Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 15. december 2021 kl. 16:30

Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Energiteam afrapporterer om status på Energihandleplan 2021 til orientering.

Sagsfremstilling

Der er i 2021 afsat ca. 1,7 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende indsatser. Gemmenførelsen af de energibesparende indsatser tager udgangspunkt i, at Energiteamet arbejder strategisk, målorienteret og datadrevet, og fokuserer på projekter, der reducerer energiforbrug og CO2-udledning på kommunens bygninger. Gemmenførelsen af de energibesparende indsatser understøtter relateret og fremtidigt arbejde på energiområdet.  Der er opnået besparelser på energiforbruget og sket en reduktion af CO2-forbruget som resultat af gennemførte opgaver.

En stor del af Energihandleplan 2021 er allerede afrapporteret til status ved Klima- og Miljøudvalgsmødet i august. Af nyt siden august 2021 kan nævnes en samlet afrunding af strategi 2020-21, projekt Energirigtig Skolebelysning, sommerluk, bæredygtighed på Brohusets etape 3, samt gennemførte projekter, der ikke var fastlagt i ved årets start i Energihandleplan 2021 (status i vedlagte bilag med samlet afrapportering).

Energiteamet har med Energihandleplan 2021 arbejdet for verdensmål 7 (energibesparelser og vedvarende energi), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt 13 (klimaindsats og synliggørelse).

Energihandleplan 2022 bliver præsenteret ved Klima- og Miljøudvalgsmødet i januar.

Økonomi

De afsatte midler til energibesparende indsatser på 1,7 mio. kr. i 2021 er disponeret og forventes alle anvendt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

DK2020 er et projekt med det formål at arbejde mod klimasikring og CO2-neutralitet i 2050 i Ishøj Kommune som geografisk enhed. Den 17. februar og 17. marts 2021 blev DK2020 drøftet på Klima- og Miljøudvalgsmøderne. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 blev midler afsat til DK2020 og Ishøj Kommune har dermed tilsluttet sig projektet. Dette er en orientering om første skridt i arbejdet med DK2020.

Sagsfremstilling

For at nå målet om klimasikring og CO2-neutralitet i 2050, skal der udarbejdes en kortlægning af nuværende tilstand og findes mulige tiltag til klimasikring og CO2-reduktion. Produktet i DK2020 er en klimahandlingsplan, som er en samling af tiltag, der skal gøres for at nå målet i 2050. Det skal gøres med inddragelse af relevante aktører, såsom borgere, foreninger, virksomheder, boligforeninger og så videre. Det taler derfor også ind i verdensmålene:

 • 7 Bæredygtig Energi
 • 9 Industri, innovation og infrastruktur
 • 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 13 Klimaindsats
 • 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • 17 Partnerskaber for handling

Klimahandlingsplanen skal være færdig og godkendt politisk i Ishøj og af C40 i juni 2023. C40 er en sammenslutning af store byer rundt i verden, der arbejder for ambitiøse klimaløsninger. For at planen kan blive godkendt i 2023, betyder det, at planen i praksis skal udarbejdes i 2022.

I september 2021 besluttede Ishøj Kommune sig for at deltage i DK2020. Tilslutningen bestod af et tilsagnsbrev fra Ishøj Kommune med borgmesterens underskrift. Ved tilmelding skal kommunen også udfylde en ansøgning, som indeholder følgende:

 • Kommunens motivation for deltagelse
 • Kommunens bidrag (ressourcer afsat)
 • Kommunens klimamål og delmål
 • Nuværende indsatser og projekter
 • Data
 • Kommunens udfordringer i forhold til DK2020

Denne ansøgning er nu skrevet og vedhæftet her. Hovedpointerne i ansøgningen er:

 • Der er afsat 14, 8 mio. til klimatilpasningsprojekter i 2022 og 1 mio. driftsmidler til klimaarbejdet og 4 mio. anlægsmidler til klimatiltag hvert år fra 2022 til 2025.
 • Ishøj Kommune har lavet den lovpligtige del af klimatilpasning (risikostyringsplan og dele af anden planlægning)
 • Ishøj Kommune har arbejdet med CO2-reduktion på egne bygninger og biler, men har ikke fokuseret på andre aktørers CO2-udledning i kommunen (Virksomheder, boligforeninger, borgere, osv.)
 • Udfordringerne i Ishøjs arbejde med DK2020 bliver inddragelse af aktører og facilitering for at nå ud til virksomheder, boligforeninger, borgere, foreninger, osv.


Yderligere introduktion til DK2020 vil ske til Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget efter nytår, når udvalgene er etablerede. Det er vigtigt at huske, at klimahandlingsplanen hovedsageligt skal udarbejdes i 2022, og bliver dermed et stort projekt det første år i de nye udvalg.


En tilsvarende sag er forelagt for Teknik- og Bygningsudvalget.

Økonomi

Faktura vedr. DK2020 for 2021 omhandlende fælles bistand finansieres over klimapuljen. Fakturaen lyder på ca. 17.000 kr og der er et restbudget i puljen på ca. 117.000 kr. I 2022 tages der særskilt stilling til finansiering i forbindelse med fremlægges af DK2020 sag i januar.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at bistand til fælles sekrataiatsbistand vedr. DK2020 i 2021 finansieres via klimapuljen.

Klima- og Miljøudvalget tager derudover orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der har den seneste tid været øget fokus på gruppen af perfluorerede stoffer kaldet PFAS og herunder PFOS som bl.a. findes i brandøvelsesskum. Vandprøver fra Store Vejleå og Lille Vejleå viser overskridelse for stoffet PFOS, men at værdierne er uden sundhedsfare for mennesker.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har udtaget vandløbsprøver i St. Vejleå på baggrund af en screening af kortlagte forureninger. Der er udtaget 17 prøver, og alle viser overskridelser for stoffet PFOS. Værdierne ligger mellem 3,4 og 8,8 ng/l, hvor kvalitetskriteriet for PFOS i ferskvand er 0,65 ng/l. Det er en overskridelse af kvalitetskriteriet med op til en faktor 13.
Der findes pt. ikke kvalitetskriterier i overfladevand for de andre PFAS-forbindelser. Prøverne er udtaget på vandløbsstrækningen ud for den kortlagte grund 187-00004, som er den tidligere industrigrund, hvor virksomheden FMC lå. Se vedlagte kortbilag (bilag 1) og skema (bilag 2).

Regionen har oplyst, at grundlaget for at udtage vandprøver er regionens indsats i forhold til overfladevand. I de seneste år har regionen screenet alle kortlagte forureninger, der ligger inden for en vis afstand til søer eller vandløb, som har målsætning om god økologisk tilstand. I 2021 og 2022 har regionen fået midler til i alt ca. 100 undersøgelser, og undersøgelsen ud for grund 187-00004 er en af de ca. 50 undersøgelser, der bliver udført i 2021. Regionen forventer at have en rapport på baggrund af undersøgelsen færdig indenfor de kommende måneder. Derudover afventer Regionen resultater på to andre undersøgelser ved St. Vejleå – hhv. ved den kortlagte forhenværende losseplads ved Vallensbæk Sø og transformerstation på Roskildevej 306.

Ishøj Kommune har i samarbejde med Greve Kommune haft målinger hen over sommeren og efteråret 2021 i Lille Vejleå, hvor der bl.a. er blevet målt for PFOS. Her er der fundet overskridelser, med op til 3 x grænseværdien for PFOS i ferskvand, og værdierne er dermed ikke så høje i Lille Vejleå som i St. Vejleå.
Fødevarestyrelsen har tidligere i efteråret, frarådet konsum fra kvæg der har fået vand fra vandløbet og fisk der fanges i vandløbet, men anbefalingerne ser nu til at være blevet ændret. Fødevarestyrelsen har vendt tilbage med beskeden om at de ikke ser grund til bekymring på baggrund af værdierne i Store Vejleå, og at man ikke fraråder at spise kvæg, der har fået vand fra vandløbet eller fisk der er fanget i åen.Lovgrundlag

Statens vandområdeplan.

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017).

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådet skal som følge af ny lovgivning fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anvisning af flytning af jord.

Sagsfremstilling

I henhold til ændret lovgivning skal Byrådet fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jordflytning.

Det nye gebyr skal dække de omkostninger, som anvisninger af erhvervsaffald og flytning af jord giver anledning til. Gebyrerne skal desuden differentieres, så de afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning. Forvaltningen foreslår, at gebyrerne sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og en timepris for medgået tid. Det er ikke et krav, at gebyret deles i grundgebyr og timepris.


Grundgebyret skal dække udgifter til IT-systemer for håndtering af tidsregistrering og gebyropkrævning samt de faste udgifter, som ikke afhænger af det tidsmæssige forbrug på den enkelte anvisning.

Timeprisen er den tid, der skal bruges på anvisning af anmeldelsen, oprettelse behandling og lukning af sagen mv. Det foreslås, at der konteres for minimum én time og herefter for hvert påbegyndt kvarter.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Økonomi

Udgift til anvisning og administration af erhvervsaffald brugerfinansieres. De forventede omkostninger til etablering af it-system udgør i størrelsesordenen 100.000 kr., der finansieres via det brugerfinansierede grundgebyr.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at der opkræves grundgebyr på 125 kr. og en timepris på 649 kr. eksklusiv moms for konkrete anvisninger af erhvervsaffald

at der opkræves et grundgebyr på 250 kr. og en timepris på 649 kr. eksklusiv moms for anvisning af jordflytninger fra erhverv med virkning fra 1. januar 2022

at der i renovationsområdets budget 2022 indarbejdes en udgift på 100.000 kr. og en indtægt på 100.000 kr.

Beslutning

Særindstilling fra Ole Beckmann (V): at grundgebyr bør være 250 kr. på anvisning af affald og 500 kr. på anvisning af jordflytning.

Ole Wedel-Brandt (Ø) og Ole Beckmann (V) ønsker en evaluering af økonomien i gebyrene efter 2 år.

Bilag

Resume

PwC har efter ønske fra bestyrelsen i Ressourceindsamling gennemført en markedsprøvning af Ressourceindsamling A/S, der indsamler og transporterer affald for Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Konklusionen på markedsprøvningen er, at kommunerne i perioden har fået indsamlet affald til en meget lav pris.

Sagsfremstilling

PwC har sammenlignet Ressourceindsamling A/S’ pris for indsamling af affald med andre udvalgte renovatører, der har budt på et kommunalt udbud. Af sammenligningen fremgår det, at Ressourceindsamling A/S indsamler affald til en gennemsnitlig tømmepris á 20,67 kr., mens den dyreste renovatør i undersøgelsen indsamler affald til en gennemsnitlig tømmepris á 32,72 kr (priserne for alle 5 udbud kan ses i bilag 1).

Valg af sammenligningskommuner

Markedsprøvningen er gennemført ved, at PwC har udvalgt kommuner, der i perioden januar 2019 til juni 2021 har gennemført et udbud af ydelser, der er sammenlignelige med de ydelser, som Ressourceindsamling A/S tilbyder. Det gælder fraktioner og tømmefrekvens.
PwC har kun sammenlignet priser for kommuner på Sjælland. Dels for at eliminere en eventuel prisforskel mellem renovatører øst og vest for Storebælt og dels, fordi det sandsynligvis vil være renovatører fra Sjælland, der vil byde på opgaven, hvis kommunerne ønsker at sende opgaven i udbud. PwC har sammenlignet priserne for følgende kommuner:

Allerød kommune, Hørsholm kommune og Rudersdal kommune (ét udbud)

Brøndby kommune

Gentofte Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Vanskeligt at sammenligne en-til-en

PwC bemærker, at det er vanskeligt at sammenligne priserne en-til-en, da der er mindre forskelle i valg at affaldsløsning og krav i udbuddet. PwC konkluderer dog, at sammenligneligheden er høj og bemærker endvidere, at den gennemsnitlige tømmepris for Ressourceindsamling A/S er beregnet ud fra de faktiske omkostninger i perioden, mens den gennemsnitlige tømmepris for de øvrige udbud er baseret på forventede priser, afgivet i tilbuddet. De forventede priser kan afvige i forhold til de faktiske priser, hvis antallet af faktiske tømninger afviger fra antallet af forventede tømninger i udbudsmaterialet, men prisen vil på baggrund af kontrakterne følge med op og ned.
En tilsvarende sag er præsenteret for det politiske niveau i flere af de andre kommuner i Ressourceindsamling.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Administrationen har modtaget en henvendelse fra HOFOR vedørende arbejdet med at opføre Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund.

Sagsfremstilling

HOFOR arbejder på at få tilladelse til at opføre Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige i Øresund. HOFOR har inviteret administrationen til et møde om projektet og ønsker dialog omkring, hvordan det kan kommunikeres, også for at tage forskud på potentiel kritik, da det er erfaringen, at kystnære havvindmølleparker andre steder i landet har været genstand for kritik. Mødet vil blive afholdt i starten af januar og også omhandle seneste nyt i projektet og processen.

Projektet er på nuværende tidspunkt i offentlig høring, der varer fra 29.11.2021 - 20.2.2022.
Høringsmaterialet kan tilgås på følgende link: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline#accordion1-option23

Det forventes, at vindmølleparken vil kunne levere grøn strøm til omkring 300.000 husstande fra 2025 og således levere et væsentligt bidrag til Danmarks grønne omstilling, hvis projektet bliver godkendt.

En tilsvarende sag er præsenteret for Teknik- og Bygningsudvalget.


Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Grønt Råd har foreslået, at der gennemføres en test at to typer cykelstativer i forbindelse med at Ishøj Kommune har haft cykelår i 2021.

Sagsfremstilling

Det overordnede mål for indsatsen er at fremme valg af cykel frem for bil ved korte ture, samt cykelpendling til og fra kollektive transportløsninger som bus og tog, ved at gøre det mere sikkert at stille sin cykel ved busstoppestedet eller stationen.

Målet med testen er at give to bud på, hvordan man med andre cykelstativer end de normale, hvor cykelstellet ikke kan låses fast, kan gøre det mere trygt at stille sin cykel fra sig på offentlige arealer.

Grønt Råd har foreslået at teste to alternativer.

- Et billigt, som giver mulighed for at låse cykelstellet fast til cykelstativet med sin egen bøjlelås. Herved mindskes risikoen for tyveri. Løsningen foreslås opstillet ved to udvalgte busstoppesteder.

- Et dyrere cykelstativ med en indbygget meget kraftig låsemekanisme, så man ikke selv skal have en bøjle/kædelås med, hvilket giver en høj grad af sikkerhed for at cyklen ikke bliver stjålet. Stativet opstilles, hvis muligt, ved Ishøj Station.

Grønt Råd har redegjort nærmere for forslagene i bilaget.

Inden det besluttes endeligt at gennemføre opstillingen af cykelstativerne indrages kommunens relevante administration i udvælgelse af, hvor og hvordan cykelstativerne placeres mest hensigtsmæssigt, og kvalitetssikrer Grønt Råds økonomiske overslag på 99.000 kr.

Administrationen anbefaler, at der overføres 100.000 kr fra klimapuljen, hvor der er ca. 117.000 tilbage, til 2022.


Økonomi

I forbindelse med budgetaftalen er er afsat 300.000 kr. til klimaaktiviteter i klimaåret. Der er stadig 117.000 kr tilbage, og det anbefales at 100.000 kr overføres til 2022.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at der overføres 100.000 kr. til 2022 fra klimapuljen

at administrationen kvalitetssikrer Grønt Råds forslag til test af cykelstativer inden cykelstativerne etableres.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.


Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.