Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 16. marts 2016 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald skal godkendes endeligt efter endt høring.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte forslag til et ændret regulativ for husholdningsaffald og til et ændret regulativ for erhvervsaffald den 5. januar 2016.

Forslaget har herefter været i høring i 4 uger, fra den fra den 7. januar til den 5. februar 2016.

Med det nye regulativ for husholdningsaffald skal affaldet indsamles i 3 beholdere med 2 kamre til henholdsvis mad- og restaffald, papir- og plastaffald og glas- og metalemballageaffald. Endvidere indføres indsamling af farligt affald i miljøboks fra enfamiliehuse.

Det nye regulativ for erhvervsaffald er en videreførelse af det gamle, med den undtagelse, at kommunale virksomheder og institutioner fremover omfattes af regulativet.

Der er ikke indkommet høringssvar. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ om erhvervsaffald godkendes endeligt.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Vestforbrænding har udarbejdet et statusnotat for 2015 for affaldsområdet. Endvidere har Vestforbrænding, på baggrund af Affaldsplanen, udarbejdet en handlingsplan for 2016. 

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har udarbejdet en status for arbejdet på affaldsområdet i 2015.

Hovedfokus har i 2015 været:
- Undersøgelser af forskellige muligheder for en fremtidig genbrugsstation i kommunen.
- Planlægning af fællesordning for indsamling af dagrenovation for Ishøj, Albertslund, Ballerup, Furesø og Vallensbæk kommuner.

Vestforbrænding har derudover udarbejdet handlingsplan for 2016, der i overordnede træk beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i det kommende år for at nå de mål, som Byrådet har vedtaget med Affaldsplanen samt de mål, der er formuleret i Miljøstyrelsens ressourcestrategi.

Handlingsplanen omfatter:
- Nyt forretningssystem der kan bruges til kommunikation mellem borgere, renovatør og kommune samt til økonomistyring.
- Indførelse af fællesindsamling af husholdningsaffald.
- Indsamling af mad- og restaffald, glas, papir, plast og metal i enfamiliehuse.
- Indførelse af indsamlingsordninger for kommunens institutioner.
- Undersøgelse af, hvor en ny genbrugsstation skal ligge, samt afdække kommunens ønske til service, miljø og økonomi.
- Forbedre indsamlingsordninger for farligt affald.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Statusnotat for 2015 tages til efterretning, og at Handlingsplan for 2016 godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Initiativer fra Handlingsplanen 2016 er indregnet i renovationens budget. 

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Bilag

Resume

Anlæggelsen af adgangsvejen til erhvervsområdet Winthersminde er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Det skal derfor undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for vejprojektet. På baggrund af den udarbejdede screening (forundersøgelse) vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet skal derfor ikke undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Afgørelsen herom skal offentliggøres med en klageadgang på 4 uger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Winthersminde Erhvervsområde anlægger Ishøj Kommune en adgangsvej til området.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at anlæg af adgangsvej til Winthersminde Erhvervsområde ikke er VVM-pligtig.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Bilag

Resume

Etableringen af lager- og distributionsvirksomhed i erhvervsområdet Winthersminde er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Det skal derfor undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. På baggrund af den udarbejdede screening (forundersøgelse) vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet skal derfor ikke undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Afgørelsen herom skal offentliggøres med en klageadgang på 4 uger.

Sagsfremstilling

Distreal NSF 1 Ishøj ApS ønsker at etablere en dagligvaregrossist lagerterminal i Winthersminde Erhvervsområde.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at etablering af lagerterminal i Winthersminde Erhvervsområde ikke er VVM-pligtig.

Beslutning

Tiltrådt

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Bilag

Resume

Etablering af godsterminal/lagerhotel i erhvervsområdet Winthersminde er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Det skal derfor undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. På baggrund af den udarbejdede screening (forundersøgelse) vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet skal derfor ikke undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Afgørelsen herom skal offentliggøres med en klageadgang på 4 uger.

Sagsfremstilling

DANX properties ønsker at etablere en godsterminal/lagerhotel i Winthersminde Erhvervsområde i Ishøj.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at etablering af godsterminal og lagerhotel i Winthersminde Erhvervsområde ikke er VVM-pligtig. 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Bilag

Resume

I forbindelse med udviklingen af Winthersminde, kan anlægsprojekterne være omfattet af VVM-bekendtgørelsen. I så fald skal der udarbejdes en screening af anlæggene.

Plan beder om at få delegation til at træffe afgørelserne administrativt. Afgørelserne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde om afgørelserne.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Winthersminde, kan anlægsprojekterne være omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal bl.a. veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

Afgørelsen af, at et anlæg ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Udpegningen af området er miljøvurderet i henholdvis Fingerplan 2013, Kommuneplan 2014 og Lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Plan beder om at få delegation til at træffe afgørelserne administrativt. Afgørelserne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde om afgørelserne.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Plan får delegation til at træffe afgørelsen om ikke-VVM-pligt administrativt. Udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde. 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Resume

Forprojekt til beskrivelse af hvilke muligheder, der er for at støjafskærme mod motorvejen

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet foretog i 2014 en analyse af mulighederne for at forbedre støjforholdene langs Køge Bugt Motorvejen gennem Ishøj Kommune. Til analysen er motorvejsstøjen blevet kortlagt i boligområderne syd for vejen for den nuværende situation og for følgende to forslag til støjafskærmning langs motorvejen.
• En støjvold med en højde på 12 meter.
• En støjskærm med en højde på 4 meter.

Kortlægningen viste, at der er ca. 1830 støjbelastede boliger i Ishøj på den pågældende strækning med et støjniveau over 58 dB. En støjvold forventes at reducere antallet af støjbelastede boliger til ca. 730, og en støjskærm forventes at reducere antallet til ca. 1050.

Omkostningerne til at realisere de to skærmforslag blev overslagsmæssigt beregnet til 95 mio. kr. til etablering af støjvolden og 54 mio. kr. til etablering af støjskærmen.

Der er i øjeblikket overskydende jord fra anlægsprojekter i Københavnsområdet. Derfor kan det undersøges, om jorden kan placeres som en støjvold langs motorvejen.

Der er imidlertid flere forhold, der bør undersøges, inden jord kan placeres her. Langs motorvejen er der tekniske installationer som broer, veje og stier. Der er regnvandsbassiner, forsyningsledninger og institutioner, som kan have indflydelse på voldens udformning. Der skal tages hensyn til Vejdirektoratets krav og eventuel deltagelse fra nabokommuner.

Derfor anbefaler Park-, Vej- og Miljøcenter, at der hyres et rådgivende firma til at genemføre et forprojekt, der skal beskrive projektets udfordringer samt hvilke eventuelle løsninger, der kan gennemføres. Endvidere skal et forprojekt indeholde en etapeplan, forslag til en økonomisk forretningsmodel samt inddragelse af borgerne.  

Park-, Vej- og Miljøcenter vurderer, at et forprojekt kan udarbejdes for kr. 200.000-300.000.

Punktet tages til efterretning på Klima- og Miljøudvalgets møde og beslutning om afsættelse af midler indstilles af Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at tage punktet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

300.000 kr. til et forprojekt finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje.
Herefter er der 4.915.000 kr. tilbage i Økonomi- og Planudvalgets pulje.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning