmæssige investeringer for regnskabsåret 2023.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 er der afsat en pulje til ”Mere natur (f.eks. træer) og flere grønne områder/oaser”. Puljen udgør 1,0 mio. kr. årligt i perioden (anlæg). Puljen udmøntes af Klima- og Miljøudvalget.


På møde den 21. juni 2022 vedtog udvalget en række principper for udmøntning af puljen samt hvilke projekter, man ønskede at igangsætte i 2022. Administrationen har vedlagt en status på gennemførelse af projekterne samt orientering om overførsel af de resterende midler til 2023. Se bilag.


Den overordnede status for 2022-projekterne er:


 • Helårsgræsning (gennemført). Kr. 190.000
 • Flere ynglesteder for grønbroget tudse (gennemført). Kr. 120.000
 • Bedre oaser i bymidten (gennemført). Kr. 210.000
 • Skovhaver - pilotprojekt (udsættes til 2023)
 • Naturnær skovdrift (udsættes til 2023)


Kommunikation og formidling af projekterne er et særligt fokusområde. Der er bl.a. udarbejdet et særligt logo, som anvendes, når der kommunikeres om projekter, der er finansieret af Naturmillionen. Administrationen er ligeledes ved at omdanne den nuværende "Vild kommune" på kommunens hjemmeside til et sted, hvor vi kommunikerer mere bredt om aktuelle natur- og landskabsindsatser i kommunen herunder projekter, der finansieres af Naturmillionen.


Tre projekter ud af i alt fem projekter er blevet gennemført med en samlet forventet udgift på kr. 520.000. Restbeløbet på kr. 480.000 ansøges overføres til 2023. Primo 2023 fremlægges en ny sag med forslag til projekter i 2023, heraf flere større og mere omkostningstunge indsatser. Det er administrationens forventning at bruge alle pengene i 2023.


Økonomi

Der er brugt kr. 520.000 af en samlet pulje på kr. 1 mio. for 2022. Der ansøges derfor overført kr. 480.000 til 2023 i en særskilt overførselssag.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Der gives en orientering om status på projekter i 2022 under Naturmillionen.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager, hvor delegation er blevet anvendt, se bilag 1.


Årshjul for Klima- og Miljøudvalget, se bilag 2.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.


Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.