Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 15. juni 2016 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Byrådet skal sende et forslag til planstrategi for Ishøj Kommune i høring. Planstrategien giver borgere, virksomheder og investorer et overordnet overblik over byrådets strategi for den fysiske udvikling af Ishøj, og hvilke temaer byrådet vil fokusere på i den fremtidige planlægning. 

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en strategi for kommuneplanlægningen i kommunen. Strategien udstikker retningen for den fysiske planlægning af Ishøj Kommune de næste 10 – 15 år. Planstrategi 2016 er byrådets strategi for, hvordan Ishøj Kommune kan omsætte visionen om, at mangfoldighed er en styrke, til den fysiske planlægning, og for hvordan byrådet ønsker at arbejde med at udvikle Ishøj som en kunst- og naturkommune.

Med planstrategi 2016 sættes der fokus på 6 temaer:

  • Forbindelser knytter bånd
  • Byrum binder byen sammen
  • Flere boliger skaber liv
  • Levende landsbyer
  • Kunsten og naturen i Loop City
  • Et stærkt erhvervsliv

I henhold til planloven skal strategien indeholde byrådets beslutning om, hvordan kommuneplan 2014 skal revideres. Administrationen lægger op til, at Kommuneplan 2014 revideres delvist, således at planstrategiens fokusområder afspejles i Kommuneplan 2017. Byrådet skal virke for kommuneplanens realisering, og kommuneplanen er grundlaget for udarbejdelse af lokalplaner, landzonetilladelser og byggetilladelser.

I henhold til planloven skal planstrategien offentliggøres digitalt på kommunens hjemmeside med en frist på mindst 8 uger, hvor der kan fremsættes ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Strategien sendes desuden til erhvervs- og vækstministeren, samt øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres. Da høringsperioden er henover sommerferien foreslås det, at perioden forlænges til 10 uger.

Planstrategien behandles parallelt i alle fagudvalg.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Planstrategi 2016 sendes i offentlig høring i 10 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 23a.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes tilladelser efter vandløbsloven til styring af vandstrømme i Store Vejleå, forhøjelse af spunsvæg mellem Store Vejleå og Jægersø samt etablering af nødpumpestation i Store Vejleå.

Sagsfremstilling

I forbindelse med realisering af Store Vejleå projektet, hvor der iværksættes en række tiltag som kompensation for en indskrænkning af vandvolumenet i Vallensbæk Sø, skal der etableres en nødpumpestation i St. Vejleå nær udløbet til Ishøj Havn, etableres en aktiv styring af vandstrømme i Store Vejleå samt forhøjes en spunsvæg mod Jægersø i Strandparken.

Idet projekterne med nødpumpesation og forhøjelse af spunsvæg behandles som en reguleringssag efter vandløbsloven har ansøgning og beskrivelse af projektet været fremlagt 4 uger i offentlig høring på Ishøj Kommunes hjemmeside.

I høringsperioden er modtaget 3 høringssvar fra Kystdirektoratet, Ishøj Sportsfiskerklub samt Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i projekterne. Høringssvarene samt bemærkninger hertil fra administrationen og Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose er vedlagt som bilag. Afsenderne af de 3 høringssvar har fået svarbrev vedlagt administrationens og Kloaksammenslutningens bemærkninger.  

Park-, Vej- og Miljøcenter har på baggrund af ansøgning fra Kloaksammenslutningen samt efterfølgende høringsperiode udarbejdet et udkast til afgørelse efter vandløbsloven.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Ishøj Kommune som Vandløbsmyndighed giver tilladelse til styring af vandstrømme i Store Vejleå, forhøjelse af spunsvæg mellem Store Vejleå og Jægersø samt etablering af nødpumpestation i Store Vejleå.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Projektet er et medfinansieringsprojekt.

Lovgrundlag

Vandløbslovens (LBK nr. 1579 af 8. december 2015) § 6 & 48.
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering (bekendtgørelse nr. 1780 af 16. december 2015) § 10. 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune som Vandløbsmyndighed vurderer, at Banedanmarks valgte drænløsning gennem kommunen er utilfredsstilende og varsler Banedanmark et påbud efter vandløbsloven § 54.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af banen mellem København og Ringsted i Ishøj Kommune har Banedanmark gennemført en afbrydelse af eksisterende dræn. I stedet for at opsamle dem direkte i afskærende dræn er der anlagt en løsning, der minder om en stenfaskine, hvor eksisterende dræn afbrydes.

Vandsynsprotokollen, der er udarbejdet i forbindelse med anlægsarbejdets krydsning af vandvejene i Ishøj, angiver ikke nogen metode for, hvordan lerdrænene fra landbrugsjorden skal kobles til den nye tværgående drænledning.

I september og oktober måneder 2015 indkalder Vandløbsmyndigheden Banedanmark til en dialog om drænløsningen. Baggrunden er, at Ishøj Kommune som lodsejer samt de private lodsejere Steen Erik Kofoed og Torben Dahl, finder det nyanlagte drænsystem problematisk. På begge møder drøftes metode for kobling af markernes lerdræn til den tværgående drænledning langs banetracéet. Banedanmarks repræsentanter redegør for hvorfor, at de finder den anvendte metode, hvor de overskårne markdræn leder vand til det underliggende tværgående opsamlingsdræn via nedsivning gennem en sten faskine, som en sikker afvandingsløsning. Banedanmark anser tilslutningerne mellem eksisterende ler markdræn og ny hovedledning udført i pvc, som problematisk og anfører, at de økonomiske konsekvenser er væsentlige, da de har anvendt denne løsning på store dele af den nye bane mellem København og Ringsted. Ishøj Kommune som Vandløbsmyndighed redegør for, at lerdrænene fører små jordpartikler med vandet, der over tid vil lejre sig i faskinen, der dermed slemmer til med kraftigt nedsættelse af funktionen til følge. Over tid medfører det risiko for oversvømmelser og problemer med markernes afvanding. Møderne fører ikke til en mindelig løsning mellem parterne. Vandløbsmyndigheden søger efterfølgende at få Banedanmark i tale om drænløsningen, men uden respons.

Den 17. maj 2016 afholdes et møde mellem Banedanmark og Ishøj Kommune. Banedanmark fastholder, at de finder den udførte drænløsning tilfredsstillende til opretholdelse af vandvejene, og at de ikke kan imødekomme Vandløbsmyndighedens ønsker om en fast tilslutning mellem lerdræn og ny tværgående drænledning.

Vandløbsmyndigheden betragter hermed dialogen som afbrudt. Vandløbsmyndigheden finder, at den valgte løsning er gennemført uden vandløbsmyndighedens tilladelse, og at løsningen vil hindre vandets frie løb. På den baggrund varsles Banedanmark et påbud om at genetablere de fysiske drænledninger ved direkte kobling mellem afskårne dræn og den nye afskærende drænledning. Der vurderes at være stor sandsynlighed for, at Banedanmark vil påklage Ishøj Kommunes afgørelse.

Udkast til varslingsbrev er vedlagt. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at brev om varsling af påbud med hjemmel i vandløbslovens § 54 sendes til Banedanmark samt
at administrationen bemyndiges til at følge op på sagen med et egentligt påbud til Banedanmark, såfremt dette vurderes nødvendigt.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommune ønsker at Banedanmark etablerer og afholder udgiften til etablering af direkte kobling mellem afskårne dræn og ny afskærende drænledning. Der er tale om ca. 55 dræn.

Lovgrundlag

Vandløbslovens § 6 (LBK nr 1579 af 8. december 2015) stk. 1 & 2 samt § 54.

Bilag