Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 16. september 2015 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøjs genbrugsstation på Industrivangen  er utidssvarende. Placering, størrelse og åbningstid lever ikke længere op til det serviceniveau, der gælder for nutidens genbrugsstationer generelt. Derfor har Vestforbrænding for Ishøj Kommune analyseret genbrugsstationen med henblik på, at kommunen kan træffe beslutning om dens fremtidige status.

Sagsfremstilling

21% af kommunens borgere og 54% af virksomhederne anvender andre genbrugsstationer. Det er en af årsagerne til, at Ishøj Kommune har vanskeligt ved at leve op til det nationale krav om, at 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. I 2013 genanvendte Ishøj Kommune 13%, så det er relevant at undersøge, om genbrugsstationens serviceniveau kan ændres, så den sammen med øvrige tiltag på affaldsområdet kan være med til at hæve genbrugsprocenten.

De øvrige tiltag på affaldsområdet, der overvejes, er forbedret indsamling af genanvendelige materialer ved husstanden.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår, at følgende emner drøftes:
Skal genbrugsstationen fastholdes med mindre ændringer til at imødegå fremtidige sorteringskrav ?
Skal genbrugsstationen opgraderes indenfor dens nuværende rammer ?
Skal Ishøj Kommune fortsat have egen genbrugsstation eller undersøge, om der kan indgås aftale om anvendelse af en nabokommunes ?
Skal genbrugsstationen flyttes ?

Til baggrund for sagens drøftelse har Vestforbrænding udarbejdet et notat, der beskriver baggrunden for de ovennævnte muligheder. Endvidere foreslår Plan-, Bygge- og Miljøcenter, at der gennemføeres en ekskursion til Roskilde og Albertslund genbrugsstationer.

På mødet vil Marcus Müller og Cicilie Senderovitz fra Vestforbrænding gennemgå fordele og ulemper ved de forskellige muligheder.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Etablering af en ny genbrugsstation vil påvirke gebyrerne, og der er mange faktorer, der indgår i overvejelserne.
 
Et estimat på påvirkningerne af gebyrerne, hvis der etableres en ny moderne genbrugsstation:
Forudsætninger:
• Genbrugsstationen har åbent alle ugens dage
• Den er bemandet med 2 mand pr. vagt
• Driftsomkostningerne øges som følges af flere mængder, flere kørsler, belysning m.m.
• Indkøb af nye og større maskiner medfører øgede afskrivninger
• Investeringen i en "moderne" genbrugsstation er 32 mio. kr.
• Lånet afbetales over 20 år
• 1 % i rente

Det vil påvirke gebyrerne med en forøgelse på:
• Haveboliger ca. 430 kr./år
• Etageboliger ca. 310 kr./år

Gebyrstigningen vil vare i hele afskrivningsperioden  

Bilag

Resume

Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan for Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 15. oktober 2014, at administrationen bemyndiges til at sende forslaget til Risikostyringsplanen i 6 måneders offentlig høring og forelægge den endelige plan til Byrådets vedtagelse inden den 22. oktober 2015. Forslaget til Risikostyringsplanen blev sendt i offentlig høring den 22. december 2014 og forelagt Klima- og Miljøudvalget til orientering den 21. januar 2015, hvor udvalget anmodede administrationen om at udarbejde en pixiudgave, som sammen med planen har ligget tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Ishøj Kommune er udpeget af staten, til at udarbejde en risikostyringsplan på baggrund af EU’s oversvømmelsesdirektiv. Ishøj er som lavtliggende kystkommune særlig følsom for ændringer i havvandsstanden og har store værdier knyttet til kystområdet.

Der skal inden 22. oktober 2015 udarbejdes en risikostyringsplan med henblik på beredskab, sikring og forebyggelse, i forbindelse med fremtidige oversvømmelseshændelser fra havet. Planen skal revurderes og ajourføres, hvert sjette år.

Den offentlige høringsperiode for Risikostyringsplanen er afsluttet 22. juni 2015 og har ikke givet anledning til kommentarer.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Risikostyringsplanen godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

EU's Oversvømmelsesdirektiv forpligter Danmark til at udarbejde risikostyringsplaner for risikoområder

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i januar 2015, godkendt endelig aftale med Banedanmark om tilplantning af 26 ha ny skov ved Ishøj Landsby.

I denne forbindelse godkendes, at der udbetales en kompensation på 1.058.000 kr fra Banedanmark, som svarer til 40.000 kr. pr. ha. Det udbetalte beløb må forventes kun at kunne dække etableringsomkostninger i forbindelse med skovens tilplantning.

Målsætningen for den nye rekreative skov er, at skabe nye muligheder for friluftsliv, motion og rekreation og understøtte en bæredygtig udvikling. Det nye bynære skov- og naturområde forbindes med det eksisterende rekreative stinet og skal forbedre adgangen til naturen og give rum for friluftsliv, motion, rekreation, leg, læring og formidling i det fri.

Den nye skov er arealmæssigt sammensat af flere mindre skovfelter og et stort sølandskab skal fungere som forsinkelsesbassin og aflaste regnvandssystemet i Ishøj Landsby.

Park- og Vejcenter har fået udarbejdet en overordnet landskabsplan, ”Skovlandskabet”, med hjælp fra skov- og landskabsfaglig rådgiver. Myndighedsbehandling og VVM screening gennemføres i efterår 2015/forår 2016.

For at skabe opmærksomhed om projektet og samtidig give mulighed for lokal indflydelse, planlægges borgerinddragelse, hvor borgerne og brugere kan komme med ideer og ønsker til planen.  

Der vil af Park og Vej blive orienteret om projektet (Dette punkt behandles samtidig af KMU/TBU.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning. 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 24. august 2015.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 42,5 mio.kr. for budget 2016 excl. indregning af særtilskudet. Fredag den 28. august 2015 fik vi meddelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud samlet udgør 31,6 mio. kr, hvorfor ubalancen udgør 10,9 mio.kr.

På budgetseminaret den 2. september 2015 blev der drøftet en række yderligere mindre korrektioner, således af ubalancen nu udgør 12,8 mio.kr. i 2016.

Med henblik på at kunne skabe balance i budgettet er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget - herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 6. oktober 2015.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerstyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 28. september 2015.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2016-2019 af 11. august 2015 samt til inspirationskataloget af 10. august 2015.

Klima- og Miljøudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgettet godkendes under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig og at partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 25. september 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.