Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 14. februar 2018 kl. 17:00

Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, Ishøj

Resume

Varmeværket præsenterer rammerne for produktionen og distributionen for varmeværket, herunder bl.a. økonomi, aftaler og ansvarsfordeling med VEKS og forbrugerpriser. Sidste del af mødet vil være en rundvisning på varmeværket.

Sagsfremstilling

Dagsorden for præsentationen:

1.  Orientering fra værket
2.  Organisation
3.  Regnskab og budget
4.  Varmepriser
5.  Projektplan
6.  Spids- og reservelast (VEKS)
7.  Substitution
8.  Automatisering
9.  Havari
10. Ledningsstatus
11. Træpiller - Bæredygtighed
12. Eventuelt

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 1.84 og Kommuneplantillæg nr. 6, der muliggør opførelsen af et nyt Thorsbo Vandværk. Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført screeninger af, hvorvidt lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg har væsentlige indvirkninger på miljøet.  Det vurderes på baggrund af screeningerne, at påvirkningen ikke er væsentlig og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages inden for 4 uger.

Sagsfremstilling

Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, idet de fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelser og udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Der er udarbejdet screeninger af henholdsvis lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, da den geografiske afgrænsning ikke er ens.

Screeningerne har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Park-, Vej- og Miljøcenteret).

På baggrund af screeningerne samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslagene ikke vil betyde væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport.

En screeningsafgørelse jf. § 10, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til Lokalplan 1.84 og Kommuneplantillæg nr. 6, vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør etableringen af et nyt erhvervsområde for håndværks- og produktionsvirksomheder. Erhvervsområdet ligger ved Vejleåvej i tilknytning til det eksisterende store erhvervsområde. Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er udført en screening af, hvorvidt lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har væsentlige indvirkninger på miljøet.  Det vurderes på baggrund af screeningen, at påvirkningen ikke er væsentlig og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages inden for 4 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej og Kommuneplantillæg nr. 7, der muliggør etableringen af nyt erhvervsområde.

Planerne er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planerne fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelser og udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Der er udarbejdet en samlet screening af planforslagene da den geografiske afgrænsning og mulighederne er ens.

Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Park-, Vej- og Miljøcenteret).

På baggrund af screeningen, samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslagene ikke vil betyde væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport.

En screeningsafgørelse jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til Lokalplan 1.85 og Kommuneplantillæg nr. 7, vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpris uddeles hvert år efter indstilling fra Grønt Forum

Sagsfremstilling

Grønt Forum har besluttet, at Klima- og Miljøprisen i 2018 skal uddeles til én eller flere personer, firmaer, institutioner, der nu arbejder for eller har en god ide til at arbejde for temaet ’Sundere trafik’ med underoverskriften ’– mindre forurening og trafikstøj’.

Grønt Forum har nedsat en arbejdsgruppe, som forestår annoncering efter kandidater til Klima- og Miljøprisen og efterfølgende indstiller forslag til vinder til Grønt Forum. Grønt Forum godkender forslaget til vinder og indstiller denne til Klima- og Miljøudvalget.

Prisen bliver overrakt af Borgmesteren, og på Grønt Forum opfordring undersøges om prisen kan overrækkes i forbindelse at øvrige priser overrækkes.

Ansøgerne kan for eksempel være :
Forældre, der har en gå- eller cykelbus, der følger børnene i skole.
En arbejdsplads, der arbejder aktivt for at få sine ansatte til at cykle og for eksempel har tilknyttet en udgående cykelsmed.
Forældre, der har dannet en gruppe, der kører en flok børn til sport i én bil.
Nogle, der arbejder aktivt for at få en delebilsordning til Ishøj.
Nogle, der har gode ideer til reducering af trafikstøj i Ishøj.
En lodsejer i Ishøj, der har gode cykelstier på sin grund.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Resume

Grønt Forum konstituerede sig for perioden 2018 til 2021 på et møde den 25. januar 2018

Sagsfremstilling

Der blev afholdt valg til nyt Grønt Forum den 25. januar 2018.

De fremmødte var:
Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening,
Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening,
Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening,
Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken,
Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion,
Kurt Sjøgreen, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab,
Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug,
Svend Nordbo, Socialdemokratiet,
(Ny) Anita Boulier, AAB Afd. 55,
(Ny) Henrik Kjølberg, Grundejerforeningen Ørnekærgård,
(Ny) Abdelhalek Tiguigui, Dansk Marokkansk Kulturforening,
Ole Beckmann, Klima- og Miljøudvalget,
Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget,
Ebbe Rosenberg, Klima- og Miljøudvalget
Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget,
Hans W. Schmidt, Park-, Vej- og Miljøcenter,
Maria Klemmed Lyngholm, Park-, Vej- og Miljøcenter

Blandt de fremmødte valgtes Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening, til ny formand efter Erik de Place Bjørn, som ikke ønskede genvalg.
Næstformand er Erkan Yapici, Formand for Klima- og Miljøudvalget.
De øvrige fremmødte samt Arne Jakobsen (Cyklistforbundet), (Ny) Torben Davids (Grundejerforening Landsbyen), Birgit Nielsen, (Socialdemokratiet) og Annelise Madsen (Klima- og Miljøudvalget) er nu medlemmer af Grønt Forum.

De tidligere medlemmer Per Bertelsen (NEXT) og Edvard Kejser (Ishøj Strandbadeforening) ønsker ikke at deltage i Grønt Forum.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Nyt i substitutionssagen
Energitilsynet afgjorde 29. november 2016, at substitution er gældende i varmeleveringsforholdet mellem IVV og VEKS. VEKS påklagede afgørelsen i midlertidigt, mhp. at finde en fælles løsning. IVV og VEKS har gennem det seneste års tid prøvet at finde en løsning. VEKS meddelte IVV d. 28. november, at de ikke mener, der ikke kan findes en fælles løsning.

Varmeværket har derfor 19. december rettet henvendelse til Energitilsynet om fastsættelse af substitutionsprisen.  Den 3. Januar 2018 kom Energitilsynet med et påbud til VEKS om efterlevelse af afgørelsen fra d. 29. November 2016 og vedrørende indregning af underskud som følge af substitution. VEKS har d. 12. januar klaget over begge afgørelser og samtidig anmodet om opsættende virkning. 

Det seneste nye i substitutionssagen er, at Energitilsynet har valgt at sætte sagen om fastsættelse af substitutionsprisen i bero, til Energiklagenævnet har truffet en afgørelse i klagesagen af afgørelsen d. 29. November 2016.KL's TEKNIK & MILJØ '18 den 12. og 13. april 2018 hos Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus. -
Mødedeltagelse, transport m.m.

Bilag:
Program med møder og udflugter m.m.
Der skal vælges 1 strategisk møde, 1 udflugt og 2 temamøder.

Beslutning

Til efterretning

Bilag