Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 15. februar 2017 kl. 17:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ansøger har søgt om tilladelse til fra kote 0,5 til kote 1,0 for at forhindre indtrængende vand fra Jægersø i have/græsplæne samt bolig.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omhandler adressen Strandvangen 30, 2635 Ishøj, matr.nr.: 6bu, Tranegilde By, Ishøj. Terrænreguleringen er skitseret med gult på vedlagte bilag 1. Den skitserede del (græsplæne), ønskes terrænreguleret til kote 1,0. Arealet er beliggende i 1. række mod Jægersø og er en del af den oprindelige kystlinje langs Køge Bugt.

Matriklen er placeret med terrænfald mod Jægersø, og 2/3 af matriklen er bevokset med tagrør, der understreger den sønære placering med naturlige, årstidsbestemte ændringer i vandstanden.

Den ansøgte terrænregulering ligger indenfor søbeskyttelseslinjen af Jægersø, der har til formål at sikre søen som værdifuldt landskabselement og som levested og spredningskorridor for planter og dyr. Indenfor linjen er der et generelt forbud mod, at placere bebyggelse samt foretage terrænændringer og lign. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at dispensere fra forbuddet. Terrænreguleringen ligger endvidere indenfor et landskabeligt interesseområde og et biologisk kerneområde i Ishøj Kommuneplan samt indenfor zone c (friarealer – haver) i Byplanvedtægt nr. 20.

 Begrebet præcedensvirkning tillægges vægt i den kommunale forvaltnings afgørelser om bygge- og beskyttelseslinjer. Specielt tillægges det vægt, om der i det konkrete tilfælde er tale om et særligt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og overvejelserne om der ved en dispensation skabes en præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. I Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er begrænset.

I den konkrete sag vurderes det, at en terrænregulering på græsarealet af matriklen medfører begrænset påvirkning af landskabelige samt biologiske interesser, men at der forelægger en reel risici for præcedens virkning, hvorved at ønsket om terrænregulering vil kunne udbredes til flere af de nærliggende haver indenfor søbeskyttelseslinjen. Denne udvikling vil samlet set kunne have en negativ indvirkning på områdes natur og landskabelige værdier. Dette er ikke en udvikling Ishøj Kommune ønsker.  

Præcedensvirkningen og uddybninger af lovbestemmelser er yderligere beskrevet i vedlagt notat (bilag 2) med tilhørende bilag, 2a, 2b, 2c, 2d. Udkast til afgørelse er vedlagt i bilag 3.

Sagen forelægges også Teknik- og Bygningsudvalget. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at håndhæve det generelle forbud mod terrænregulering og afslå anmodning om dispensation til terrænændring på Strandvangen 30, 2635 Ishøj, matr.nr. 6bu, Tranegilde By, Ishøj, idet det vurderes, at terrænændringen vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning ift. Ishøj Kommunes forvaltning af naturbeskyttelseslovens § 16 i området.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 16 (søbeskyttelseslinjen).
Byplanvedtægt nr. 20

Bilag

Resume

Det skal træffes beslutning om, at miljøscreeningen ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering (Miljørapport) af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej. 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen fremgår af bilag A.

Screeningen viser efter Plans vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej (bilag B)

Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker den 15. marts 2017, samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej.

Indstilling

 Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det besluttes ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej, og at dette offentliggøres 15. marts med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 939 af 03/07/2013, af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, som skal afdække, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.