Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 16. december 2015 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage at sende miljøvurdering af forslag til loklaplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd i offentlig høring i 8 uger.

 

Sagsfremstilling

Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer som lokalplanen medfører. Miljøvurderingen bygger på en afgrænsningsrapport, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder som i dette tilfælde var Ishøj Kommunes miljøafdeling samt Kroppedal Museum. De indkomne høringssvar giver udelukkende anledning til en mindre præcisering i miljøvurderingen. I det videre arbejde er følgende seks miljøfaktorer blevet udpeget som de der kan berøres væsentligt af lokalplanen:

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna, Befolkningen, Jord/arealanvendelse, Vand, Klimatiske faktorer, Landskab.

Når lokalplanen for Winthersminde erhvervsområde vedtages kan følgende indvirkninger på miljøtilstanden forventes:

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna: Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres træbeplantning langs veje samt grøfter til opsamling og afledning af regnvand inden for lokalplanområdet. Forslaget giver dermed mulighed for at give området et grønt præg og mulighed for en begrænset forbedring af biodiversiteten i området.

Befolkningen: Lokalplanens mulighed for etablering af beplantning kan tilføre grønne elementer til erhvervsområdet og forskønne områdets karakter. Yderligere vil etablering af en stiforbindelse forbinde naturstien Strandparken-Hedeland nord for området til et kommende skovområde syd for Winthersminde Erhvervsområde. Det kan øge områdets rekreative potentiale.

Jord/arealanvendelse: Lokalplanen vurderes ikke at medføre væsentlig indvirkning på arealanvendelsen, fordi de største ændringer i forbindelse med arealanvendelsen er sket, da kommuneplan 2014 fastlagde anvendelsen som erhvervsområde.

Vand: Lokalplanen indeholder krav om etablering af skærpede foranstaltninger for at mindske risikoen for forurening. Derfor vurderes lokalplanen ikke at medføre aktiviteter, der kan forårsage risiko for forurening af grundvandet.

Klimatiske faktorer: Lokalplanen giver kun mulighed for kontrolleret afledning og ikke nedsivning af regnvand i området. Derfor vurderes lokalplanen ikke at medføre aktiviteter, der kan forårsage risiko for forurening af grundvandet.

Landskab: Lokalplanområdet er udlagt som erhvervsområde med en bygningshøjde i op til 20 meter, hvilket ændrer den landskabelige oplevelse fra det nuværende landsbrugsområde. Etablering af lyskunst kan også påvirke den landskabelige oplevelse men vurderes ikke at medføre væsentlige indvirkninger på landskabet.

Arkæologisk kulturarv: Lokalplanområdet er ikke udpeget som et areal med kulturhistoriske interesser men gennemgår pt. en arkæologisk forundersøgelse, hvor væsentlige fund registreres og bevares. Dermed vurderes den arkæologiske kulturarv ikke at blive påvirket væsentligt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at sende Miljøvurderingen i høring i 8 uger fra 6. januar til 2. marts 2016 samtidig med lokalplanforslag 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer".

Bilag

Resume

Ishøj kommune skal vedtage et ændret regulativ for husholdningsaffald, der skal træde i kraft den 1. juni 2016. Desuden skal der vedtages et ændret regulativ for erhvervsaffald.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 2. juni 2015 serviceniveauet for de nye affaldsordninger, som er en del af samarbejdet med Vestforbrænding om ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner”.

Serviceniveauet for de kommunale institutioner er ikke besluttet endnu, men det er planlagt at præsentere forslag til nye ordninger for de kommunale institutioner i foråret 2016.

Ændringer i regulativ for husholdningsaffald er i overensstemmelse med beslutningen den 2. juni 2015 og Vestforbrændings fælles udbud af affaldsindsamlingen ved enfamiliehuse som standard i todelt beholder.:

  • Husstandsindsamling af mad- og restaffald,
  • Husstandsindsamling af papir- og plastaffald,
  • Husstandsindsamling af glas- og metalemballageaffald,
  • Indsamling af farligt affald i miljøboks fra enfamiliehuse.
  • Ordninger for haveaffald: Afhentningen fortsætter uændret
  • Ordning for storskrald: Afhentningen fortsætter uændret, dog overgår glas- og metalemballage til husstandsindsamling,
  • Bilag 1 om adgangsforhold: Regler om standpladsafhentning på ejendommen op til 20 m fra skel samt præciseringer ifølge Vestforbrændings fælles udbud.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj anbefaler at opsige kommunens særlige aftaler om tilskud til grundejerforeningerne Strandgårdsparken og Strandlunden om driften af deres affaldspladser, således at de sidestilles med kommunens øvrige grundejerforeninger, som ikke modtager tilskud til deres ordninger.

I regulativ for erhvervsaffald ændres bestemmelser i ordningen for kommunale virksomheder og institutioner, således at de nugældende indsamlingsordninger fortsætter, indtil det evt. besluttes at indføre nye ordninger.

Regulativerne skal sendes i høring i 4 uger, hvorefter de atter fremlægges til endelig vedtagelse.

En medarbejder fra Vestforbrænding vil deltage under sagens fremlæggelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, 
at forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ erhvervsaffald og sendes høring i 4 uger fra den 6. januar 2016 og
at tilskud til Strandgårdsparkens og Strandlundens affaldspladser ophører.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Wedel-Brandt undlod at stemme for, at tilskud til Strandgårdsparken og Strandlundens affaldspladser ophører.

Kasper Dibbern og Bent Sørensen fra Vestforbrænding deltog i sagens fremstilling.

Økonomi

Vedtagelsen af affaldsregulativerne har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, idet vedtagelsen følger op på tidligere beslutninger om serviceniveauet i de nye indsamlingsordninger. Den samlede gebyrfastlæggelse sker i forbindelse med budget 2017.  

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.