Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 16. august 2022 kl. 19:00

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Til efterretning giver Energiteamet en status på Energihandleplan 2022.

Sagsfremstilling

Energihandleplanen sætter rammen for Energiteamets arbejde med energi- og CO2-besparelser i kommunens bygninger. Det beskrives i Energihandleplanen, hvordan midlerne i Energipuljen og CO2-puljen anvendes, og i denne status beskrives det, hvordan implementeringen forløber, se bilag 1.


Det grønne regnskab fremlægges hvert år i august som en del af statussen på Energihandleplanen. I det grønne regnskab ses et overblik over energiforbruget, CO2-udledningen for kommunens ejendomme i 2021 og over udviklingen siden 2016.


Pelle Wegeberg og Jon Sander deltager på mødet, og fremlægger statussen.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

at status på Energihandleplanen for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Til beslutning fremlægges projektforslag for etablering af fjernvarme i Ishøj Landsby, Torslunde og Tranegilde. Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til projekterne som bestyrelse for Ishøj Varmeværk. Projektforslagene viser et investeringsbehov på 67,4 millioner kroner til Ishøj Landsby og Torslunde og 7,0 millioner til Tranegilde.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk ser et potentiale for fjernvarme til i alt 615 ejendomme i landsbyerne Torslunde, Tranegilde og Ishøj Landsby.

Projektet vil, med de fornødne myndighedsgodkendelser, kunne påbegyndes i 2023 og kan gennemføres på 5 år. Ishøj Varmeværk stiler dog efter tilsagn fra mindst 40% inden igangsættelse af projektet for at sikre selskabsøkonomien. Dette kan således forsinke anlægsarbejdet udover de 5 år.

Ishøj Varmeværk har ikke fjernvarmerør på nord eller vestsiden af motorvej E47. Der er derfor indgået forhåndsaftaler med VEKS og med Høje Taastrup Fjernvarme om forsyningskapacitet til landsbyerne. Ishøj Varmeværk vil aftage varmen fra VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme og distribuere den via egen rørføring til kunderne i landsbyerne.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk gevinst sammenlignet med individuelle varmepumper.

Projektforslaget viser ligeledes, at fjernvarme er den billigste løsning for forbrugerne, både i forhold til at konvertere til varmepumpe og i forhold til at forblive på gas (udregnet som årlig omkostning gennem anlæggenes levetid). I forhold til varmepumper er fjernvarmen både billigere i investering og løbende omkostninger til varme.

Selskabsøkonomi

Investeringen beløber sig til i alt 74,4 millioner kroner. Investeringen finansieres via 30-årigt lån, der forventes tilbagebetalt på 19 år.

Der anslås en tilslutningsgrad på 80% efter 5 år og 90% tilslutning efter 9 år.

Forskellige faktorer kan fordyre projektet eller reducere indtægter fra salg af varme. Det anslås i projektforslaget, at tilbagebetalingstiden i det ringeste scenarie stiger til 25 år for Ishøj Landsby og Torslunde og 30 år for Tranegilde. Pladsforholdene er generelt gode til nedlægning af ledning, og der forventes derfor ikke meromkostninger i anlægsfasen. Dog er der i basisscenariet allerede tillagt 20% anlægsprisstigning på grund af materialestigninger og et presset entreprenørmarked.

Borgernes varmepris i projektforslaget er baseret på Varmeværkets eksisterende varmepriser, tillagt et tidsbegrænset investeringsbidrag, samt et stikledningsbidrag, der betales ved etablering. Varmeprisen kan ændres på et senere tidspunkt. Ishøj Varmeværk stræber efter en så ensartet varmepris som muligt på tværs af alle forsyningsområderne.


Miljø

Der forventes en reduktion af CO2-udledning fra opvarmning på sammenlagt 2.800 ton CO2 per år, når den forventede maksimale tilslutning på 90% er nået. Det svarer til over 2% af hele kommunens samlede CO2-udledning. Fjernvarme er i dag grønnere end varmepumper, men det kan ændre sig i fremtiden, hvor elektriciteten i højere grad bliver produceret af vedvarende energi.

I landsbyerne vil fjernvarme minimere risikoen for støjgener fra husstandsvarmepumper til glæde for borgerne i områderne.



Interne ressourcer

Implementeringen af projektforslaget vil kræve ressourcer til projektledelse og administration. Dette bliver behandlet sammenhængende med implementering af fjernvarme til byområderne.

Økonomi

Ishøj Varmeværk skal foretage en investering på henholdsvis 67,4 og 7 millioner kroner, som finansieres ved at optage 30-årigt lån. Ishøj Kommune stiller garanti hos Kommunekredit for lånet. Projektforslaget viser tilbagebetalingstider på henholdsvis 19 år for Ishøj Landsby og Torslunde og 22 år for Tranegilde. Investeringen påvirker hverken kommunens serviceramme eller anlægsloft. Der søges anlægsbevilling, når projektforslaget har været i offentlig høring og endelig vedtages.


Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

at Klima - og Miljøudvalget som bestyrelse for Ishøj Varmeværk godkender projektforslaget og dermed etablering af fjernvarme i Ishøj Landsby, Torslunde og Tranegilde.

at projektforslaget sendes til videre behandling af kommunens varmemyndighed.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Projektforslag om omkonvertering af boligområder med naturgas og el til fjernvarme i 5 områder med i alt 1.735 husstande i Ishøj til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 7. juni 2022, at projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring. Projektforslaget har været i høring hos de berørte grundejere og forsyningsselskaber fra den 30. juni til den 11. august 2022, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer.

Den 10. august 2022 afholdt kommunen orienteringsmøde om udrulning af fjernvarme for de berørte grundejere. Efterfølgende blev høringsfristen udsat til mandag den 15. august kl. 8.00, og der er modtaget 15 høringssvar til projektforslaget

Et gennemgående tema i høringssvarene har været udsættelse af projektforslagets godkendelse til efter fristen for ansøgning om tilskud til etablering af individuelle varmepumper.

Vedtagelse af projektforslaget før fristens udløb medfører, at etablering af individuelle varmepumper vil forsat være muligt. Dog uden tilskud. Farvaltningen anbefaler, at projektforslaget godkendes idet områdets varmeforsyningsstatus afklares og størst mulig tilslutning tilstræbes.

De indkomne høringssvar i fuld længde er vedlagt i bilag 1, og de indkomne høringsforslag er vedlagt i et skema sammen med administrationen bemærkninger i bilag 2.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a

Beslutningskompetence

Byrådet.

Indstilling

at projektforslag til fjernvarmeforsyning med fjernvarme i 5 områder med i alt 1.735 husstande i godkendes endeligt.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at der sker en besvarelse af de indkommende spørgsmål på hjemmesiden, samt at der sker en tilretning af de vedlagte rapporter, som ligger til grund for projektet.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte 7. juni projektforslaget om udvidelse af fjernvarmen i boliger på østsiden af motorvejen i Ishøj. Projektforslaget har været i høring hos borgerne og fremlagt til beslutning om endelig godkendelse af projektforslaget. Der søges om anlægsbevilling med henblik på at igangsætte den konkrete planlægning og gennemførelse af udrulning af fjernvarme i området.

Sagsfremstilling

Høringsfristen udløb den 10. august, men er udsat til d. 15. august 2022 for at give mulighed for at få høringssvar ind efter det afholdte orienteringsmøde d. 10. august.

Når projektforslaget for udrulning af fjernvarme i boligområdet øst for motorvejen er politisk vedtaget, er dette udgangspunktet for den videre planlægning og efterfølgende gennemførelse. Projektforslaget er til behandling tidligere på udvalgsmødet. Der søges derfor økonomisk ramme for at igangsætte dette arbejde.

Lovgrundlag

Ishøj Varmeværk følger varmeforsyningsloven.

Økonomi

Projektforslaget anslår, at investeringen vil være på 137,1 mio. kr. Bevillingen optages som lån, og tilbagebetales til kommunen over en 20 årig periode i takt med at der opkræves betaling for energiforbruget hos forbrugerne.

Varmeforsyningen skal foregå som en "hvile i sig selv"-økonomi.
Anlægsbevillingen vil hverken påvirke servicerammen eller anlægsrammen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Indstilling

at der gives anlægsbevilling på 137,1 mio. kr. med finansiering via lånoptagelse, der tilbagebetales gennem brugerfinansiering.


Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Varmeværk har fremsendt et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyning i Tranegilde. Projektforslaget viser et samfundsmæssigt overskud både i forhold til økonomi og miljø. Projektforslaget skal sendes i fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk har anmodet Ishøj Byråd om at behandle og godkende projekt for fjernvarmeforsyning af Tranegilde landsby. Projektets forsyningsområde er vist i bilag 1, og omfatter 56 ejendomme, hovedsageligt åben-lav boliger, men også den kommunale kulturinstitution Bredekærgård, Ishøj Teater samt opvarmede væksthuse til gartneri.


Jævnfør Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal byrådet godkende projektforslaget under forudsætning af, at projektforslaget samfundsøkonomisk set er den bedste løsning.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til området omfattet af projektforslaget forudsat en tilslutning på 40 % af potentielle kunder. Projektforslaget viser, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år er ca. 0,63 mio.kr., eller ca. 4% lavere i nutidsværdi, end ved de individuelle løsninger med varmepumper.


Projektforslaget skal, jævnfør bekendtgørelsen, i minimum 4 ugers offentlig høring hos de berørte grundejere og eksisterende forsyningsselskab. Administrationen forbereder at afholde informationsmøde for de berørte grundejere.


Efter Byrådets endelige godkendelse af projektforslaget forventes det, at de første fjernvarmeledninger kan etableres fra ultimo 2022. Der forventes en 90 % tilslutning blandt potentielle kunder i en 9-års periode fra 2023 til 2031.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a

Økonomi

Anlægsoverslaget for projektforslagets ledningsnet vurderes til i alt 7,0 mio.kr. ekskl. moms, som er forudsat finansieret af Ishøj Varmeværk ved optagelse af et 30 års 3% lån.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Indstilling

at projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Tranegilde godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at der henvises til sag nr. 69 på Klima- og Miljøudvaglets dagsorden d. 16. august 2022.

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværk har anmodet Ishøj Byråd om at behandle og godkende projekt for fjernvarmeforsyning af Ishøj Landsby, Vestervang og Torslunde. Projektforslaget viser et samfundsmæssigt overskud både i forhold til økonomi og miljø. Projektforslaget skal sendes i minimum fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Projektets forsyningsområder er vist i bilag 1 og omfatter 559 ejendomme, hovedsageligt åben-lav boliger, men også tæt/lav boligområder som Merlegårdsparken, de offentlige institutioner Ishøj Skole, Ishøjgård familiecenter, Børnehuset Elverhøj og Torsbo ældrecenter, samt en række opvarmede væksthuse til gartneri. Bygninger, der ligger uden for de viste forsyningsområder, men hvor en ny fjernvarmeledning vil passere umiddelbart forbi, kan principielt også få fjernvarme via en stikledning efter nærmere aftale med Ishøj Varmeværk. Disse muligheder indgår dog ikke nærmere i projektforslaget, men vil styrke både samfundsøkonomi og selskabsøkonomi.


Jævnfør bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal Byrådet godkende projektforslaget under forudsætning af, at projektforslaget samfundsøkonomisk set er den bedste løsning.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til området omfattet af projektforslaget, forudsat en tilslutning på 40 % af potentielle kunder i området. Projektforslaget viser, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år er ca. 14 mio.kr. eller ca. 9% billigere i nutidsværdi, end ved de individuelle løsninger med varmepumper.


Projektforslaget skal, jævnfør bekendtgørelsen, i minimum 4 ugers offentlig høring hos de berørte grundejere og eksisterende forsyningsselskab. Administrationen forbereder at afholde informationsmøde for de berørte grundejere.


Efter Byrådets endelige godkendelse af projektforslaget forventes det, at de første fjernvarmeledninger kan etableres fra ultimo 2022. 90 % af de potentielle kunder forventes tilsluttet i en 9-års periode fra 2023 til 2031.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a

Økonomi

Anlægsoverslaget for projektforslagets ledningsnet vurderes til i alt 67,4 mio.kr. eksl. moms, som er forudsat finansieret af Ishøj Varmeværk ved et 30 års 3% lån.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Indstilling

at projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Torslunde, Ishøj Landsby og Vestervang godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at der henvises til sag nr. 69 på Klima- og Miljøudvaglets dagsorden d. 16. august 2022.


Bilag

Resume

Boligforeningen Vildbanegård har fremsendt et projekt for nedgravede systemer til sorteret affald i afdeling I og II.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 4. juni 2019 at tilbyde delt finansiering af nedgravede systemer og kuber til sorteret affald. Med den delte finansiering skal kommunen indkøbe, eje og vedligeholde materiel. Boligselskabet håndterer og finansierer den del af etableringen, der består af gravearbejde, nedsætning af betonkasse, belægning og evt. belysning mm.

I 2019 etablerede DAB nedgravede systemer til sorteret affald i Vildtbanegård afd. III med delt finansiering.


DAB har nu tilsvarende ansøgt Ishøj Kommune om godkendelse af ny affaldsløsning med nedgravede systemer og kuber til Vildtbanegård afd. I og II. Med den nye affaldsløsning lever Vildtbanegård afd. I og II op til de gældende krav til sortering. Derudover vurderer Vestforbrænding, at affaldsløsningen på simpel vis kan tilpasses de nye sorteringskrav, som træder i kraft i 2022-2023.

Der etableres nedgravede affaldssystemer af typen VF600 til rest- og madaffald samt pap. De overjordiske kuber er af typen VF2000 og benyttes til metal, plast, glas og papir. Standpladserne placeres jævnt fordelt i bebyggelsen, så der bliver kortest muligt at gå for beboerne. De eksisterende skakte til dagrenovation lukkes.


Vildtbanegård afd. I:

• Der etableres 10 standpladser med nedgravede systemer og overjordiske kuber.

• Ishøj Kommunens udgifter til indkøb af materiel skønnes til 3,0 mio. kr.

Vildtbanegård afd. II:

• Der etableres 9 standpladser med nedgravede systemer og overjordiske kuber.

• Ishøj Kommunens udgifter til indkøb af materiel skønnes til 3,3 mio. kr.

Der kan stadig ske mindre tilpasninger og justeringer i projekterne.


Vestforbrænding er i dialog med Vildtbanegård afd. IV og Vejleåparken. DAB har udtrykt ønske om at benytte beholdere på hjul i Vildtbanegård afd. IV, men dette afventer deres endelige beslutning. I Vejleåparken er flere løsningsforslag stadig til overvejelse hos boligselskabet. Vestforbrænding forventer etablering i 2022-2023


Renovationsforsyningen har ikke afsat midler til investeringen i budget 2022, idet processen for boligselskabernes egen beslutning om affaldsløsning ikke har været kendt.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Økonomi

Den samlede udgift til indkøb af materiel er skønnet til 6,3 mio. kr.

Omkostningen indarbejdes i renovationsområdets budgetopfølgning, og vil reducere mellemværendet med kommunen fra 10.247.730 kr. til 3.947.730 kr.

Der opkræves et særgebyr 250,- med pr. bolig, jf. byrådets tidligere beslutning fra den 4. juni 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Indstilling

at renovationsforsyningen indkøber materiel til etablering af affaldssortering i nedgravede systemer og kuber i Vildtbanegård afd. I og II.

Beslutning

Ole Beckmann Skourup ønskede sin habilitet afprøvet. Udvalget fandt, at Ole Beckmann Skourup var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.


Sagen blev tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigter over miljøsager, se bilag 1.


Årshjul for Klima- og Miljøudvalget, se bilag 2.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt