Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 16. september 2020 kl. 17:00

Mødelokale Arken - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

Ishøj Kommune har godkendt lokalplan nr. 1.88 ved Ørnekærs Vænge til et nybyggeri på bar mark beliggende i Ishøj ved den grønne kile ud til Lille Vejle Å. Da området og udledningen ikke er omfattet af Spildevandsplan 2014-2022, skal der godkendes et tillæg for områdets håndtering af regnvand og spildevand.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af 12 rækkehuse og 55 seniorboliger er der behov for tilslutning af husspildevand til eksisterende spildevandsledning i Ørnekærs Vænge. Der etableres en stikledning fra ny regnvandsledning fra øst, som fører regnvandet til regnvandsbassin i grønt område øst for Fredskov.

Regnvandet fra tage vurderes at have en kvalitet, som kan nedsives i jorden. Regnvandet skal inden udledning til recipient renses og forsinkes i et regnvandsbassin med et permanent vådt rensevolumen. 

Ved godkendelse af forslaget til spildevandstillæg nr. 6 vil det blive sendt i 8 ugers høring, og herefter forelægges det med de indkomne bemærkninger til endelig godkendelse.

Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport. Screeningen vil indgå i den offentlige høring som bilag til tillægget, og afgørelsen kan påklages i 4 uger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at forslag til spildevandstillæg 6 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014-2022 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægget udføres og finansieres af Ishøj Forsyning, Spildevand.

Ishøj Kommune har ingen økonomiske udgifter i sagen.

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018.

Bek.nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Resume

Orientering om, at to vandløbsindsatser i Lille Vejleå, på baggrund af forundersøgelser, søges udskudt til den følgende planperiode 2021 -2027 (Vandplan 3).

Sagsfremstilling

Lille Vejleå er grænsevandløb mellem Ishøj og Greve kommuner, og kommunerne har i foråret og sommeren 2020 fået undersøgt mulige indsatser i vandløbet med henblik på at skabe målopfyldelse  (opnå god økologisk tilstand), som det defineres i den statslige vandplanlægning. Indsatserne fremgår af Vandområdeplanen for Sjælland med tilhørende bekendtgørelser og vedrører fjernelse af spærring ved Ishøj Sø og udlægning af groft materiale på vandløbsstrækningen opstrøms søen inkl. fjernelse af fliser i området nær Torslunde Landsby.

Rådgivningsfirmet NIRAS har ved regnvandsbassinet Ishøj Sø undersøgt mulighederne for en omlægning af åen udenom søen, der vil muliggøre, at fisk kan vandre fra havet og op i vandløbet. En omlægning på nuværende tidspunkt vurderes at være problematisk, da uforsinket overfladevand fra et erhvervsområde i Greve Kommune vil kunne afstedkomme forhøjet oversvømmelsesrisici nedstrøms. En omlægning anbefales udskudt til at den nødvendige regnvandshåndtering i oplandet er tilvejebragt.

Rådgivningsfirmaet ORBICON har på strækningen fra Ishøj Sø og til vandløbets udspring ved Sejlbjerg Mose i Høje-Taastrup Kommune undersøgt muligheden for udlægning af groft materiale (sten og grus) i vandløbet samt på strækningen fra golfbanen og til umiddelbart vest for Torslunde Landsby samt set på muligheden for at optage betonfliser/plader.

Udlægning af sten og grus og optagning af fliser vurderes at kunne skabe et mere naturligt miljø med bedre trivsel for fisk, smådyr og planter i vandløbet, herunder flere skjule- og ynglesteder. Optagningen af betonelementerne vurderes imidlertid at være en for stor udgift i forhold til de afsatte midler i vandplanen. Det er ikke muligt at udskifte virkemidlet til et dyrere i den nuværende planperiode, hvorfor indsatsen anbefales udskudt til den følgende vandplanperiode.

Greve Kommune (projekttovholder) og Ishøj Kommune har videresendt de to forundersøgelsesrapporter til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen med henblik på en dialog om at få vandplan 2 indsatserne videreført til næste planperiode 2021 -2027 (vandplan 3).

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det tages til efterretning at de to vandplanindsatser i Lille Vejleå søges udskudt til vandplan 3 (2021 – 2027).

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

Vandplanindsatserne, herunder både forundersøgelser og de efterfølgende gennemførelser, finansieres af statslige midler.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017).

Bilag

Resume

Der er i forbindelse med lokalplanforslag 1.90 Strandgårdsparken udarbejdet en miljøvurdering. Planforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført screening af, hvorvidt lokalplanforslaget har væsentlige indvirkninger på miljøet.  

Det vurderes på baggrund af screeningen, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslaget og kan påklages inden for 4 uger.  

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter Strandgårdsparken. Lokalplanen sikrer, at området fastholdes til tæt-lavt boligområde, hvor en række af de relevante dispensationer, de såkaldte standardprojekter er blevet indarbejdet. Lokalplanen har derudover præciseret bestemmelser om terrasseoverdækning, udestuer, hegn, tage, vinduer og farver/materialer på facader, udestuer, skure, skralderum o.l. Derudover muliggøres opførelsen af et fælleshus på et grønt fællesområde, matriklen er allerede påvirket af miljøstationen, derfor er placering af et nyt fælleshus mest hensigtsmæssig på denne matrikel.

Fælleshuset skal have samme bygningsudtryk som den eksisterende bebyggelse i området, dog er der givet mulighed for at bygge facadehøjden lidt højere. Facadehøjden må ved fladt tag ikke overstige 6 m. Ved bygning med taghældning må højden til tagryg ikke overstige 6 m, hvor loftet kan føres til kip.

Planforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført en screening af, hvorvidt lokalplanforslaget har væsentlige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslaget og kan påklages inden for 4 uger.
En screeningsafgørelse jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport til forslag til lokalplan 1.90 Strandgårdsparken

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Bilag

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om aktiviteter på affaldsområdet, som skal medvirke til at øge sortering og genanvendelse af affald i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

På mødet den 20. maj 2020 blev udvalget orienteret om affaldsområdets status for 2019 og handleplan for 2020. I den forbindelse havde udvalget særligt fokus på udviklingen af sortering og indsamling af genanvendeligt affald.

Vestforbrænding har udarbejdet et notat, der redegør nærmere for, hvordan genanvendelsesprocenterne har udviklet sig siden, Ishøj Kommune indførte nye beholdere til sortering i 2016. I perioden er genanvendelsesprocenten steget fra 19 % i 2016 til 26,3 % i 2019. Dog er der sket et lille fald fra 27,7 % i 2018, hvilket skyldes et fald i mængden af papiraffald.

Vildtbanegård afd. I, II og IV samt Vejleåparken får først indført nye affaldsordninger i 2021, som følge af den investeringsplan, som er indarbejdet i budgettet. Disse udgør tilsammen 3.225 boliger svarende til 32 % af Ishøjs samlede antal boliger. Når disse boligselskaber har fået den nye affaldsordning, bør det også kunne ses på den samlede genanvendelse.

Beregninger viser, at når de resterende boliger kommer med på den nye affaldsordning, så vil Ishøj Kommune være meget tæt på at nå det potentiale, som Miljøstyrelsen forventer i en kommune med en boligsammensætning svarende til Ishøj Kommune.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 11. august 2020 at indgå i runde 2 efteråret 2021 af partnerskab om DK2020 – klimaplaner. KKR Hovedstaden har godkendt en samlet ramme for de fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter”, som den enkelte kommune kan tilslutte sig.

Sagsfremstilling

Hvis den danske målsætning om at reducere udledningerne af Co2 med 70 pct. i 2030 skal nås, kræver det handling på alle niveauer: Nationalt, regionalt og lokalt.

På den baggrund har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden aftalt at løfte disse ambitioner i fællesskab. Fælles initiativer på klimaområdet vil gøre det nemmere at opnå målene og også i nogle sammenhæng gøre det mindre omkostningstungt, når ikke alle kommuner selv skal løfte samtlige initiativer. Der ligger således nu en samlet ramme (godkendt af KKR Hovedstaden i juni 2020) for de fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter”, som den enkelte kommune kan tilslutte sig. Målet med de fælles klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening.

Det handler om:

 • udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020),
 • fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald,
 • 100% grønne drivmidler,
 • cirkulære indkøb,
 • grønne pendlervaner og
 • energibesparelser i boliger
 • Fælles plan for plastaffald

De konkrete mål og indsatser i VIP-projekterne er beskrevet i vedlagte bilag. Deltagelse i partnerskabet om VIP-projekterne indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemfører de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne.

Der lægges op til, at kommunerne kan deltage i arbejdet med VIP-projekterne med forskellige hastigheder. Dermed kan den enkelte kommune prioritere de indsatser, som passer bedst med kommunens politikker. 

Ishøj Kommune har udarbejdet 5 strategier i forhold til klima:

 • CO2-reduktion
 • Klimatilpasning
 • Mobilitet - grønne pendlervaner
 • Miljø
 • Natur og friluftsliv

Ishøj Kommune arbejder sammen med Vestforbrænding om indsamling og genanvendelse af plastaffald, og vi er godt i gang med indsamling af bioaffald og har fokus på madspild i både husholdninger og kommunale institutioner. Vi fokuserer på energibesparelser i kommunale bygninger, når de renoveres og implementerer grønne drivmidler i regi af Movia.

For så vidt angår cirkulære indkøb, er det administrationens vurdering, at værdikæderne endnu ikke er tilstrækkeligt udbyggede til at vi bør deltage i projektet på nuværende tidspunkt.

Administrationen anbefaler derfor, at Ishøj Kommune tilslutter sig de 2 VIP-projekter:

 • Energi- og klimaplaner - koblet til DK2020 klimahandleplan
 • Grønne pendlervaner 

 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at Ishøj kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet.

at Ishøj Kommune tilslutter sig VIP-projekterne Energi og klimaplaner samt Grønne pendlervaner

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Klima- og Udvalget drøfter forslag til prioriteringer til budget 2021 og anvendelse af klimapuljen for 2020.

Sagsfremstilling

Erkan Yapici og Annelise Madsen har ønsket et punkt på dagsordenen, hvor Klima og Miljøudvalget drøfter udvalgets forslag til tiltag, som skal prioriteres i forbindelse med budget 2021 samt drøftelse af forslag til anvendelse af restmidlerne i klimapuljen for 2020.

Vedr. Budget 2021

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 lægges op til, at Klima og Miljøudvalget forslår, at følgende forslag prioriteres:

• energitiltag ifht Skolebelysning igangsættes, idet der er en positiv business-case og der samtidig opnås en betydelig CO2- reduktion og en forbedring af indeklimaet. Investeringen på ca. 3,2 mio. Kr. Indsættes i budgettet, og der sker en reduktion i driftsbudgettet med 300.000 kr. /år, så investeringen tjener sig hjem i løbet af ti år,når tiltaget er implementeret.

• at der afsættes yderligere midler til affaldskampagner for at opnå aktiviteter, der giver en renere by. 

• at 2021 også bliver klimaår, og at der afsættes en klimapulje i 2021, på. f.eks. 500.000 kr.

• at der sættes fokus på opstilling af el-ladestandere i det offentlige rum til private biler, og at der afsættes en pulje til at understøtte dette. (KL anbefaler pt, at kommunerne afventer afklaring af de lovgivningsmæssige rammer for kommunale støtte ifbm opstilling af el-ladestandere til private).

• at der opstilles flere bænke i det offentlige rum, gerne i de grønne områder, for at understøtte, at borgerne har mulighed for at bevæge sig rundt. Der kan afsættes en pulje hertil. Samt skraldespande i passende afstand.

Vedr. klimapuljen for 2020.

Klimapuljen for 2020 er endnu ikke fuldt disponeret, bl.a. pga corona-situationen. Der er et restbeløb på 170.000 kr. 

Det foreslås

• at der afsættes 25.000 kr fra puljen til en affaldskampagne mod henkastet affald i 2020.

• at det undersøges, om det er muligt at gøre regnvandsbassin/område ved Tranebakken mere attraktivt som rekreativt område ved f.eks. at opsætte bænke, og høste erfaringer til evt senere brug. 

• at Grønt Råd på sit kommende møde spørges, om rådet har eller har hørt om konkrete tiltag, som med fordel kan prioriteres og gennemføres i 2020.

 

Indstilling

Klima og Miljøudvalget vedtager, 

• at ovenstående emner foreslås prioriteret i budgetforhandlingerne for 2021.

• at ovenstående forslag til anvendelse af restmidler i klimapuljen for 2020 igangsættes.

 

Beslutning

Tilføjelse til punkt 1 i sagsfremstilling: i løbet af ti år, når tiltaget er implementeret.

Tilføjelse til punkt 5 i sagsfremstilling: Der kan afsættes en pulje hertil, samt skraldespande i pasende afstand.

Tiltrådt

Økonomi

Forslagene til budget 2021 indgår i budgetforhandlingerne.

 

Sagsfremstilling

1. Vestforbrænding har sammen med tre andre affaldsselskaber lavet en række tegnefilm, der skal gøre børn og voksne klogere på, hvad der sker med deres affald. De nye film om affald vil blive vist på Ishøj Kommunes Facebookside i løbet af september 2020. Filmene bliver også lagt på hjemmesiden. Filmene handler om glas, plast, pap, metal og batterier. Filmene støtter indsats 14.1 om fortælling af gode genanvendelseshistorier i Ishøj Kommunes Affaldsplan 2019-2030.

Vestforbrænding har sammen med tre andre affaldsselskaber lavet en række tegnefilm, der skal gøre børn og voksne klogere på, hvad der sker med deres affald.

Link til filmene: Video

2. Ressourceindsamling A/S - Omlægning af ruter for affaldsindsamling

Ressourceindsamling A/S optimerer ruteindsamlingen for at øge nærheden til borgerne og give skraldemændene et bedre arbejdsmiljø. Der vil ske en ruteomlægning af indsamling af glas, papir, metal og plast. Det betyder, at de fleste borgere får nye tømmedage på beholder til papir/plast og beholder til glas/metal. Tømmefrekvensen fortsætter uændret. Borgerne bliver orienteret forud for ændringen. Ændringen har mest betydning for de borgere, der selv stiller deres beholder frem til skel på tømmedagen. I Ishøj Kommune forventes det at udgøre en lille andel.

3. Ørsted (pr. 1/9-2020  SEAS-NVE City Light A/S – i daglig tale blot ”City Light”) har igangsat renoveringen af vej- og stibelysningen i Ishøj Kommune.

Renoveringen er inddelt i 6 etaper og status primo september er angivet nedenfor.

Etape 1 - Udskiftning af indsatser i eksisterende lamper – i alt 1.950 stk. – Udført

Etape 2 - Udskiftning af parklygter til Københavner – Pågår og 60 % udført

Etape 3 - Udskiftning til nye armaturer – Planlægges i uge 38

Etape 4 - Ishøj Stationsvej – Udføres 09.09- 23.10.2020

Etape 5 - Renovering af Tunneler – Planlægges i uge 38

Etape 6 - Ishøj Strandvej – Udføres 09.09- 27.11.2020.

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag