Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 15. oktober 2014 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune skal udarbejde en risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt.

Sagsfremstilling

Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlemslande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi.

I Danmark har Naturstyrelsen og Kystdirektoratet foretaget en udpegning af 10 risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde - herunder Køge Bugt. Kommunerne inden for de udpegede områder skal herefter udarbejde en risikostyringsplan.

Staten stiller kort til rådighed, som viser dels faren for oversvømmelse fra hav, fjord, vandløb og søer og dels risikoen for oversvømmelse kombineret med værdier, der kan gå tabt.
 
Forslaget til risikostyringsplan skal sendes i 6 måneders offentlig høring senest 22. december 2014 og vedtages endeligt senest d. 22. oktober 2015, hvorefter planen skal sendes til Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, der skal udarbejde en samlet risikostyringsplan.
Herefter skal planerne revideres hvert 6 år.
 
Administrationen har ligesom Vallensbæk og Brøndby hyret det rådgivende ingeniørfirma NIRAS til at udarbejde et forslag til risikostyringsplan.

Der resterer blandt andet arbejde med kortlægning og analyser, beskrivelser af mulige indsatser mod oversvømmelser samt kobling til beredskab og andre planer, at forslaget til planen først forventes at være færdigt primo december. Derfor kan forslaget ikke forelægges Byrådet på det ordinære møde 2. december og dermed overholde fristen for offenliggørelse 22. december 2014.

Administrationen foreslår, at administrationen bemyndiges til at sende forslaget i 6 måneders offentlig høring med efterfølgende orientering af Byrådet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at administrationen bemyndiges til at sende forslaget i 6 måneders offentlig høring og efterfølgende forelægge forslaget  til orientering for Byrådet.
Når forslaget har været i høring bliver det forelagt til godkendelse i Byrådet inden 22. oktober 2015.

Beslutning

Tiltrådt 

Økonomi

95.000 kr til Rådgiver

Lovgrundlag

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage miljøscreening af lokalplan 1.65 Vejleåparken efter offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er foretaget høring af screening til forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken, der giver mulighed for at opføre en lethal i Vejleåparkens sydlige gårdrum, Østergården.

Screeningen viser, at den anvendelse og bebyggelse, som planen muliggør, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af lokalplanen.

Screeningen har været i offentlig høring fra 10. juni til 08. juli 2014. Der er modtaget én samlet indsigelse underskrevet af 25 beboere fra Vejleåparken, der både gælder miljøvurderingsscreening og selve lokalplanen. Se bilag.

Emnet i indsigelsen er støj, hvor der er kritik af at der ikke foretages yderligere undersøgelser i forhold til støjgener. Lokalplanforslaget tager dog allerede højde for dette, da de vejledende støjkrav skal være opfyldt for, at der kan gives en ibrugstilladelse til lethallen.

Indsigelsen betyder, efter administrationens vurdering ikke, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at endeligt vedtage at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 1.65 Vejleåparken.          

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 936 af 24/09/2009

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Til efterretning