Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 15. september 2021 kl. 17:00

Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Strandparken I/S har fået udarbejdet en Visionsplan for en modernisering af Strandparken. Det indstilles, at Visionsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Strandparkens bestyrelse satte i 2019 gang i et visionsarbejde, der er mundet ud i en identitets- og udviklingsplan samt en visionsplan. Visionsplanen er i Strandparkens bestyrelse endelig godkendt i december 2020. Identitets- og udviklingsplanen, som er en del af fase 1 og fase 2 af visionsarbejdet, har tidligere været gennemgået på et temamøde i Ishøj Byråd i august 2020. I den næste fase skal der tages stilling til endelig fysisk udformning, programmering, organisering, økonomi og fordelingsnøgle. Derudover er Strandparken I/S gået i dialog med relevante Fonde med henblik på at opnå finansiel støtte til projektet.

Med regeringens udspil “Tættere på - en hovedstad i udvikling" er visionerne nævnt, og med besøg fra Indenrigs- og Boligminister Kåre Dybvad i Strandparken blev det understreget, at regeringen har en interesse i, at Strandparkens visioner kan realiseres.

Det er Strandparkens bestyrelses ønske, at kommunalbestyrelser og byråd godkender intentionerne i visionsplanen, herunder de udpegede fokusområder, udviklingsprincipperne, et fælles arkitektonisk greb og en samtænkning med den fremtidige kystsikring, så Strandparken fortsat kan have en stærk fælles identitet. Strandparken påpeger, at det i den fremadrettede proces er af afgørende betydning, at de fem kommuner fremtræder med fælles front.

Sagen behandles også i Teknik- og Bygningsudvalget, og forelægges som åben efterretningssag i byrådet.

Lovgrundlag

Det forventes, at Folketinget udarbejder en særskilt anlægslov, der muliggør en modernisering af parken.

Økonomi

Modernisering af Strandparken, herunder ny kystbeskyttelse, vil medføre økonomiske udgifter for kommunen. Der træffes politisk beslutning herom, når de konkrete anlæg samt udgifterne hertil kendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Visionsplanen for Strandparken I/S godkendes.


Sagen forelægges som åben efterretningssag i Byrådet.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Visionsplanen for Strandparken I/S præsenteres på et temamøde forud for et byrådsmøde, hvorefter visionsplanen så kan godkendes på det efterfølgende byrådsmøde.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune har været i 6 måneders offentlig høring og skal nu vedtages endeligt af Byrådet.

Sagsfremstilling

Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune har været i 6 måneders offentlig høring. Der er modtaget høringssvar fra Frilufts Rådet, Kystdirektoratet, Brøndby Kommune og Region Hovedstaden. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Kystdirektoratet, Brøndby Kommune og Region Hovedstaden har ingen bemærkninger til planen og tilkendegiver, at der fremadrettet skal samarbejdes på tværs. Frilufts Rådet har fremsendt bemærkninger til planen samt notat med forslag til løsninger. Frilufts Rådets bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i risikostyringsplanen, men de vil blive taget med i det videre arbejde med implementeringen af planen. Dette meddeles Frilufts Rådet skriftligt.

Sagen forelægges både på Klima- og Miljøudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget samt Byrådet.

Lovgrundlag

Oversvømmelsesdirektivet - Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen, LBK nr. 1085 af 22. sep. 2017, bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, Bek. nr. 894 af 1. juni 2016.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med risikostyringsplanen. Tiltagene i planen kan dog have væsentlige økonomiske konsekvenser, som forelægges til politisk behandling i forbindelse med iværksættelsen af de enkle tiltag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune vedtages endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I februar 2021 godkendte byrådet at underskrive den nye varmeleveringsaftale med VEKS. Svogerslev Fjernvarme har valgt ikke at underskrive varmeleveringsaftalen, hvorfor der nu er kommet en allonge til varmeleveringsaftalen.

Sagsfremstilling

VEKS og parterne samarbejdede i 2020 om at udarbejde en ensartet varmeleveringaftale mellem VEKS og alle distributionsselskaber. Det var betinget af, at alle distributionsselskaber underskrev de nye varmeleveringsaftaler.
Alle distributionsselskaber har nu underskrevet varmeleveringsaftalen, pånær Svorgerslev Fjernvarme, som har tilkendegivet, at de ikke ønsker at tiltræde den nye varmeleveringsaftale.

Da Svorgerslev Fjernvarme kun udgør en lille del af det samlede varmeaftag i VEKS-systemet (1-2%), har parterne (distributionsselskaberne og VEKS) udtrykt ønske om, at aftalen stadigvæk skal indgås. I følge varmeleveringsaftalens paragraf 5, er aftalen betinget af indgåelse af ensartede varmeleveringsaftaler med alle øvrige distributionsselskaber. Derfor har VEKS fremsendt en allonge til aftalen, som vil muliggøre, at varmeleveringsaftalerne stadigvæk kan indgås.

Forventningen var, at distributionsselskaberne ville underskrive varmeleveringsaftalen i løbet af 1. kvartal af 2021, så aftalen kunne virke med tilbagevirkende kraft fra 01.01.2021 af. Aftalen vil nu træde i kratft ved årsskiftet istedet.

Lovgrundlag

Ishøj Varmeværk er underlagt varmeforsyningsloven.

Økonomi

Svogerslev Fjernvarme fortsætter stadigvæk på den gamle varmeleveringsaftale, og bidrager til fællesskabet. Derfor har det ingen/meget begrænset økonomiske konsekvenser for distributionsselskaberne, at Svorgerslev Fjernvarme ikke ønsker at tiltræde.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at allongen til varmeleveringsaftalen underskrives som supplement til den eksisterende varmeleveringsaftale.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

For at imødekomme statens krav til den biologiske kvalitet, udfordringer omkring klima samt behov for afledning af regnvand, er der blevet udarbejdet et helhedsprojekt for Ll. Vejleå. Projektet forventes at blive gennemført over en periode på 5 år.

Sagsfremstilling

Høje-Tåstrup, Ishøj og Greve kommuner, samt de 3 forsyninger, har over de sidste 4 år gennemført en grundig analyse af de hydrauliske og biologiske udfordringer samt udarbejdet en helhedsplan for Ll. Vejleå. Ll. Vejleå er i statens vandområdeplaner målsat til at skulle leve op til ”god økologisk tilstand”, hvilket den ikke gør i dag. Den manglende målopfyldelse tilskrives en kombination af fysiske forhold i vandløbet, vandets indhold af stoffer samt vandmængder.

Som en del af analysearbejdet er gennemført en robusthedsanalyse, der viser at Li. Vejleå er udfordret ved større regnhændelser. Kapaciteten i åen lever ikke op til det oprindelige design i landvæsenskommissionskendelserne fra 1972. Senest er der i 2007 og 2010 sket skadesvoldene oversvømmelser på grund af den manglende kapacitet i vandløbet.

Kommunerne er forpligtet til at opfylde kravene i statens vandområdeplaner. For Li. Vejleå gøres det enten ved at stramme kravet til udledningsmængderne fra regnvandsoplandene til vandløbet eller ved et indrette vandløbet (regulere det) således, at det kan tåle vandmængderne.

Arbejdsgruppen omkring Li. Vejleå foreslår en regulering af vandløbet. Regulering af vandløbet er en mindre omkostningstung løsning og vil gøre vandløbet væsentlig mere robust og skabe forbedrede vilkår for fisk og smådyr, og hermed bringe vandløbet tættere på målopfyldelse. Blandt tiltagene til regulering er at skabe slyngninger, udlægge materiale som sten og grus i vandløbet samt udvide bredden af vandløbet (dobbeltprofil). Ved den flisebelagte strækning forbi Torslunde omlægges og genslynges vandløbet. Se visualiseringer med eksempler (bilag 1a)

Udover regulering af vandløbet arbejdes med yderligere tiltag til klimasikring og miljøforbedring af vandløbet, herunder muligheden for en nødpumpestation nær åens udløb ved Greve Marina samt etablering af renseløsninger i oplandet til vandløbet (se bilag 1).

En tilsvarende sag forelægges de tre forsyningsselskaber samt to øvrige oplandskommuner til Li. Vejleå.

Lovgrundlag

Forsyningernes retsmæssige mulighed for at gennemføre reguleringsprojekter i vandløb fremgår af ”Omkostningsbekendtgørelsen” (BEK nr. 2275 af 29/12/2020).

Økonomi

Prisen for reguleringsprojektet forventes at være i størrelsesordenen 12-15 mio. kroner. Økonomien afholdes primært af de tre berørte kloakforsyninger, som ved gennemførelse af reguleringsprojektet vil kunne opnå en væsentlig økonomisk besparelse på hydraulisk bassinkapacitet (se bilag 1). Forsyningernes finansiering af reguleringsprojektet er under forudsætning af forsyningssekretariatets godkendelse. Det kommunale bidrag vil primært ske i form af myndighedsopgaver, lodsejerdialog samt i begrænset omfang af mindre projekter som formidlingstavler og enkle friluftsfaciliteter, der overvejende forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet at vedtage,

  • At der i Li. Vejleå indenfor en 5-årig periode fra 2021 gennemføres et samlet reguleringsprojekt af vandløbet. Ved gennemførelse af reguleringsprojektet sikres forsyningerne nuværende udledningsniveau opstrøms Ishøj Sø. Fra Ishøj Sø, og nedstrøms tillades eksisterende udledning som det fremgår af bilag 1.
  • At vandløbsreguleringsprojektet forudsættes godkendt af vandløbsmyndigheden og forelægges politisk inden endelig realisering.
  • At sagen om etablering af en nødpumpestation ved udløbet til Greve Marina fremlægges til endelig politisk beslutning, når resultaterne af en forundersøgelse forelægger.Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag